Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

11.06.2024
Obowiązkowy KSeF odroczony do 1 lutego 2026 r.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r.


29.05.2024
Audyt Komisji Europejskiej produktów rybolówstwa
W dniach 27 maja - 12 czerwca 2024 r. odbywa się w Polsce audyt Komisji Europejskiej mający na celu ocenę istniejących systemów kontroli bezpieczeństwa żywności regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa.


27.05.2024
Zmiana rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt – projekt przekazany do konsultacji
Do konsultacji został przekazany projekt rozporządzenia dobrostanowego wydłużający okres na uzyskanie przez rolników certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w systemie jakości QMP (dotyczy bydła mięsnego) lub QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego).


24.05.2024
Uproszczenia w Zielonym Ładzie dla rolnictwa wchodzą w życie 25 maja br.
25 maja br. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzające zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, które dotyczą Zielonego Ładu. Rozporządzenie zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.


14.05.2024
Dezinformacja w przestrzeni medialnej nt. wyników kontroli jakości handlowej lodów w gastronomii
W związku z pojawiającą się w przestrzeni medialnej dezinformacją, podającą błędną interpretację wyników kontroli w zakresie jakości handlowej lodów, przeprowadzonej przez IJHARS w gastronomii w III kwartale 2023 r., urząd ten ponownie poinformował, że kontrole przeprowadzone na terenie całego kraju objęły łącznie 45 lokali gastronomicznych. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 31 z nich (68,9 %).


06.05.2024
Zmiana przepisów UE dotyczących nazw napojów spirytusowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowane 23 kwietnia 2024 r. wprowadza m.in. zmianę w unijnych przepisach dotyczących napojów spirytusowych. Nowe przepisy wprowadzają definicje napojów spirytusowych, które będą mogły być produkowane w Unii Europejskiej.


06.05.2024
Unijne zmiany dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
2 maja 2024 r. opublikowano unijne rozporządzenie, które zmieni metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 22 maja 2025 r.


26.04.2024
Zniesienie restrykcji importowych dla województwa śląskiego wprowadzonych przez Republikę Białorusi z uwagi na występowanie HPAI
Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi zniesione zostały restrykcje importowe dla województwa śląskiego wprowadzone z uwagi na występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków.


22.04.2024
Pytania i odpowiedzi dotyczące jakości handlowej miodu
W przestrzeni medialnej często pojawiają się publikacje i dyskusje dotyczące miodu oraz jego produkcji, sprzedaży, znakowania, jakości i kontroli.


19.04.2024
Wyniki kontroli jakości handlowej jaj
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki planowej kontroli w zakresie jakości handlowej jaj, przeprowadzonej w IV kwartale 2023 r. w sklepach spożywczych i innych punktach sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju.


16.04.2024
Wyniki klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP (I, II, III i IV kwartał 2023 r.)
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki kontroli planowej w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP w 2023 r. dotyczące struktury tusz poddanych klasyfikacji oraz porównanie wyników z latami poprzednimi.


12.04.2024
Wyniki kontroli jakości handlowej miodów
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przeprowadziła planowe kontrole miodów u producentów na terenie całego kraju. Kontrole przeprowadzono w IV kwartale 2023 r.


11.04.2024
Wędzone jabłko sechlońskie z oznaczeniem ChOG
Nazwa „wędzone jabłko sechlońskie” 9 kwietnia 2024 r. została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Wędzone jabłko sechlońskie jest 47 polskim produktem rolnym chronionym w Unii Europejskiej.


26.03.2024
Wiceminister Krzysztof Bolesta na Radzie UE ds. Środowiska (ENVI)
Dyrektywa ramowa ws. odpadów, ograniczanie zanieczyszczeń mikroplastikami, wymiana poglądów na temat celu klimatycznego UE na rok 2040 oraz sprawiedliwa transformacja to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, która odbyła się 25 marca 2024 r. w Brukseli.


25.03.2024
Kontrola urzędowa mięsa drobiowego z Ukrainy
W związku ze stwierdzeniem obecności skażenia mikrobiologicznego (Salmonella typhimurium i enteritidis) w przesyłce mięsa drobiowego skontrolowanego przez Inspekcję Weterynaryjną na granicy polsko-ukraińskiej w ramach krajowego planu monitoringu żywności z krajów trzecich, Komisja Europejska na wniosek Polski wdrożyła unijną procedurę kontroli wzmożonej odnośnie zakładu pochodzenia towaru.


25.03.2024
Niezgodności stwierdzone w przesyłkach pasz pochodzenia roślinnego z Ukrainy
Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrole urzędowe pasz pochodzenia roślinnego przywożonych do UE z krajów trzecich.


25.03.2024
Wyniki kontroli jakości handlowej lodów
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki przeprowadzonych planowych kontroli w zakresie jakości handlowej lodów na etapie gastronomii.


13.03.2024
KAS i IJHARS zacieśniają współpracę - graniczne kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz podpisali porozumienie dotyczące korzystania z Platformy Koordynacji i Wymiany Danych - Single Window (PKWD-SINGLE WINDOW).


11.03.2024
Konsultacje Komunikatu Komisji Europejskiej nt. trajektorii dochodzenia do neutralności klimatycznej w 2050 r. z uwzględnieniem wskaźników na 2040 r.
MKiŚ zaprasza do udziału w konsultacjach, które pomogą wypracować stanowisko Rządu RP do Komunikatu Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - "Zabezpieczenie naszej przyszłości Cel klimatyczny na 2040 r. i droga ku neutralności klimatycznej do 2050 r. jako fundamenty zrównoważonego, sprawiedliwego i dostatniego społeczeństwa".


07.03.2024
Eksport mięsa wołowego i bydła rzeźnego do Algierii
Algieria zatwierdziła renegocjowane świadectwa zdrowia dla wołowiny i bydła.


06.03.2024
Eksport na rynek ukraiński jaj wylęgowych, żywego drobiu oraz nieprzetworzonych produktów i surowców z drobiu
Przestał obowiązywać zakaz eksportu na rynek ukraiński jaj wylęgowych, żywego drobiu oraz nieprzetworzonych produktów i surowców z drobiu.


06.03.2024
Oświadczenia środowiskowe - opublikowana dyrektywa
Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa 2024/825 w sprawie zmiany dyrektyw 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz lepsze informowanie.


06.03.2024
Aktualizacja "Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r."
Polska przekazała do KE wstępną wersję aktualizacji „Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r.”


27.02.2024
Transport odpadów z tworzyw sztucznych - posłowie PE przyjmują surowsze przepisy UE
26 lutego 2024 r. Parlament Europejski zatwierdził zaktualizowane unijne procedury i instrumenty kontroli dotyczące przemieszczania odpadów.


21.02.2024
Nowe przepisy dotyczące znakowania napojów alkoholowych
19 lutego 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzające zmiany w zasadach informowania konsumentów na temat napojów alkoholowych.


13.02.2024
Wyniki kontroli jakości handlowej drinków alkoholowych oraz piw smakowych
Inspektorzy Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wzięli pod lupę jakość handlową piw smakowych oraz drinków alkoholowych gotowych do spożycia (RTD – ready-to-drink).


09.02.2024
Wyniki kontroli jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki przeprowadzonych planowych kontroli w zakresie jakości handlowej sezonowych przetworów owocowych i warzywnych typu dżemy, konfitury, marmolady, powidła, kompoty, warzywa marynowane i kiszone.


07.02.2024
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustawy
W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustawy, który jest istotny z punktu widzenia rozwoju sprawozdawczości informacji niefinansowych, zwanej obecnie sprawozdawczością przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.


07.02.2024
Konieczność złożenia sprawozdania za 2023 rok w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
31 marca 2024 r. mija termin złożenia sprawozdania za 2023 r. w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.


06.02.2024
Komisja Europejska zapowiada wycofanie projektu przepisów ograniczających stosowanie środków ochrony roślin
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 6 lutego 2024 r. zapowiedziała wycofanie przez KE projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. zrównoważonego stosowania środków ochrony.


29.01.2024
Raport “Analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na polskim rynku"
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB przygotował Raport pt.: “Analiza potencjalnego zagrożenia zdrowia konsumentów wynikającego z pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na polskim rynku w roku 2021”.


23.01.2024
Zatwierdzenie świadectwa zdrowia dla polskiego mięsa drobiowego wywożonego do Namibii
Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) uzgodnił z Republiką Namibii „Świadectwo zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywożonych do Republiki Namibii”.


22.01.2024
Opakowania z tworzyw sztucznych - przewodnik SUP organizacji EKO-PAK
Organizacja opakowaniowa EKO-PAK opracowała publikację dotyczącą obowiązków związanych z opakowaniami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które wynikają z implementacji dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego.


16.01.2024
Kampania „Nasz Klimat” ponownie zachęca do zmiany nawyków
Ministerstwo Klimatu i Środowiska kontynuuje, realizowaną w 2022 r., kampanię „Nasz Klimat”, której głównym celem było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat indywidualnych działań, jakie można podejmować na rzecz ochrony klimatu.


15.01.2024
Zniesienie zakazu eksportu jaj konsumpcyjnych na rynek izraelski


15.01.2024
Ograniczenie plastiku, czyli opłata za opakowania z tworzyw sztucznych w handlu, gastronomii i sprzedaży z automatów
Od 1 stycznia 2024 r. w handlu i gastronomii, a także w automatach sprzedających produkty, pobierane są opłaty za pojemniki i kubki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w które pakowana jest żywność i napoje.


12.01.2024
Wyniki kontroli jakości handlowej napojów bezalkoholowych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki przeprowadzonej w III kwartale 2023 r. ogólnopolskiej, planowej kontroli w zakresie jakości handlowej napojów bezalkoholowych – gazowanych, niegazowanych i lekko gazowanych.


12.01.2024
Wyniki kontroli w zakresie jakości handlowej tłuszczów do smarowania i tłuszczów do celów kulinarnych (II kw. 2023 roku)
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonej w II kwartale 2023 r. planowej kontroli w zakresie jakości handlowej tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne oraz tłuszczów do celów kulinarnych.


09.01.2024
Zmiany w zasadach wymiany handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią


03.01.2024
Wytyczne dotyczące oznaczania informacji na temat żywności, opracowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przygotował wytyczne dotyczące oznaczania daty i powiązanych informacji na temat żywności. Dostępna jest już wersja dokumentów w języku polskim.


19.12.2023
Wyniki kontroli koncentratów spożywczych (II kwartał 2023 roku)
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonej w II kwartale 2023 r. planowej kontroli w zakresie jakości handlowej koncentratów spożywczych.


18.12.2023
Obowiązki podmiotów działających na rynku spożywczym w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
Rozporządzenie (UE) nr 931/2011 - śledzenie i udostępnianie danych o przesyłkach żywności pochodzenia zwierzęcego.


15.12.2023
Znakowanie win i aromatyzowanych produktów sektora wina
Od 8 grudnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy określające wymagania dotyczące znakowania win i aromatyzowanych produktów sektora wina.


05.12.2023
Nowe unijne przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych
3 listopada 2023 roku zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej nowe przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw, niektórych przetworów owocowych i warzywnych oraz sektora bananów.


29.11.2023
Wyniki kontroli jakości handlowej produktów oferowanych luzem w sklepach
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki przeprowadzonej w II kwartale 2023 r. planowej kontroli w zakresie jakości handlowej oferowanych luzem: mięs, przetworów mięsnych (kiełbas i wędzonek) oraz serów żółtych.


27.11.2023
Zmiana przepisów w zakresie jakości jaj od 28 listopada 2023 roku
28 listopada 2023 roku traci moc rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).


23.11.2023
Nowe wymagania w zakresie etykietowania wina
Od 8 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące etykietowania wina w zakresie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej.


22.11.2023
Zatwierdzenie wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywożonych z Polski do Zanzibaru
W dniu 20.11.2023 r. służba weterynaryjna Zanzibaru poinformowała o zatwierdzeniu wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywożonych z Polski do Zanzibaru.


20.11.2023
Zatwierdzenie wzoru weterynaryjnego świadectwa dla bydła rzeźnego eksportowanego z Polski do Algierii
W dniu 16.11.2023 r. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła oficjalna informacja o zatwierdzeniu przez służbę weterynaryjną Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wzoru weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla bydła rzeźnego eksportowanego z Polski do Algierii.


15.11.2023
Wyniki kontroli karmy dla zwierząt domowych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki planowej kontroli w zakresie jakości handlowej karmy dla zwierząt domowych, która została przeprowadzona w II kwartale 2023 r.


13.11.2023
Państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu UE na 2024 r.
10 listopada w godzinach nocnych zakończyły się negocjacje między Radą UE, a Parlamentem Europejskim w sprawie unijnego budżetu na 2024 rok.


09.11.2023
Wyniki kontroli fermentowanych napojów winiarskich
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawiła wyniki planowej kontroli w zakresie jakości handlowej fermentowanych napojów winiarskich, która została przeprowadzona w II kwartale 2023 r.


06.11.2023
Znakowanie miodu – zmiana przepisów w zakresie wskazywania w oznakowaniu kraju pochodzenia
17 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2233).


01.11.2023
Rabat 20% do 30.11.2023 r.- zaprenumeruj Food-Lex na rok 2024!
Zaprenumeruj już dziś kwartalnik „Food-Lex” na rok 2024!


31.10.2023
Międzynarodowe konsultacje klimatyczne Pre-COP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
W Abu Dhabi, w dniach 30-31 października 2023 r., odbył się PreCOP28. W wydarzeniu wziął udział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wraz z delegacją.


24.10.2023
Porozumienie polityczne ws. kwot połowowych na Bałtyku osiągnięte
Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów na 2024 r. w Morzu Bałtyckim było głównym przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), w dniach 23-24 października 2023 r.


24.10.2023
Ułatwienia dotyczące biogazowni rolniczych - publikacja rozporządzenia w sprawie listy substratów
18 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej.


23.10.2023
Ułatwienia dotyczące biogazowni rolniczych – publikacja rozporządzenia w sprawie listy substratów
18 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Rozporządzenie jest dopełnieniem przepisów wprowadzających ułatwienia dla biogazowni rolniczych.


18.10.2023
Zmiany w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa rząd przyjął aktualizację Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Aktualizacja związana jest ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych wywołanych skutkami pandemii COViD-19, wojną w Ukrainie i planowanym rozszerzeniem UE.


13.10.2023
Będą dopłaty do kukurydzy
Na wniosek polskiego rządu Komisja Europejska wyraziła zgodę na dopłaty do kukurydzy. Wnioski o pomoc będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 października 2023 r.


12.10.2023
Dodatkowe planowane formy wsparcia w rolnictwie
Rada Ministrów przyjęła 11 października 2023 r. projekt rozporządzenia, który przewiduje dodatkowe formy wsparcia skierowane do sektora rolno-spożywczego.


05.10.2023
Jakość polskiego pieczywa - wyniki kontroli IJHARS
Na podstawie wyników kontroli jakości handlowej przeprowadzonych przez IJHARS w latach 2015-2020 u producentów pieczywa wynika, że cechy organoleptyczne (m.in. barwa, smak, zapach, wygląd) i parametry fizykochemiczne (np. kwasowość, zawartość tłuszczu, cukrów i soli) pieczywa nie budziły większych zastrzeżeń. Inaczej było jednak w przypadku znakowania produktów.


30.09.2023
Wyniki kontroli w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków - II kwartał 2023 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonych w II kwartale 2023 r. planowych kontroli w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w zakresie znakowania.


15.09.2023
Eksport mięsa drobiowego na Kubę
Kuba zniosła zakaz importu.


15.09.2023
Coraz większe możliwości eksportowe do Wietnamu
Służby weterynaryjne Wietnamu zatwierdziły świadectwo weterynaryjne dla mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego eksportowanych z Polski do Wietnamu. Jest to wynik intensywnych kontaktów Polski z resortem rolnictwa Wietnamu, w tym rozmów kierownictwa MRiRW w ramach polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.


12.09.2023
Twaróg wędzony na liście produktów chronionych w UE
Twaróg wędzony jest 46 polskim produktem chronionym w Unii Europejskiej. Produkt trafił do unijnego rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności 6 września 2023 r.


11.09.2023
Warsztaty MRiT dotyczące budowania strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji
Ministerstwo Technologii i Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowywanych przez MRiT, poświęconych budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji.


08.09.2023
Znakowanie produktów oferowanych luzem oraz jakość handlowa paczkowanej bułki tartej - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki planowej kontroli w zakresie znakowania produktów oferowanych luzem oraz jakości handlowej paczkowanej bułki tartej.


07.09.2023
Bezpłatne webinarium pt. „Urugwaj: inwestycje, handel i perspektywy biznesowe”
11 września br. o godz. 15.00 odbędzie się na platformie Zoom bezpłatne webinarium pt. „Urugwaj: inwestycje, handel i perspektywy biznesowe”. Organizatorem tego wydarzenia jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.


05.09.2023
Zniesienie zakazu eksportu mięsa drobiowego i jaj z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
W dniu 1 września 2023 r. Ambasada RP w Abu Zabi potwierdziła informację o zniesieniu zakazu importu mięsa drobiowego i jaj z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.


04.09.2023
Eksport wołowiny do Wietnamu
W dniu 30 sierpnia 2023 r. Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał informację z Ambasady RP w Hanoi o zatwierdzeniu przez weterynaryjną służbę Wietnamu świadectwa dla mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego, przeznaczonych do eksportu z Polski do Socjalistycznej Republiki Wietnamu.


28.08.2023
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z wystąpieniem przypadków legionelozy
W związku z zakażeniami bakterią Legionella, Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi. Dotyczy to także obiektów takich, jak szpitale czy domy pomocy społecznej.


24.08.2023
Nowe przepisy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
z dniem 19 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Przepisami ustawy implementowano do polskiego prawa krajowego dyrektywę 2020/1057, tzw. lex specialis, ustanawiającą przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającą dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz.Urz. UE z 2020 r.).


21.08.2023
Eksport mięsa drobiowego i jaj - uznanie przez stronę filipińską systemu regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Służby właściwe Republiki Filipin poinformowały o uznaniu polskiego systemu regionalizacji w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na poziomie województw.


21.08.2023
Uzgodnienie świadectw na eksport bydła do Turcji
Strona turecka potwierdziła akceptację wzorów świadectw obowiązujących przy eksporcie bydła, tj.:


21.08.2023
Polska zatwierdzona do eksportu wołowiny do Tajlandii
18 sierpnia 2023 r. Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał informację o dopuszczeniu polskich zakładów do eksportu mięsa i podrobów wołowych na rynek Tajlandii.


14.08.2023
Zmiany dotyczące produktów rolnych w systemie SENT
12 sierpnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające zmiany w katalogu towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).


09.08.2023
Polska zaskarżyła do TSUE kolejne dwa akty prawne, będące częścią pakietu Fit for 55
Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejne dwa unijne akty prawne, dotyczące kwestii emisji CO2. Oba stanowią część pakietu Fit for 55, który ma zaostrzyć politykę klimatyczną Unii Europejskiej.


09.08.2023
Nowy produkt na liście polskich specjałów chronionych unijnym znakiem jakości
Polska śliwkami stoi! Nazwa „Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły” została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.


07.08.2023
Rzekomy pomór drobiu - Ukraina uznała regionalizację - eksport wyrobów
Ukraina uznała regionalizację w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu. Decyzję w tej sprawie wydała 4 sierpnia 2023 r. właściwa ukraińska służba.


07.08.2023
Do 30 września br. czas na przedłużenie zaświadczenia do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
1 stycznia 2024 r. stracą ważność i przestaną obowiązywać bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.


07.08.2023
Stan Sanitarny Kraju w 2022 r. - raport nt. działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował raport pt. "Stan Sanitarny Kraju w 2022 r.", który stanowi podsumowanie ubiegłorocznych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


04.08.2023
Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi konsultacje projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (COM(2023) 420 final)
5 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała projekt nowelizacji dyrektywy ramowej o odpadach, która obejmuje głównie odpady żywności i odpady tekstyliów.


01.08.2023
Wstępne wyniki kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w sieciach handlowych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w ubiegłym tygodniu (25-26 lipca) przeprowadziła w dużych sklepach spożywczych na terenie całego kraju doraźne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.


01.08.2023
Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju przyjęte
Komisja Europejska przyjęła pierwszy zestaw Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju.


25.07.2023
Wspólne doraźne kontrole IJHARS i ITD w zakresie warunków transportu i jakości handlowej przewożonych artykułów rolno-spożywczych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych wraz z Inspekcją Transportu Drogowego kontynuują cykliczne doraźne kontrole w zakresie warunków transportu i jakości handlowej przewożonych artykułów rolno-spożywczych na największe giełdy rolno-spożywcze w Polsce.


21.07.2023
Biogazownie - ułatwienia dla zakładów spożywczych - specustawa
Parlament uchwalił ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (specustawa biogazowa). Tekst ustawy został skierowany do podpisu Prezydenta.


20.07.2023
Najnowsza wersja międzynarodowych norm higieny żywności i HACCP dostępna po polsku
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodzimych przedsiębiorców z branży spożywczej, gastronomicznej i handlowej, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przygotowała polskie tłumaczenie najnowszej, międzynarodowej edycji „Ogólnych zasad higieny żywności” z rozdziałem obejmującym system HACCP.


20.07.2023
Świadectwo zdrowia dla mięsa drobiowego i jego produktów eksportowanych do Wietnamu
W dniu 19 maja 2023 r. odbyło się w Polsce II posiedzenie polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. rolnictwa, podczas którego omówione zostały zapisy nowego wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i jego produktów rozszerzającego możliwość eksportu o mięso kaczek i gęsi.


13.07.2023
Jakość handlowa mięsa czerwonego i przetworów mięsnych (I kwartał 2023 r.)
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonych w I kwartale 2023 r. planowych kontroli w zakresie jakości handlowej mięsa czerwonego i przetworów mięsnych, którymi objęto 57 producentów.


11.07.2023
Jakość handlowa soków i nektarów owocowych – I kwartał 2023 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonych w I kwartale 2023 r. planowych kontroli w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych.


07.07.2023
Wprowadzanie do obrotu i oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – wyniki kontroli w I kw. 2023 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki planowych kontroli w zakresie wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przeprowadzonych w I kwartale 2023 r.


07.07.2023
Jakość handlowa mięsa drobiowego - wyniki kontroli w I kw. 2023 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki planowych kontroli w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego w I kwartale 2023 r.


04.07.2023
Pytania i odpowiedzi KE dot. unijnego rozporządzenia w sprawie wylesiania
Komisja Europejska opublikowała dokument Q&A dotyczący unijnego rozporządzenia w sprawie wylesiania (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/ 1115 w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010).


03.07.2023
Kontrole świeżych owoców i warzyw w latach 2021-2022
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych przedstawił wyniki planowych i doraźnych kontroli świeżych owoców i warzyw zrealizowanych w latach 2021-2022 r.


29.06.2023
Komisja Europejska aktualizuje normy handlowe dotyczące produktów rolno-spożywczych
Komisja Europejska pracuje obecnie nad przeglądem obowiązujących norm handlowych mających zastosowanie do szeregu produktów rolno-spożywczych, takich jak owoce i warzywa, soki owocowe i dżemy, miód, drób lub jaja.


21.06.2023
Eksport żywności pochodzenia niezwierzęcego do Chin – obowiązkowa weryfikacja podmiotów
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że w przypadku podmiotów, których produkty należą do 18 kategorii wysokiego ryzyka, zgłoszonych do Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) w 2021 r., w ramach skróconej ścieżki rejestracyjnej, niezbędna jest dalsza weryfikacja przez właściwy organ nadzorujący, czy spełnione są wymagania strony chińskiej.


19.06.2023
Zniesiony zakaz importu polskiej wołowiny przez Chiny
W dniu 15 czerwca br. właściwe władze chińskie - GACC zniosły zakaz importu polskiej wołowiny bez kości nie starszej niż 30 miesięcy, decyzją wspólną GACC i MARA.


12.06.2023
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznane za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń
W dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620. Rozporządzenie weszło w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu.


12.06.2023
Opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów
Rozporządzenie dotyczy wszystkich podmiotów, w tym podmiotów handlowych, które wprowadzają do obrotu, udostępniają na rynku unijnym lub wywożą z UE następujące towary: bydło, kakao, kawę, palmę olejową, soję, kauczuk i drewno (szczegółowe wskazanie towarów wg kodów CN jest zawarte w załączniku I do rozporządzenia).


29.05.2023
Nowy wzór świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa wołowego bez kości i podrobów wołowych przeznaczonych do eksportu do Arabskiej Republiki Egiptu
W wyniku renegocjacji ze służbą właściwą Egiptu został uzgodniony nowy wzór
Świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa wołowego bez kości i podrobów wołowych
przeznaczonych do eksportu do Arabskiej Republiki Egiptu.


22.05.2023
Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli
W dniu 12.05.2023 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii
państw członkowskich UE, w którym udział wziął Główny Lekarz Weterynarii RP Paweł Niemczuk.


16.05.2023
Zalecenie 2023/965 w sprawie metodyki monitorowania spożycia dodatków do żywności i środków aromatyzujących
KE opublikowała zalecenie 2023/965 w sprawie metodyki monitorowania spożycia dodatków do żywności i środków aromatyzujących.


10.05.2023
Rządowy projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa przyjęty przez Sejm
Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa została przekazana w dniu 10 maja 2023 Prezydentowi i Marszałkowi Senatu (druk nr 976).


09.05.2023
Jakość handlowa kawy, herbaty i herbatek oraz znakowanie ciast i wyrobów ciastkarskich w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową kawy, herbaty i herbatek (owocowych, ziołowych i owocowo-ziołowych) oraz oznakowanie ciast i wyrobów ciastkarskich.


08.05.2023
Świadectwo na eksport do Izraela pasz zawierających białko z owadów
W wyniku negocjacji ze służbą właściwą Izraela uzgodniony został wzór świadectwa weterynaryjnego
na eksport do Izraela pasz zawierających białko z owadów.


05.05.2023
Jakość handlowa oliwy z oliwek w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową oliwy z oliwek w 53 podmiotach (41 sklepach i 12 podmiotach importujących, sprowadzających, składujących, prowadzących sprzedaż hurtową oliwy z oliwek).


02.05.2023
Nowe wzory świadectw przy eksporcie na rynek ukraiński
Od dnia 1 maja 2023 r. weszły w życie nowe wzory świadectw weterynaryjnych przy eksporcie na
rynek ukraiński karm dla zwierząt domowych oraz materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego:


28.04.2023
Jakość handlowa przetworów owocowych w 2022 r. – część 2
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową owoców suszonych i kandyzowanych, orzechów oraz mieszanek orzechów, owoców, owoców z orzechami i/lub pestkami.


28.04.2023
Prezydent podpisał ustawę – będzie mniej jednorazowych przedmiotów z plastiku
Wprowadzenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic - SUP) jest głównym celem podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ustawa ma ograniczyć stosowanie jednorazowych przedmiotów z plastiku.


28.04.2023
Graniczne kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych pochodzących z Ukrainy
Informacje GIJHARS w zw. z licznymi pytaniami dziennikarzy dotyczącymi kontroli jakości handlowej żywności pochodzącej z Ukrainy.


27.04.2023
Rządowy projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wpłynął do Sejmu
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.


26.04.2023
Krajowy Program Reform 2023/2024 przyjęty przez Radę Ministrów
Krajowy Program Reform 2023/2024 wskazuje kierunki działań dla Polski w perspektywie roku. Program obejmuje m.in. kwestie związane z zapewnieniem przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności, zwiększeniem aktywności zawodowej, zieloną gospodarką, cyfryzacją.
Wskazane w Krajowym Programie Reform działania będą podejmowane w najbliższym roku przez całą administrację rządową.


26.04.2023
Nowe wzory świadectw przy eksporcie na rynek ukraiński
Od dnia 1 maja 2023 r. wchodzą w życie nowe wzory świadectw weterynaryjnych przy eksporcie na
rynek ukraiński karm dla zwierząt domowych oraz materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego:


25.04.2023
Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026
Rada Ministrów przyjęła dziś Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026 (WPFP).


22.04.2023
Fundusz Ochrony Rolnictwa
Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dn. 25 kwietnia br. omawiane były m.in. dwa projekty ustaw przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


18.04.2023
Przedłużenie okresu obowiązywania świadectwa na MOM na Ukrainę
17 kwietnia 2023 r. strona ukraińska poinformowała GIW o przedłużeniu okresu przejściowego, podczas
którego może być stosowany wzór międzynarodowego świadectwa dla drobiowego mięsa mielonego i/lub
mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) importowanego z Polski na Ukrainę.


18.04.2023
Ustawa SUP przekazana do podpisu Prezydenta RP
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw został uchwalony przez Sejm i oczekuje na podpis Prezydenta RP.


17.04.2023
Jakość handlowa olejów roślinnych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej olejów roślinnych (rafinowanych i tłoczonych na zimno), którą objęto 54 podmioty (37 sklepów i 17 producentów).


13.04.2023
Świeże mięso drobiowe i jego produkty eksportowane do USA
Właściwe służby USA potwierdziły akceptację wzoru urzędowego świadectwa weterynaryjnego dla świeżego
mięsa drobiowego i jego produktów eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


13.04.2023
Nowa wersja projektu ustawy o systemie kaucyjnym
Nowa wersja projektu ustawy o systemie kaucyjnym UC98 została opublikowana na RCL (datowana na 29 marca br.) wraz z projektami aktów wykonawczych ws. wysokości kaucji (50gr na wszystkie rodzaje opakowań) oraz ws. stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań.


12.04.2023
Przepisy określające jakość handlową miodu
Miód pszczeli jest jednym z artykułów rolno-spożywczych, którego nazwa została określona w przepisach.


12.04.2023
Eksport do USA produktów całkowicie ugotowanych i konserw ze stref ASF
Właściwe służby USA potwierdziły akceptację wzoru urzędowego świadectwa weterynaryjnego dla eksportowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej produktów mięsnych z kategorii procesu: produkty przetworzone termicznie - handlowo sterylne (puszkowane), produkty poddane obróbce cieplnej -
trwałe, produkty całkowicie ugotowane - nietrwałe.


05.04.2023
Eksport mięsa drobiowego do Meksyku
W wyniku negocjacji prowadzonych ze służbą weterynaryjną Meksyku, uzgodniony został wzór świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego przeznaczonego do przetwórstwa eksportowanego do ww. kraju.


31.03.2023
Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


24.03.2023
Wyniki kontroli miodu - oszustwa żywnościowe - skoordynowane działanie Komisji Europejskiej
Komisja Europejska opublikowała wyniki skoordynowanego działania dotyczącego oszustw żywnościowych miodu.


23.03.2023
Oświadczenia środowiskowe - opublikowany projekt dyrektywy
22 marca 2023 r. został opublikowany projekt dyrektywy dotyczącej oświadczeń środowiskowych.


16.03.2023
Karma dla zwierząt - nowe wzory świadectw do Mołdawii
W rezultacie negocjacji prowadzonych ze służbą właściwą Mołdawii uzgodnione zostały następujące
wzory świadectw:


15.03.2023
Uzgodnienie wzoru weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla konserw mięsnych eksportowanych do Tajwanu
Właściwe służby Tajwanu potwierdziły akceptację wzoru weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla konserw
mięsnych eksportowanych do Tajwanu.


10.03.2023
Obrady Komitetu do spraw Żywienia oraz Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego
W Dusseldorfie, 7 marca, rozpoczęła się 43. sesja Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do spraw Żywienia oraz Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego.


10.03.2023
Ustawa SUP - przyjęta przez Sejm RP
W dniu 9 marca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.


10.03.2023
Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy w zakresie work-life balance
Sejm przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wdrożyć ma dyrektywę UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – druk sejmowy nr 2932.


08.03.2023
Jakość handlowa produktów rybołówstwa w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej konserw, marynat i ryb mrożonych, którą objęto 110 podmiotów (65 sklepów i 45 producentów).


03.03.2023
Glukozylowane glikozydy stewiolowe - nowa substancja słodząca dopuszczona w UE
W Dzienniku Urzędowym UE L 65 zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2023/447 z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania glukozylowanych glikozydów stewiolowych jako substancji słodzącej.


02.03.2023
Certyfikacja wina w 2022 r.
Unijne prawo zezwala na podawanie w oznakowaniu wina bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego informacji o roczniku i nazwie odmiany winorośli w przypadku, gdy zostanie ono poddane certyfikacji w tym zakresie.


28.02.2023
Okres przydatności do spożycia nie zawsze wystarczy
Na rynku są produkty, które po otwarciu opakowania zachowują przydatność do spożycia przez okres krótszy niż wynikający ze wskazanego w oznakowaniu terminu przydatności do spożycia. Dotyczy to najczęściej żywności, której opakowanie zapewnia specjalną atmosferę ochronną poprzez zastosowanie przez producenta odpowiedniej mieszaniny gazów.


28.02.2023
Egzamin dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego
Egzamin przeprowadzony zostanie przez IJHARS.


28.02.2023
Czeska Inspekcja ws. oceny zamienności składników żywności
Opinia czeskiego Urzędu Inspekcji Rolno-Spożywczej z dnia 3 stycznia 2023 r. ws. zamienności składników żywności glukoza-fruktoza/syrop fruktozowo-glukozowy i cukru buraczanego dla identycznych środków spożywczych w ramach oceny podwójnej jakości żywności.


24.02.2023
Egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych – 3 kwietnia br.
3 kwietnia 2023 r. planowane jest przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych. Egzamin odbędzie się w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego


24.02.2023
Nadzór nad rynkiem chmielu w 2022 r.
Zadania realizowane przez Inspekcję JHARS mają zapewniać, że wprowadzany do obrotu chmiel i produkty chmielowe zostały poddane procesowi certyfikacji i spełniają minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach.


23.02.2023
Jakość handlowa ziemniaków w 2022 r. – część 2
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kolejną kontrolę jakości handlowej ziemniaków.


20.02.2023
Jakość handlowa miodu i produktów na bazie miodu w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej miodu i znakowania produktów na bazie miodu (złożonych z miodu i innych składników), którą objęto 119 podmiotów (72 sklepy, 33 producentów i 14 rolników prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego).


13.02.2023
Większa ochrona wód przed azotanami
8 lutego 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury.


01.02.2023
Audyt Komisji Europejskiej w Polsce w zakresie pozostałości i zanieczyszczeń
W dniu 31 stycznia 2023 r. rozpoczął się audyt KE w zakresie pozostałości i zanieczyszczeń chemicznych w żywych zwierzętach i w produktach pochodzenia zwierzęcego.


30.01.2023
Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do Bazy Danych Sprawozdań
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że 28 lutego 2023 r. mija termin złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 2065 z 2020 r.) w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za 2022 rok.


23.01.2023
Zmiany w programie azotanowym
Zbliża się aktualizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia tzw. programu azotanowego.


18.01.2023
RASFF, czyli jak ostrzega sanepid
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie są publikowane ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.


13.01.2023
Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag do projektu wytycznych na temat porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, w których zachęca wszystkie zainteresowane strony do przesłania uwag do projektu Wytycznych na temat przygotowania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej („WPR”).


02.01.2023
Jakość handlowa przetworów warzywnych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej sałatek i surówek warzywnych (w tym oferowanych luzem), którą objęto 108 podmiotów (61 lokali gastronomicznych, 47 sklepów).


02.01.2023
Rejestracja zakładów produkujących żywność eksportowaną do Indii
Indyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) zdecydował [1], że od 1 lutego 2023 r. wybrani producenci żywności eksportowanej do Indii będą musieli rejestrować się w FSSAI.


02.01.2023
Jakość handlowa piwa w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa, którą objęto 93 podmioty (50 sklepów i 43 producentów).


29.12.2022
Jakość handlowa soków i nektarów oraz znakowanie syropów owocowych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej soków i nektarów oraz oznakowania syropów owocowych, którą objęto 91 podmiotów (57 sklepów i 34 producentów).


28.12.2022
Jakość handlowa przypraw w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała jakość handlową przypraw jednoskładnikowych, mieszanek przypraw (np. typu zioła prowansalskie) i przypraw do konkretnych potraw (np. do grilla, do mięsa, do sałatek) z uwzględnieniem produktów paczkowanych oraz sprzedawanych luzem (na wagę).


19.12.2022
Zawiadomienie Komisji Europejskiej na temat rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych
Komisja Europejska 8 grudnia 2022 roku opublikowała Zawiadomienie w sprawie wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (OCR).


15.12.2022
Zakaz wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej „innych pianek” zawierających jako czynniki spieniające HFC o GWP 150 lub większym
Od 1 stycznia 2023 r. zaczyna obowiązywać zgodnie z Załącznikiem nr III do Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/2014 zakaz wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej „innych pianek” zawierających jako czynniki spieniające HFC o GWP 150 lub większym (z wyjątkiem gdy są one wymagane, aby spełnić krajowe normy bezpieczeństwa).


14.12.2022
Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem (typu pierogi, naleśniki, krokiety, pyzy, kartacze) w 76 lokalach gastronomicznych.


08.12.2022
Limity substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych - opublikowane rozporządzenie unijne
W dniu dzisiejszym zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2388 z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych.


06.12.2022
Uzgodnienie wzoru świadectwa dla jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych do Azerbejdżanu
W dniu 2 grudnia 2022 r. pomiędzy polską i azerbejdżańską służbą weterynaryjną uzgodniony został wzór weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych do spożycia przez ludzi, przeznaczonych do eksportu do Republiki Azerbejdżanu.


03.12.2022
Będą zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt
Ustawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zastąpi tę z 2 kwietnia 2004 r. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie i dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji.


25.11.2022
Znak jakości „Poznaj Dobrą Żywność” – zmiana trybu postępowania
Zmiana ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadziła możliwość umieszczania znaku jakości „Poznaj Dobrą Żywność” bez konieczności uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na niektórych produktach.


23.11.2022
Zastosowanie nadkrytycznego CO2
Obszary zastosowań ekstrakcji nadkrytycznej w branży spożywczej.


23.11.2022
45. Sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO rozpoczęta
W poniedziałek, 21 listopada 2022 roku w Rzymie, rozpoczęła się 45. Sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego.


18.11.2022
Przeciwdziałanie stratom i marnotrawieniu żywności – okrągły stół EKG/ONZ
Grupa Robocza do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w ciągu ostatnich kilku lat skupiła się nie tylko na swoich podstawowych pracach standaryzacyjnych, ale również na temacie ograniczania strat i marnotrawienia żywności.


16.11.2022
Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw w 2022 r. – część 2
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kolejną kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.


16.11.2022
Komunikat GIW - aktualizacja - wyniki badań w związku z wykorzystaniem do produkcji pasz tłuszczu o deklarowanym przeznaczeniu technicznym
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że otrzymał sprawozdania z badań wszystkich próbek pasz pobranych i przesłanych do badań w ramach postępowania wyjaśniającego w zakładach objętych działaniami CBŚP.


10.11.2022
Jakość handlowa przetworów mlecznych i znakowanie wyrobów mlekopodobnych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową przetworów mlecznych oraz oznakowanie i prezentację wyrobów mlekopodobnych. Kontrolą objęto łącznie 128 podmiotów, w tym 64 producentów i 64 sklepy.


08.11.2022
Projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


24.10.2022
Jakość handlowa mięsa i jego przetworów w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową mięsa i jego przetworów (parówek i innych kiełbas). Kontrolą objęto łącznie 155 podmiotów, w tym 81 producentów i 74 sklepy.


24.10.2022
Dioksyny i dioksynopodobne PCB w produktach pochodzenia zwierzęcego - opublikowane zmiany rozporządzenia 1881/2006
W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE L 274 zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2002 z dnia 21 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn i dioksynopodobnych PCB w niektórych środkach spożywczych.


21.10.2022
Jakość handlowa ziemniaków
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ziemniaków.


17.10.2022
Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące grup VAT (GV).


13.10.2022
Zrównoważone Systemy Żywnościowe - ankieta Komisji Europejskiej skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw
W ramach unijnej strategii „Od pola do stołu” ogłoszono inicjatywę na rzecz stworzenia ram prawnych dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych, które Komisja Europejska wprowadzi w 2023 r.


11.10.2022
Konsultacje komunikatu „Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. Odwrócenie tendencji dzięki przestrzeganiu prawa ochrony środowiska”
Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o prowadzonych pracach nad stanowiskiem Rządu RP do opublikowanego 8 września 2022 r. dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. Odwrócenie tendencji dzięki przestrzeganiu prawa ochrony środowiska COM(2022) 438.


11.10.2022
Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku
W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (UD454).


05.10.2022
Komunikat GIW - wyniki badań w związku zwykorzystaniem do produkcji pasz tłuszczu o przeznaczeniu technicznym
Wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań nie wskazują przekroczeń obowiązujących norm. Dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną doraźnie, jak również pochodzących z badań monitoringowych.


03.10.2022
Fakty na temat wykorzystania kwasów tłuszczowych o przeznaczeniu technicznym do produkcji pasz - informacja GIW
Corocznie w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz badane jest ok. 17 tysięcy próbek pasz w tym, co najmniej 300 próbek pasz w kierunku pestycydów, 320 w kierunku metali ciężkich, dioksyny co najmniej 250, PCB co najmniej 80 próbek. Wyniki uzyskiwanych badań monitoringowych pasz za okres 1.01.2020 r. do dnia dzisiejszego wskazują na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pasz.


27.09.2022
Publikacja zawiadomienia Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
Komisja Europejska w 2016 roku przyjęła zawiadomienie w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących programy warunków wstępnych i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych.


27.09.2022
Eksport na Ukrainę - VIII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej
W dniu 22 września br. Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski uczestniczył w VIII posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, które odbyło się w Rzeszowie.


22.09.2022
Urzędowe kontrole pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą
W odniesieniu do kontroli pasz niezawierających tkanek zwierzęcych, w tym materiałów paszowych, o których mowa w art. 47, ust. 1d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2017/625, kontrola urzędowa wykonywana w 100% przez granicznych lekarzy weterynarii.


22.09.2022
Wsparcie dla zwiększenia udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych na rynku gazu
23 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, które w sposób kompleksowy określa wymagania jakościowe dla paliw gazowych przesyłanych sieciami gazowymi.


16.09.2022
Zaktualizowane wytyczne unijne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
W dniu dzisiejszym zostało opublikowane Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych ((2022/C 355/01).


15.09.2022
Substancje i surowce roślinne, które nie powinny być stosowane w suplementach diety diety
W trakcie ostatniego posiedzenia Zespół do spraw Suplementów Diety działający przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej przeanalizował cztery kolejne substancje/grupy substancji, które uznał za niedozwolone do stosowania w suplementach diety (Uchwała nr 3/2022)


09.09.2022
Jakość handlowa pieczywa w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową (głównie oznakowanie) różnego asortymentu pieczywa opakowanego (w tym pieczywa chrupkiego) oraz nieopakowanego (w tym półcukierniczego: drożdżówek, bułek, rogali) w 94 sklepach.


31.08.2022
Znakowanie jaj w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę znakowania jaj, którą objęto 93 podmioty detaliczne.


17.08.2022
Wprowadzanie do obrotu oraz oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 2022 r. - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła prawidłowość wprowadzania do obrotu oraz oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dostępnych na etapie sprzedaży detalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów użytku codziennego wykonanych z tworzyw sztucznych.


12.08.2022
Kontrola graniczna produktów ekologicznych – informacja dla importerów
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli granicznej importowanych z państw trzecich produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji (zwanych dalej „produktami ekologicznymi”). Kontrole graniczne produktów ekologicznych należą do kompetencji organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S), które kontrolują towary w zakresie spełniania wymagań wynikających z przepisów o produktach ekologicznych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) przeprowadzają graniczną kontrolę sanitarną tych produktów w zakresie bezpieczeństwa żywności.


10.08.2022
Jakość handlowa dań azjatyckich w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową dań kuchni azjatyckiej w 63 lokalach gastronomicznych.


09.08.2022
Jakość handlowa napojów bezalkoholowych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową napojów bezalkoholowych (gazowanych i niegazowanych). Kontrolą objęto łącznie 108 podmiotów, w tym 70 sklepów i 38 producentów.


29.07.2022
Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach – rozporządzenie KE opublikowane
Na wniosek państw członkowskich, w tym Polski, Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023.


29.07.2022
Laboratoria badawcze IOŚ-PIB z akredytacjami Polskiego Centrum Akredytacji
Laboratoria badawcze Instytutu Ochrony Środowiska-PIB otrzymały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Jest to kolejny rok z rzędu, kiedy jednostki Instytutu pomyślnie przechodzą tę ocenę.


21.07.2022
Zatwierdzenie nowego wzoru świadectwa umożliwiającego eksport kolagenu oraz żelatyny na rynek Argentyny
W dniu 22 czerwca br. Narodowe Służby Zdrowotności i Jakości Rolnospożywczej Argentyny przekazały do Głównego Lekarza Weterynarii informację o zatwierdzeniu nowego wzoru świadectwa zdrowia dla pozyskanych ze skór przeżuwaczy kolagenu i żelatyny, przeznaczonych do spożycia, do celów farmaceutycznych, do użytku przemysłowego lub na inne cele wysyłanych na rynek Argentyny.


21.07.2022
CXC 80-2020 "Kodeks postępowania w zakresie zarządzania alergenami pokarmowymi dla podmiotów działających na rynku spożywczym"
Główny Inspektorat Sanitarny przygotował tłumaczenie dokumentu Kodeksu Żywnościowego CXC 80-2020 „Kodeks postępowania w zakresie zarządzania alergenami pokarmowymi dla podmiotów działających na rynku spożywczym”.


19.07.2022
Jakość handlowa napojów spirytusowych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową wódek, wódek smakowych (w tym oznakowanych jako „Polska Wódka/Polish Vodka”) i innych napojów spirytusowych.


15.07.2022
Całkowite zniesienie restrykcji w eksporcie produktów drobiowych z Polski do Republiki Kuby
W dniu 12 lipca br. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła informacja o zniesieniu przez władze kubańskie z dniem 6 lipca br., zakazu eksportu mięsa drobiowego z całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


14.07.2022
Jakość handlowa przetworów zbożowych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową mąk, kasz, ryżu, płatków zbożowych i innych produktów zbożowych śniadaniowych (np. kulek o smaku czekoladowym).


12.07.2022
Jakość handlowa wyrobów cukierniczych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową lizaków, cukierków, gum, żelków i drażetek.


11.07.2022
Jakość handlowa koncentratów spożywczych oraz znakowanie octów w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową koncentratów deserów (kisieli, budyni, galaretek, koncentratów ciast w proszku i kremów) i koncentratów obiadowych (drugich dań, zup i sosów) oraz znakowanie octów.


05.07.2022
Glikolipidy jako środki konserwujące w napojach
20 lipca br. wejdzie w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1037 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania glikolipidów jako środków konserwujących w napojach.


05.07.2022
Dopuszczenie poliwinylopyrolidonu (E 1201) w FSMP w postaci tabletek i tabletek powlekanych
W dniu 29 czerwca br. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1038 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania poliwinylopyrolidonu (E 1201) w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci tabletek i tabletek powlekanych.


04.07.2022
Jakość handlowa przetworów owocowych w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową przetworów owocowych w zalewie, w tym owoców w syropie i w soku oraz kompotów.


04.07.2022
Elektroniczne świadectwa fitosanitarne
Od 1 lipca br. świadectwa fitosanitarne towarzyszące polskim produktom rolnym eksportowanym do państw trzecich, mogą być wydawane także w wersji elektronicznej.


30.06.2022
Dopuszczona do stosowania lecytyna owsiana w wyrobach kakaowych i czekoladowych
W dniu 29 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1023 z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania lecytyny owsianej w wyrobach kakaowych i czekoladowych objętych dyrektywą 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.


30.06.2022
Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
W dniu 29 czerwca 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1370). Jednocześnie informujemy, że traci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1324).


17.06.2022
Lepsze gospodarowanie składnikami odżywczymi gleby
Do 26 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie opracowania planu działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi (Integrated Nutrient Management Action Plan).


15.06.2022
Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.


15.06.2022
Zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące definicji nanomateriału
Komisja Europejska zaleca, aby w odniesieniach do materiałów lub kwestii dotyczących produktów nanotechnologii stosowano definicję terminu „nanomateriał” określoną w opublikowanym najnowszym zaleceniu lub innym akcie zawierającym definicję nanomateriału na potrzeby polityki horyzontalnej i w prawodawstwie przyjętym przez Komisję lub prawodawcę Unii.


14.06.2022
Ważne tematy dla rybołówstwa i rolnictwa na AGRIFISH w Luksemburgu
Podsekretarz stanu Krzysztofa Ciecióra uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Luksemburgu. Najważniejszymi tematami były: realizacja Wspólnej Polityki Rybołówstwa i konsultacje dotyczące uprawnień do połowów na rok 2023, sytuacja na rynkach rolnych, stosowanie unijnych norm w odniesieniu do importowanych produktów rolno-spożywczych, zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin oraz ASF.


09.06.2022
Parlament Europejski rozpoczyna proces zmiany traktatów UE
8 czerwca 2022 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Radę Europejską do wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu rewizji traktatów UE.


03.06.2022
Minister Klimatu i Środowiska powołała Zespół ds. zwiększenia udziału biomasy w systemie energetycznym i ciepłowniczym
Minister Klimatu i Środowiska zarządzeniem z dnia 26 maja 2022 r. powołała Zespół do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Jego zadaniem będzie identyfikacja barier w rozwoju tego rynku i przygotowanie rekomendacje do ich usunięcia.


02.06.2022
Wiceminister Jacek Ozdoba o systemie kaucyjnym
„Wprowadzenie systemu kaucyjnego pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez odpady szklane i zapewni lepszy surowiec do recyklingu. Aby system ten funkcjonował prawidłowo, musi być powszechnie dostępny, a także zapewniać łatwy zwrot opakowania i odzyskanie kaucji. Chcemy, żeby był on czytelny dla użytkowników, dlatego zaproponowaliśmy objęcie systemem także innych opakowań szklanych” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 czerwca 2022 r.


27.05.2022
Ułatwienia w eksporcie produktów wieprzowych do Ukrainy
Służby weterynaryjne Polski i Ukrainy uzgodniły załącznik do wzoru świadectwa weterynaryjnego dla produktów mięsnych importowanych do Ukrainy z Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający poświadczenia, że produkty wieprzowe zostały poddane obróbce gwarantującej zniszczenie wirusa ASF.


26.05.2022
Praca zdalna wkrótce w Kodeksie pracy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
Możliwość wykonywania pracy zdalnej na stałe w Kodeksie pracy – to główne założenie projektu ustawy przyjętego przez Radę Ministrów.


25.05.2022
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w roku 2020 – dane BDO
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wykonuje powierzone przez Ministra Klimatu i Środowiska zadania administratora danych Bazy Danych o Odpadach (BDO).


18.05.2022
Więcej czasu na rozliczenie CIT
Do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r.


17.05.2022
Jakość handlowa mięsa wprowadzanego do obrotu luzem w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową mięsa wieprzowego i drobiowego w elementach, wprowadzanego do obrotu luzem w 16 sklepach.


13.05.2022
Odpady z tworzyw sztucznych w Europie – raport NIK
9 maja br. został opublikowany raport NIK na temat gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych w Europie.


12.05.2022
Jakość handlowa żywności oferowanej w cateringu i oznakowanie opakowań stosowanych w cateringu w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową dań opakowanych wprowadzanych do obrotu na zasadzie cateringu oraz oznakowanie opakowań stosowanych w cateringu.


11.05.2022
Spotkanie służb kontrolnych
W dniu 11 maja 2022 r. w siedzibie GIJHARS odbyło się spotkanie przedstawicieli służb kontrolnych przeprowadzających czynności kontrolne na przejściach granicznych.


11.05.2022
O transformacji systemów żywnościowych na FAO w Łodzi
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik i podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra reprezentowali Polskę podczas 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy, odbywającej się 10–13 maja br. w Łodzi. Głównymi tematami wystąpień były bezpieczeństwo żywnościowe w czasie wojny i transformacja systemów żywnościowych.


11.05.2022
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w roku 2020 – dane BDO
Instytut Ochrony Środowiska zaprasza na prezentację wyników raportu „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w roku 2020 – dane BDO” w dniu 19 maja br. o godz. 10.00


04.05.2022
Warunki transportu i jakość handlowa przewożonej żywności w 2022 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego) przeprowadziła kontrolę warunków transportu oraz jakości handlowej przewożonych artykułów rolno-spożywczych.


29.04.2022
Uprawa maku i konopi włóknistych na nowych zasadach
7 maja 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy, dzięki którym prowadzenie uprawy oraz skupu maku i konopi włóknistych będzie łatwiejsze.


29.04.2022
Pełnomocnik MKiŚ ds. gospodarki o obiegu zamkniętym
Pan Robert Chciuk - Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska został powołany na Pełnomocnika do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym przy Ministrze Klimatu i Środowiska.


27.04.2022
Woda przeznaczona do picia - lista obserwacyjna substancji i związków chemicznych - opublikowana decyzja Komisji Europejskiej
Opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/679 z dnia 19 stycznia 2022 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji i związków wzbudzających zainteresowanie w odniesieniu do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184.


25.04.2022
Przedłużenie okresu obowiązywania świadectwa na MOM na Ukrainę
Przedłużenie dotyczy drobiowego mięsa mielonego i/lub mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM).


21.04.2022
Jakość handlowa tłuszczów spożywczych w 2021 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne (margaryn, tłuszczów do smarowania X%, miksów do smarowania) oraz tłuszczów do celów kulinarnych (przeznaczonych do pieczenia, smażenia, gotowania). Kontrolą objęto 73 podmioty (14 producentów i 59 sklepów).


14.04.2022
Spotkanie on-line organizowane przez GIJHARS - zasady importu produktów ekologicznych z państw trzech oraz zasady stosowania systemu TRACES
W dniu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 11.00 planowane jest spotkanie online, podczas którego przedstawione zostaną zasady importu produktów ekologicznych z państw trzecich oraz zasady stosowania systemu TRACES.


13.04.2022
Raport EFSA: Pozostałości pestycydów w żywności
Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej (art. 32 rozporządzenia (WE) nr 396/2005) EFSA przedstawiła roczny raport, który przedstawia analizę poziom pozostałości pestycydów w żywności na rynku europejskim.


06.04.2022
Znakowanie żywności a sytuacja w Ukrainie - komunikat MRiRW
Państwa członkowskie UE, w tym Polska, poinformowały Komisję Europejską o zgłaszanych przez producentów trudnościach wynikających z sytuacji w Ukrainie, w tym z braku dostępności oleju słonecznikowego.


04.04.2022
Założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. w kontekście inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych kroków, ale również weryfikacji założeń polityki długoterminowej.


01.04.2022
Witaminy – nazwy w wykazie składników
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok dotyczący nazewnictwa witamin w wykazie składników wyrobu gotowego.


29.03.2022
Audyt izraelskiej służby weterynaryjnej - eksport jaj konsumpcyjnych do Izraela
W dniach 28-31 marca br. jest przeprowadzany audyt Izraelskiej służby weterynaryjnej ds. zdrowia zwierząt mający na celu ocenę równoważności polskiego i izraelskiego systemu nadzoru weterynaryjnego nad produkcją jaj konsumpcyjnych.


23.03.2022
Jakość handlowa wyrobów winiarskich w 2021 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową wina, wina z winogron pochodzących z krajowych upraw winorośli oraz fermentowanych napojów winiarskich. Skontrolowano 117 podmiotów (60 producentów i 57 sklepów).


21.03.2022
Jakość handlowa oliwy z oliwek w 2021 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową oliwy z oliwek w 48 podmiotach (33 sklepach i 15 podmiotach importujących, sprowadzających, rozlewających, składujących, prowadzących sprzedaż hurtową oliwy z oliwek).


21.03.2022
Działalność UOKiK w 2021 roku
2021 rok to prawie tysiąc wydanych decyzji UOKiK, w tym pierwsze dotyczące sprawców zatorów płatniczych. Suma nałożonych kar wyniosła prawie pół miliarda złotych.


16.03.2022
Pomoc dla obywateli Ukrainy z preferencjami podatkowymi
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.


16.03.2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych
Do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.


16.03.2022
Jakość handlowa wyrobów kakaowych i czekoladowych w 2021 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową czekolad, czekoladek, kakao i czekolad do picia.


15.03.2022
Rozporządzenie określające wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605).


15.03.2022
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 582), ogłoszona w dniu 12 marca 2022 r. obowiązuje od dnia 24 lutego 2022 r.


15.03.2022
Jaja nieoznakowane dla przemysłu spożywczego
Zwalnianie podmiotów z obowiązku znakowania jaj dostarczanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewódzkiego inspektora JHARS na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.


15.03.2022
Zmiana ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


08.03.2022
Pomoc dla ofiar działań wojennych na Ukrainie z 0% VAT
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające 0% stawkę VAT dla nieodpłatnych dostaw oraz świadczeń na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych na Ukrainie.


02.03.2022
Uchwała ws. Polityki Surowcowej Państwa przyjęta przez Radę Ministrów
Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2022 r. uchwałę ws. przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa" (PSP), przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.


28.02.2022
Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym - konsultacje Komisji Europejskiej
Komisja rozpoczyna konsultacje z zainteresowanymi podmiotami na temat umów dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa.


25.02.2022
Ważne zmiany dla rodziców. Projekt zmian w Kodeksie pracy trafił do konsultacji społecznych
Urlop rodzicielski będzie dłuższy, a prawo do niego nie będzie już uzależnione od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Do tego zmiany w urlopach ojcowskich i nowy urlop opiekuńczy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację przepisów Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, by wdrożyć tzw. dyrektywę rodzicielską. Projekt przepisów został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.


23.02.2022
Otwarte konsultacje społeczne odnośnie zmiany przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie internetowej informuje, że Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje społeczne odnośnie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


23.02.2022
Komisja Europejska wprowadza zasady dla przedsiębiorstw dotyczące poszanowania praw człowieka i środowiska w globalnych łańcuchach wartości
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wniosek legislacyjny dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju.


22.02.2022
Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do Bazy Danych Sprawozdań
Przypominamy, że 28 lutego 2022 r. mija termin złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [1] w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.


21.02.2022
Nowe przepisy winiarskie
7 marca 2022 roku wejdzie w życie ustawa z 2 grudnia 2021 roku o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24).


18.02.2022
Nowe wytyczne KE dotyczące znakowania napojów spirytusowych
Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące wdrażania niektórych przepisów dotyczących etykietowania zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającym rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (2022/C 78/03).


15.02.2022
Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - w Sejmie RP
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.


07.02.2022
Nowe wymagania UE dotyczące stosowania w żywności substancji dodatkowej – dwutlenku tytanu (E171)
W dniu 18 stycznia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E 171) (Dz. Urz. UE L 11 z dnia 18.10.2022, str. 1).


04.02.2022
Jakość handlowa napojów - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową soków i nektarów, napojów bezalkoholowych oraz piwa.


01.02.2022
Konsultacje publiczne dot. powszechnego i „bezparagonowego” systemu kaucyjnego
Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej w Polsce system kaucyjny.


28.01.2022
Raport Instytutu Ochrony Środowiska dotyczący zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy opracował raport pt. "Analiza możliwości i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a kwestie GOZ”.


28.01.2022
WHO tworzy nową wirtualną społeczność na rzecz praktyk w zakresie bezpieczeństwa żywności
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uruchamia nowe forum internetowe dla specjalistów z całego świata zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa żywności, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, wymieniać się informacjami oraz dyskutować o pomysłach poprzez bieżącą interakcję.


25.01.2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


20.01.2022
Polski Ład - KAS nie będzie karać za nieświadome błędy
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej, aby w okresie dwóch pierwszych kwartałów 2022 r. działania urzędników KAS nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom w praktycznym wdrożeniu przepisów Polskiego Ładu.


18.01.2022
Zakaz stosowania barwnika E 171
W dniu 18 stycznia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E 171).


17.01.2022
Przedłużenie okresu obowiązywania świadectwa na MOM na Ukrainę
Komisja Europejska poinformowała zainteresowane strony o wydłużeniu okresu przejściowego na stosowanie świadectwa na MOM przy wywozie na Ukrainę.


07.01.2022
Zmiana przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego
Od 1 stycznia 2022 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.) oraz wydane na jego podstawie delegowane i wykonawcze akty UE.


05.01.2022
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019 – 2020
informujemy, że ukazał się „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019 – 2020” wydany przez GIJHARS.


23.12.2021
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019 – 2020
Ukazał się „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2019 – 2020” opracowany przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych .


21.12.2021
Jakość handlowa przetworów pomidorowych w 2021 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej koncentratów i przecierów pomidorowych, ketchupów, sosów pomidorowych oraz soków pomidorowych.


21.12.2021
Polityka surowcowa - konsultacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło konsultacje dokumentu „Polityka Surowcowa Państwa 2050”.


20.12.2021
Eksport polskiej mąki do Chin
17 grudnia 2021 r. Ambasada RP w Pekinie poinformowała o opublikowaniu listy podmiotów uprawnionych do eksportu mąki na rynek chiński.


20.12.2021
Zmiana przepisów dotyczących znakowania żywności – konsultacje publiczne
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, których celem jest poznanie opinii obywateli UE i państw trzecich oraz zainteresowanych stron na temat inicjatyw mających na celu zmianę przepisów UE dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


17.12.2021
Uzgodnienie świadectwa na miód do Bośni i Hercegowiny
W dniu 8 grudnia 2021 r. strona bośniacka potwierdziła akceptację negocjowanego wzoru świadectwa zdrowia na import miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.


14.12.2021
Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


13.12.2021
Zmiana przepisów dotyczących eksportu żywności do Chin
1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w eksporcie artykułów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej.


13.12.2021
Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno-spożywczych
1 stycznia 2022 r. Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno spożywczych z wybranych państw, w tym Polski.


07.12.2021
Covid-19 - Zmiany w zasadach bezpieczeństwa
Od 15 grudnia br. zostaną wprowadzone nowe obostrzenia związane z pandemią Covid-19.


07.12.2021
Oświadczenia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano oświadczenia instytucji unijnych odnoszące się do pięciu obszarów produkcji i handlu żywnością, w związku z wydanym rozporządzeniem nr 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii.


03.12.2021
Czy żywność zawierająca w swoim składzie izomery trans kwasów tłuszczowych wymaga powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego?
Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił na swojej stronie internetowej informację dotyczącą interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego o pierwszym wprowadzeniu na rynek produktów zawierających izomery trans kwasów tłuszczowych.


01.12.2021
Wartość odżywcza po przygotowaniu – wyrok TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie deklaracji wartości odżywczej w zależności od formy produktu.


30.11.2021
Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych w 2021 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych u 127 producentów.


29.11.2021
Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników przyjęta przez Senat RP
Senat RP na posiedzeniu 26 listopada 2021 r. przyjął bez poprawek ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.


26.11.2021
Zarządzenia Chińskiej Republiki Ludowej nr 248 i 249 - nt. zmian w zasadach eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Pekinie od dnia 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie nowe chińskie przepisy dot. eksportu środków spożywczych do Chin, dotyczące rejestracji podmiotów prowadzących produkcję/przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych.


26.11.2021
Wyniki pierwszego ogólnounijnego badania autentyczności ziół i przypraw
Komisja Europejska opublikowała wyniki pierwszego skoordynowanego planu kontroli autentyczności ziół i przypraw, uruchomionego przez DG SANTE i realizowanego przez dwadzieścia jeden państw członkowskich UE, Szwajcarię i Norwegię.


22.11.2021
Jakość handlowa mięsa wieprzowego w 2021 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa wieprzowego w elementach bez opakowania w 49 sklepach.


18.11.2021
Import odpadów - działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska
„Wszystkie importowane do Polski odpady będą objęte systemem SENT. Dzięki temu nielegalny import odpadów będzie pod specjalnym nadzorem, a transportujące odpady pojazdy będą lepiej monitorowane” – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 listopada 2021 r.


18.11.2021
Wydłużenie prac Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami
12 listopada 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, które przewiduje wydłużenie prac tego Zespołu na rok 2022.


18.11.2021
Porozumienie w sprawie budżetu UE na 2022 rok osiągnięte
15 listopada br. zakończyły się negocjacje między Radą UE a Parlamentem Europejskim (PE) w sprawie budżetu UE na rok 2022.


18.11.2021
Europejski Zielony Ład: Komisja przedstawiła nowe propozycje legislacyjne, aby przeciwdziałać wylesianiu, wprowadzić innowacje w zrównoważonym gospodarowaniu odpadami i zapewnić zdrowe gleby dla ludzi, przyrody i klimatu.
Proponowane nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie wylesianiu powodowanemu przez UE, a także ułatwienie przemieszczania odpadów wewnątrz Unii, aby promować gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zająć się problemem nielegalnego wywozu odpadów do państw trzecich i innymi wyzwaniami związanymi z odpadami.


08.11.2021
Informacja o zakazie wprowadzania do obrotu oraz przyznaniu kontyngentów na przywóz HFC luzem w 2022 r.
Zgodnie z art. 11 ust.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywać zakaz wprowadzania do obrotu następujących urządzeń:


05.11.2021
Selen i molibden oraz niektóre substancje i surowce roślinne w suplementach diety
Zespół do spraw Suplementów Diety określił maksymalne poziomy selenu i molibdenu w suplementach diety oraz kontynuował prace dot. listy substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być stosowane w suplementach diety.


05.11.2021
Jakość handlowa przetworów owocowych w 2021 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej dżemów, konfitur, marmolad, kompotów, owoców w zalewie lub syropie i innych przetworów słodzonych. Objęto nią 113 podmiotów (49 producentów i 64 sklepy).


29.10.2021
Znakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO
Producenci żywności i pasz od stycznia ub.r. mogą dobrowolnie przystąpić do systemu znakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.


28.10.2021
Redystrybucja żywności po upływie daty minimalnej trwałości do celów darowizn
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego została opublikowana informacja na temat redystrybucji żywności po upływie daty minimalnej trwałości do celów darowizn.


28.10.2021
Ważne informacje dotyczące nowych zasad eksportu naturalnych wód mineralnych do Wielkiej Brytanii
Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady relacji pomiędzy EU – Wielką Brytanią. W odniesieniu do Wielkiej Brytanii przestało obowiązywać prawo unijne, w tym przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 45), a zasady wymiany handlowej z są takie jak z innymi krajami trzecimi.


25.10.2021
Portal Access2Markets - film instruktażowy
W ramach projektu Enterprise Europe Network, PARP przygotował 12-minutowy film instruktażowy na temat podstawowych funkcjonalności portalu Access2Markets.


25.10.2021
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego.
20 października br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego.


25.10.2021
Znakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO
Producenci żywności i pasz od stycznia ub.r. mogą dobrowolnie przystąpić do systemu znakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.


22.10.2021
Eksport do Chin - ułatwienie dla dotychczasowych eksporterów niektórych wyrobów - zgłoszenia firm do PSSE w terminie do 27 października br.
W związku z nowymi wymaganiami eksportu towarów do Chin, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r., Główny Inspektor Sanitarny wystosował pismo do przedsiębiorców, którzy od 2017 r. eksportują produkty spożywcze do tego kraju.


21.10.2021
Jakość handlowa świeżych owoców, warzyw i ziemniaków w 2021 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków.


12.10.2021
Sprostowanie do rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie znakowania środków spożywczych
Opublikowano sprostowanie do polskojęzycznej wersji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.


11.10.2021
Informacje Ministestwa Finansów na temat podwyżki akcyzy
Resort finansów proponuje stopniowe zwiększanie akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.


07.10.2021
Analizy sensoryczne w ocenie jakości żywności
Słowo sensoryka (sense) oznacza zmysł, uczucie lub świadomość. Analiza sensoryczna to ocena dokonywana za pomocą zmysłów używanych jako aparat pomiarowy. Sensoryczne metody analityczne wykorzystuje się przede wszystkim do porównania jakości produktów konkurencyjnych, opracowania nowych produktów oraz zapewniania odpowiedniej jakości sensorycznej żywności.


07.10.2021
Unijne wsparcie dla sektora wina oraz sektora owoców i warzyw
Komisja Europejska poinformowała o przyjęciu pakietu aktów wykonawczych regulujących wsparcie finansowe dla sektora wina oraz sektora owoców i warzyw.


04.10.2021
Deklaracja zawartości ekstraktu w oznakowaniu koncentratu pomidorowego
Informacją charakteryzującą koncentrat pomidorowy i determinującą wybór konsumenta jest informacja o zawartości ekstraktu.


01.10.2021
Wprowadzanie do obrotu oraz oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 2021 r. - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła prawidłowość wprowadzania do obrotu oraz oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dostępnych na etapie sprzedaży detalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów użytku codziennego wykonanych z tworzyw sztucznych.


01.10.2021
Kodeks postępowania UE w zakresie odpowiedzialnego biznesu i praktyk marketingowych
Na stronie Komisji Europejskiej opublikowana została polska wersja Kodeksu.


28.09.2021
Zatwierdzony wzór świadectwa na eksport produktów rybołówstwa do Wietnamu
23 września 2021 r. Ambasada RP w Hanoi potwierdziła możliwość stosowania wzoru świadectwa zdrowia dla
produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, eksportowanych do Socjalistycznej Republiki
Wietnamu.


27.09.2021
Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło stanowisko wobec obowiązujących przepisów Unii Europejskiej ws. wykorzystania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy, wykorzystywanej na potrzeby energetyczne przez prowadzących instalacje objęte systemem EU ETS.


24.09.2021
Import produktów złożonych do UE - opublikowana zmiana rozporządzenia Komisji Europejskiej
W dniu dzisiejszym zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1703 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących wprowadzania do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego zawartych w produktach złożonych.


23.09.2021
Jakość handlowa makaronu w 2021 r. - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej makaronu.


21.09.2021
Rosyjski audyt polskich zakładów produkujących karmy dla zwierząt futerkowych (norek)
20 września 2021 r. rozpoczęła się rosyjska inspekcja mająca na celu umożliwienie eksportu do Rosji
karm dla norek.


20.09.2021
Nowy Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki powierzył pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michałowi Mistrzakowi.


16.09.2021
Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych do obrotu pod marką własną sieci handlowych - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych do obrotu pod marką własną sieci handlowych.


15.09.2021
Zmiana terminów wejścia w życie brytyjskich wymagań importowych związanych z wywozem towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii
Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym 14 września 2021 r. przez Wielką Brytanię, zostały przesunięte terminy wejścia w życie brytyjskich wymagań importowych związanych z przywozem towarów z Unii Europejskiej (w tym z Polski) do Wielkiej Brytanii.


13.09.2021
Zmiana rozporządzenia nr 853/2004
Rozporządzenie nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące higieny dla żywności pochodzenia zwierzęcego.


08.09.2021
Podatkowy pakiet Polskiego Ładu po konsultacjach
Zakończyły się konsultacje podatkowej części Polskiego Ładu.


07.09.2021
MRiRW: konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na stronie BIP RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


06.09.2021
Jakość handlowa przetworów warzywnych w 2021 r. - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów warzywnych utrwalonych termicznie (konserw warzywnych, sałatek warzywnych, warzyw kiszonych i marynowanych) oraz mrożonek warzywnych (zup, warzyw na patelnię, dań gotowych i mieszanek warzyw).


02.09.2021
Zespół do spraw Suplementów Diety – rozpoczęcie prac dot. listy substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być stosowane w suplementach diety
W lipcu br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Suplementów Diety przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie listy substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być stosowane do produkcji suplementów diety, biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.


02.09.2021
MKiŚ przedłuża konsultacji publicznych projektu ustawy o ROP
Komunikat w sprawie wydłużenia terminu konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.


31.08.2021
Najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów w środkach spożywczych - opublikowane rozporządzenia unijne
W ostatnich dniach sierpnia br. zostały opublikowane dwa rozporządzenia Komisji Europejskiej określające najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w środkach spożywczych.


31.08.2021
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez Radę Ministrów
Przepisy w sprawie odpadów zostały dostosowane do nowych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Zmiany mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Zaproponowane rozwiązania wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszą zagrożenie dla zdrowia.


26.08.2021
Zadbajmy o bezpieczne zbiory
Czas żniw w Polsce już prawie za nami. W tym roku rolnicy z jednej strony zmierzyli się z intensywnymi opadami deszczu, a nawet gradem, z drugiej natomiast wysokimi temperaturami i suszą. Plony poszczególnych zbóż zależą nie tylko od warunków pogodowych, ale także rodzaju gleby i szerokości geograficznej.


24.08.2021
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - podpisana przez Prezydenta
W dniu 21 sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.


23.08.2021
Rozporządzenie w sprawie obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - opublikowane Dzienniku Ustaw
Rozporządzenie zostało opublikowane 20 sierpnia w Dzienniku Ustaw (pozycja 1530).


19.08.2021
Woda – źródło życia
Woda jest podstawowym składnikiem naszej codziennej diety. Występuje samodzielnie oraz jako dodatek we wszystkich produktach spożywczych, dlatego musi spełniać najwyższe standardy jakościowe.


16.08.2021
Jakość handlowa wyrobów sprzedawanych luzem przeznaczonych dla konsumenta finalnego - wyniki kontroli IJHARS
W 265 sklepach Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową różnego asortymentu produktów (nieopakowanych) sprzedawanych luzem lub pakowanych na życzenie konsumenta w miejscu sprzedaży.


11.08.2021
Legionella – zagrożenie mikrobiologiczne
Polskie prawodawstwo nakłada obowiązek monitoringu bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody do spożycia.


11.08.2021
Newsletter EFSA lipiec 2021
Z inicjatywy GIS został opublikowany pierwszy miesięczny newsletter dotyczący działań EFSA


09.08.2021
Przewodnik FAO: Zapobieganie przenoszeniu Covid-19 w przedsiębiorstwach sektora spożywczego
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała zaktualizowany przewodnik dla przedsiębiorców sektora spożywczego w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 podczas prowadzonej działalności.


05.08.2021
Nieustannie dążymy do dostarczania producentom branży spożywczej kompleksowego doradztwa w zakresie wprowadzanych zmian prawnych.
W dniu dzisiejszym odnosimy się do najnowszej zmiany - w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów - zachęcając do zapoznania się z szerokimi kompetencjami laboratorium Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o. w Słomczynie.


29.07.2021
Konsultacje: Ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego
Do konsultacji społecznych przekazano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.


23.07.2021
Ograniczenia wprowadzone przez Republikę Białorusi z uwagi na występowanie w Polsce ASF (aktualizacja)
Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi został zamieszczony dokument świadczący o ujednoliceniu przez białoruską służbę weterynaryjną zakresu ograniczeń importowych wprowadzanych w latach 2014-2018 z uwagi na występowanie na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń.


22.07.2021
Badania dla przemysłu browarniczego
Laboratorium J.S. Hamilton od lat wspiera producentrów piwa i napojów słodowych w dostarczaniu najlepszej jakości wyrobów dla konsumentów. W ofercie znajdują się badania mikrobiologiczne, sensoryczne i fizykochemiczne niezbędne do potwierdzenia bezpieczeństwa produktu gotowego i produktów ubocznych oraz oceny zgodności z ich specyfikacjami.


19.07.2021
Działania na poziomie UE dotyczące zanieczyszczenia żywności tlenkiem etylenu (ETO) - Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
We wrześniu 2020 r. w Unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) po raz pierwszy zgłoszono wykrycie tlenku etylenu (ETO) w sezamie pochodzącym z Indii.


16.07.2021
Znakowanie jaj - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę znakowania jaj, którą objęto 97 sklepów.


16.07.2021
Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. - konsultacje społeczne
Minister Klimatu i Środowiska podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”


15.07.2021
Zdrowe grillowanie
W okresie wakacyjnym grillowanie to rytuał, wspaniała kompozycja smaków i zapachów. Co powinniśmy wiedzieć i jakich zasad przestrzegać by nasze rodziny, znajomi cieszyli się pysznymi i zdrowymi potrawami?


12.07.2021
Przedłużenie okresu obowiązywania świadectwa dot. MOM na Ukrainę
Wzór świadectwa dla drobiowego mięsa mielonego i/lub mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) z UE na Ukrainę jest negocjowany od początku 2020 r. pomiędzy Komisją Europejską i służbą weterynaryjną Ukrainy.


12.07.2021
Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Kazachstanu z uwagi na występowanie HPAI w Polsce
Zgodnie z notyfikacją WTO z dnia 5 lipca 2021 r. służba weterynaryjna Republiki Kazachstanu wprowadziła od dnia 5 czerwca 2021 r. czasowe ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Kazachstanu oraz tranzytu przez terytorium Republiki Kazachstanu następujących produktów pochodzących z terytorium Polski:


09.07.2021
Uzgodnienie z władzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich wzoru świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych
W wyniku starań Głównego Lekarza Weterynarii i polskiej placówki dyplomatycznej w Abu Zabi, w dniu 6 lipca br. uzgodniono bilateralnie wzór świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych wysyłanych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.


09.07.2021
Ograniczenia dla województwa małopolskiego w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku z HPAI
Ze względu na obecną sytuację epizootyczną związaną z wirusem grypy ptaków (HPAI) w Polsce władze Bośni i Hercegowiny utrzymują zakaz eksportu dla województwa małopolskiego.


05.07.2021
Hamilton UO-Technologia – Centrum Kompetencji Pestycydów
Podążając za aktualnym tematem zmian w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów zapoznaj się z szerokimi kompetencjami laboratorium Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o. w Słomczynie.


02.07.2021
Uwaga na wyroby do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych z dodatkiem bambusa
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu
z żywnością (Dz. U. L 12 z 15.1.2011, str. 1, z późn. zm.), mogą być one produkowane wyłącznie z dozwolonych substancji wyjściowych, takich jak monomery, oraz z dopuszczonych dodatków.


01.07.2021
Jest porozumienie w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 r.
Minister Grzegorz Puda uczestniczy w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbywa się w dniach 28-29 czerwca br., w Luksemburgu.


01.07.2021
Jakość handlowa koncentratów spożywczych - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości koncentratów spożywczych (majonezów, musztard i sosów). Objęto nią 111 podmiotów (35 producentów i 76 sklepów).


30.06.2021
Maksymalne poziomy wapnia i potasu oraz warunki stosowania preparatów z Tribulus terrestris L. oraz Rhodiola rosea jako składniki suplementów diety
Zespół do spraw Suplementów Diety określił maksymalne poziomy wapnia i potasu oraz warunki stosowania preparatów z Tribulus terrestris L. oraz Rhodiola rosea jako składników suplementów diety.


29.06.2021
Zmiana ukraińskich przepisów o obowiązkowej rejestracji zgłaszających towary
Państwowa Służba Celna Ukrainy (PSCU) poinformowała o wejściu w życie od 1 lipca 2021 roku przepisów o obowiązkowej rejestracji w PSCU nierezydentów, którzy zgłaszają towary na Ukrainie.


28.06.2021
Możliwość eksportu produktów rybołówstwa na rynek kolumbijski
Nowy wzór świadectwa zdrowia dla produktów rybołówstwa ustalony bilateralnie pomiędzy Głównym
Inspektoratem Weterynarii i kolumbijską służbą INVIMA jest dostępny na stronie internetowej GIW oraz u
powiatowych lekarzy weterynarii.


25.06.2021
Projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy przyjęty przez Sejm
24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw.


24.06.2021
Podwyższenie celu ograniczenia emisji gazów do 2030 r.
Nowe prawo klimatyczne UE zwiększa unijny cel redukcji emisji do 2030 roku z 40% do co najmniej 55%. Przy udziale nowych pochłaniaczy dwutlenku węgla cel ten mógłby wzrosnąć do 57%.


18.06.2021
Przedstawiciel Rzecznika MŚP od lipca ponownie w Brukseli
Od lipca wraca stała fizyczna obecność przedstawiciela Rzecznika MŚP przy instytucjach unijnych w Brukseli. Najistotniejszymi wyzwaniami na styku unijnej legislacji oraz sektora MŚP będą w nadchodzących miesiącach trzy kwestie: Zielony Ład (w tym transformacja wodorowa), fundusze związane z epidemią COVID-19 oraz cyfryzacja.


17.06.2021
Rzecznik MŚP apeluje do Senatu RP
Rzecznik MŚP apeluje do Senatu RP o zmianę przepisów w zakresie nieuzasadnionego odrzucania wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie przeznaczone dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19


16.06.2021
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Do Sejmu wpłynął przyjęty przez Radę Ministrów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw


07.06.2021
Nowe wzory świadectw zdrowia dla mleka i produktów mlecznych oraz dla mięsa i produktów mięsnych wysyłanych do Kataru
W dniu 25 maja br. katarska służba weterynaryjna poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii o zatwierdzeniu wzoru Świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych wysyłanych do Kataru oraz wzoru Świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych wysyłanych do Kataru.


02.06.2021
Wyroby ciastkarskie i cukiernicze
Laboratorium J.S. Hamilton zapewnia możliwość kompleksowych badań jakości wyrobów cukierniczych i ciastkarskich. Wspólnie z producentami dbamy o bezpieczeństwo, taka aby konsument bez obaw mógł pozwolić sobie na chwilę słodkiego zapomnienia.


27.05.2021
Jakość handlowa przetworów mlecznych i znakowanie wyrobów mlekopodobnych - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów mlecznych i znakowania wyrobów mlekopodobnych. Objęto nią 144 podmioty (70 producentów i 74 sklepy).


27.05.2021
Czy CBD może być wprowadzane do obrotu jako żywność?
Kannabidiol (CBD) jest fitokanabinoidem naturalnego pochodzenia, który pozyskiwany jest z konopi.


26.05.2021
Kontrola importowanych artykułów rolno-spożywczych
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostały opłaty za graniczne kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.


19.05.2021
Żywność dla niemowląt i małych dzieci w JSHP
Dzieci stanowią szczególną grupę konsumentów, dla których istotna jest nie tylko prawidłowa dieta, ale także jakość surowców z której sporządzone są posiłki.


14.05.2021
Warunki przechowywania i trwałość żywności po otwarciu opakowania – opinia EFSA (cz. 2)
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował kolejną opinię naukową dotyczącą znakowania żywności.


14.05.2021
Nowy tekst projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Udostępniono nową treść projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przekazaną do Komitetu ds. Europejskich.


14.05.2021
Ochrona zwierząt podczas transportu – konsultacje publiczne
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA) zaprasza do uczestnictwa w publicznych konsultacjach dotyczących ochrony zwierząt podczas transportu.


12.05.2021
Ryby i przetwory rybne – zbadaj je w J.S. Hamilton
Wykonujemy kompleksowe badania laboratoryjne ryb i przetworów rybnych, aby zagwarantować bezpieczeństwo i potwierdzić jakość analizowanych produktów. Nasza oferta skierowana jest do producentów oraz dystrybutorów ryb i przetworów rybnych.


06.05.2021
Badania olejów w J.S. Hamilton
Tłuszcze roślinne to istotny element w diecie człowieka. Stanowią one źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, które mają korzystny wpływ na zdrowie człowieka oraz na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Tłuszcze w organizmie stanowią składnik budulcowy, pełnią również rolę materiału energetycznego, a także są rozpuszczalnikiem dla niektórych witamin – A, D, E, K.


06.05.2021
Wyniki kontroli IJHARS za rok 2020
Od blisko roku kontrola jakości żywności od producenta do konsumenta jest prowadzona przez jedną inspekcję – Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


28.04.2021
Czy mleko może być fałszywe? - Zafałszowanie mleka i produktów mlecznych
Obok wszelkich parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych znajdują się również takie parametry, które służą do oceny prawidłowości i stwierdzeniu, że produkt nie jest zafałszowany.


28.04.2021
Znakowanie środków spożywczych komunikatem „bez laktozy”
Przepisy prawne z obszaru bezpieczeństwa żywności, zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym, nie zawierają obecnie szczegółowych wymagań dotyczących znakowania środków spożywczych ogólnego spożycia komunikatami odwołującymi się do braku, niskiej lub zmniejszonej zawartości laktozy (takimi jak „bez laktozy”, „bezlaktozowy”, „nie zawiera laktozy”).


28.04.2021
Zmiany organizacyjne w MRiRW
Od dziś Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma nową strukturę organizacyjną.


27.04.2021
Rozporządzenie Komisji 2021/686 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
Rozporządzenie Komisji 2021/686 w sprawie dopuszczenia oświadczenia zdrowotnego dotyczącego roztworów węglowodanów przyczyniających się do poprawy wydolności fizycznej podczas intensywnych i długotrwałych ćwiczeń fizycznych u trenujących osób dorosłych zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 27 kwietnia br.


27.04.2021
Powołano Zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii
27 kwietnia 2021 roku Minister Grzegorz Puda w obecności sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego powołał na stanowisko Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii lek. wet. Krzysztofa Jażdżewskiego.


26.04.2021
Uzgodnienie nowych wzorów świadectw zdrowia dla produktów mlecznych na rynek australijski
W dniu 21 kwietnia 2021 r. strona australijska przekazała informację o ostatecznym zatwierdzeniu nowych wzorów świadectw zdrowia dla produktów mlecznych.


22.04.2021
Polsko-brytyjskie rozmowy na temat jakości i bezpieczeństwa żywności
Minister Grzegorz Puda rozmawiał 21 kwietnia br. z sekretarzem stanu ds. środowiska, żywności i obszarów wiejskich Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Georgem Eusticem (brytyjski odpowiednik Ministra) na temat jakości produkowanej w Polsce żywności.


19.04.2021
Jakość handlowa ryb i przetworów rybnych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ryb i przetworów rybnych (ryby mrożone i wędzone, konserwy i marynaty). Objęto nią 106 podmiotów (67 producentów i 39 sklepów).


16.04.2021
Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych
Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.


15.04.2021
Wiceminister Jacek Ozdoba o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej
„Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwania dla organów ścigania i Inspekcji Ochrony Środowiska” – to główny temat konferencji online z udziałem wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby, która odbyła się 15 kwietnia 2021 r.


14.04.2021
Substancje zakazane w aloesie - Zmiany w rozporządzeniu dla gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu
Z dniem 08.04.2021 roku obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/468 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu.


14.04.2021
BADANIA STABILNOŚCIOWE SUPLEMENTÓW DIETY w J.S. HAMILTON POLAND
Specyfika Suplementów diety, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa produktu oraz jakości handlowej przez cały deklarowany okres przydatności do spożycia, wymaga szczególnego nadzoru laboratoryjnego. Jednym ze sposobów sprawdzenia powyższych cech produktu jest przeprowadzenie badań stabilnościowych.


07.04.2021
Chlormequat i Mepiquat w żywności
Chlormequat i Mepiquat to regulatory wzrostu roślin, szeroko stosowane w uprawach zbóż (m.in. owsie, pszenicy, jęczmieniu). Ich działanie wpływa na zmniejszenie wydłużenia się komórek, co skutkuje grubszymi, mocniejszymi łodygami. Zmiany w budowie łodyg zapobiegają wyleganiu, tym samym minimalizują ryzyko straty plonów. W wielu krajach spoza UE, Chlormequat i Mepiquat stosuje się do zwiększenia rozgałęziania i kwitnienia upraw owoców i warzyw, a także do zapobiegania przedwczesnemu opadaniu owoców.


07.04.2021
Analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów prawo żywnościowe powinno opierać się na analizie ryzyka, która składa się z trzech powiązanych ze sobą elementów: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i informowania o ryzyku.


06.04.2021
Zmiany ustawowe dotyczące wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało nowe sposoby dot. metody ustalania wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w zależności od zużycia wody. Rozwiązanie to ustali maksymalną wysokość stawki opłaty.


06.04.2021
Przedłużenie okresu obowiązywania świadectwa na MOM na Ukrainę
Wzór świadectwa dla drobiowego mięsa mielonego i/lub mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) z UE na Ukrainę jest negocjowany od początku 2020 r. pomiędzy Komisją Europejską i władzą weterynaryjną Ukrainy.


06.04.2021
Izomery trans kwasów tłuszczowych – obowiązuje limit zawartości w środkach spożywczych
Od dnia 2 kwietnia 2021 r. po niemal 2-letnim okresie przejściowym zaczęło obowiązywać rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.


31.03.2021
Życzenia wielkanocne J.S. Hamilton


30.03.2021
Jakość handlowa miodu - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej miodu i produktów wytworzonych na bazie miodu. Objęto nią łącznie 72 podmioty, w tym 39 producentów i 33 sklepy.


26.03.2021
Jakość handlowa olejów roślinnych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej olejów roślinnych (w tym oliwy z oliwek). Objęto nią łącznie 76 podmiotów, w tym 41 producentów i 35 sklepów.


25.03.2021
Laboratorium J.S. Hamilton blisko Klienta
Badania żywności przeprowadzamy w jednostkach J.S. Hamilton na terenie całego kraju. Sprawna logistyka sekcji poboru próbek gwarantuje odbiory i pobory próbek w każdym regionie. Obsługę zapewnia 53 próbkobiorców dbających o komfortowe rozwiązania dla Klientów, staranną realizację zlecenia przy zachowaniu odpowiednich procedur.


25.03.2021
Rozmowy ze stroną ukraińską w sprawie eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego
24 marca 2021 r. odbyło się VI posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa w formacie on-line. Spotkaniu przewodniczyli pan Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz pan Taras Kaczka, Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego, Handlu i
Rolnictwa Ukrainy.


18.03.2021
Specjalne warunki importu do UE dla produktów złożonych obowiązujące od 21 kwietnia br. – wyjaśnienia Komisji Europejskiej
Produkty złożone to środki spożywcze zawierające zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 produkty złożone muszą być wytwarzane z przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w zatwierdzonych przez UE zakładach znajdujących się w państwach członkowskich UE lub w państwach trzecich.


17.03.2021
Analiza sensoryczna w J.S. Hamilton
Produkty o wysokiej jakości sensorycznej, które są najbardziej akceptowane przez konsumentów zapewniają rynkowy sukces i zyskowność podejmowanych działań. Wyniki badań sensorycznych mogą być wykorzystywane m.in. przy kontroli jakości, opracowywaniu nowych produktów oraz modyfikowaniu produktów już istniejących, jak również dokonywaniu wyboru dostawcy, na podstawie jakości sensorycznej proponowanych przez niego produktów.


15.03.2021
Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa w sprawie nowego harmonogramu kontroli granicznych
11 marca 2021 roku rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opublikował komunikat na temat zmian terminów wprowadzania kontroli granicznych.


15.03.2021
Znakowanie słonych przekąsek
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę znakowania słonych przekąsek (typu chipsy, chrupki, paluszki, krakersy, orzeszki). Objęto nią łącznie 80 podmiotów, w tym 58 sklepów i 22 producentów.


12.03.2021
Jakość handlowa przetworów zbożowych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów zbożowych (mąk, kasz, ryżu, płatków i innych produktów zbożowych śniadaniowych). Objęto nią łącznie 108 podmiotów, w tym 59 producentów i 49 sklepów.


11.03.2021
Zmiana rozporządzenia nr 852/2004
Rozporządzenie nr 852/2004 ustanawia ogólne zasady higieny środków spożywczych. Jego ostatnia zmiana dotyczy zarządzania alergenami, warunków redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności.


10.03.2021
GIJHARS wzmacnia system ochrony produktów ChNP, ChOG, GTS
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchamia nową usługę służącą do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu systemu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) – skrzynkę e-mail: ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl.


05.03.2021
Jakość handlowa mięsa - wyniki kontroli IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa. Objęto nią łącznie 169 podmiotów, w tym 99 sklepów i 70 producentów.


03.03.2021
Badania środowiskowe Badania mikrobiologiczne powietrza
Nadzór nad higieną procesu produkcyjnego w zakładach produkujących żywność i nie tylko, powinien obejmować, oprócz kontroli czystości powierzchni i stanu higieny pracowników, również kontrolę czystości powietrza.


02.03.2021
Resort klimatu i środowiska pracuje nad zaostrzeniem przepisów karnych dot. przestępstw przeciwko środowisku
Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz przy wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości opracowało projekt zaostrzenia przepisów karnych dotyczących przestępstw przeciwko środowisku.


25.02.2021
MKiŚ: Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy
Resort poinformował również, iż przekazał do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich zaktualizowany projekt ustawy o rynku mocy.


23.02.2021
MRPiT: Wprowadzenie dopłat do całości odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu udzielonego przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym COVID-19
Do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.


22.02.2021
MKiŚ: Hałas - projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.


19.02.2021
MRiRW: Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich uczestników łańcucha dostaw do zapoznania się projektem ustawy „O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi” oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w ramach konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 5 marca 2021 r.


17.02.2021
Nadchlorany w zbożach – Hamilton UO-technologia Sp. z o.o.
Chloranami nazywane są sole tlenowych kwasów chloru, mające charakter nieorganiczny lub organiczny, będące substancjami stosunkowo łatwo rozpuszczalnymi w wodzie i wykazującymi właściwości utleniające.


17.02.2021
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie badań zawartości azotynów i azotanów w żywności pochodzenia zwierzęcego
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że jedynie wyniki badań uzyskane za pomocą zwalidowanych metod analitycznych mogą być wiarygodnym źródłem danych dotyczących zawartości azotanów i azotynów w środkach spożywczych.


12.02.2021
Konsultacje publiczne pakietu „Fit for 55”
Komisja Europejska rozpocznie wkrótce konsultacje publiczne dotyczące wprowadzanego pakietu „Fit for 55”, w których wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość wypowiedzieć się na temat zakresu nowych inicjatyw, przedstawionych w nich priorytetów i wartości dodanej działań na szczeblu UE w danej dziedzinie. Konsultacje mogą też służyć do oceny realizowanych już strategii politycznych i obowiązujących przepisów.


10.02.2021
Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do Bazy Danych Sprawozdań
28 lutego 2021 r. mija termin złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.


10.02.2021
Akryloamid w żywności- dlaczego należy weryfikować zagrożenie?
Jednym z procesowych zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym jest akryloamid.


04.02.2021
Standard VLOG - żywność bez GMO („Ohne GenTechnik”)
Standard i znak „Ohne GenTechnik” oraz „VLOG geprüft” potwierdzają, że produkty spożywcze, jak też pasze są nadzorowane pod kątem zawartości składników modyfikowanych genetycznie (GMO).


02.02.2021
Oznakowanie jednorazowych kubków na napoje
W Dzienniku Urzędowym UE L 428 z 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.


29.01.2021
Paszportyzacja żywności
Pełna informacja dla konsumentów – to cel paszportyzacji polskiej żywności.


27.01.2021
Jak oznaczać tłuszcz i białko w żywności pochodzenia roślinnego?
Zrównoważone źródła białka roślinnego są coraz częściej poszukiwane przez konsumentów. Produkty, potocznie nazywane wegańskimi, można znaleźć na liście zakupów osób będących na tradycyjnej diecie.


27.01.2021
Badania molekularne w J.S. Hamilton – identyfikacja gatunku mięsa, obecność DNA pochodzenia zwierzęcego
Pracownia badań molekularnych laboratorium J.S. Hamilton w Tychach przeprowadza m.in. akredytowane badania służące wykrywaniu zafałszowania mięsa.


25.01.2021
Jakość handlowa ziół i przypraw
W III kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ziół i przypraw (w tym produktów jedno- i wielkoskładnikowych).


20.01.2021
Laboratoria J.S. Hamilton Poland – profesjonalne doradztwo
W ramach swojej działalności laboratorium J.S. Hamilton Poland świadczy usługi doradztwa ekspertów m.in. w dziedzinie badań żywności.


20.01.2021
Znakowanie soków i nektarów, syropów owocowych oraz cukru - wyniki kontroli IJHARS
W III kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę znakowania soków i nektarów, syropów owocowych oraz produktów przemysłu cukrowniczego (w tym cukru z buraków cukrowych i cukru trzcinowego).


20.01.2021
Wzór świadectwa na eksport drobiowego mięsa mielonego i/lub MOM na Ukrainę
Wzór świadectwa dla drobiowego mięsa mielonego i/lub mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) wysyłanego z UE na Ukrainę jest negocjowany od początku 2020 r. pomiędzy Komisją Europejską i władzą weterynaryjną Ukrainy.


19.01.2021
Pełnomocnik Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w RP
W dniu 18 stycznia br. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 108).


19.01.2021
Jakość handlowa dań gotowych
W III kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych (z nadzieniem, w sosach, w słoikach i w puszkach).


14.01.2021
Uzgodnienie nowych wzorów świadectw zdrowia na rynek brazylijski
Polska placówka dyplomatyczna w Brazylii przekazała informację o ostatecznym zatwierdzeniu przez stronę brazylijską wzorów weterynaryjnych świadectw zdrowia.


14.01.2021
Zmiana w certyfikacji mięsa wieprzowego na rynek Czarnogóry
Na wniosek władz weterynaryjnych Czarnogóry uzgodniony został nowy wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, pozyskanego ze świń domowych (Sus Scrofa) przeznaczonego na import do Czarnogóry (POR) oraz załącznik dotyczący ASF, który powinien być wystawiany wraz z ww. świadectwem.


13.01.2021
DIOKSYNY - NOWOŚĆ w J.S. HAMILTON POLAND
Dioksyny to grupa organicznych związków chemicznych, powszechnie rozumianych jako grupa 210 chlorowanych pochodnych (kongenerów) dibenzodioksyny i dibenzofuranu określanych w skrócie jako PCDD i PCDF.


12.01.2021
Wydawanie opinii w zakresie przyznania znaku „Poznaj Dobrą Żywność”
Oznaczenie znakiem jakości „Poznaj Dobrą Żywność” jest wyróżnieniem produktu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz informacją, która pomaga konsumentom w wyborze żywności o wysokiej jakości.


05.01.2021
Znakowanie wartością odżywczą na rynku amerykańskim
(zmiany w Nutrition Facts Label)


04.01.2021
UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy
Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy.


04.01.2021
System informacji o etykietowaniu żywności (FLIS)
21 grudnia br. Komisja Europejskiej uruchomiła na swojej stronie internetowej System informacji o etykietowaniu żywności (Food Labelling Information System - FLIS).


04.01.2021
Podatek cukrowy
Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących (tj. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących) bądź kofeiny lub tauryny podlega obowiązkowej opłacie.


31.12.2020
Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.


22.12.2020
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o czystości i porządku w gminach
W ramach tzw. Programu „Czystość Plus” zapoczątkowano prace nad projektem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


17.12.2020
OCENA ORGANOLEPTYCZNA
Ocena organoleptyczna zajmuje szczególne miejsce wśród badań żywności. Celem badania jest określenie jakościowego opisu poszczególnych cech sensorycznych składających się na ogólną charakterystykę produktu. Badanie wykonywane jest za pomocą organów zmysłu: węchu, smaku, wzroku, dotyku, z wykorzystaniem metody opisowej prostej.


17.12.2020
Opłaty za graniczne kontrole jakości handlowej
1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie zmiana art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 ze zm.), zgodnie z którą przedsiębiorcy będą obowiązani wnosić opłaty za czynności przeprowadzone w ramach kontroli granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w każdym wypadku przeprowadzania tego rodzaju kontroli.


15.12.2020
Alkaloidy pirolizydynowe - najwyższe dopuszczalne poziomy - opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej
14 grudnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych.


09.12.2020
Rabat 20% do 30.11.2020 r.- zaprenumeruj Food-Lex na rok 2021!
Zaprenumeruj już dziś kwartalnik „Food-Lex” na rok 2021!


09.12.2020
MIKOTOKSYNY – cichy zabójca
Mikotoksyny są toksycznymi substancjami, które produkowane są przez liczne gatunki grzybów pleśniowych, głównie Aspergillus, Penicilium oraz Fusarium. Do czynników wpływających na produkcję mikotoksyn zalicza się między innymi: szczep grzyba, rodzaj podłoża, warunki wilgotności oraz temperatury otoczenia, a także zawartość wody w produkcie oraz stopień dojrzałości rośliny.


09.12.2020
Komisja Europejska uruchamia portal Access2Markets, aby wspierać firmy w handlu międzynarodowym
Access2Markets to punkt dostępu do unijnych informacji handlowych. Nowy portal internetowy łączy Bazę Danych Dostępu do Rynku, unijne Centrum Informacji o Handlu i wiele innych przydatnych szczegółów. Oferuje kompleksowe informacje nt. zasad importu i eksportu towarów i usług w handlu z krajami spoza UE.


07.12.2020
Ustawa o paszach - przesunięty termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych
W dniu 3 grudnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o paszach.


04.12.2020
Stosowanie barwników w zamiennikach łososia
W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1819 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania barwników w zamiennikach łososia.


03.12.2020
WITAMINY – klucz do prawidłowego funkcjonowania organizmu
Witaminy, to różnorodne związki organiczne dostarczane do organizmu w głównej mierze dzięki pożywieniu. W mniejszym stopniu witaminy produkowane są w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego (witamina D) oraz w przewodzie pokarmowym dzięki żyjącym tam bakteriom (witamina K i witaminy z grupy B). W niedoborach witamin lub przy ich zupełnym braku, konieczna jest odpowiednia suplementacja.


27.11.2020
Zakaz stosowania pasz GMO - prace legislacyjne dotyczące zmiany terminu wejścia w życie
W końcowej fazie prac legislacyjnych jest projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, który przesuwa termin wejścia w życie zakazu stosowania w Polsce pasz modyfikowanych genetycznie.


26.11.2020
Morfolina - badanie realizowane w Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o.
Wiele owoców takich jak: cytrusy, jabłka, mango, papaja, ananasy, awokado, po zbiorach powlekane są środkami glazurującymi (tzw.: woskami), które mają chronić ich powierzchnie przed owadami, grzybami oraz redukować ubytek wilgoci i poprawiać wygląd.


20.11.2020
Znakowanie produktów na rynek Zjednoczonego Królestwa
1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo znajdzie się poza jednolitym rynkiem oraz unią celną UE.


20.11.2020
Platforma Access2Markets - zgłaszanie barier oraz naruszeń w handlu
Platforma Access2Markets - nowy publiczny portal informacyjny o dostępie do rynków krajów pozaunijnych oraz zasadach importu do Unii Europejskiej już działa. Portal zastąpił dwa dotychczasowe unijne narzędzia: MADB (the Market Access Database) oraz EU Trade Helpdesk.


18.11.2020
Przyspieszone testy przechowalnicze – Accelerated Shelf-Life Testing (ASLT)
Laboratorium J.S. Hamilton Poland przeprowadza przyspieszone badania przechowalnicze produktów trwałych.


13.11.2020
Jakość handlowa przetworów mięsnych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikował wyniki kontroli przetworów mięsnych.


13.11.2020
Produkcja ekologiczna - przesunięty termin stosowania rozporządzenia 2018/848
W dniu dzisiejszym zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu.


13.11.2020
Substancje aromatyczne wycofane z unijnego wykazu
W dniu dzisiejszym zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1681 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych.


13.11.2020
Oleje mineralne – nowe możliwości J.S. HAMILTON POLAND SP. Z O.O.
W dniu 10.11.2020 na stronie PCA ukazało się kolejne wydanie naszego zakresu akredytacji (AB 079).
Jedną z metod, w której rozszerzyliśmy zakres jest zawartość olejów mineralnych (MOSH, MOAH) - analiza wykonywana jest metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC-GC-FID).


12.11.2020
"Hamburgerowa choroba" - inne oblicze Escherichia coli
Escherichia coli jest powszechnie występującym mikroorganizmem zasiedlającym przewód pokarmowy ludzi i zwierząt, tworzącym naturalną mikroflorę jelit.


04.11.2020
GMP+: Aflatoksyna B1 w kukurydzy
Zmiana w Profilu Ryzyka dla kilku krajów


03.11.2020
Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
W II kwartale 2021 r. planowane jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw


02.11.2020
Inspekcja Weterynaryjna - planowana zmiana ustawy
W najbliższym czasie planowana jest zmiana ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.


30.10.2020
Nazewnictwo roślinnych zamienników produktów zwierzęcych
Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego odbyło się głosowanie nad propozycjami zmian dotyczących nazewnictwa roślinnych zamienników produktów pochodzenia zwierzęcego.


28.10.2020
Zafałszowanie tłuszczu kakaowego w czekoladach
Laboratorium J. S. Hamilton Poland od wielu lat prowadzi badania dotyczące zawartości ekwiwalentów tłuszczu kakaowego w czekoladach. Doświadczenie jakie posiadamy w tym zakresie pozwala zweryfikować jakość czekolad oraz surowców stosowanych w produkcji wyrobów czekoladowych.


21.10.2020
AKREDYTOWANE BADANIA W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. od 2016 roku posiada statut akredytowanej jednostki badawczej w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa udzieloną przez Ministra Obrony Narodowej.


20.10.2020
Program prac Komisji Europejskiej na rok 2021
Komisja Europejska opublikowała program prac na rok 2021.


19.10.2020
Stawki opłat za korzystanie środowiska w 2021 r.
W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.


14.10.2020
Oleje mineralne (MOSH, MOAH) w laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
W ostatnich latach pojawiają się coraz liczniejsze doniesienia o wykrywaniu szkodliwych substancji w żywności, przenikających z opakowania do produktu spożywczego, w tym informacje o obecności olejów mineralnych. Według opinii EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) nasycone oleje mineralne (MOSH – ang. Mineral Oil Saturated Hydro-carbons) oraz aromatyczne oleje mineralne (MOAH – ang. Mineral Oil Aroma-tic Hydrocarbons) są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności.


13.10.2020
Produkcja ekologiczna - PE przesunął o rok stosowanie rozporządzenia 2018/848
W dniu 8 października br. Parlament Europejski w pierwszym czytaniu zgodził się na przesunięcie terminu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1)


09.10.2020
Parlament Europejski - akryloamid oraz barwnik E 171
Parlament Europejski sprzeciwił się przyjęciu przez Komisję Europejską dwóch projektów rozporządzeń:


05.10.2020
Jakość handlowa wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
W II kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej wyrobów ciastkarskich i cukierniczych (w tym wyrobów czekoladowych z uwzględnieniem produktów dla dzieci i młodzieży). Objęto nią 72 producentów.


02.10.2020
Efekt konsultacji z biznesem – Estoński CIT
Po konsultacjach z biznesem zmieniają się zasady dotyczące Estońskiego CIT-u.


01.10.2020
Kwasy tłuszczowe trans – analizy w Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Od 01.04.2021 r. wchodzą w życie nowe wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.


29.09.2020
Znakowanie nieopakowanego mięsa flagą kraju pochodzenia
30 września 2020 r. wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek prezentowana (na etapie sprzedaży detalicznej) flagi kraju pochodzenia w odniesieniu do nieopakowanego mięsa.


29.09.2020
Nowe rozwiązania podatkowe MF przyjęte przez rząd
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uszczelniającej system podatkowy.
To pakiet zmian w podatkach służący zwalczaniu rajów podatkowych.
Zapewnia również możliwie najlepsze warunki do prowadzenia w Polsce biznesu, w tym gwarantuje równe szanse wszystkim przedsiębiorcom.


23.09.2020
Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) w laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. o.o.
Dnia 23.09.2020r wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1255 z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonych mięsach i produktach mięsnych oraz w tradycyjnie wędzonych rybach i produktach rybołówstwa, a także w sprawie ustalenia najwyższego dopuszczalnego poziomu WWA w żywności w proszku pochodzenia roślinnego wykorzystywanej do przyrządzania napojów.


18.09.2020
COVID-19 – polska wersja wytycznych WHO dla przedsiębiorstw sektora spożywczego
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego została zamieszczona polska wersja wytycznych WHO dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w związku z epidemią COVID-19.


14.09.2020
Wrzesień – Październik - Bezpieczne żniwa - Badania zbóż, pasz i śrut
Laboratoria J.S. Hamilton Poland Sp.z o.o. oferują kompleksowe badania laboratoryjne zbóż, pasz i śrut, które obejmują badania:
• mikrobiologiczne,
• fizykochemiczne w tym: podstawowe badania fizykochemiczne potwierdzające skład produktu; oznaczanie pozostałości pestycydów, mikotoksyn, metali ciężkich; zawartość minerałów, witamin, dioksyn /PCB dioksynopodobnych/PCB niedioksynopodobnych, GMO.


28.08.2020
Wznowienie eksportu drobiu i jaj do Królestwo Arabii Saudyjskiej
Właściwe służby Królestwa Arabii Saudyjskiej poinformowały o zniesieniu zakazu eksportu z Polski mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego oraz jaj i ich przetworów na rynek saudyjski.


28.08.2020
Wznowienie eksportu wieprzowiny do Singapuru
Główny Lekarz Weterynarii poinformował o uznaniu przez Singapur regionalizacji ASF w Polsce oraz uzgodnienie wzoru świadectwa zdrowia dla wieprzowiny. Decyzja ta daje możliwość eksportu mięsa wieprzowego i wieprzowych produktów mięsnych w oparciu o zasady regionalizacji.


28.08.2020
Uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2021
Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2021.


27.08.2020
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek cukrowy
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę szkodliwą pod względem gospodarczym i wadliwą zarówno z punktu widzenia procesu legislacyjnego jak i zgodności z Konstytucją, pomimo apelu organizacji, bez wymaganej prawem oceny skutków regulacji dla sektora MSP.


27.08.2020
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina o zasadach obowiązujących w okresie epidemii w lokalach gastronomicznych
Zasady organizacji usług gastronomicznych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1356)


26.08.2020
MF wprowadza kolejne przepisy w celu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19
Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID - 19.
Celem projektu jest ustabilizowanie budżetu państwa, umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu.


21.08.2020
Nowe świadectwo weterynaryjne na produkty mięsne eksportowane na Ukrainę
Główny Lekarz Weterynarii uzgodnił nowy wzór świadectwa weterynaryjnego na produkty mięsne importowane przez Ukrainę z Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera on zapisy, które umożliwiają rozróżnienie gatunków zwierząt, z których pozyskano mięso użyte do wyprodukowania danego produktu.


13.08.2020
Weryfikacja jakości posiłków cateringowych
Laboratorium J.S. Hamilton zapewnia możliwość badania posiłków cateringowych, w tym diet, dostarczanych do placówek służby zdrowia lub placówek edukacyjnych.


12.08.2020
Komisja Zdrowia Senatu przyjęła poprawkę dot. podatku cukrowego
Podczas wczorajszego ponownego rozpatrywania projektu ustawy covidowej w Komisji Zdrowia Senatu, została przyjęta przez Komisję poprawka dotycząca wykreślenia art. 19 z ustawy.


07.08.2020
PROMOCJA MIESIĄCA J.S. Hamilton
Sierpień - miesiąc branży piekarniczo - cukierniczej.


03.08.2020
Zmiany w Rozporządzeniu - Nadchlorany w żywności
Nadchloran występuje naturalnie w środowisku w złożach azotanu i potasu, a także może powstawać w atmosferze i przenikać do gleby i wód gruntowych. Występuje on również jako zanieczyszczenie środowiskowe w następstwie stosowania nawozów azotowych oraz produkcji. Nadchlorany mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy w szczególności u dzieci w okresie prenatalnym, niemowląt i osób z niedoborem jodu.


31.07.2020
Wchodzi w życie umowa handlowa między UE a Wietnamem
Od 1 sierpnia br. obowiązują niższe stawki ceł przy eksporcie z UE do Wietnamu.


28.07.2020
UE i Chiny omawiają stosunki handlowe i gospodarcze
Unia Europejska i Chiny przeprowadziły w dniu 28 lipca br. rundę dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki i handlu (HED).


24.07.2020
Procedury graniczne w relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa
W konsekwencji referendum przeprowadzonego w 2016 roku, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku. Po tym terminie rozpoczął się tzw. okres przejściowy, mający zapewnić kontynuację obecnych, w niezmienionej formie, relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, który zakończy się 31 grudnia 2020 r.


22.07.2020
Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. ustala program pilotażowy pod nazwą „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.


17.07.2020
„Produkt polski”
Przedstawiciele kierownictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz spółek nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisali 17 lipca br. list intencyjny dotyczący wspólnych działań mających na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie wyszukiwania i wyboru produktów spożywczych wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców i oznaczonych znakiem towarowym PRODUKT POLSKI.


15.07.2020
J. S. Hamilton - Zafałszowanie mięsa i przetworów mięsnych
Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. od wielu lat prowadzi badania dotyczące jakości mięsa i przetworów mięsnych.


10.07.2020
Nowe przepisy – znakowanie mięsa flagą kraju pochodzenia
30 września br. wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia produktu.


08.07.2020
Tropimy alergeny – badania laboratoryjne w J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Alergen to czynniki bądź substancja, która powoduje reakcję uczuleniową. Alergią pokarmową określana jest nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego na spożyte produkty lub związki dodawane do żywności, powodująca występowanie różnych objawów - od podrażnień skórnych, przez dolegliwości żołądkowo-jelitowe, aż po wstrząs anafilaktyczny.


06.07.2020
Rada UE - Prezydencja Niemiec
1 lipca br. Niemcy przejęły półroczne przywództwo Rady UE.


29.06.2020
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych od 1 lipca 2020 roku
Z dniem 1 lipca 2020 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.


26.06.2020
J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. - Badania obciążeniowe
Czy prawidłowo wyznaczyłeś okres przydatności do spożycia?
Czy w Twoim produkcie namnożą się drobnoustroje patogenne, przekraczając dopuszczalny limit?


25.06.2020
Podatek od sprzedaży detalicznej
Podatek od sprzedaży detalicznej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.


20.06.2020
COVID-19 Wytyczne dla organizacji pracy biurowej
Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, opracowane wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.


20.06.2020
COVID-19 Wytyczne dla branży spożywczej i ligistyki
Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w konsultacji z branżami przygotowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych.


19.06.2020
Minister Kurtyka na spotkaniu ministrów ds. środowiska i klimatu V4+
Europejski Zielony Ład, gospodarka obiegu zamkniętego oraz strategia odbudowy gospodarek państw UE po pandemii COVID-19 to główne tematy wideokonferencji ministrów ds. środowiska i klimatu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii i Rumunii.


19.06.2020
Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej
Od 1 lipca 2020 r., przez najbliższy rok, Polska będzie przewodniczyć pracom w Grupie Wyszehradzkiej.


17.06.2020
KOMPLEKSOWE BADANIA OWOCÓW I WARZYW
Laboratoria J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oraz Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o. tworzą kompleksową ofertę dla branży owocowo – warzywnej i oferują analizy zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych.


12.06.2020
Barwnik E 160b - zmiana nazwy i zastosowania
W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE L 184 zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/771 z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania annato, biksyny, norbiksyny (E 160b).


12.06.2020
Wytyczne KE w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na potrzeby działalności detalicznej w sektorze spożywczym, w tym darozwin żywności
W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE C 199 zostało opublikowane Zawiadomienie Komisji zawierające wytyczne w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na potrzeby działalności detalicznej w sektorze spożywczym, w tym darowizn żywności (2020/C 199/01).


10.06.2020
Pozostałości chloranu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
W Dzienniku Urzędowym UE L 178 z dnia 8 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/749 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloranu w określonych produktach oraz na ich powierzchni.


08.06.2020
Wakacje kredytowe i przepisy antyprzejęciowe w tarczy antykryzysowej 4.0
Łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych i ochronę polskich spółek przed wrogimi przejęciami zapewnia uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. W przyszłym tygodniu nowymi przepisami zajmie się Senat. Ich cel to obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.


05.06.2020
Wznowienie eksportu drobiu i jaj do Hongkongu
3 czerwca 2020 r. służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o wznowieniu eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi z następujących powiatów:


04.06.2020
Singapur znosi restrykcje na polski drób
1 czerwca władze Singapuru zniosły restrykcje wprowadzone z uwagi na wystąpienie HPAI dla powiatów:


03.06.2020
Parametr miesiąca w laboratorium J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o – ETEFON - analiza substancji czynnej w owocach i warzywach
Etefon - fosforoorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów fosfonowych inicjujący owocowanie, regulujący wzrost i rozwój roślin.


29.05.2020
Opublikowane zmiany dotyczące nakazów, zakazów i ograniczeń
W Dzienniku Ustaw poz. 964 z dnia 29 maja 2020 r. zostało opublikowane kolejne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


26.05.2020
„Wiosenne porządki w branży żywności – Ryby i przetwory rybne” – spotkanie z ekspertami J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium dedykowanemu branży przetwórstwa spożywczego.


26.05.2020
Nadchloran w żywności
W Dzienniku Urzędowym UE L 160 zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/685 z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów nadchloranu w niektórych środkach spożywczych.


21.05.2020
AUDYT HIGIENICZNY KONIECZNOŚĆ NIE TYLKO W CZASACH PANDEMII SARS-COV-2
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zwiększającą się świadomością higieniczną różnych dziedzin gospodarki, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w branży żywności, Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. proponuje audyty higieniczne mające na celu sprawdzanie higieny środowiska pracy.


20.05.2020
Przyjęta Strategia Komisji Europejskiej "Od pola do stołu"
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nową kompleksową strategię „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego oraz strategię na rzecz bioróżnorodności.


20.05.2020
Tarcza antykryzysowa - wakacje kredytowe i ochrona przed wrogimi przejęciami
Trzymiesięczne wakacje kredytowe i ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami – to nowe propozycje do tzw. Tarczy antykryzysowej, które dziś przyjął rząd, a które powstały przy udziale UOKiK.


18.05.2020
COVID-19 - trzeci etap łagodzenia ograniczeń
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 maja 2020 r. zostało opublikowane kolejne rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


14.05.2020
Aktualizacja Q&A Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie żywności i koronawirusa
Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował na swojej stronie internetowej pytania i odpowiedzi dotyczące żywności i koronawirusa.


13.05.2020
Hamilton: GLIFOSAT - celebryta wśród herbicydów
Analiza substancji czynnej w owocach, warzywach, zbożach, kaszach, olejach, nasionach oleistych w laboratorium J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o.


13.05.2020
Znoszone kolejne ograniczenia – 18 maja pójdziesz m.in. do restauracji
Rząd poinformował o trzecim, przedostatnim etapie znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.


13.05.2020
COVID-19 Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zestawienie dotychczasowych wytycznych w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.


13.05.2020
Działanie gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Główny Inspektor Sanitarny opublikował wytyczne przeciwepidemiczne z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2,


12.05.2020
Chronione Oznaczenie Geograficzne – „Podpiwek kujawski”
12 maja 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 149 zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Podpiwek kujawski”.


12.05.2020
COVID-19 Testy dla osób przebywających na kwarantannie
Na stronie Ministerstwa Zdrowia została podana informacja o przeprowadzaniu testów na obecność koronawirusa u osób przebywających na kwarantannie.


08.05.2020
Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych ws. sprawdzania temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19
W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych.


08.05.2020
Wytyczne dotyczące ochrony pracowników w branży spożywczej podczas epidemii COVID-19
Na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) zostały opublikowane wytyczne dla sektora spożywczego dotyczące ochrony pracowników podczas epidemii COVID-19.


04.05.2020
Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19
30 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła kolejny pakiet legislacyjny, dotyczący działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19.


04.05.2020
Rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią COVID-19
W dniu 2 maja br. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


28.04.2020
Hamilton: Promocja kwiecień-maj 2020 r.
Glifosat - celebryta wśród herbicydów. Analiza substancji czynnej w owocach, warzywach, zbożach, olejach, nasionach oleistych.


28.04.2020
COVID-19 - Zmiana rozp. dot ograniczeń, nakazów i zakazów
Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


28.04.2020
Hamilton: Analizy żywności i pasz pod kątem wykrywania genetycznych modyfikacji
Żywność genetycznie modyfikowana to żywność wyprodukowana z lub zawierająca składniki wyprodukowane z GMO


23.04.2020
Drugie rozporządzenie dot. pomocy dla przedsiębiorców w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji
Na stronie RCL zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.


23.04.2020
Opracowania analizy ryzyka ujęcia wód podziemnych, o których mowa w art. 133 Prawa Wodnego/ J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Z końcem 2020 r. mija ostateczny termin przygotowania analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych.


22.04.2020
Ochrona środowiska w branży spożywczej
Kompleksowa oferta usług Hamilton z zakresu ochrony środowiska skierowanych do branży spożywczej.


21.04.2020
Badania i szkolenia pracowników
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie:
- utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;
- wejścia w życie przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich pracowników i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


20.04.2020
COVID-19 - Opublikowane rozporządzenie dot. zakazów i nakazów
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


17.04.2020
COVID-19 - Pytania i odpowiedzi KE - bezpieczeństwo żywności (wersja polska)
Komisja Europejska opublikowała Pytania i Odpowiedzi dotyczące choroby COVID-19 w kontekście bezpieczeństwa żywności, produkcji spożywczej, handlu żywnością, a także postępowania po zakupie produktów spożywczych.


16.04.2020
Zasłanianie ust i nosa - opublikowana zmiana rozporządzenia
W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


14.04.2020
COVID-19 - Nakazy i ograniczenia - opublikowane nowe rozporządzenie
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


14.04.2020
COVID-19 - Zestawienia aktów prawnych i ujednoliconych tekstów
Rządowe Centrum Legislacji udostępniło uporządkowane zestawienie aktów wykonawczych zawierających regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.


10.04.2020
COVID-19 - Środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni - komunikat GIS
Zgodnie z komunikatem, do dezynfekcji należy stosować produkty zarejestrowane jako środki biobójcze, opublikowane w Wykazie Produktów Biobójczych.


09.04.2020
Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników
100 mld zł na ochronę miejsc pracy i polskich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej.


09.04.2020
COVID-19 a bezpieczeństwo żywności – pytania i odpowiedzi Komisji Europejskiej
Komisja Europejska opublikowała Pytania i Odpowiedzi dotyczące choroby COVID-19 w kontekście bezpieczeństwa żywności, produkcji spożywczej, handlu żywnością, a także postępowania po zakupie produktów spożywczych.


08.04.2020
Hamilton: Badania skuteczności biobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
Firma Hamilton oferuje badania skuteczności biobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych według aktualnie obowiązujących norm.


07.04.2020
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Zgodnie z założeniami projekt przewiduje wprowadzenia kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społeczne.


06.04.2020
Postępowanie z odpadami podczas epidemii - wytyczne Ministra Klimatu i GIS
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostały opublikowane Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).


03.04.2020
Rządowy serwis o Tarczy Antykryzysowej
Rząd uruchomił stronę internetową dotyczącą przepisów stanowiących tzw. Tarczę Antykryzysową.


03.04.2020
Znakowanie produktów – pochodzenie składnika podstawowego produktu
Od 1 kwietnia br. zaczęło obowiązywać rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/775, dotyczące podawania w pewnych sytuacjach informacji po pochodzeniu składników podstawowych produktów.


02.04.2020
COVID-19 - odległość na stanowiskach pracy - zmiana rozporządzenia
W dniu 1/04/2020 opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31/03/2020 ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


01.04.2020
Laboratorium J.S. Hamilton Poland w Przeźmierowie
Już od ponad 10 lat J.S. Hamilton Poland realizuje badania w Poznaniu. W marcu 2020 roku laboratorium przeniosło się do nowej siedziby w Przeźmierowie (ul. Rzemieślnicza 9), zapewniającej zarówno lepszy komfort pracy naszym pracownikom, jak również dojazd do lokalizacji.


31.03.2020
Urzędowe kontrole żywności podczas epidemii - opublikowane rozporządzenie KE
W dniu 31 marca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19).


31.03.2020
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w formie pożyczki, poręczenia, gwarancji
W dniu 30 marca 2020 r. przekazano do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014- 2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.


31.03.2020
Ustawy tworzące „tarczę antykryzysową” podpisane przez Prezydenta
Co do zasady przepisy ww. aktów prawnych wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (31/03/2020). Warto jednak zwrócić uwagę, iż cześć przepisów wejdzie w życie z mocą wsteczną.


26.03.2020
Kontrole żywności
Na stronach MRiRW oraz GIJHARS poinformowano, że działanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz innych inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa nie zostało zawieszone w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii spowodowanej COVID-19.


23.03.2020
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy
Stanowisko w zakresie:
• obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
• obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


17.03.2020
UOKiK oraz Inspekcja Handlowa będą monitorować ceny w internecie oraz w sklepach stacjonarnych
Pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej będą monitorować ceny żywności i produktów higienicznych w internecie oraz w sklepach stacjonarnych.


16.03.2020
MSZ apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne.


16.03.2020
Transport graniczny towarów
Zgodnie z informacją podaną na stronie rządowej, transport cargo działa, a towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.


16.03.2020
Zalecenia Ministerstwa Rozwoju i GIS dla obiektów handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla branży handlowej.


25.02.2020
Połączenie Inspekcji Handlowej i IJHARS w obszarze kontroli żywności - ustawa podpisana przez Prezydenta RP
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która przewiduje przekazanie kompetencji Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli żywności do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


21.02.2020
Rzeźnie rolnicze – ułatwienia dla rolników wspierające rozwój gospodarstw
18 lutego 2020 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.


18.02.2020
Wolne od GMO – Porozumienie GIJHARS i GLW
13 lutego 2020 r. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Pan Andrzej Romaniuk oraz Główny Lekarz Weterynarii – Pan Bogdan Konopka podpisali porozumienie o współpracy w zakresie sporządzania dokumentów dotyczących kontroli podmiotów wprowadzających na rynek żywność lub pasze oznakowane jako wolne od GMO.


18.02.2020
Stanowisko 5 organizacji, w tym PFPŻ ZP, wobec zaktualizowanej koncepcji nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi zaprezentowanej przez Ministerstwo Klimatu
Organizacje opublikowały wspólne stanowisko, w którym przedstawiły swoje uwagi do koncepcji zaprezentowanej przez Ministerstwo.


30.01.2020
Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i okres przejściowy
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zamieścił informację na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i okresu przejściowego.


29.01.2020
Połączenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
W dniu wczorajszym zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła.


20.01.2020
Do 30 stycznia podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają kwartalne oświadczenia
PGW Wody Polskie przypomina o obowiązku złożenia kwartalnych oświadczeń w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.


17.01.2020
Unijna baza produktów z zarejestrowanymi oznaczeniami geograficznymi
Od 10 stycznia br. działa już zintegrowana unijna baza danych o zarejestrowanych oznaczeniach geograficznych - „eAmbrosia - rejestr unijnych oznaczeń geograficznych”.


17.01.2020
4 lutego GIS wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup, który zastąpi system stosowany dotychczas
Nowy system ma usprawnić nadzór nad żywnością objętą obowiązkiem powiadamiania, a jednocześnie ułatwi przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie formularza powiadomienia i pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów w składanych powiadomieniach.


07.01.2020
Zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego została zamieszczona informacja w sprawie zmian w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania.


30.12.2019
Komunikat GIW w sprawie opublikowanego na portalu Onet artykułu pt. „Polskie mięso jest pełne antybiotyków. Zawiera ich coraz więcej”
Główny Lekarz Weterynarii opublikował stanowisko odnoszące się do artykułu zamieszczonego w dniu 17 grudnia 2019 roku na portalu Onet pt. „Polskie mięso jest pełne antybiotyków. Zawiera ich coraz więcej”.


16.12.2019
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
W dniu 11 grudnia 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustawy, który dotyczy wprowadzenia zmiany polegającej na powierzeniu IJHARS zadań w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji.


12.12.2019
Rabat 20% do 20.12.2019 r.- zaprenumeruj Food-Lex na rok 2020!
Zaprenumeruj już dziś kwartalnik „Food-Lex” na rok 2020!


11.12.2019
Platforma ePing
Użyteczne, przejrzyste narzędzie dla sprawdzania (nowych) notyfikacji członków WTO dot. kwestii sanitarnych i fitosanitarnych (Porozumienie SPS WTO) oraz regulacji technicznych, standardów, procedur oceny zgodności w handlu (Porozumienie TBT WTO), kontaktów z Enquiry Points krajów WTO (krajowe punkty kontaktowe w zakresie lokalnych notyfikacji), dostępu do pełnych tekstów regulacji, wymieniania między zainteresowanymi stronami komentarzy, uwag do notyfikacji, tworzenia dedykowanych grup dyskusyjnych, kontaktowych na poziomie krajowym, międzynarodowym w zakresie np. określonych sektorów, branż, produktów itp.


10.12.2019
Połączenie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z Inspekcją Handlową w nadzorze nad żywnością
10 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


04.12.2019
Konkluzje BAT dla przemysłu spożywczego
W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE L 313 została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.


12.11.2019
Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego
Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.


07.11.2019
Spójne znakowanie produktów BEZ GMO
1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone dwa nowe znaki graficzne: „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”.


05.11.2019
BRCGS Packaging Materials lssue 6 - Jak wdrożyć zmiany?
Podejście oparte na ocenie ryzyka


29.10.2019
Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W dniu 22 października br. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


29.10.2019
Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”
Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


25.10.2019
Informacja ze spotkania konsultacyjnego w Ministerstwie Środowiska ws. dyrektywy plastikowej
Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 17 października 2019 r. w Ministerstwie Środowiska, rozmawiano na temat wyzwań i szans, jakie stoją przed wszystkimi zainteresowanymi stronami w związku z koniecznością wdrożenia tzw. dyrektywy plastikowej (Single use plastic – SUP) do polskiego systemu prawnego. W dyskusji z przedstawicielami branży opakowaniowej uczestniczył wiceminister Sławomir Mazurek.


04.10.2019
Stanowisko 4 organizacji gospodarczych wobec koncepcji ROP zaprezentowanej przez Ministerstwo Środowiska
Cztery organizacje przekazały stanowisko do Ministerstwa Środowiska, w którym przedstawiły swoje uwagi do koncepcji zaprezentowanej przez Ministerstwo w dniu 2 września br.


25.09.2019
Odklejane etykiety typu „peel-off” na produktach spożywczych – stanowisko GIS
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostało podane stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego uzgodnione z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie stosowania odklejanych etykiet typu „peel-off” na produktach spożywczych.


20.09.2019
Prezydent podpisał ustawę o niższym PIT 17%
17 września 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.


18.09.2019
Konsolidacja nadzoru nad jakością handlową żywności
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustawa konsoliduje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w całym łańcuchu od surowców do konsumentów.


03.09.2019
Przyjęcie obniżenia podatku dochodowego z 18 do 17 proc. przez Sejm i Senat
Zmiany mają obowiązywać od dnia 1 października 2019 r.


03.09.2019
Prezydent podpisał ustawę o mechanizmie podzielonej płatności i nowej matrycy stawek VAT
Zmiany w przepisach VAT dotyczą uproszczenia stawek VAT, zapewnienia ich przejrzystości i przyjazności w stosowaniu, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników.


03.09.2019
Jeden wykaz podatników VAT już dostępny
Od dnia 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT.


27.08.2019
Brexit - kontrola jakości handlowej produktów spożywczych
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikował informację w sprawie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadzoru rynku w kontekście bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (stan na 23 sierpnia br.).


26.08.2019
GLW przedstawił stanowisko NIZP-PZH na temat rzekomego przekraczania norm zawartości azotanów i azotynów w produktach spożywczych
Główny Lekarz Weterynarii w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat rzekomego przekraczania norm zawartości azotanów i azotynów w produktach spożywczych, przedstawił stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) na ten temat.


26.08.2019
Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.


13.08.2019
Obniżenie kosztów energii
W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy prądowej - ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 r. poz. 1210).


09.08.2019
Koncepcja nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce
Warszawa, 7 sierpnia 2019 r.: Związek Pracodawców EKO-PAK, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Związek Pracodawców „Browary Polskie” przedstawiły wspólną koncepcję, jak w Polsce można wdrożyć zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta z uwzględnieniem różnych mechanizmów możliwych dla różnych rodzajów opakowań. Zakłada ona m.in., że koszty selektywnej zbiórki i przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu będą w znacznie mniejszym stopniu obciążać mieszkańców, a za zagwarantowanie procesu recyklingu odpowiedzialne będą organizacje odzysku opakowań.


23.07.2019
Wyniki kontroli IJHARS - I kwartał 2019 r.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała raport z kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2019 r.


05.07.2019
Higiena pasz – wytyczne Komisji Europejskiej
W dniu dzisiejszym zostały opublikowane wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 183/2005 ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.


15.06.2019
Dyrektywa o jednorazowych wyrobach z tworzyw sztucznych – opublikowana
12 czerwca 2019 r. została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.


10.06.2019
Informacja o producentach w rolnictwie ekologicznym
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1054, ze zm.) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.


03.06.2019
Niezamierzona obecność alergenów w żywności – wytyczne czeskie
W przepisach unijnych dotyczących prawa żywnościowego, a także w polskich przepisach, nie określono szczegółowych wymagań dotyczących podawania informacji o niezamierzonej obecności alergenów, które nie będąc składnikiem danego produktu, pojawiły się w nim w wyniku zanieczyszczenia krzyżowego.


30.05.2019
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030
Zaproszenie do konsultacji publicznych projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030.


23.05.2019
Zmiana rozporządzenia dotyczącego preparatów do żywienia niemowląt
W dniu 23 maja 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/828 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do wymogów dotyczących witaminy D w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i kwasu erukowego w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt.


07.05.2019
Izomery trans kwasów tłuszczowych - rozporządzenie Komisji Europejskiej
25 kwietnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.


06.05.2019
Johimbra lekarska
W Dzienniku Urzędowym UE z dnia 25 kwietnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2019/650 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille).


12.04.2019
Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE - opublikowana decyzja Rady UE
W Dzienniku Urzędowym UE L 101 z dnia 11 kwietnia 2019 r. została opublikowana Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/584 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE.


11.04.2019
Podpisanie Porozumienia ramowego w zakresie kontroli urzędowych zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium UE
W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zostało podpisane Porozumienie ramowe pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Lekarzem Weterynarii, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie współdziałania i współpracy w zakresie kontroli urzędowych zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej.


10.04.2019
Ukraina zniosła ograniczenia importowe dla polskiej wołowiny
28 marca 2019 r. służba weterynaryjna Ukrainy przekazała do Głównego Inspektoratu Weterynarii decyzję z dnia 26 marca br., zgodnie z którą zniesione zostały ograniczenia importowe wprowadzone przez władze Ukrainy z powodu wykrycia atypowego przypadku BSE w województwie dolnośląskim.


08.04.2019
Zmiana przepisów w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw
Od 26 marca 2019 roku obowiązuje rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/428 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i warzyw (Dz.U. L 75 z 19.3.2019, str. 1).


19.03.2019
Białoruś zniosła ograniczenia importowe dla polskiej wołowiny
Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że decyzją Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi z dniem 15 marca 2019 r. zostały zniesione czasowe ograniczenia importowe dla całej Polski, wprowadzone z powodu wystąpienia atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w województwie dolnośląskim.


06.03.2019
Nowe stawki VAT – prace w Sejmie
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Proponowane są zmiany stawek VAT m.in. na szereg produktów spożywczych.


28.02.2019
Niebawem minie rok od wprowadzenia nowych przepisów prawnych w zakresie akryloamidu.
Pamiętaj o regularnej kontroli swoich produktów pod kątem zawartości akryloamidu.


27.02.2019
Rabat 20% do 28.02.2019 r.- zaprenumeruj Food-Lex na rok 2019!
Zaprenumeruj już dziś kwartalnik „Food-Lex” na rok 2019!


27.02.2019
Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ograniczeń w eksporcie polskich produktów
Główny Lekarz Weterynarii wydał kolejne komunikaty informujące o ograniczeniach importu mięsa z Polski.


15.02.2019
Rolniczy handel detaliczny a wartość odżywcza
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku nowej regulacji prawnej, dzięki której podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców, Główny Inspektor Sanitarny poinformował o braku konieczności podawania informacji o wartości odżywczej przez te podmioty.


13.02.2019
BREXIT - Informacje na temat konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zamieścił zestaw informacji na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców.


13.02.2019
Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ograniczeń w eksporcie polskiej wołowiny
Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikaty informujące o wprowadzonych przez Królestwo Arabii Saudyjskiej oraz przez Białoruś ograniczeniach importu mięsa wołowego z Polski.


12.02.2019
Informacja Ministerstwa Środowiska nt. przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw* wprowadza zmianę do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150) w zakresie przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej.


11.02.2019
Posiedzenie Zespołu do Spraw Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej
W dniu 14.01.2019 r. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Suplementów Diety Rady Sanitarno-Epidemiologicznej.


01.02.2019
Komunikaty Ministerstwa Środowiska - raporty dot. F-gazów - terminy złożenia
Poniżej podajemy linki do komunikatów Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązku przekazania sprawozdań dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów):


08.01.2019
Nowe przepisy – rolniczy handel detaliczny do sklepów, restauracji, stołówek itp.
Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca rolniczego handlu detalicznego. Nowy przepis to ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. 2018 poz. 2242).


28.12.2018
Szkoda w środowisku, a obowiązki przedsiębiorcy
Prowadzenie działalności produkcyjnej czy wytwórczej może wymagać od przedsiębiorcy uzyskania określonych pozwoleń środowiskowych.


28.12.2018
Baterie i akumulatory w przemyśle spożywczym
Prowadząc działalność gospodarczą zazwyczaj użytkujemy baterie i akumulatory w codziennej pracy.


28.12.2018
Opinie Stałego Komitetu
Stały Komitet UE ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz podczas posiedzenia w dniu 17 września 2018 r. przyjął cztery opinie dotyczące stosowania określonych dodatków do żywności.


28.12.2018
Zafałszowania, autentyczność i integralność żywności – Nowe wyzwanie dla Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
Temat oszukańczych praktyk w branży spożywczej stał się przedmiotem rozważań tak dużej międzyrządowej organizacji zajmującej się tematyką żywności jaką jest Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO).


28.12.2018
Przegląd orzeczniczy prawa żywnościowego
Podmioty z branży spożywczej, kwestionujące decyzje Inspekcji Handlowej w sądach administracyjnych, nie mają łatwego zadania.


28.11.2018
Zmiany w ustawie o przewadze kontraktowej ogłoszone w Dz. U.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustawa obejmuje wszystkie relacje handlowe między dostawcą a nabywcą oraz zapewnienia anonimowości stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.


14.11.2018
Od stycznia 2019 roku nowe ułatwienia dla małych i średnich firm. Zmiany mogą zachęcić przedsiębiorców do większych inwestycji
Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł, wprowadzenie statusu małego podatnika PIT i CIT dla firm o przychodach do 2 mln euro rocznie, możliwość wliczenia wartości pracy współmałżonka do kosztów uzyskania przychodu czy zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w niektórych branżach – to część propozycji zawartych w Pakiecie MŚP. Większość rozwiązań dla mikro-, małych i średnich firm zacznie obowiązywać w 2019 roku. Zdaniem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz ograniczenie biurokracji i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw może się przełożyć na zwiększone inwestycje po ich stronie.


13.11.2018
Projekt ustawy - VAT
Na stronie RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa wraz z załącznikami dot. stawek podatkowych. Niektóre produkty spożywcze zostaną objęte wyższym, a niektóre niższym podatkiem.


26.10.2018
Koszenila - zmiana przepisów
W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Komisji 2018/1472 z dnia 28 września 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do koszenili, kwasu karminowego, karminów (E 120).


09.10.2018
Stanowisko Inspekcji JHARS w sprawie interpretacji przepisów dotyczących tuńczyka w puszkach
Interpretując przepisy zawarte w artykule 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1536/92 z dnia 9 czerwca 1992 r. ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanego tuńczyka i bonito, stanowisko Inspekcji JHARS jest następujące:


08.10.2018
Nowe przepisy dotyczące kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw
7 września 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany do ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a także do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.


24.09.2018
Konkurs Ministerstwa Środowiska – Produkt w obiegu
Celem konkursu PRODUKT W OBIEGU jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Konkurs przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców, których produkty, projekty bądź usługi wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.


19.09.2018
Broszura dla przedsiębiorców: „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?”
W związku z finałową fazą rozmów w sprawie BREXITu oraz przewidzianym na dzień 30 marca 2019 roku opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało broszurę „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?”.


11.09.2018
Stosowanie określeń „Bita śmietana”, „Bita śmietanka” – komunikat IJHARS
Na stronie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych został opublikowany komunikat dotyczący zakazu stosowania w określonych sytuacjach nazw „Bita śmietana”, „Bita śmietanka”.


31.08.2018
Nowy Główny Inspektor Sanitarny
30 sierpnia 2018 r. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego.


30.08.2018
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” na lata 2019-2023 r. Jest ona kontynuacją trzech dotychczasowych edycji Programu realizowanych nieprzerwanie od 2003 r.


28.08.2018
Kiełbasa krakowska sucha staropolska i czosnek galicyjski z unijnymi oznaczeniami
Kolejne dwa polskie produkty zostały wpisane do rejestru Komisji Europejskiej, tworzonego w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony produktów wyjątkowych. Od dziś Polska ma 42 takie produkty.


09.08.2018
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. znakowania żywności oraz ustawę dot. zwalczania nieuczciwej konkurencji
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych, a także ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.


01.08.2018
Nowy Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Paweł Ciećko będzie pełnić obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Nominację wręczył minister środowiska Henryk Kowalczyk.


31.07.2018
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP.


25.07.2018
Wyższe kary za fałszowanie informacji o pochodzeniu owoców i warzyw
Zwiększenie efektywności służb kontrolujących niektóre rynki rolne oraz wzrost kar za fałszowanie informacji o kraju pochodzenia owoców czy warzyw - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy w tej sprawie, informuje PAP.


25.07.2018
Nowa żywność – rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej
W lipcu br. zostały opublikowane kolejne rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej dopuszczające na unijny rynek produkty spożywcze klasyfikowane jako nowa żywność.


23.07.2018
Projekt ustawy o inspekcji bezpieczeństwa żywności ma być procedowany w Sejmie
Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności ma być procedowany w najbliższym czasie - poinformował w środę wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński.


27.06.2018
Produkcja ekologiczna w Polsce
Na stronie internetowej IJHARS ( https://ijhars.gov.pl/index.php/ raporty-i-analizy.html ) zostały zamieszczone informacje o liczbie producentów ekologicznych oraz powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2017 r.


18.06.2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
Trwają prace dotyczące rządowego projektu ustawy, która wzmocni Inspekcję Ochrony Środowiska w jej działalności kontrolnej.


14.06.2018
Opublikowane zmiany do dyrektyw o odpadach
W dniu dzisiejszym zostały opublikowane dyrektywy zmieniające dotychczasowe dyrektywy unijne dotyczące:
- baterii, akumulatorów, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- odpadów
- opakowań i odpadów opakowaniowych
- składowania odpadów


11.06.2018
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania środków spożywczych
W dniu 8 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE C 196 zostały opublikowane zaktualizowane wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


08.06.2018
Parlament Europejski - etykietowanie pochodzenia produktów rolno-spożywczych
4 czerwca 2018 r. w Parlamencie Europejskim Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) we współpracy z Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zorganizowała wysłuchanie publiczne pt. "Etykietowanie pochodzenia produktów rolno-spożywczych".


30.05.2018
Opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej dotyczące podawania pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego.
W dniu 29 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 131 zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego.


22.05.2018
Pozostałości olejów mineralnych w żywności i opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Węglowodory olejów mineralnych (MOH) to złożone mieszaniny chemiczne. Są to głównie MOAH - oleje mineralne,składające się z węglowodorów aromatycznych oraz MOSH - oleje mineralne, będące mieszaninami węglowodorów nasyconych.


09.05.2018
Zmiana ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 8 maja 2018 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


20.04.2018
Parlament Europejski uchwalił przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym
W dniu 18 kwietnia 2018 r. Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.


18.04.2018
Tylko nieco ponad miesiąc został do wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych. Nie wszystkie firmy zdążyły się przygotować
Do wejścia w życie RODO, przepisów o ochronie danych osobowych, został już nieco ponad miesiąc. Dla firm nie będzie już okresu przejściowego na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia – od 25 maja nowe przepisy mają być w pełni respektowane. Wciąż budzą one jednak sporo wątpliwości. Nie określają minimalnych standardów technicznych, które mają na celu zabezpieczenie danych. To administratorzy danych muszą dobrać odpowiednie środki i procedury. Na nich też będzie spoczywał obowiązek wykazania, że przy przetwarzaniu danych osobowych firma spełnia wymagania RODO.


16.04.2018
Opublikowane wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie żywności przeznaczanej na pasze
Komisja Europejska opublikowała „Wytyczne w sprawie stosowania jako paszy żywności, która nie jest już przeznaczona do spożycia przez ludzi”, skierowane do przedsiębiorstw działających w łańcuchu spożywczym oraz do urzędowych organów krajów członkowskich UE.


13.04.2018
Propozycja legislacyjna KE: Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych
Komisja pragnie ograniczyć najbardziej szkodliwe praktyki handlowe i zapewnić rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom większą pewność działania oraz ograniczyć konieczność zarządzania przez nich ryzykiem, nad którym mają niewielką kontrolę lub nie mają jej wcale.


13.04.2018
Nowy ład dla konsumentów: Komisja wzmacnia unijne prawa konsumenckie i ich egzekwowanie
Komisja Europejska przedstawiała nowy ład dla konsumentów, którego celem jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na mocy unijnego prawodawstwa.


09.04.2018
Opublikowane wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie klasyfikacji odpadów
W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE C 124 zostały opublikowane wytyczne techniczne Komisji Europejskiej dotyczące klasyfikacji odpadów jako odpady niebezpieczne albo odpady inne niż niebezpieczne.


09.04.2018
Prezydent podpisał nowelizację Prawa wodnego
Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć na poczet kar realizowane przez siebie inwestycje środowiskowe - to jedno z rozwiązań, które znalazły się w nowelizacji ustawy Prawo wodne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.


30.03.2018
Projekt: pasze GMO będzie można stosować do 2024 roku
Resort rolnictwa przygotował projekt nowelizacji ustawy o paszach, który przedłuża stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych do 2024 r. Według obecnych przepisów paszami GMO można karmić zwierzęta do końca 2018 r.


23.03.2018
Sejm za monitorowaniem przewozu towarów wrażliwych koleją
Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych koleją oraz kontrolę transportu produktów leczniczych przewiduje nowelizacja ustawy, którą w czwartek przyjął Sejm - informuje PAP.


19.03.2018
Senat: bez poprawek do noweli Prawa wodnego
Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć na poczet kar realizowane przez siebie inwestycje środowiskowe - to jedno z rozwiązań, które znalazły się w znowelizowanym Prawie wodnym i do którego w czwartek senatorowie nie wnieśli poprawek.


19.03.2018
Senat podjął uchwałę ws. WPR po 2020 roku
Senat podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. Ma ona wzmocnić polskie stanowisko w negocjacjach w KE - informuje PAP.


08.03.2018
Nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych
Trwają intensywne prace nad wprowadzeniem specjalnej umowy dla pracowników sezonowych. Nowy rodzaj umowy zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika.


07.03.2018
Rząd zaakceptował projekt mający sprzyjać uczciwej konkurencji
Poprawa warunków uczciwej konkurencji - taki jest cel projektu nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności, który przyjął we wtorek rząd, a który dostosowuje polskie prawa do przepisów unijnych i nakłada m.in. nowy system kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów.


06.03.2018
Gospodarka o obiegu zamkniętym - Minister Środowiska na posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska
Henryk Kowalczyk, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENVI), które odbyło się 5 marca 2018 r. w Brukseli.


28.02.2018
Sejm uchwalił nowelę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) będzie miała obowiązek badać próbki artykułów rolno-spożywczych - przewiduje nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, którą w środę uchwalił Sejm - podaje PAP.


28.02.2018
Stosowanie nazw zastrzeżonych dla przetworów mlecznych w oznakowaniu wyrobów roślinnego pochodzenia - komunikat MRiRW
Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zamieszczona informacja w sprawie stosowania zastrzeżonych nazw mleczarskich typu "mleko" na produktach pochodzenia roślinnego.


21.02.2018
Nowe rozporządzenie unijne dotyczące opakowań do kontaktu z żywnością
W dniu 14 lutego 2018 r. zostało opublikowane oczekiwane przez przemysł spożywczy rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


20.02.2018
Resort rolnictwa przygotował rozwiązania oddłużające gospodarstwa rolne
Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Ma on mają pomóc rolnikom w oddłużeniu gospodarstwa.


14.02.2018
Bioasekuracja w całym kraju
W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało 13 lutego 2018 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360).


09.02.2018
Sejm znowelizował ustawę o GMO
Zwiększyć bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO zakłada znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o mikroorganizmach i GMO - podaje PAP.


08.02.2018
Sejm przyjął uchwałę ws. negocjacji dot. wspólnej polityki rolnej UE
Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie negocjacji dot. wspólnej polityki rolnej UE po 2020 r. Ma ona pomóc rządowi w prowadzeniu rozmów z Komisją Europejską na temat kształtu przyszłej polityki rolnej i unijnych funduszy rolnych dla Polski.


31.01.2018
Prezydent podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Dnia 30 stycznia 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.


29.01.2018
Projekt noweli ustawy o GMO ponownie wróci do prac w komisjach
Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO - zakłada projekt ustawy o mikroorganizmach i GMO. Podczas drugiego czytania zaproponowano poprawki i projekt skierowano ponownie do komisji.


22.01.2018
Resort rolnictwa proponuje nową umowę - o pomocy przy zbiorach
Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w którym zaproponowało nowy rodzaj umowy - o pomocy przy zbiorach. Taka umowa ma być oskładkowana i obowiązywać nie dłużej niż 3 miesiące.


16.01.2018
KE przedstawiła strategię ws. tworzyw sztucznych
Pierwsza w historii ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.


11.01.2018
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele
Sejm zaakceptował w środę poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele. Od 1 marca handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany - początkowo do dwóch niedziel w 2018 roku, a następnie do jednej niedzieli w 2019 r. Od 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu w niedziele.


02.01.2018
Ekspert: RODO to ustawa prokonsumencka
RODO to ustawa zdecydowanie prokonsumencka, uważa zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynator prac nad wdrożeniem unijnej reformy ochrony danych osobowych w Polsce dr Majciej Kawecki.


30.12.2017
Unijny wykaz nowej żywności – opublikowany
W dniu 30 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 351 zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności.


30.12.2017
Gospodarowanie wodami – opublikowany pakiet rozporządzeń Rady Ministrów
W ostatnich dniach opublikowano pięć rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących gospodarowania wodami, w tym określających różne stawki opłat za korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków oraz za korzystanie ze srodowiska.


29.12.2017
Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych – opublikowana zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W dniu 29 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.


19.12.2017
Rabat 20% do 20.12.2017r.- zaprenumeruj Food-Lex na rok 2018!
Zaprenumeruj już dziś kwartalnik „Food-Lex” na rok 2018!


18.12.2017
Nieliczni gotowi do reformy RODO
Dostosowanie systemów IT do nowych zasad ochrony danych wymaga czasu i dodatkowej interpretacji prawa — mówią eksperci.


18.12.2017
Nasiona szałwii hiszpańskiej (chia) w jogurtach
W dniu 16 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 336 została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2354 z dnia 14 grudnia 2017 r. zezwalająca na rozszerzenie zastosowania nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady.


13.12.2017
Nazwa "Kabanosy staropolskie" - zarejestrowana jako GTS
W dniu 9 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 326 zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2272 z dnia 8 grudnia 2017 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę „Kabanosy staropolskie” (GTS).


05.12.2017
Środowiskowa opłata rejestrowa i roczna
Trwają prace Ministerstwa Środowiska dotyczące wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, które będą pobierane w ramach wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.


29.11.2017
Inspekcja handlowa: Sądy polubowne alternatywą dla sądów powszechnych
Sądy polubowne to często najlepszy sposób rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami – przekonują przedstawiciele inspekcji handlowej i UOKiK. To rozwiązanie znacznie szybsze i tańsze, niż postępowanie przed sądem powszechnym – podkreślają.


29.11.2017
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - opublikowana zmiana ustawy
W dniu 27 listopada 2017 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.


23.11.2017
Akryloamid - opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej
W dniu 21 listopada br. w Dzienniku Urzędowym UE L 304 zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności.


22.11.2017
Kiełbasa piaszczańska zarejestrowana jako Chronione Oznaczenie Geograficzne
Kiełbasa piaszczańska jest 40. polskim produktem objętym ochroną w ramach unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.


21.11.2017
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące podawania informacji QUID na środkach spożywczych
W Dzienniku Urzędowym UE C 398 zostało opublikowane Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania zasady deklarowania ilościowej zawartości składników (QUID) (2017/C 393/05).


15.11.2017
Listeria w produkcie ?
Jest metoda uniknięcia kosztownego wycofania produktu z rynku.


08.11.2017
MSZ: Zakaz e-handlu w wybrane dni będzie wymagał notyfikacji KE
Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa, że zakaz handlu w wybrane dni w internecie wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej - napisało MSZ w opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.


07.11.2017
Propozycje nowych stawek opłat za usługi wodne
Od 4 do blisko 7 groszy wyniosą jednostkowe stawki opłaty za pobór 1 m3 wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę – zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Środowiska.


25.10.2017
Zmiana przepisów o jakości handlowej - konfitury, powidła, dżemy
W dniu 19 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.


24.10.2017
Ministerstwo Rozwoju wydało interpretację w sprawie VAT od Działania 2.2 POWER
W dniu 24 października 2017 r. została wydana interpretacja dotycząca opodatkowania od dotacji dla przedsiębiorców w ramach projektów unijnych wraz z przykładowym wyliczeniem.


19.10.2017
Zaproszenie na III warsztaty z cyklu "Ekonomia prawa konkurencji"
20 października 2017 r. w siedzibie UOKiK odbędą się warsztaty „Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”. Na wydarzenie zapraszają współorganizatorzy: UOKiK, Compass Lexecon i Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.


13.10.2017
UOKiK podsumowuje 100 dni obowiązywania ustawy o przewadze kontraktowej
Celem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej. Przepisy weszły w życie 12 lipca. UOKiK prowadzi obecnie 12 spraw w ramach nowej ustawy


11.10.2017
Rząd przyjął projekt noweli dot. powołania regulatora cen wody
Powołanie regulatora cen wody - taka będzie konsekwencja noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, której projekt przyjął rząd - podaje PAP.


27.09.2017
Nowy nadzór. Ukazał się projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Opiniowanie regulaminów dostarczania wody, wydłużenie okresu obowiązywania taryf wod.-kan. i pobieranie opłat za ich zatwierdzenie - to niektóre kompetencje dyrektorów RZGW po reformie.


18.09.2017
polubowne.uokik.gov.pl - rusza kampania UOKiK
Polub polubowne ― to hasło kampanii przygotowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która promuje pozasądowe rozwiązywanie sporów.


11.09.2017
Chiny zakazały importu niektórych serów, KE zaniepokojona
Chiny zakazały importu niektórych serów z Europy, w tym francuskich. Port w Szanghaju co najmniej od trzech tygodni nie przyjmuje ich transportów. Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie. Chiny nie odpowiedziały jeszcze na skargę Brukseli.


08.09.2017
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nowe przepisy mają zapewnić dodatkowe środki na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.


29.08.2017
Nowy wiceprezes UOKiK
Premier Beata Szydło powołała Michała Holeksę na stanowisko wiceprezesa UOKiK. Będzie odpowiadał za ochronę konkurencji.


23.08.2017
Dalsze zawieszenie przypisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
Na stronach RCL został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który przewiduje dalsze (kolejny rok) zawieszenie przepisów przedmiotowej ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r.


11.08.2017
MR: umowa gospodarczo-handlowa z Kanadą (CETA) zacznie działać od 21 września br.
Tymczasowe stosowanie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE - Kanada (CETA) rozpocznie się 21 września 2017 r., poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Część handlowa przewiduje całkowitą lub częściową liberalizację handlu produktami z Kanadą.


09.08.2017
MF nie wyklucza zmian w stosowaniu obniżonych stawek VAT na żywność
Ministerstwo Finansów nie wyklucza zmian w stosowaniu obniżonych stawek VAT na żywność, weźmie pod uwagę propozycję stawek 5 proc. i 23 proc. - napisał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.


07.08.2017
Niebezpieczne jajka nie były wysyłane do Polski
Unijne powiadomienie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF 2017.1065 nie zawiera informacji o dystrybucji do Polski jaj i produktów drobiowych zawierających fipronil z Belgii, Holandii i Niemiec.


31.07.2017
Szkocja chce stworzenia prawnej definicji whisky
Whisky pod ochroną. Możliwe, że już niedługo powstanie prawna definicja whisky. Chce tego szkocki minister gospodarki Keith Brown. Jego zdaniem to sposób na ochronę wysokiej jakości trunku przed importowanym alkoholem niższej jakości ze Stanów Zjednoczonych.


27.07.2017
polubowne.uokik.gov.pl - nowa strona UOKiK
Ruszyła strona internetowa informująca o pozasądowym dochodzeniu roszczeń.


26.07.2017
Ministerstwo Środowiska: od nowego roku może pojawić się regulator cen wody
Od 2018 roku, wraz z wejściem w życie nowego Prawa wodnego, ma rozpocząć działalność regulator cen wody, który będzie zatwierdzać taryfy przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym - poinformował wiceminister środowiska Mariusz Gajda.


25.07.2017
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii na temat możliwości eksportu mięsa drobiowego i produktów drobiarskich z Polski do państw trzecich (wg stanu na 20 lipca 2017 r.)
1. Na podstawie uzgodnionych weterynaryjnych świadectw zdrowia, obecnie możliwy jest eksport mięsa drobiowego do następujących krajów trzecich:


24.07.2017
Podawanie informacji o alergenach – wytyczne Komisji Europejskiej
Komisja Europejska opublikowała Zawiadomienie z dnia 13.7.2017 r. dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


21.07.2017
Desery z nasionami chia są nielegalne. GIS przestrzega przed ich kupowaniem
Popularne ostatnio desery i jogurty z nasionami szałwii hiszpańskiej mogą być szkodliwe dla zdrowia – ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Urzędnicy przypominają jednocześnie, że ich sprzedawanie jest nielegalne, bo nie ma wymaganej zgody na wprowadzenie ich do obrotu na terenie UE.


21.07.2017
Włochy: nowe etykiety na makaronach i mące w obronie włoskich producentów
Włoski rząd wydał dekret, który nakazuje na sprzedawanym zbożu, mące, makaronach zamieszczać widoczne etykiety z informacją, gdzie zostały one wyprodukowane. To krok w obronie włoskich producentów.


19.07.2017
Sejm uchwalił ustawę "Prawo wodne"
Posłowie we wtorek 18.07.2017 r. uchwalili nowe Prawo wodne. Rząd zapewnia, że przepisy nie spowodują wzrostu kosztów za pobór wody dla przeciętnego Kowalskiego; mogą one nawet spaść. Według opozycji to nieprawda i za wodę zapłacą więcej wszyscy: rolnicy, przemysł i mieszkańcy.


17.07.2017
MŚ: Nie pracujemy nad wprowadzeniem kaucji za opakowania po napojach
Obecne przepisy nie przewidują obowiązkowego stosowania kaucji za opakowania po napojach, ale jednocześnie tego nie zabraniają - wyjaśnia resort środowiska. MŚ nie pracuje też nad żadnym projektem dotyczącym kaucji - podaje komunikat PAP.


12.07.2017
UOKiK o eliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych żywnością
Delegatura UOKiK w Bydgoszczy będzie zajmowała się przestrzeganiem ustawy o eliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję producenta żywności wobec handlu i przetwórstwa.


11.07.2017
Od środy będzie obowiązywała ustawa o eliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych
Już od środy 12 lipca br. zacznie obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Jej twórcy chcieli wesprzeć producentów w relacji z podmiotami działającymi handlu.


10.07.2017
Rejestracja nazwy „kiełbasa biała parzona wielkopolska” jako Chronione Oznaczenie Geograficzne
Kiełbasa biała parzona wielkopolska jest już 39. polskim produktem objętym ochroną w ramach unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.


22.06.2017
Konsultacje programów informacyjnych i promocyjnych
Konsultacje z organizacjami branżowymi, międzybranżowymi i organizacjami producentów projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2018 r. w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich.


22.06.2017
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), która wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej mających na celu:
• usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych,
• stworzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między obywatelami i administracją,
• zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa.


21.06.2017
Przewaga kontraktowa w pytaniach i odpowiedziach
Kiedy mamy do czynienia z przewagą kontraktową? Jakie sankcje może nałożyć urząd? Co w świetle ustawy uznawane jest za produkt rolny i spożywczy? Na pytania odpowiada UOKIK.


01.06.2017
Ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności
W dniu 30.05.2017 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


26.05.2017
W Sejmie odbyła się debata nt. projektu Prawa wodnego. Co dalej?
PO, N i PSL chcą odrzucenia projektu Prawa wodnego w pierwszym czytaniu. Zarzucają m.in., iż ustawa spowoduje wysokie podwyżki dla mieszkańców za wodę. Nie zgadza się z tym PiS. Wskazuje bowiem, że opłaty nie zmienią się przez najbliższe dwa lata.


26.05.2017
Znowelizowano ustawę o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej
Prefinansowanie wydatków na szkolenia w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - zakłada znowelizowana przez Sejm ustawa o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej.


24.05.2017
Sejm rozpocznie prace nad projektem nowego Prawa wodnego
Wzrost kosztów dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, co ma skutkować większymi opłatami za wodę dla mieszkańców i wyższe ceny za wodę m.in. dla rolników, branży energetycznej, hodowców ryb - takie mają być efekty nowego Prawa wodnego, którego projektem w tym tygodniu zajmie się Sejm.


17.05.2017
Ograniczenie ilości marnowanej żywności – rezolucja Parlamentu Europejskiego
Posłowie Parlamentu Europejskiego proponują działania, które mają doprowadzić do stanu, że w 2030 roku ilość marnowanej żywności w UE, czyli 88 mln ton rocznie, zmniejszy się o połowę.


16.05.2017
Oznakowanie „wolne od GMO” – projekt ustawy
Trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


14.04.2017
Ministerstwo Finansów: uruchomienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 18 kwietnia 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.


11.04.2017
KE: dyskusja państw członkowskich UE o sytuacji Polski w tym półroczu
- Dyskusja państw członkowskich UE na temat sytuacji Polski w kontekście prowadzonej przez Komisję Europejską procedury praworządności powinna się odbyć w tym półroczu - oznajmiła w poniedziałek unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova.


07.04.2017
Projekt noweli dot. GMO skierowany do prac w komisjach
Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę oraz ewentualne ograniczanie upraw GMO zakłada rządowy projekt noweli ustawy o mikroorganizmach i GMO, skierowany w czwartek do prac w sejmowych komisjach.


30.03.2017
Unijny certyfikat dla "kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej"
Komisja Europejska pozytywnie zweryfikowała wniosek w sprawie przyznania unijnego certyfikatu jakości Chronionego Oznaczenia Geograficznego dla „kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej”.


29.03.2017
Produkty wędzone − dopuszczalne poziomy WWA
Komisja Europejska poinformowała, że zamierza rozpocząć ponowną ocenę w zakresie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi WWA.


28.03.2017
Ministerstwo Środowiska zapowiada poprawki do projektu o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
Senackie komisje, które miały rozpatrywać poprawki do projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, zdecydowały o zawieszeniu prac do drugiej połowy kwietnia. Resort środowiska zgłosi poprawki precyzujące - poinformował we wtorek wiceszef MŚ Sławomir Mazurek.


15.03.2017
Zmiany dyrektyw o odpadach - głosowanie w Parlamencie Europejskim
W dniu wczorajszym w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie dotyczące zmian czterech obowiązujących dyrektyw z zakresu odpadów.


03.03.2017
Kowalczyk: Nie trwają żadne prace nad nową wersją podatku handlowego
Jak zapewnił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, obecnie nie trwają żadne prace nad nową wersją podatku handlowego. Dodał, że stanowisko rządu w sprawie zakazu handlu w niedziele będzie "w najbliższym czasie".


14.02.2017
Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Rząd, na posiedzeniu 14 lutego, przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - poinformował wicepremier Piotr Gliński.


03.02.2017
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnością - badanie on-line Komisji Europejskiej
Komisja Europejska prowadzi badanie on-line dotyczące funkcjonowania przepisów z zakresu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, w tym w zakresie dokumentacji.


02.02.2017
Obowiązek zawierania umów na dostawę produktów rolnych - informacja MRiRW
Od 11 lutego 2017 r. będą mogły być nakładane kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem.


26.01.2017
Resort rolnictwa: oddzielne półki dla żywności o wysokiej jakości
Ministerstwo rolnictwa chce, aby produkty rolnej o wysokiej jakości były zawsze eksponowane w sklepach oddzielnie. W tym roku mają ruszyć prace nad odpowiednią ustawą w tym zakresie - powiedział wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.


26.01.2017
Projekt "Solidarności" o zakazie handlu trafi do kosza. PiS ma nowy plan
Nie będzie ograniczenia handlu w niedziele w formie, jaką zaproponowała "Solidarność". Jak dowiedział się Onet, rząd przygotuje własną wersję ustawy, która będzie dużo łagodniejsza.


25.01.2017
Więcej recyklingu, mniej składowania
Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju.


24.01.2017
Projekt nowego Prawa wodnego wkrótce trafi do Sejmu
Projekt nowego Prawa wodnego ma wkrótce trafić do Sejmu - poinformował we wtorek wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Dodał, że projekt został uzgodniony z KE; w RCL trwa przegląd formalno-prawny wszystkich zapisów.


13.01.2017
Opublikowana ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
W dniu 11 stycznia br. w Dzienniku Ustaw poz. 67 została opublikowana ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.


11.01.2017
Kiełbasy rodem z kresów na liście produktów tradycyjnych
Kiełbasa zabużańska rzemieślnicza i Kiełbasa kresowa dojrzewająca – to dwa kolejne specjały, które dołączyły do lubuskiej listy produktów tradycyjnych. Obecnie zawiera ona 61 pozycji. W kategorii produktów mięsnych jest na niej 11 wyrobów.


01.01.2017
W 2017 roku nie będzie podwyżek cen wody
W tym roku nie będzie podwyżek cen wody. Zgodnie z dyrektywą unijną państwo powinno pobierać wyższą opłatę za korzystanie z wód od przedsiębiorstw, firm czy rolników, jednak wejście w życie przepisów odłożono.


29.12.2016
Jurgiel: od stycznia rolnicy mogą bez przeszkód sprzedawać własną żywność
Od 1 stycznia wchodzi w życie ustawa, która umożliwia sprzedaż produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników, są do niej wydane rozporządzenia wykonawcze, nie ma więc przeszkód, by rolnicy rozpoczęli taką działalność - powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.


21.12.2016
Nie będzie jednolitego podatku
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował, że nie zostanie wprowadzony tzw. podatek jednolity - podał resort finansów w komunikacie.


16.12.2016
Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o eliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych
Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Ustawa ta ma wzmocnić rolę producenta żywności wobec handlu i przetwórstwa.


16.12.2016
Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych zaakceptowana
Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Fundusze te mają skuteczniej wspierać marketing rolny i promować polską żywność.


08.12.2016
Prawo wodne odroczone
Ministerstwo Środowiska przyznaje, że ustawa - Prawo wodne nie wejdzie w życie tak jak planowało 1 stycznia 2017 r. Parlament przyjmie ją najwcześniej w I kw. 2017 r.


07.12.2016
Prezydent podpisał nowelę ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (oznakowanie "produkt polski")
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - poinformowała kancelaria prezydenta. Nowe przepisy pozwalają oznaczyć żywność jako "produkt polski", jeśli powstał on w Polsce i w większości z rodzimych składników.


01.12.2016
Sejm uchwalił ustawę o eliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych
Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacji z producentami rolnymi i przetwórcami żywności - zakłada uchwalona w środę przez Sejm ustawa. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na podmiot wykorzystujący przewagę kontraktową karę do 3 proc. obrotu firmy.


01.12.2016
Senat przyjął ustawę umożliwiającą rolnikom sprzedaż towarów bez podatku
Senat przyjął w bloku głosowań ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, która zakłada zwolnienie rolników z podatku od sprzedaży wytworzonej przez siebie żywności do wysokości 20 tys. zł rocznie. Przyjęta została przyjęta bez poprawek, co oznacza, że obecnie trafi ona do podpisu prezydenta.


29.11.2016
Minister rolnictwa: będzie jedna inspekcja badająca żywność
Projekty ustaw dot. połączenia inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo i jakość żywności w jedną instytucję trafią pod obrady rządu na przełomie roku - poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Minister zdrowia nadal przeciwny jest włączeniu inspekcji sanitarnej do nowej struktury.


23.11.2016
Prezydent podpisał ustawę o innowacyjności
Nowa ustawa dotycząca innowacyjności. Firmy będą mogły korzystać z większych ulg na działalność badawczo-rozwojową, a naukowcy więcej zyskają z komercjalizacji swoich wynalazków - to spodziewane skutki ustawy o innowacyjności, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda.


17.11.2016
Senat bez poprawek do ustawy o znakowaniu żywności jako "produkt polski"
Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która pozwala oznaczyć żywność jako "produkt polski", jeśli powstał on w Polsce i w większości z rodzimych składników.


17.11.2016
Senat bez poprawek do ustawy o przedłużeniu możliwości stosowania pasz z GMO
Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do ustawy o paszach, która pozwala karmić zwierzęta mieszankami zawierającymi GMO. Zakaz stosowania takich pasz ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.


16.11.2016
Sejm skierował ustawę dot. otoczenia prawnego przedsiębiorców do prac w komisji
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców po pierwszym czytaniu w Sejmie został skierowany do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji.


16.11.2016
Szydło nie wyklucza wycofania się z planów wprowadzenia jednolitego podatku
Trwają ostatnie analizy dotyczące jednolitego podatku i jeżeli nie uderzą one w przedsiębiorców, to zostaną wdrożone, powiedziała premier Beata Szydło. Nie wyklucza ona jednak wycofania się z tego projektu.


16.11.2016
M.Morawiecki: Konstytucja dla biznesu uwolni przedsiębiorczość
Minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiada, że tak zwana konstytucja dla biznesu ułatwi działanie polskim przedsiębiorcom. Pakiet zmian dla firm ma zostać przedstawiony w czasie rozpoczynającego się jutro kongresu 590 w Rzeszowie.


15.11.2016
Sejm za lepszym wykorzystaniem funduszy promujących produkty rolne
Fundusze promocji mają skuteczniej wspierać marketing rolny i podnosić konsumpcję artykułów rolno-spożywczych - taki cel ma nowela ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, uchwalona przez Sejm.


15.11.2016
Sejm za zawieszeniem podatku handlowego do 1 stycznia 2018 r.
Zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 roku przewiduje ustawa uchwalona przez Sejm.


15.11.2016
Przetwórcy nie chcą produkować konserw ze świń ze strefy zagrożonej ASF
Zakłady, które deklarowały wcześniej chęć przetworzenia na konserwy mięsa zdrowych świń ze strefy zagrożonej afrykańskim pomorem świń, wycofały się - poinformował podczas posiedzenia sejmowej komisji minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.


04.11.2016
Sejm: Za znakowaniem żywności jako produkt polski
Jeżeli dany artykuł rolno-spożywczy powstał w Polsce i z rodzimych składników, to producenci będą mogli je oznaczyć jako "produkt polski" - stanowi uchwalona przez Sejm nowela ustawy. W składzie takiego produktu nie będzie mogło być też więcej niż 25 proc. surowców z importu.


28.10.2016
UE wprowadza elektroniczny system certyfikacji produktów ekologicznych
Od przyszłego roku wszystkie produkty ekologiczne, m.in. kawa, ryż czy owoce, przywożone do Unii Europejskiej z krajów trzecich podlegać będą nowemu systemowi elektronicznej certyfikacji.


28.10.2016
Będą nowe obowiązki dla przedsiębiorców
Ministerstwo Finansów poinformowało o nowych obowiązkach dla firm. Od początku 2017 roku przedsiębiorcy będą musieli składać dodatkowe informacje na temat swoich transakcji objętych podatkiem VAT. Ma to ukrócić nadużycia.


18.10.2016
MŚ za niższymi opłatami za wodę dla producentów napojów
W nowym projekcie Prawa wodnego, którym we wtorek ma zająć się rząd, zaproponowano obniżenie opłat za wodę dla producentów napojów i wód butelkowanych - poinformował PAP resort środowiska.


07.10.2016
Food-Lex zaprasza do prenumeraty na rok 2017
Zaprenumeruj już dziś kwartalnik „Food-Lex” na rok 2017!


05.10.2016
Projekt ustawy dotyczący znakowania żywności skierowany do podkomisji
Producenci będą mogli dobrowolnie oznakowywać żywność informacją "produkt polski”. Taka zmianę zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych, który mimo poparcia wszystkich klubów został skierowany do prac w podkomisji.


28.09.2016
W MF rozważa się powrót do kryterium powierzchni w podatku od handlu
Ministerstwo Finansów rozważa powrót do koncepcji powierzchni jako kryterium podatku od sprzedaży detalicznej po tym, jak Komisja Europejska zakwestionowała obecną ustawę - wynika z informacji PAP.


26.09.2016
Rząd zajmie się projektem ułatwiającym rolnikom sprzedaż żywności
Rolnicy będą mogli sprzedawać żywność wytworzoną przez siebie z własnych produktów, jej sprzedaż o wartości do 20 tys. zł rocznie będzie nieopodatkowana, a nadzór nad produkcją będzie miała Inspekcja Weterynaryjna - zakłada projekt ustawy, którym we wtorek zajmie się rząd.


22.09.2016
Sejmowa komisja wniosła poprawki do specustawy dot. ASF
Posłowie z sejmowej komisji rolnictwa wnieśli poprawki do specustawy dotyczącej zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Dotyczą one m.in. zwrotu kosztów za wykonanie odstrzałów dzików z nakazu.


20.09.2016
KE: Polska nie może faworyzować podmiotów o niższych przychodach
19 września Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w związku z wprowadzeniem przez Polskę podatku handlowego. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.


15.09.2016
Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu o eliminacji nieuczciwych praktyk handlowych
Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ustawy o eliminacji nieuczciwych praktyk handlowych w relacji między sieciami handlowymi a producentami rolnymi. Odrzucenia projektu chciał klub Nowoczesnej argumentując, że to "kolejny bubel", który będzie zachęcał do obchodzenia przepisów.


15.09.2016
Zmiany w funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy w tym zakresie.


14.09.2016
Pomoc za zmniejszenie produkcji mleka
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy finansowej za zmniejszenie produkcji mleka - wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu.


12.09.2016
Ustawa pomagająca hodowcom świń podpisana
Ustawa wspomagająca hodowców walczących z afrykańskim pomorem świń (ASF), może wejść w życie już w poniedziałek - powiedział prezydent Andrzej Duda w niedzielę podczas uroczystości dożynkowych w Spale.


31.08.2016
Porozumienie o współpracy IJHARS z Inspekcją Transportu Drogowego
Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Alvin Gajadhur, p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego podpisali w dniu 29 sierpnia porozumienie o współpracy między Inspekcjami.


19.08.2016
67% obywateli chce więcej działań UE w zakresie ochrony środowiska
67% obywateli UE (i 49% ankietowanych Polaków) chce więcej działań UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a ponad połowa uważa, że dotychczasowe działania Unii są niewystarczające - wynika z najnowszego Eurobarometru.


19.08.2016
Ceny wody dla mieszkańców nie powinny być wysokie
Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wskazuje, że ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej. Aby zapobiec takim sytuacjom, Ministerstwo Środowiska planuje powołać krajowego regulatora ds. cen wody.


17.08.2016
1,7 mld złotych na gospodarkę odpadami
Właściwe gospodarowanie odpadami to główny cel programu „Racjonalna gospodarka odpadami”, na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył łącznie 1,7 mld złotych. Ruszyły właśnie nabory do trzech z siedmiu części programu.


04.08.2016
Opublikowane rozporządzenie dotyczące sprzedaży żywności w placówkach oświaty
W dniu 1 sierpnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach.


02.08.2016
Unijne rozporządzenie w sprawie nowej żywności – ulotka informacyjna
Rozporządzenie w sprawie nowej żywności (nr 2283/2015) zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 25 listopada 2015 roku i zacznie w pełni obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.


21.07.2016
Umieszczanie na produktach określenia „Produkt polski” – prace legislacyjne
Rada Ministrów przyjęła 19 lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


21.07.2016
Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej - prace legislacyjne
Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 lipca br. projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


14.07.2016
Od 2018 r. jedna inspekcja kontroli żywności
MRiRW przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.


11.07.2016
39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), odbyła się w dniach 27 czerwca – 1 lipca br. w Rzymie. W sesji uczestniczyły 123 delegacje państw członkowskich KKŻ FAO/WHO (w tym Polska, reprezentowana przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), a także przedstawiciele Unii Europejskiej i jej państw członkowskich (Komisja Europejska, Prezydencja Rady UE), reprezentanci 38 międzynarodowych rządowych i pozarządowych organizacji.


30.06.2016
Produkty z oznaczeniami unijnymi lepiej chronione
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


22.06.2016
„Krupnioki śląskie” jako Chronione Oznaczenie Geograficzne
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane 21 czerwca 2016 r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/984 z dnia 7 czerwca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „krupnioki śląskie” (ChOG).


21.06.2016
Znakowanie produktów wolnych od GMO
W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi z inicjatywy ministra Krzysztofa Jurgiela rozpoczęte zostały prace legislacyjne w kierunku utworzenia w Polsce systemu znakowania produktów wolnych od GMO lub wyprodukowanych bez wykorzystania GMO.


21.06.2016
Zmiany przepisów środowiskowych - spotkanie Rady UE ds. Środowiska
Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wzięli udział w Radzie UE ds. Środowiska (ENVI). W agendzie rozmów znalazły się m.in. takie tematy, jak przegląd dyrektywy EU ETS, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz Porozumienie Paryskie.


20.06.2016
Wykaz producentów ekologicznych
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2015 poz. 497) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.


20.06.2016
Nowa witryna poświęcona Gospodarce Zamkniętego Obiegu
Organizacja FoodDrinkEurope uruchomiła stronę internatową poświęconą działaniom producentów żywności i napojów w kierunku zrównoważonej gospodarki http://circulareconomy.fooddrinkeurope.eu/


15.06.2016
Ministerstwo środowiska: opłaty za pobór wody będą trzykrotnie niższe niż planowaliśmy
- Większość opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych będzie pomniejszona trzykrotnie w stosunku do pierwotnie zaproponowanych w projekcie nowego Prawa wodnego - poinformował w środę wiceminister środowiska Mariusz Gajda.


30.05.2016
Rosja przedłuży embargo na produkty spożywcze do końca 2017 r.
Władze Rosji podjęły decyzję o przedłużeniu embarga gospodarczego na towary sprowadzane z zagranicy do końca przyszłego roku.


20.05.2016
Stanowisko PFPŻ ZP dot. ustawy Prawo wodne
W związku z opublikowanym w dniu 28/04/2016 na stronach RCL projektem ustawy „Prawo wodne”, PFPŻ ZP zwróciło się z apelem do Rady Ministrów oraz odpowiednich Ministerstw o podjęcie działań w celu wprowadzenia do zapisów ww. ustawy zmian, które uchronią polskie rolnictwo i przetwórstwo żywności przed obciążaniem kosztami, których wysokość wpłynie dramatycznie na obniżenie się rentowność i konkurencyjność tych jakże ważnych gałęzi polskiej gospodarki. PFPŻ ZP apeluje o zmianę obecnego trybu procedowania projektu ustawy i poddania go szerokim konsultacjom społecznym, a także o wprowadzenie zmian do treści projektu, tak aby poziom ewentualnych obciążeń finansowych i administracyjnych nie zagrażał stabilności polskiej gospodarki.


18.05.2016
Spotkanie ministrów środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej
Wspólne stanowisko w sprawie uwzględnienia ochrony różnorodności biologicznej w innych politykach sektorowych, gospodarki o obiegu zamkniętym i problemów z suszą przyjęli ministrowie środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii i Rumunii.


16.05.2016
Projekt tzw. rozporządzenia sklepikowego przekazany do konsultacji
w dniu 13 maja br. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach został przekazany do konsultacji publicznych.


11.05.2016
Zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.


06.05.2016
Spotkanie przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Czechach i Polsce
W dniach 27-28 kwietnia 2016 r. w Prószkowie (województwo opolskie) odbyło się spotkanie przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Czechach i Polsce.


06.05.2016
Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych
Zapowiedź konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych” oraz podsumowanie konferencji na temat roli lasów borealnych w bilansie dwutlenku węgla były tematami briefingu prasowego prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, i Pawła Sałka, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej.


04.05.2016
Portal Promocji Eksportu jako istotne źródło informacji dla podmiotów gospodarczych
Portal Promocji Eksportu powstał przy współpracy Ministerstwa Rozwoju, wydziałów ekonomicznych polskich ambasad, a także regionalnych centrów obsługi inwestorów i eksporterów.


25.04.2016
Rozporządzenie o podawaniu komunikatów nt. produktów bezglutenowych
Rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności zacznie obowiązywać od 20 lipca br.


20.04.2016
O gospodarce odpadami
W dniu 14 kwietnia br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie podsekretarza stanu w MŚ Sławomira Mazurka z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i administracji rządowej. Tematem rozmów były zagadnienia związane z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.


19.04.2016
Nieformalne spotkanie ministrów UE ds. środowiska i transportu
Ekologiczny transport był jednym z głównych tematów nieformalnego spotkania ministrów Unii Europejskiej ds. środowiska i transportu. W wydarzeniu wziął udział Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.


13.04.2016
Dekret Republiki Czeskiej nr 172/2015 – obowiązek informowania o zamiarze importu
Na mocy dekretu nr 172/2015 Republika Czeska nałożyła na czeskich importerów sektora spożywczego obowiązek informowania organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem żywności w Czechach o zamiarze importu wybranych rodzajów środków spożywczych.


23.03.2016
Zmiany w ochronie produktów tradycyjnych
W dniu 22 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


18.03.2016
Rząd pracuje nad ustawą zapobiegającą marnowaniu żywności
Rząd pracuje nad ustawą, która umożliwi producentom i sprzedawcom przekazywanie niepotrzebnej żywności na rzecz organizacji pomagającym osobom ubogim i w potrzebie – poinformowała premier Beata Szydło.


18.03.2016
Projekt ws. Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności - do końca czerwca
Projekt ustawy dotyczący powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności w miejsce czterech obecnie istniejących instytucji nadzorujących żywność będzie gotowy do końca czerwca - zapowiedziała w poniedziałek wiceminister rolnictwa Ewa Lech.


10.03.2016
Podsumowanie kontroli zgodności ze specyfikacją produktów regionalnych i tradycyjnych
Kontrole zgodności ze specyfikacją produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG lub GTS przeprowadzają wojewódzkie inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydając świadectwa jakości lub jednostki certyfikujące upoważnione przez ministra właściwego ds. rynków rolnych wydając certyfikaty zgodności. Wyboru organu kontrolnego dokonują producenci.


09.03.2016
Działania WHO i FAO związane z opornością mikrobiologiczną
W dniu 29 lutego 2016 r. w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odbyły się konsultacje na temat opcji ustanowienia ogólnych ram walki z opornością mikrobiologiczną (antimicrobial resistance - AMR). Wspomniane konsultacje wynikają z przyjętej w maju 2015 r. rezolucji WHA 68.7, w której zatwierdzono ogólny plan działań związanych z AMR.


01.03.2016
Żywność z importu wymaga oznaczenia w języku polskim - nawet na bazarze
Sprzedawca, który indywidualnie sprowadza produkty z zagranicy, sam musi zadbać o etykiety – podaje Dziennik Gazeta Prawna.


29.02.2016
Nowe założenia ustawy o podatku od handlu
W najnowszym projekcie zrezygnowano z podatku progresywnego na rzecz liniowego, podniesiono kwotę zwalniającą od podatku oraz zmieniono definicje franczyzy, dzięki czemu praktycznie większość małych sklepów nie powiązanych kapitałowo z franczyzodawcą nie będzie musiała płacić podatku. Projekt nie zakłada żadnych dodatkowych obciążeń dla sklepów internetowych (poza podatkiem).


22.02.2016
Sprzedaż żywności przez rolników - prace nad ustawą
Podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech poinformowała o trwających w resorcie pracach nad przygotowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.


19.02.2016
Rolnictwo ekologiczne
Kierownictwo resortu rolnictwa omawiało postulaty przedstawicieli organizacji ekologicznych wynikające z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz uproszczeń i doświadczeń wynikających z pierwszego roku wdrażania.


18.02.2016
Zaproszenie na bezpłatne webinarium pt.: „Suszenie rozpyłowe składników bioaktywnych”, 23.02.2016 r., godzina 9:30
Partner Strategiczny PFPŻ ZP, BÜCHI Labortechnik zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt.: „Suszenie rozpyłowe składników bioaktywnych”, które odbędzie się 23 lutego 2016 r.


16.02.2016
Nowy Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
12 lutego Podsekretarz stanu Ewa Lech w imieniu Premier Beaty Szydło wręczyła Andrzejowi Chodkowskiemu akt powołania na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


09.02.2016
Nowy Główny Lekarz Weterynarii
Włodzimierz Skorupski otrzymał dziś z rąk ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela akt powołania na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii.


27.01.2016
Wyciągi z rozmarynu w tłuszczach do smarowania
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z dnia 20 stycznia 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/56 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania wyciągów z rozmarynu (E 392) w tłuszczach do smarowania.


25.01.2016
Opublikowany jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
W Dzienniku Ustaw nr 3 z 2016 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


29.12.2015
Opublikowane rozporządzenie w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług, które wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.


09.12.2015
Gospodarka o obiegu zamkniętym - ogłoszony pakiet propozycji legislacyjnych KE
Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym


08.12.2015
Limit kwasów trans byłby najskuteczniejszym środkiem dla ochrony zdrowia publicznego, jednak wymaga dalszej analizy
Komisja Europejska opublikowała raport nt. kwasów trans, w którym dokonała oceny różnych rozwiązań prawnych


26.11.2015
O jakości żywności w Ostrawie
Podsekretarz stanu Ewa Lech uczestniczyła 25 listopada br. w polsko-czeskim seminarium inspekcji kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, które odbywało się w Ostrawie (Republika Czeska).


20.11.2015
Food-Lex zaprasza do prenumeraty na rok 2016!
Zaprenumeruj już dziś kwartalnik „Food-Lex” na rok 2016! 20% zniżki przy zamówieniu do 18 grudnia br.


05.11.2015
Komisja Europejska: Nie będzie upraw GMO w Polsce
Wnioski wszystkich krajów członkowskich, które nie chcą na swoim terytorium upraw GMO, zostały zaakceptowane.


03.11.2015
Realizacja Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu w 2015 r.
W okresie od 1 czerwca do 31 października 2015 r. na terenie całego kraju przeprowadzono czynności kontrolne w ramach realizacji Skoordynowanych Planów Kontroli Ryb i Miodu zgodnie z Zaleceniem Komisji C(2015) 1558 z dnia 12 marca 2015 w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności.


02.11.2015
Rewizja wytycznych HACCP – prace Komisji Europejskiej
Komisja Europejska rozpoczęła prace nad rewizją dotychczasowych wytycznych z 16 listopada 2005 r. pt. „Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP, oraz ułatwiania wdrożenia zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego”.


30.10.2015
Parlament Europejski upraszcza przepisy dotyczące nowej żywności
W środę 28 października br. Parlament Europejskim przyjął nowe zasady, które uproszczą autoryzację w Unii Europejskiej nowej żywności.


30.10.2015
Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej
Dnia 26.10.2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703).


29.10.2015
PE odrzucił projekt ułatwiający krajom zakazywanie sprzedaży GMO
Projekt unijnych przepisów, które dawałyby władzom państw UE więcej swobody w ograniczaniu bądź zakazywaniu na swoim terytorium sprzedaży i stosowania genetycznie modyfikowanej żywności i paszy, odrzucił w środę Parlament Europejski.


26.10.2015
USA uznały unijne przepisy w zakresie zwalczania ASF
Pod koniec sierpnia br. Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na uznawanie unijnych przepisów w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).


26.10.2015
Cypryjska kiełbasa w rejestrze chronionych oznaczeń UE
W dn. 20 października br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1864 z dn. 6 października 2015 r. wpisujące do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) nazwę „Pafitiko Loukaniko”.


26.10.2015
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym
Prezydent RP podpisał ustawę o zdrowiu publicznym.


23.10.2015
Nowa klasyfikacja wyrobów i usług (PKWiU)
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października br. (poz.1676) zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).


23.10.2015
Postępowanie z olejami odpadowymi
W dniu 23 października br. w Dzienniku Ustaw (poz. 1694) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.


14.10.2015
"Enjoy, it's from Europe": Ponad 100 milionów euro zostanie przeznaczonych przez KE na promocję europejskiej żywności w 2016 r.
W 2016 roku w celu zdobycia nowych rynków i umacniania pozycji wewnątrz UE europejscy producenci żywności będą mogli skorzystać z programów o wartości 111 mln €. Programy promocji żywności są kluczową częścią strategii Komisji w celu wsparcia sektora rolniczego i przetwórczego.


07.10.2015
Lepsza ochrona przed awariami przemysłowymi
6 października br. weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest zmniejszenie liczby awarii w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a w razie ich wystąpienia - zapewnienie najwyższego poziomu ochrony ludzi i środowiska.


06.10.2015
Nowe rozporzadzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy sprzedaży bezpośredniej
W dniu 1 października br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, które wprowadza szereg zmian w stosunku do obowiązujących dotychczas rozwiązań.


03.10.2015
Znakowanie ryb i produktów rybnych - informacje dla konsumentów
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że produkty rybołówstwa i akwakultury oferowane do sprzedaży konsumentowi w handlu detalicznym, lokalach gastronomicznych i stołówkach, muszą być odpowiednio oznakowane.


02.10.2015
Senat przyjął ustawę o zdrowiu publicznym
W dniu wczorajszym miało miejsce głosowanie Senatu nad przedstawionym przez Komisję Zdrowia projektem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy o zdrowiu publicznym w wersji uchwalonej przez Sejm.


01.10.2015
MZ: w ciągu 2-3 tygodni poradnik, jak stosować rozporządzenie sklepikowe
W ciągu 2-3 tygodni powstanie poradnik, jak stosować tzw. rozporządzenie sklepikowe - zapowiada resort zdrowia. Wiceminister Beata Małecka-Libera podkreśla, że likwidacja niezdrowego jedzenia w szkołach to dopiero początek walki z nadwagą i otyłością u dzieci.


24.09.2015
Zmiana przepisów dotyczących rynku owoców i warzyw, rynku chmielu oraz rynku wina
W dniu 3 października 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1419), która wprowadzi istotne zmiany do ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.


14.09.2015
Rewolucja w unijnej promocji
Kampanie poza Wspólnotą mogą liczyć na większą pomoc Brukseli. Wydłuży się lista wspieranych produktów.


07.09.2015
Stwierdzono nieprawidłowości w co trzeciej partii żywności z Czech
W III kwartale br. laboratoria Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziły jakość handlową produktów importowanych z innych krajów m.in. przebadano żywność pochodząca z Czech, w 1/3 partii stwierdzono nieprawidłowości - poinformowała Inspekcja.


01.09.2015
Oszustwa i nadużycia w sektorze spożywczym - spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Czeskich Budziejowicach
W dniach 26-27 sierpnia 2015 roku odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej, w którym oprócz przedstawicieli państw tej grupy (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), wzięli również udział ministrowie rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowenii i Austrii.


27.08.2015
Zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych - poradnik Ministerstwa Środowiska
Na stronie Ministerstwa Środowiska w dniu 24 sierpnia br. został zamieszczony "Poradnik dotyczący analizy możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko".


21.07.2015
Zakończyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
W dniach 6-11 lipca 2015 roku w Genewie odbyła się 38. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), w której udział wzięli delegaci ze 140 państw oraz 1 organizacji członkowskiej (Unii Europejskiej), a także przedstawiciele 33 rządowych i pozarządowych organizacji międzynarodowych.


14.07.2015
Ochratoksyna A w przyprawach Capsicum spp. - podwyższony najwyższy dopuszczalny poziom
W dniu dzisiejszym zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1137 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A w przyprawach Capsicum spp.


10.07.2015
Komunikat Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie definicji MOM (mięso oddzielone mechanicznie) w orzecznictwie
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji pojęcia "mięso oddzielone mechanicznie" (MOM), Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował na stronie internetowej Inspektoratu, iż w dniu 16.10.2014 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-453/13 Newby Fords, dotyczącej klasyfikacji mięsa oddzielonego i odścięgnionego produkowanego na urządzeniu typu Baader, jako wyrobu mięsnego lub mięsa oddzielonego mechanicznie.


23.06.2015
Monitorowanie obecności alkaloidów tropanowych w żywności
W dniu 23 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym UE L 157 zostało opublikowane Zalecenie Komisji (UE) 2015/976 z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie monitorowania obecności alkaloidów tropanowych w żywności.


16.06.2015
Nowe zasady produkcji ekologicznej do ustalenia z europarlamentem
Unijni ministrowie rolnictwa osiągnęli w Luksemburgu porozumienie w sprawie przepisów dla produkcji ekologicznej. Mają one uprościć system oraz przyczynić się do wzrostu tego sektora, którego produkcja w ostatnim dziesięcioleciu w UE zwiększyła się czterokrotnie.


28.05.2015
Środowisko – rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w celu zebrania poglądów na temat głównych wariantów strategicznych opracowania nowego ambitnego podejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym.


21.05.2015
Informacja o kraju pochodzenia produktu dobrowolna
Zdaniem KE koszty umieszczania na etykietach niektórych produktów żywnościowych informacji o kraju pochodzenia mogą przewyższać korzyści z takiego rozwiązania, dlatego najlepsza byłaby dobrowolność - donosi PAP.


20.05.2015
Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego przyjęty przez Radę Ministrów
Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 maja 2015 r. projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wejście w życie tej ustawy umożliwi realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).


12.05.2015
Projekt nowelizacji ustawy o rynku rybnym przyjęty przez Radę Ministrów
Projekt nowelizacji ustawy jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Ma przyczynić się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.


30.04.2015
Decyzje Unii Europejskiej w sprawie GMO
Komisja Europejska proponuje zmianę przepisów rozporządzenia 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432).


29.04.2015
Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli obowiązkową informację o kaloryczności napojów alkoholowych
Komisja Europejska powinna przygotować wniosek, w którym znajdą się plany zobowiązania producentów alkoholu do podawania wartości kalorycznej i składu na etykietach, najpóźniej do 2016, uznali posłowie PE w środę. W przyjętej rezolucji wzywają oni do stworzenia nowej strategii dotyczącej alkoholu w UE, skoncentrowanej na ograniczeniu spożycia alkoholu wśród nieletnich oraz na wprowadzeniu w całej UE oznaczeń ostrzegających przed piciem i prowadzeniem pojazdów oraz piciem w ciąży.


28.04.2015
Posłowie ograniczają używanie plastikowych toreb
Kraje UE muszą znacząco zredukować zużycie najpopularniejszych i najbardziej zanieczyszczających środowisko toreb plastikowych zgodnie z projektem przepisów, przyjętym przez Parlament Europejski we wtorek.


28.04.2015
Parlament poparł przejście na biopaliwa nowej generacji
We wtorek posłowie PE poparli w głosowaniu projekt przepisów, które mają wprowadzić pułap dla produkcji biopaliw konwencjonalnych i przyspieszyć przejście na biopaliwa nowej generacji. Plan ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których przyczyną jest coraz częstsze wykorzystywanie gruntów rolnych na uprawy roślin potrzebnych do produkcji biopaliw.


24.04.2015
KE zezwoliła na import 19 GMO, w tym stosowanych w żywności i paszy
Komisja Europejska dała w piątek zielone światło dla importu do UE 19 organizmów modyfikowanych genetycznie, w tym 17 rodzajów kukurydzy, soi, bawełny i rzepaku GMO stosowanych w żywności i paszy oraz dwóch gatunków goździków


15.04.2015
Kiedy trzeba zmienić nazwę spółki
Jeśli przedsiębiorca nie spełnia wymogów dotyczących produkcji ekologicznej, to nie może stosować w swojej firmie, adresie czy e-mailu terminów „bio" czy „eko".


10.04.2015
Będą zmiany w imporcie GMO
Bruksela może dać krajom członkowskim większą swobodę w sprowadzaniu modyfikowanych produktów. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje upraszczające zasady dopuszczania na rynek produktów genetycznie modyfikowanych (GMO) z importu 22 kwietnia 2015 r. - informuje Rzeczpospolita.


07.04.2015
Śledzie po szczecińsku na Liście Produktów Tradycyjnych
Jak informuje PAP śledzie po szczecińsku zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potrawy z tej znanej i lubianej od wieków przez mieszkańców Szczecina ryby stały się 32. specjałem z Pomorza Zachodniego na liście.


02.04.2015
Jakość handlowa – opakowania i zamknięcia niektórych napojów
W dniu 2 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw poz. 474 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów.


25.03.2015
PIORiN i Służba Celna podpisali porozumienie dot. środków ochrony roślin
20 marca 2015 r. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos i Szef Służby Celnej Jacek Kapica podpisali Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin.


25.03.2015
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych organem łącznikowym
W dniu 18.03.2015 r. Komisja Europejska zaktualizowała oficjalną listę organów łącznikowych w rozumieniu art. 35 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.


23.03.2015
Trybunał Konstytucyjny ponownie zajmie się ubojem rytualnym
Od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. w Polsce obowiązywał zakaz uboju rytualnego. Zmienił to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, iż narusza to zapisaną w Konstytucji RP wolność religijną.


23.03.2015
Kary za naruszenie przepisów o połowach zgodne z konstytucją
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy z 2004 r. o rybołówstwie dotyczące kar pieniężnych za naruszenie przepisów o połowach są zgodne z konstytucją. Jednocześnie Trybunał zakwestionował przepisy z rozporządzenia do tej ustawy.


11.03.2015
Kary za przekroczenie kwot mlecznych mogą być rozłożone na raty
Kraje UE zgodziły się na rozłożenie na trzy lata kar za przekroczenie kwot mlecznych za okres od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r. dla podmiotów skupujących mleko - poinformowały w środę służby prasowe Komisji Europejskiej.


02.03.2015
Nowe unijne przepisy. Łatwiej o zakaz upraw GMO
Przedstawiciele państw członkowskich UE zatwierdzili w poniedziałek nowe przepisy, które ułatwią państwom unijnym wprowadzanie zakazu bądź ograniczanie upraw roślin genetycznie modyfikowanych na swym terytorium.


25.02.2015
Ustawa o rybołówstwie morskim
W dniu 17 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222). Powyższa regulacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 4 marca 2015 r.


25.02.2015
Sędziowie zaczną się dokształcać z technologii żywienia
Zapadł pierwszy wyrok, w którym sąd administracyjny ocenił podobieństwo dwóch produktów żywnościowych. To przełom w orzekaniu - twierdzą eksperci.


23.02.2015
Zmiana wymagań dotyczących zanieczyszczeń żywności - ołów i arsen
W dniu 11 lutego br. w Brukseli w trakcie posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz - sekcji Bezpieczeństwa Toksykologicznego zostały przyjęte zmiany do rozporządzenia nr 1881/2006 w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu i arsenu w żywności.


13.02.2015
Czy oznaczać kraj pochodzenia mięsa?
Parlament Europejski dużą większością przyjął rezolucję wzywającą do wprowadzenia obowiązkowego oznaczenia kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach spożywczych (taki wymóg istnieje już w odniesieniu do mięsa nieprzetworzonego).


09.02.2015
Informacja MRiRW o pomocy dla przedsiębiorców, w tym także przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, z jakiej mogą skorzystać poszkodowani przez rosyjskie embargo.
Zasadniczym celem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy jest umożliwienie zastosowania instrumentów pomocowych skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z czasowym ograniczeniem wwozu produktów na terytoria innych krajów.


30.01.2015
Rusza pomoc dla firm dotkniętych embargiem
Od 1 lutego 2015 r. pracodawcy dotknięci skutkami rosyjskiego embarga na żywność z krajów UE będą mogli skorzystać z pomocy publicznej, która ułatwi im utrzymanie zatrudnienia. W życie wchodzi ustawa z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (antykryzysowa; Dz.U. póz. 150).


23.01.2015
Szykują się zaostrzenia w gospodarce odpadami
Komisja Europejska chce wycofać wniosek legislacyjny zwiększający min. progi recyklingu odpadów opakowaniowych czy odzysku odpadów żywnościowych. Zapowiada, że jeszcze w tym roku przedstawi nowy - bardziej restrykcyjny. Parlament Europejski jest przeciwny i wezwał Komisję Europejską do pozostawienia go w niezmienionym kształcie.


21.01.2015
UOKiK nałożył karę wysokości 1,47 mln zł na Masmal Dairy za fałszowanie masła
Urząd Ochronny Konnkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na firmę Masmal Dairy z Grudziądza karę w wysokości ponad 1,47 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez fałszowanie masła, podał Urząd.


12.01.2015
Dopuszczone oświadczenie zdrowotne dotyczące węglowodanów
Komisja Europejska dopuściła do stosowania w odniesieniu do określonych produktów spożywczych oświadczenie zdrowotne dotyczące węglowodanów.


07.01.2015
Przepisy dotyczące wyładunku ryb
Z dniem 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie obowiązek wyładunku ryb złowionych w Morzu Bałtyckim.


07.01.2015
Podlaskie: wędzone ryby słodkowodne na Liście Produktów Tradycyjnych
Ryby słodkowodne wędzone tradycyjną metodą w wędzarniach opalanych drewnem - to kolejny produkt z Podlaskiego, wpisany na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Obecnie z regionu na tej liście znajduje się 51 produktów.


23.12.2014
Rozporządzenie MRiRW dotyczące produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie
19 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało pod pozycją 1845 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).


19.12.2014
Nowa ustawa o rybołówstwie morskim przyjęta przez Sejm RP
Sejm RP uchwalił 19 grudnia 2014 r. nową ustawę o rybołówstwie morskim. Projekt poparło 420 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu, natomiast nikt nie głosował przeciw. W najbliższym czasie ustawę czeka rozpatrzenie przez izbę wyższą Parlamentu – Senat RP, a po jej przyjęciu przedłożenie do podpisu Prezydenta RP i przekazanie do publikacji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14. dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.


15.12.2014
Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Z dniem 13 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


12.12.2014
Od jutra 13 grudnia 2014 r. zmiany znakowania produktów spożywczych
Od dnia 13 grudnia 2014 r. w całej Unii Europejskiej będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które zastąpi dotychczasowe podstawowe przepisy Unii Europejskiej i Państw Członkowskich w zakresie znakowania produktów żywnościowych.


11.12.2014
Ubój rytualny dozwolony również na eksport
Uśmiercanie zwierząt bez ich uprzedniego ogłuszenia będzie dopuszczalne z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.


10.12.2014
Ustawa o prawach konsumenta
25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.


02.12.2014
Resort rolnictwa o znakowaniu żywności
Sklep, sprzedając mięso luzem, inaczej niż w przypadku mięsa opakowanego, nie będzie musiał oznaczać kraju pochodzenia i uboju - wyjaśnia resort rolnictwa.


25.11.2014
Komisja PE za surowymi zasadami dotyczącymi nowej żywności
Komisja Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za szybszym wydawaniem pozwoleń dla nowej żywności, ale z wyłączeniem produktów zawierających nanocząsteczki. Europosłowie postulują, by najpierw Europejska Agencja ds. Żywności przeprowadziła ocenę ryzyka.


17.11.2014
Cło na cukier bez zmian w 2015 r.
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1101/2014 ustanawiające taryfę celną na 2015 rok.


07.11.2014
Nowe obowiązki dla użytkowników urządzeń chłodniczych
Od dnia 1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.


28.10.2014
Owoce i warzywa - Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie
Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468).


17.10.2014
Tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw
1 października br. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22).


16.10.2014
Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niektóre dodatkowe opłaty wymagane przez sieci
Przepis ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który zakazuje pobierania za przyjęcie towaru do sprzedaży opłat innych niż marża handlowa jest zgodny z Konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny.


06.10.2014
Finalizacja umowy o wolnym handlu Unia-Kanada
W dniu 26 września br. Unia Europejska osiągnęła końcowe porozumienie z Kanadą w sprawie wolnego handlu (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement, tj. Kompleksowe Porozumienie Gospodarczo-Handlowe).


03.10.2014
Czesław Siekierski: Umowa UE-USA może być niekorzystna dla sektora spożywczego
Jeśli umowa UE-USA o nowym partnerstwie handlowym wejdzie w życie, unijne produkty żywnościowe mogą przegrywać konkurencję z amerykańskimi. - Pytanie, czy Europa nie poświęci rolnictwa dla innych obszarów? Do tej pory w negocjacjach często UE odpuszczała sprawy rolnictwa - zauważa Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący unijnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


01.10.2014
Drugi pakiet nadzwyczajnych środków wsparcia rynku owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem
30 września 2014 r. opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze, tymczasowe, nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22).


29.09.2014
Wytyczne z zakresu znakowania na stronie PFPŻ ZP
Serdecznie zapraszamy do korzystania z wytycznych Komisji Europejskiej oraz krajowych dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


27.09.2014
Komisja Europejska dopuściła do konsumpcji dwa konserwanty
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr 969/2014 z dnia 12 września 2014 r. zmieniające sposób stosowania askorbinianu wapnia (E 302) i alginianu sodu (E 401) w niektórych nieprzetworzonych owocach i warzywach.


27.09.2014
UE – metody pomiaru cukru w przetworach owocowych i warzywnych
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 974/2014 określające metodę refraktometrii polegającą na pomiarze suchych rozpuszczalności w przetworach owocowych i warzywnych do celów klasyfikacji w Nomenklaturze Scalonej.


25.09.2014
Czechom nie w smak obca żywność
Czechy chcą kontrolować ceny importowanej żywności. Według eksporterów, to cicha wojna handlowa w UE – pisze "Puls Biznesu".


22.09.2014
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 18 września br. dotyczący wprowadzania na rynek produktów mięsnych i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie po 1 września 2014 r.
Normy dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych określone są w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z póżn. zm.).


19.09.2014
Nowe przepisy UE dotyczące pasz leczniczych
10 września 2014 r. Komisja Europejska przyjęła dokument „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylający dyrektywę Rady 90/167/EWG” COM (2014) 556 mający na celu ujednolicenie przepisów w zakresie pasz leczniczych.


10.09.2014
Rekompensaty za koszty transportu i pakowania
Agencja Rynku Rolnego informuje, że koszty transportu i pakowania przy operacjach wycofania z przeznaczeniem na cele bezpłatnej dystrybucji, zarówno w przypadku działań realizowanych przez organizacje producentów (realizujących programy operacyjne), jaki i producentów indywidualnych, będą rekompensowane ze środków finansowych UE.


03.09.2014
Zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia
Zgodnie z ramowym rozporządzeniem Rady (EWG) nr 315/93 z dn. 8 lutego 1993r. określającym obowiązujące w krajach Unii Europejskiej procedury dotyczące zanieczyszczeń żywności, ustawodawstwo Unii Europejskiej przewiduje ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych w celu ochrony zdrowia publicznego.


03.09.2014
ABC Listerii monocytogenes. Występowanie i kontrola zakażeń
Bakteria Listeria monocytogenes jest organizmem izolowanym coraz częściej z różnych produktów spożywczych, powodując lokalne ogniska epidemiczne.


03.09.2014
Regulacje prawne dotyczące handlu internetowego w kontekście sprzedaży konsumentom produktów żywnościowych.
Pod koniec bieżącego roku regulacje dotyczące handlu internetowego ulegną bardzo istotnym modyfikacjom. Zmiany te wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. W akcie tym dokonano transpozycji do polskiego porządku prawnego konsumenckich przepisów wspólnotowych. Co więcej pod koniec roku istotne zmiany obejmą również problem podawania informacji o produktach żywnościowych.


03.09.2014
Odbudowa zaufania do żywności. Prace punktu kontaktowego ds. oszustw żywnościowych
Prawo żywnościowe na poziomie unijnym jest w znacznej mierze zharmonizowane, ujednolicenie dotyczy jednak głównie prawa żywnościowego materialnego. Procedury postępowania
w przypadku wykrycia naruszeń prawa żywnościowego materialnego, a przede wszystkim wymierzane sankcje administracyjne, znacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami.


03.09.2014
Nowa ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – odejście od metkowania i zmiana systemu nakładania kar
Dnia 25 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o ocenach towarów i usług, która zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę o cenach.
Nowa ustawa wywołuje kontrowersje, gdyż z jednej strony przewiduje odejście od tzw. metkowania, czyli obowiązku naklejania cen na każdą sztukę towaru, a z drugiej strony zmienia cały system nakładania kar.


28.08.2014
Rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej
W dniu 25 sierpnia 2014 r. ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. poz. 1123).


27.08.2014
Nalewajk: UE wkrótce zaakceptuje rozporządzenie ws. wędzenia wędlin
Unia ma czas do końca września na akceptację polskiego rozporządzenia w sprawie tradycyjnego wędzenia wędlin - powiedział w środę wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. Od 1 września w UE obowiązywać będą rygorystyczne normy wędzenia.


26.08.2014
Cydr będzie jednak z akcyzą
Ministerstwo Finansów nie planuje zmian opodatkowania cydru, czyli lekkiego trunku z jabłek. Branża liczy, że uda jej się chociaż uchylić zakaz jego reklamy - informuje Rzeczpospolita.


25.08.2014
UE - Zmiany w prawie dotyczącym pasz i żywności
Komisja Europejska rozporządzeniem UE/884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nałożyła specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz (i żywności) z państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami.


18.08.2014
Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie dodatkowych środków wsparcia dla sektora owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem
Komisja Europejska poinformowała, że zamierza uruchomić dodatkowy mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem.


18.08.2014
UE – zmiany prawne dot. złagodzenia kontroli oleju słonecznikowego z Ukrainy
W 2008 roku UE wprowadziła dodatkowe testy na olej słonecznikowy importowany z Ukrainy ze względu na odkrycie w transportach zanieczyszczeń mineralną parafiną.


18.08.2014
UE – zmiany w prawie dot. produkcji ekologicznej i importu
Rozporządzeniem (UE) nr 836/2014 z dnia 31 lipca br. Komisja skorygowała rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady WE/834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.


18.08.2014
Komisja żąda zwrotu źle wykorzystanych środków
W dniu 9 lipca Komisja Europejska opublikowała informację dotyczącą konieczności zwrotu przez wybrane kraje członkowskie środków tytułem nieprawidłowego wykorzystania funduszy
pochodzących ze wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej.


06.08.2014
Resort zdrowia nadal sprzeciwia się zniesieniu zakazu reklamowania cydru
Ministerstwo zdrowia jest przeciwko umożliwieniu reklamy cydru; podkreśla, że reklama alkoholu jest wyjątkowo szkodliwa z punktu widzenia interesu zdrowia publicznego, a podatni na nią byliby głównie młodzi ludzie.


05.08.2014
Rejestracja „cebularza lubelskiego” jako Chronionego Oznaczenia Geograficznego
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, opublikowane zostało rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 844/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Cebularz lubelski (ChOG)].


30.07.2014
Rosja wprowadza embargo na import warzyw i owoców z Polski
Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) powiadomiła w środę o wprowadzeniu od 1 sierpnia "czasowego ograniczenia wwozu do Rosji z Polski" owoców i warzyw.


23.07.2014
Producenci wędlin będą wędzić bez rejestracji
Producenci wędlin nie będą musieli rejestrować swoich produktów jako tradycyjne, aby nadal móc wędzić. Wystarczy, że swoje wybory zgłoszą od powiatowych inspektorów weterynarii.


11.07.2014
J.S. Hamilton Poland S.A. rozszerza możliwości analityczne w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów w żywności
Stosowanie pestycydów w gospodarce rolnej spowodowało znaczne zwiększenie upraw i pozwoliło na ograniczenie występowania chorób wśród hodowanych zwierząt, a tym samym umożliwiło wzrost produkcji w sektorze żywnościowym. Jednocześnie obecność pozostałości pestycydów w gotowym produkcie jest wysoce niepożądana z powodu ich udowodnionego negatywnego wpływu na organizmy ludzkie (wykazują bowiem możliwe działanie teratogenne, mutagenne i kancerogenne). Z tego powodu istotne jest ciągłe i nieustanne kontrolowanie pozostałości pestycydów (oraz produktów ich przemian) w żywności.


09.07.2014
Wirusy - zagrożenie żywności
Żywność narażona jest na oddziaływanie szeregu niepożądanych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, występujących w środowisku jej wytwarzania. Współczesny człowiek konsumuje około tony żywności rocznie. Z badań brytyjskich instytucji naukowych wynika, iż 5 – 7 kilogramów stanowią szeroko pojęte zanieczyszczenia. Niezależnie od drogi, którą zanieczyszczenie przeniknęło do żywności, stanowi ono zawsze składnik niepożądany, a niekiedy nawet zagrażający życiu człowieka.


07.07.2014
Żywienie dzieci – wymagania wobec firm cateringowych
Żłobek, przedszkole i szkoła to miejsca, w których dzieci odkrywają i poznają otaczający je świat. Stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka, profesjonalna opieka i edukacja, to niezwykle odpowiedzialne i wymagające zadania. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bezpieczne i przyjazne otoczenie, zdrowe oraz smaczne posiłki to elementy wpływające na panującą w placówce atmosferę. Istotną rolę w budowaniu sukcesu odgrywają również firmy zewnętrzne, które w ramach współpracy przejmują część zadań. Podejmując decyzję o powierzeniu organizacji żywienia dzieci firmie cateringowej, warto wybrać odpowiedzialnego i solidnego partnera.


07.07.2014
Nowe przepisy Republiki Słowackiej dotyczące handlu obwoźnego.
W Republice Słowackiej uległy zmianie przepisy dotyczące zasad handlu obwoźnego produktami spożywczymi.


02.07.2014
Opublikowane wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej - rewizja dyrektyw odpadowych
W dniu 2 lipca 2014 r. Komisja Europejska opublikowała wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, dyrektywy w sprawie składowania odpadów oraz dyrektywy dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych.


02.07.2014
Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie WWA
W wyniku działań podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po 1 września br. polscy producenci tradycyjnie wędzonych produktów mięsnych będą mogli stosować obecnie obowiązujące limity dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).


01.07.2014
95 proc. wędzonek spełnia nowe normy szkodliwych związków
Na Pomorzu 95 proc. wędzonych produktów spełnia zaostrzone wymagania dotyczące zawartości szkodliwych substancji, które będą obowiązywały od 1 września br. - takie dane podał Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, powołując się na wieloletnie badania.


01.07.2014
Z dniem 1 lipca 2014 r. Główny Inspektor JHARS zaprzestaje udzielania upoważnień do importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich do UE
W okresie przejściowym, przewidzianym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008, który skończył się 30 czerwca 2014 r., Główny Inspektor JHARS udzielał upoważnień do importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich na terytorium Wspólnoty.


27.06.2014
Kolejny francuski ser w unijnym rejestrze CHNP
W dniu 21 czerwca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 674/2014 z dnia 12 czerwca br. wpisujące do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) nazwę „Charolais”.


27.06.2014
Informacje na etykietach produktów spożywczych - Przewodnik GIJHARS do rozporządzenia nr 1169/2011
Z dniem 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


26.06.2014
Kwas erukowy w tłuszczach i olejach oraz w żywności zawierającej tłuszcze i oleje roślinne - zmiana rozporządzenia nr 1881/2006
W dniu 25 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym UE L 184 zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) NR 696/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kwasu erukowego w olejach i tłuszczach roślinnych oraz w żywności zawierającej oleje i tłuszcze roślinne.


18.06.2014
Ukraina zezwoliła na wwóz polskiej wieprzowiny
Ukraina zniosła w środę embargo na import polskiej wieprzowiny i zezwoliła na jej wwóz z całego terytorium Polski, prócz województwa podlaskiego – podały służby prasowe ministerstwa rolnictwa w Kijowie.


18.06.2014
Rozmowy handlowe UE-USA: spór o GMO i wołowinę z hormonami
Umowa o wolnym handlu między UE a USA powinna znieść nie poparte dowodami naukowymi bariery m.in. w handlu uprawami GMO - uważa sekretarz stanu USA ds. rolnictwa Tom Vilsack. UE zapowiada, że w efekcie tej umowy nie zmieni swojego prawa dot. bezpieczeństwa żywności.


16.06.2014
Zarządzanie czystością i higieną w zakładach spożywczych
Higiena i czystość to jedne z najważniejszych czynników gwarantujących bezpieczną i zdrową żywność. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa nakładają na przedsiębiorstwa spożywcze obowiązek wdrażania systemu HACCP, którego elementem jest Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP). GMP reguluje i opisuje systemy utrzymania czystości i higieny na odpowiednim poziomie, zapewniającym produkcję bezpiecznej żywności.


23.05.2014
Działania MRiRW w celu ułatwienia sprzedaży produktów tradycyjnych i z własnego gospodarstwa
Producenci, którzy stosują tradycyjne metody wędzenia i przeznaczają swoje wyroby na polski rynek będą mogli po 1 września br. stosować dotychczasowe normy zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Minister Sawicki uzyskał w tej sprawie zapewnienie unijnego komisarza ds. zdrowia Tonio Borga.


14.05.2014
Nowe poziomy kadmu w żywności
W dniu wczorajszym w Dzienniku Urzędowym UE L 138 zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2014 zmieniające rozporządzenie nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych.


12.05.2014
Przepisy dotyczące znakowania wołowiny „idą pod ocenę”
Komisja Europejska podda ocenie przepisy dotyczące znakowania wołowiny obowiązujące w krajach Wspólnoty.


07.05.2014
UE – rozpoczęły się badania produktów z wołowiną na obecność nielegalnie dodawanej koniny
Zgodnie z zaleceniem Komisji 2014/180/UE z dnia 27 marca 2014 r., unijne laboratoria rozpoczęły drugą serię badań produktów z wołowiny.


07.05.2014
W maju szkolenia dla producentów wędzonych wędlin
W drugiej połowie maja rozpoczną się szkolenia dla producentów wędlin. Chodzi o pomoc w zmianie technologii wędzenia, aby produkty spełniały nowe unijne normy dot. zawartości substancji smolistych - poinformował w środę wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.


06.05.2014
Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w obrocie handlowym jako czyn nieuczciwej konkurencji
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czyn nieuczciwej konkurencji stanowi, w szczególności, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.


06.05.2014
Regulacje prawne dotyczące handlu internetowego w kontekście sprzedaży konsumentom produktów żywnościowych.
Od kilku lat polski rynek handlu elektronicznego ulega dynamicznemu rozwojowi. Wśród wielu sklepów internetowych coraz częściej powstają również podmioty oferujące sprzedaż produktów żywnościowych.


05.05.2014
Szykują się zmiany w unijnych przepisach dotyczących promocji żywności
W listopadzie 2013 roku Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rynku unijnym oraz na rynkach państw nienależących do Wspólnoty - informuje serwis polskieradio.pl.


03.05.2014
Nowe etykiety na żywności mają ułatwić konsumentom wybór produktów
Ile soli jest w produkcie, czy zawiera on substancje alergenne, skąd pochodzi - takie informacje będą musiały znaleźć się na etykiecie produktu. Nowe wymagania wejdą w życie w grudniu br. - informuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


30.04.2014
Sawicki: wędliny tradycyjne nie powinny być objęte nowymi normami wędzenia
Minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział w środę w Boguchwale (Podkarpackie), że wystąpi do KE, by wędliny wytwarzane w sposób tradycyjny nie były objęte nowymi normami wędzenia. We wtorek w tej sprawie spotka się z unijnym komisarzem Tonio Borgiem.


25.04.2014
Rozporządzenie PE i Rady UE w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy
23 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Z unijnego cła zwolnione zostały towary przemysłowe importowane do UE z Ukrainy, obejmujące ponad 94 procent linii taryfowych.


25.04.2014
UE – miód z pyłkiem GMO nie będzie oznakowany
We wrześniu 2012 r. KE przyjęła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia Rady WE/110/2001 z 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu.


18.04.2014
Komunikat MRiRW w sprawie sankcji wobec państw trzecich uznanych za niewspółpracujące w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (Belize, Gwinea i Kambodża)
W związku z wejściem w życie w dniu 28 marca 2014 r. Decyzji Wykonawczej Rady nr 2014/170/UE z dnia 24 marca 2014 r. ustanawiającej wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o konieczności wprowadzenia ograniczeń we współpracy gospodarczej i handlowej z zakresu rybołówstwa z następującymi państwami trzecimi: Belize, Królestwo Kambodży i Republika Gwinei.


14.04.2014
Szwajcaria nie wprowadziła zakazu importu wieprzowiny z Polski
Nie ma zakazu importu polskiej wieprzowiny do Szwajcarii. Taka informacja pojawiła się dziś na stronie internetowej szwajcarskiego Ministerstwa Weterynarii i Bezpieczeństwa Żywności.


08.04.2014
Wolą wyrzucić, niż oddać biednym
Tylko dwie duże sieci handlowe przekazują produkty żywnościowe do Banku Żywności. Większość sklepów nie jest zainteresowana działalnością charytatywną.


03.04.2014
Wkrótce skarga KE do WTO na Rosję ws. embarga wieprzowiny
Komisja Europejska w "bardzo nieodległym terminie" wniesie skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) ws. zakazu eksportu wieprzowiny z Polski i Litwy do Rosji - poinformował PAP minister ds. europejskich Piotr Serafin. Dodał, że KE ma już gotowe formalne wnioski w tej sprawie.


10.03.2014
Lubelski cebularz czeka na unijną rejestrację
Cebularz lubelski - okrągły placek pokryty cebulą z makiem - czeka na rejestrację w Unii Europejskiej jako produkt o chronionym oznaczeniu geograficznym. Unijny certyfikat oprócz ochrony prawnej daje gwarancję jakości i tradycyjnej metody wytwarzania produktu - informuje PAP.


08.03.2014
W obronie krakowskiego obwarzanka
Grupa piekarzy zbiera w internecie podpisy pod petycją w obronie tradycyjnego sposobu wyrabiania krakowskiego obwarzanka – informuje „ Dziennik Polski”.


06.03.2014
Ruszyły starania o unijny certyfikat dla kiełbasy białej parzonej
Wielkopolscy wędliniarze chcą pozyskać unijny certyfikat dla kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej. Ma ona być kolejną, obok m.in. rogala świętomarcińskiego czy smażonego sera wielkopolskiego, kulinarną wizytówką regionu w Unii Europejskiej.


01.03.2014
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych – WWA i benzo(a)pireny.
W związku ze zmianą Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych Główny Lekarz Weterynarii celem monitoringu trudności polskich podmiotów z wdrożeniem przepisów unijnych w odniesieniu do zawartości WWA, benzo(a)pirenu i substancji smolistych w wędzonych produktach mięsnych,rybnych i wędzonych produktach mleczarskich, stworzył dedykowany temu zagadnieniu adres poczty elektoronicznej.


18.02.2014
Glikozydy stewiolowe – alternatywa dla cukru
Stosowanie dodatków do żywności jest obecnie uregulowane wyłącznie przepisami unijnymi. Głównym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. WE L 354 z 31 grudnia 2008r.). Ww. rozporządzenie nałożyło na Komisję Europejską obowiązek opracowania unijnych list substancji dodatkowych dopuszczonych do żywności.


15.02.2014
Wprowadzenie w błąd a zafałszowanie na gruncie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
Na gruncie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych nieprawidłowe oznakowanie środków spożywczych może być kwalifikowane dwojako – jako zafałszowanie albo jako wprowadzanie w błąd.


15.02.2014
Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności zostały ustalone kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych.
Ze względu na pojawienie się nowych bakterii chorobotwórczych, które były przyczyną zatruć pokarmowych oraz nowych, udoskonalonych metod badawczych, Komisja Europejska ustanowiła kolejne zmiany do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.


13.02.2014
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – zmiany w wymaganiach prawa żywnościowego
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – zmiany w wymaganiach prawa żywnościowego.


12.02.2014
KE: kukurydza GMO 1507 raczej nie będzie zasiana w UE w tym roku
Jest mało prawdopodobne, by kukurydza GMO 1507, która najpewniej będzie dopuszczona do uprawy w UE, była zasiana w Unii jeszcze w tym roku – ocenił rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite.


06.02.2014
Stanowisko PFPŻ ZP w sprawie autopoprawki PSL – projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
W związku z przekazaniem do Sejmu RP autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności, który wprowadza ograniczenie dostępności na terenie szkół i innych placówek o charakterze oświatowo-wychowawczym pewnych produktów spożywczych, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców jest przeciwna proponowanemu projektowi zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz uważa, że jedynie odpowiednio zaplanowane i wdrożone działania edukacyjne wszystkich interesariuszy mogą doprowadzić do wykształcenia odpowiednich nawyków żywieniowych.


04.02.2014
Zakończenie okresów przejściowych dotyczących wybranych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym
Z dniem 31 grudnia 2013 r. dobiegły końca okresy przejściowe, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. UE L 250 z 18.9.2008, s.1, ze zm.), dotyczące wybranych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym.


03.02.2014
Nowe wymagania dotyczące znakowania mięsa mielonego wynikające z Rozporządzenia nr 1169/2011
Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosuje się część B załącznika VI Rozporządzenia nr 1169/2011
Etykieta mięsa mielonego od dnia 1 stycznia br. powinna zawierać następujące wyrażenia: „zawartość procentowa tłuszczu poniżej …” oraz „stosunek kolagenu do białka mięsa poniżej …”. .


29.01.2014
Tuszki z młodych gołębi wpisane na listę produktów tradycyjnych
Modziki, czyli surowe tuszki z młodych gołębi własnej hodowli, zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez resort rolnictwa.


28.01.2014
Będą kontrole w zakładach produkujących wędzone wędliny
Inspekcja weterynaryjna sprawdzi zawartość substancji smolistych w wędlinach. Ale takie badanie producenci powinni także zlecić na własną rękę - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".


28.01.2014
Masło z PSA wprowadzane jest na rynek UE
Dnia 15 sierpnia 2013 r. zakończył się ubiegłoroczny sezon prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami (Program PSA) - informuje FAMMU/FAPA.


21.01.2014
Przepisy o znakowaniu żywności podwyższą koszty produkcji oleju?
Z końcem tego roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dn. 25.10. 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


16.01.2014
PE: walka z fałszerzami żywności
Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w dniu 14 stycznia br. żąda bardziej rygorystycznych kontroli i dotkliwszych kar za fałszowanie żywności. W przyjętej rezolucji posłowie apelują o skuteczne przeciwdziałanie oszustwom.


15.01.2014
Ministerstwo rolnictwa zorganizuje szkolenia dotyczące wędzenia wędlin
Resort rolnictwa pomoże zorganizować cykl szkoleń dla producentów wędlin, by podczas wędzenia nie przekraczali surowszych norm dotyczących zawartości szkodliwych substancji - powiedział minister rolnictwa. Stanisław Kalemba zapowiada też pokazy prawidłowego wędzenia.


03.01.2014
WPR na lata 2014-2020 przyjęty
Pod koniec minionego roku, w dniu 16 grudnia, Unia Europejska ostatecznie przyjęła zasady
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.


03.01.2014
Tusk: będziemy analizowali unijne przepisy ws. wędzenia wędlin
Rząd będzie analizował unijne przepisy dotyczące wędzenia wędlin, by ustalić, w jakim stopniu dotyczą one najmniejszych firm - powiedział w piątek premier Donald Tusk podczas wizyty w Pajęcznie (woj. łódzkie).


03.01.2014
Integrowana ochrona roślin
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują regulacje prawne dotyczące stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin, tzn. wykorzystania wszystkich możliwych i dostępnych metod zwalczania agrofagów w szczególności metod niechemicznych, w przypadku gdy
w produkcji rolnej stosuje się środki ochrony roślin.


23.12.2013
UE – zmiany norm handlowych dla oliwy z oliwek
Dnia 13 grudnia 2013 r. Komisja Europejska Rozporządzeniem Wykonawczym WE/1335/2013 zmieniła rozporządzenie WE/29/2012 w sprawie norm handlowych dla oliwy z oliwek.


23.12.2013
Komisja Europejska chce zakazu klonowania zwierząt gospodarskich
W dniu 18 grudnia br. Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję przepisów zakazujących klonowania zwierząt gospodarskich na potrzeby rolnictwa w krajach Wspólnoty.


17.12.2013
Problemy określania zawartości błonnika pokarmowego
Obserwowany ostatnio wzrost zainteresowania tzw. zdrową żywnością w dużym stopniu orientowany jest na zawartość w spożywanych produktach błonnika pokarmowego.


16.12.2013
Określanie i walidacja trwałości przechowalniczej artykułów żywnościowych
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez cały okres jej obecności na rynku – od producenta do konsumenta - wynika z ustaleń podstawowego unijnego żywnościowego aktu prawnego jakim jest Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym żywność niebezpieczna nie może znajdować się w obrocie handlowym.


13.12.2013
Zmiany w przepisach dotyczących rybołówstwa
W dniu 13 grudnia 2013 r. ogłoszone zostały w Dzienniku Ustaw:

1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. poz. 1544), oraz

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. poz. 1545).


10.12.2013
EFSA: Aspartam jest bezpieczny
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenia, że aspartam nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów.


06.12.2013
Będzie oznaczanie kraju pochodzenia mięsa; Polska przeciw.
Większość krajów UE poparła w czwartek (5.12.2013) przepisy wprowadzające oznaczenie kraju pochodzenia wieprzowiny, baraniny, koziny i drobiu. Nowe zasady mają obowiązywać od kwietnia 2015 r. Polska głosowała przeciw w obawie przed zbytnimi obciążeniem dla producentów.


06.12.2013
Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka w Polsce
Dnia 14 listopada 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych. Wdraża ona do polskiego prawa unijne rozporządzenia dotyczące zmian w regulacjach w sprawie zawierania umów w sektorze mleka i przetworów mlecznych.


06.12.2013
UE – zielone światło dla poprawy jakości oliwy z oliwek
Dnia 26 listopada br. na spotkaniu Komitetu Zarządzającego ds. Oliwy z Oliwek kraje członkowskie dały zielone światło dla zmiany standardów marketingowych oliwy z oliwek, w tym nowych wymagań dotyczących oznakowania (zmiana rozporządzenia 29/2012 w sprawie norm handlowych dla oliwy z oliwek).


06.12.2013
UE – kontrowersje wokół propozycji Komisji dot. pyłku GMO w miodzie
Pod koniec listopada br. Komitet ds. Środowiska PE wypowiedział się przeciwko planom Komisji, które wyłączyłyby producentów miodu z obowiązku oznakowania obecności zanieczyszczeń pyłku pochodzącego z roślin zmodyfikowanych genetycznie.


02.12.2013
UE – śląski kołacz zostaje na liście chronionych produktów
KE odrzuciła protesty Niemców (L 313/30 z 2013 r.), którzy domagali się wykreślenia z rejestru chronionych oznaczeń geograficznych śląskiego kołacza (kołocza śląskiego).


28.11.2013
Kalemba: Rosja nie ma powodów do wprowadzania embarga na polską żywność
Mimo nieprawidłowości m.in. w dokumentacji fitosanitarnej wysyłanych do Rosji polskich warzyw i owoców, Rosja nie ma powodów do wprowadzenia embarga na te produkty - ocenił minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Dodał, że polska żywność jest bezpieczna.


27.11.2013
Komisja Europejska chce ustanowić zakaz importu ryb z Kambodży, Belize i Gwinei
Komisja Europejska zaproponowała we wtorek, by w UE ustanowić zakaz importu ryb z Kambodży, Belize i Gwinei w związku z niewystarczającą kontrolą floty i nielegalnymi połowami. KE ostrzegła też 5 innych krajów.


26.11.2013
Dowody w procesie cywilnym – podstawowe zasady, zagadnienia praktyczne
W toku prowadzonej działalności gospodarczej, szczególnie na duża skalę, pojawić się mogą problemy prawne, a zwłaszcza spory sądowe.


26.11.2013
Prawne i podatkowe aspekty przekazywania darowizn żywności przez producentów żywności na cele społeczne
Każdy producent żywności, który zdecyduje się na przekazywanie darowizn żywności nie tylko może skorzystać z przywilejów podatkowych, ale również przyczynia się do ograniczania skali marnotrawstwa żywności i wpisuje się w politykę zrównoważonej produkcji.


21.11.2013
Projekt dotyczący nieopodatkowanej sprzedaży żywności bez poprawek
Połączone sejmowe komisje finansów i rolnictwa odrzuciły poprawki PiS dotyczące senackiego projektu ustawy umożliwiającej rolnikom nieopodatkowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych, takich jak np. dżemy, kompoty czy sery.


14.11.2013
Główny Lekarz Weterynarii: trwają rosyjskie kontrole weterynaryjne
Do 22 listopada rosyjskie służby weterynaryjne mają skontrolować polskie zakłady mięsne i mleczarnie posiadające uprawnienia do handlu z Rosją - powiedział szef polskiej weterynarii.


12.11.2013
Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności zostały ustalone kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych.


12.11.2013
Podstawy prawne stosowania nazw środków spożywczych
Głównym elementem umożliwiającym rozpoznanie środka spożywczego jest jego nazwa. W ogromnej ilości przypadków sama nazwa wystarczy konsumentowi do identyfikacji cech produktu.


08.11.2013
Czyny nieuczciwej konkurencji w reklamie – reklama wprowadzająca w błąd
Ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji wskazuje wprost kilka zachowań z zakresu reklamy, które uznaje za niedozwolone.


08.11.2013
Kofeina w produktach spożywczych
Kofeina jest jednym ze składników żywości o dobrze udokumentowanych właściwościach. Wrażliwość na działanie kofeiny jest różna i zależy od wieku, płci i stanu fizjologicznego.


05.11.2013
Umowa o wolnym handlu UE-USA może mieć duży wpływ na rynek drobiu
W połowie br. Unia Europejska rozpoczęła oficjalne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nad wprowadzeniem umowy o wolnym handlu tzw. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Celem tych działań jest zarówno zniesienie barier taryfowych (ceł), jak również barier pozataryfowych, czyli norm, standardów, wymogów prawnych, itp. - informują analitycy Banku BGŻ.


30.10.2013
Rosyjscy inspektorzy skontrolują zakłady mięsne i mleczarnie
Rosyjskie służby weterynaryjne skontrolują w listopadzie kolejne polskie zakłady mięsne i mleczarnie, które starają się o uprawnienia do eksportu swoich produktów na tamtejszy rynek - poinformował PAP w środę Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.


28.10.2013
Bezpieczeństwo opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością a badania migracji specyficznej. Część III
W dwóch poprzednich artykułach omówiono badania migracji globalnej. W niniejszym artykule zostanie przybliżony problem migracji specyficznej, której wyniki badań obok cech organoleptycznych i wyników badania migracji globalnej są jednym z kryteriów jakości opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


27.10.2013
Bezpieczeństwo opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością a badania migracji globalnej. Część II
Jednym ze źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności jest przenikanie składników opakowania do produktów żywnościowych, czyli zjawisko migracji . Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności jest kluczowym celem ochrony zdrowia konsumentów. Dlatego wyroby i materiały opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi - podobnie jak żywność - podlegają urzędowej kontroli oraz objęte są systemem wczesnego ostrzegania RASFF .


26.10.2013
Bezpieczeństwo opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością a badania migracji globalnej. Część I
Laboratorium badawcze J.S. Hamilton Poland S.A od kliku lat oferuje swoim Klientom kompleksowe, akredytowane badania opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością w szczególności w zakresie szeroko pojmowanej migracji – zarówno migracji globalnej jak i migracji specyficznej.


23.10.2013
Zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – żywność w szkołach
W szkołach będzie można sprzedawać lub podawać do jedzenia tylko określoną rozporządzeniem Ministra Zdrowia żywność - tak zdecydował sejm, uchwalając nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przepisy te będą obowiązywać także w przedszkolach. Za przyjęciem zmian głosowało 426 posłów, 1 był przeciw, wstrzymało się 2.


21.10.2013
UE chce przedłużenia preferencji handlowych dla Mołdawii
W dniu 7 października 2013 r. Rada UE uchwaliła decyzję (2013/500/UE) ustalającą stanowisko, jakie Unia Europejska ma zająć w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w odniesieniu do wniosku o przedłużenie zwolnienia WTO dotyczącego dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych przyznanych przez UE Republice Mołdawii.


18.10.2013
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela ma przygotować polskich producentów do zmian na rynku, jakie nastąpią wraz ze zniesieniem kwot mlecznych.


15.10.2013
Ubój zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856) oraz przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009 r., str. 1) możliwe jest dokonywanie uboju zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne po spełnieniu łącznie następujących warunków:


23.09.2013
Konferencja z okazji 50. lat Kodeksu Żywnościowego w regionie Europy
W Puławach w dniach 19-20 września br. odbyła się międzynarodowa konferencja na temat Analizy Ryzyka w Bezpieczeństwie Żywności - 50 lat Kodeksu Żywnościowego w regionie Europy, będąca zwieńczeniem czteroletniej kadencji Polski jako Koordynatora FAO/WHO dla Regionu Europy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.


16.09.2013
Copa-Cogeca apeluje o zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych
Copa-Cogeca, w związku z powstaniem dobrowolnej inicjatywy, apeluje do Komisji Europejskiej o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do wprowadzenia przepisów służących zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych i nadużyć w łańcuchu żywnościowym.


13.09.2013
Projekt dotyczący nieopodatkowanej sprzedaży żywności - do komisji
Sejmowe komisje rolnictwa i finansów zajmą się senackim projektem ustawy umożliwiającej rolnikom nieopodatkowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych, takich jak np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty czy sery - zdecydował w piątek Sejm.


11.09.2013
Nowe wymagania dotyczące oznakowania alergenów według Rozporządzenia 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...)
Nowe wymagania dotyczące oznakowania alergenów zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady (UE) nr 1196/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, zwane dalej rozporządzeniem, wejdą w życie 13 grudnia 2014 roku.


10.09.2013
Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do zagadnień związanych ze znakowaniem środków spożywczych.
W ramach urzędowej kontroli oraz monitoringu żywności organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oceniają znakowanie środków spożywczych. Wymagania dotyczące znakowania żywności znajdują się w szeregu aktów prawnych, które odnoszą się do wszystkich środków spożywczych lub do określonych ich rodzajów. Ocena znakowania dotyczy zarówno informacji zamieszczanych na opakowaniach obowiązkowo (np. nazwa, dane identyfikujące producenta czy data minimalnej trwałości), dobrowolnie (np. wartość odżywcza czy oświadczenie żywieniowe) oraz takich, które są wymagane w określonych przypadkach (np. warunki przechowywania).


09.09.2013
Dodawanie witamin i składników mineralnych do żywności – wymagania wynikające z przepisów wspólnotowych i krajowych
Obecność na rynku produktów spożywczych z dodatkiem witamin i składników mineralnych daje możliwość pokrycia zapotrzebowania na te składniki w sytuacji ograniczonego spożywania lub wykluczania produktów, które stanowią naturalnie bogate ich źródło. Sytuacja taka może być wynikiem np. sezonowego występowania szerokiego asortymentu produktów bogatych w niektóre składniki odżywcze, stosowania diet eliminacyjnych (np. wykluczających mleko i jego przetwory, które są źródłem wapnia), względnie znacznego ograniczania spożycia wszystkich produktów (diety niskoenergetyczne). Często ze względu na tryb życia lub stosowanie zwyczajowo niezbyt urozmaiconej diety istnieje potrzeba uzupełnienia spożycia pewnych witamin i składników mineralnych.


04.09.2013
Trzy nowe oświadczenia zdrowotne
W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE L 235 zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2013 z dnia 3 września 2013 r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012.


04.09.2013
Embargo na eksport żywności do Rosji mało prawdopodobne
Na razie jesteśmy dalecy od embarga na eksport polskiego mięsa i produktów mleczarskich do Rosji. Szybka reakcja krajowych inspekcji sprawiła, że najprawdopodobniej konsekwencje nie będą aż tak drastyczne - mówi serwisowi portalspozywczy.pl zastępca szefa weterynarii Jarosław Naze.


03.09.2013
Inspekcja Weterynaryjna bada naruszenia w eksporcie żywności do Rosji
Inspekcja Weterynaryjna bada przypadki naruszenia przepisów w eksporcie mięsa i serów do Rosji - poinformował PAP w poniedziałek zastępca szefa weterynarii Jarosław Naze. Dodał, że sprawy są wielowątkowe.


02.09.2013
Cała prawda o antybiotykach w hodowli drobiu
Według Głównego Lekarza Weterynarii dr Janusza Związka, Inspekcja Weterynaryjna nadzoruje 6 500 zakładów leczniczych dla zwierząt. Monitorowanych jest także ok. 1 tys. sklepów zoologicznych, 127 farmaceutycznych hurtowni oraz ok. 570 tys. gospodarstw utrzymujących zwierzęta. Mimo to od pewnego czasu słyszymy o nadużyciach związanych z jakością produktów spożywczych.


31.08.2013
Rosja grozi Polsce embargiem na import mięsa i produktów mlecznych
Rosja może wprowadzić embargo na import mięsnej i mlecznej produkcji z Polski - poinformował w sobotę przedstawiciel rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) Aleksiej Aleksiejenko.


21.08.2013
Zafałszowane artykuły rolno-spożywcze - wyszukiwarka na stronie IJHARS
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl, w zakładce "Zafałszowane artykuły rolno - spożywcze" zamieściła wyszukiwarkę wydanych decyzji.


16.08.2013
Sąd: Kto nielegalnie złowił ryby, odpowiada i za połów i za kradzież
Ryby są zawsze czyjąś własnością i ten, kto je nielegalnie złowił, powinien odpowiadać nie tylko za nielegalny połów, ale i za kradzież - orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie dwóch mężczyzn ukaranych wcześniej jedynie za połów 150 kg karasi.


14.08.2013
Słoweński miód w unijnych rejestrach
8 sierpnia w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych znalazła się nazwa "Kraški med" - podaje FAMMU/FAPA na podst. Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.


07.08.2013
Metody wykrywania zafałszowania mięsa
Dla konsumentów dokonujących wyboru żywności istotne są informacje o jej jakości. Wybór żywności zależy od stylu życia, przekonań religijnych, względów zdrowotnych, żywieniowych i innych. Oznakowanie żywności powinno być rzetelne i dokładne, szczególnie gdy procesy produkcji żywności uniemożliwiają odróżnienie składników. Informacje o żywności, które muszą być podane, są ustalone prawnie w większości krajów, dlatego skład żywności powinien być dokładnie taki, jak podano na opakowaniu. Pomimo tego fałszowanie żywności jest powszechnym zjawiskiem.


07.08.2013
Alergeny – zagrożenie w przemyśle spożywczym
Alergeny to substancje powszechnie występujące w naturalnym środowisku, które nie są toksyczne, nie mają właściwości drażniących, ale jednak u pewnej grupy osób uczulonych, tzn. mających uwarunkowaną genetycznie nadprodukcję przeciwciał IgE, powodują różne objawy chorobowe. Alergia to bardzo rozpo-wszechnione zjawisko. Około 2% dorosłych i 8% dzieci cierpi na alergię występującą po spożyciu pokarmów. Spożycie alergennej żywności przez osobę uczuloną może wywołać reakcję skóry, układu pokarmowego, oddechowego, krążeniowego -pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy (krtani, warg, języka, twarzy), atopowe zapalenie skóry (egzemę), astmę, nieżyt nosa, wymioty, biegunkę, skurcze żołądka, podciśnienie tętnicze krwi oraz zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny.


05.08.2013
Zniesienie VAT może ocalić 300 tys. ton utylizowanej żywności
300 tysięcy ton produktów spożywczych - tyle żywności rocznie można byłoby ocalić przed wyrzuceniem, gdyby sklepy mogły rozdawać niesprzedaną żywność bez podatku.


02.08.2013
Koncerny produkujące GMO wycofują się z europejskiego rynku
Monsanto, BASF, DuPont – globalne marki, przodujące w produkcji roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) – przestają interesować się europejskim rynkiem.


19.07.2013
Relacja z seminarium KE na temat propozycji reformy systemu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej.
Europejczycy muszą mieć pewność, że to, co jedzą, spełnia najwyższe standardy - to jedna z konkluzji seminarium zorganizowanego w dniu 5 lipca br. przez Przedstawicielstwo KE w Polsce na temat propozycji reformy systemu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej.


19.07.2013
Powołano Zespół ds. nadużyć w produkcji żywności
W ramach Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów powołano nowy zespół ds. nadużyć w produkcji żywności, który wzmocni komunikację pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi.


05.07.2013
KE proponuje reformę systemu bezpieczeństwa żywności w UE
Komisja Europejska chce zreformować system bezpieczeństwa żywności. Proponuje, żeby był prostszy, mniej zbiurokratyzowany i bardziej spójny - poinformował w piątek Paweł Skublicki z Dyrekcji Generalnej ds. zdrowia Komisji Europejskiej.


28.06.2013
UE: jest porozumienie w kwestii reformy WPR
W ostatnią środę zakończono rozmowy trójstronne pomiędzy Radą, Parlamentem a Komisją.


28.06.2013
UE – kwoty cukrowe pozostaną do 2017 roku
Komisja Europejska, Rada i Parlament Europejski uzgodniły, że kwoty produkcyjne na cukier i izoglukozę i ceny minimalne na buraki cukrowe zostaną zniesione w 2017 roku.


23.06.2013
„E” nie takie straszne, jak o nich mówią
E-234 na śniadanie? E-280 z obiadem? E-350 wraz z kolacją? Smacznego. Nie ma się czego bać. Wiele z dodatków do żywności kryjących się pod symbolem „E” to zwykłe naturalne dodatki, z którymi mamy do czynienia na co dzień w owocach, mięsie czy nabiale.


23.06.2013
Inspekcja ochrony roślin rozpoczyna kontrole upraw pod kątem GMO
Kontrole upraw kukurydzy pod kątem GMO rozpoczyna Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - poinformował PAP szef Inspekcji Tadeusz Kłos.


20.06.2013
Komisja Europejska pozywa Polskę przed Trybunał UE ws. GMO
Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niestosowanie się do zasad monitoringu upraw GMO, m.in. za brak rejestru lokalizacji takich upraw.


11.06.2013
Przyjęcie rozporządzenia PARNUTS przez Parlament Europejski
W dniu dzisiejszym około godz.11.45 w trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miało miejsce głosowanie nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę do kontroli masy ciała.


28.05.2013
Komisja Europejska pracuje nad projektem wprowadzenia mączek mięsno-kostnych
W ramach dyskusji na temat poprawy konkurencyjności produkcji mięsa w UE rozważa się różne sposoby obniżenia kosztów produkcji. Rezultatem tych prac jest projekt Komisji Europejskiej (KE) dot. ponownego wprowadzenia mączki mięsno-kostnej (ang. processed animal proteins - PAP) do produkcji mięsa - informują analitycy BGŻ.


24.05.2013
Komisja Europejska nakazuje ograniczenie stosowanie pestycydów aby chronić pszczoły
Komisja przyjęła przepisy ograniczające stosowanie trzech pestycydów z rodziny neonikotynoidów. Państwa członkowskie muszą do dnia 30 września 2013 r. cofnąć lub zmienić obowiązujące pozwolenia, tak aby dostosować się do ograniczeń wprowadzonych przez UE.


17.05.2013
Od nowego roku oliwa w restauracjach tylko w oryginalnych butelkach
Od przyszłego roku w restauracjach w krajach UE oliwa z oliwek ma być podawana tylko w oryginalnych pojemnikach, których nie można ponownie napełniać - poinformowała w piątek Komisja Europejska. Podkreśliła, że jest to wyraz troski o unijnego konsumenta.


16.05.2013
NSA: mrożone muffiny są objęte niższą stawką VAT
Mrożone muffiny, które po rozmrożeniu są sprzedawane klientom, są objęte taką samą stawką VAT, jak ciastka świeże, czyli 8 proc. – orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd potwierdził, że mrożenie ciastek nie ma wpływu na ich wygląd, ani smak.


16.05.2013
Unilever wygrał w sądzie spór o reklamę zupek błyskawicznych
Unilever, właściciel marki Knorr, wygrał w czwartek w Sądzie Najwyższym spór z Tan Viet International, firmą produkującą azjatyckie zupy błyskawiczne.


13.05.2013
MRiRW: projekt ws. inspekcji bezpieczeństwa żywności trafi latem do Rady Ministrów
Resort rolnictwa chce, by latem rząd zajął się projektem w sprawie utworzenia jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności - poinformował w poniedziałek minister rolnictwa Stanisław Kalemba.


09.05.2013
Znakowanie produktów spożywczych - podstawy prawne określania ilościowej zawartości składników – QUID
Zasady dotyczące podawania na opakowaniu ilościowej zawartości składników lub kategorii składników są określane jako QUID (ang. Quantitative Ingredient Declarations).


09.05.2013
Działalność w branży spożywczej a ochrona środowiska
Działalność przedsiębiorców z sektora przetwórstwa spożywczego wiąże się z korzystaniem ze środowiska, w tym z wytwarzaniem odpadów i obowiązkiem ich zagospodarowania.


09.05.2013
Kompetencje i zadania Inspekcji Handlowej jako organu urzędowej kontroli żywności
Zgodnie z prawem pod określeniem „jakość handlowa” kryją się wszystkie cechy produktu dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych, w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.


09.05.2013
Kompetencje Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie kontroli oznakowania produktów.
Wszystkie informacje o produkcie wykorzystywane w obrocie handlowym muszą być uzasadnione.


09.05.2013
Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku spożywczym. Utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży
W świetle polskiego orzecznictwa utrudnianie dostępu do rynku to nic innego jak stawianie barier.


07.05.2013
Producenci żywności, którzy złamali prawo mogą zostać ujawnieni
Organy władzy publicznej mają prawo ujawnić opinii publicznej informacje o firmach, w których wykryto nieprawidłowości - odpowiada Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii na pytanie o szczegółowe wyniki akcji "Zero tolerancji”.


06.05.2013
Inteligentniejsze przepisy na rzecz bezpieczniejszej żywności: Komisja przedstawia przełomowy pakiet służący modernizacji, uproszczeniu i umocnieniu łańcucha rolno-spożywczego w Europie
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pakiet proponowanych środków służących skuteczniejszemu egzekwowaniu norm zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu rolno-spożywczym. Bezpieczeństwo żywności ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania zaufania konsumentów i nadania produkcji żywności zrównoważonego charakteru.


03.05.2013
Nowe kontyngenty taryfowe na produkty rolne z Peru
Dnia 3 maja 2013 roku w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej ukazało się Rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE) nr 405/2013 z dnia 2 maja 2013 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na produkty rolne pochodzące z Peru.


26.04.2013
UE nakłada wyższe cło na mrożoną, amerykańską kukurydzę
W dniu 18 kwietnia 2013 roku ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 349/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające stawkę dodatkowego cła na produkty, a w zasadzie na jeden produkt w przypadku rynku owoców i warzyw, pochodzący z USA.


22.04.2013
Wyniki raportu Komisji Europejskiej dotyczącego koniny
Jak wynika z przedstawionego w dniu 16 kwietnia br. raportu Komisji Europejskiej (KE) spośród 4144 badań mięsa wołowego przeprowadzonych w całej Unii Europejskiej, w 193 przypadkach stwierdzono obecność koniny (udział na poziomie 4,66%).


22.04.2013
Rozmowy o wolnym handlu między UE a Kanadą blokuje problem pochodzenia zwierząt
Rozmowy dotyczące umowy o wolnym handlu między krajami UE a Kanadą dotarły do końcowego etapu, ale pojawił się problem, który może je na jakiś czas zablokować.


22.04.2013
Zmiana rozporządzenia ws. norm handlowych dla jaj
W dn. 16 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie nr 342/2013 zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.


17.04.2013
Komisja Europejska o wynikach badań na obecność koniny: Nie ma zagrożenia dla zdrowia, ale będą ostrzejsze kary
Końskie DNA znaleziono w mniej niż 5 proc. przetestowanych produktów, a fenylobutazonem zanieczyszczonych było ok. 0,5 proc. zbadanych tusz końskich - wynika z badań przeprowadzonych w całej Unii po wybuchu skandalu z koniną z inicjatywy Komisji i przez nią współfinansowanych.


05.04.2013
Wyniki kontroli po aferze z koniną
Polska jedną z ofiar afery fałszowania wołowiny koniną, a nie głównym sprawcą - mówi IAR Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław Kowalczyk.


05.04.2013
Kalemba: nie ma przyzwolenia na "bylejakość" w produkcji żywności
Nie ma przyzwolenia na "bylejakość" i niższe standardy produkowanej w Polsce żywności - powiedział w piątek na konferencji minister rolnictwa Stanisław Kalemba.


03.04.2013
Zmiana krajowego rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych
W dniu 29 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U.2013.414).


22.03.2013
Prezydent podpisał ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - poinformowała Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej.


20.03.2013
PSL: Powinna powstać jedna instytucja kontrolująca jakość żywności
W Polsce powinna powstać jedna instytucja kontrolująca jakość żywności - uważa przewodniczący klubu PSL Jan Bury.


19.03.2013
Będą „obowiązkowe porozumienia dobrowolne”?
Czy posłowie i gminy chcą zmusić przemysł do rezygnacji z opakowań wielomateriałowych ?
Ustawa „opakowaniowa” wkrótce na sejmowej Komisji Ochrony Środowiska


15.03.2013
UE – eurodeputowani przegłosowali utrzymanie kwot cukrowych
Europejski Parlament zagłosował za wydłużeniem kwotowania produkcji cukru i utrzymaniem ceny minimalnej na kwotowe buraki cukrowego do 2020 roku.


08.03.2013
Polska wolna od upraw GMO
Minister Stanisław Kalemba poinformował o rozpoczynającej się kampanii informacyjnej, związanej z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi upraw GMO.


08.03.2013
Włoskie salami w rejestrze nazw chronionych UE
W dniu 6 marca 2013 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
186/2013 rejestrujące w rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) nazwę włoskiego salami – Salame Felino.


05.03.2013
SLD chce powołania Agencji Bezpieczeństwa Żywności
O powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywności zaapelował w poniedziałek do rządu w imieniu SLD poseł Cezary Olejniczak. Jego zdaniem za potrzebą powołania takiej agencji przemawia m.in. wykrycie koniny w mięsie oznaczonym jako wołowe.


04.03.2013
KE zaproponuje nowe przepisy w sprawie kar za oszustwa z mięsem
Po skandalu z deklarowaniem mięsa końskiego jako wołowiny Komisja Europejska chce wiosną zaproponować, aby we wszystkich krajach UE obowiązywały takie same kary za fałszowanie mięsa.


01.03.2013
Kontrole u producentów i w sklepach rozpoczęte
Producenci wyrobów mięsnych, a także sprzedawcy - spodziewajcie się kontroli. Eksperci z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz z Inspekcji Handlowej sprawdzą, czy w produktach oznaczonych jako wołowe nie ma śladów koniny.


28.02.2013
Zmiany standardu IFS
Od 1-go lipca zeszłego roku zaczęło obowiązywać kolejne, 6-te już wydanie normy International Food Standard.


28.02.2013
Zmiany standardu BRC
Wersja 6-ta normy BRC kładzie większy nacisk na praktyczną stronę audytu uwzględniając zarzuty do poprzedniej wersji mówiące, że zbytnio skupiała się na stronie formalnej (procedurach oraz sporządzeniu raportu po audycie).


27.02.2013
Dostawcy i producenci linii technologicznych
Dostawcy i producenci linii technologicznych to również istotne ogniwo w procesie inwestycyjnym. To na nich spoczywa odpowiedzialność za umieszczenie w dokumentacji linii technologicznej informacji o tym, że w procesie produkcyjnym używana przez urządzenie para będzie mieć kontakt z żywnością. Bardzo istotne jest zawarcie informacji czy wymagana para jest czysta czy też może służyć wyłącznie do celów grzewczych i nie ma żadnych wymogów czystości


25.02.2013
Zalecenie Komisji Europejskiej - badania żywności
W dniu 21 lutego br. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Zalecenie Komisji z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych rodzajów żywności.


15.02.2013
Umowa liberalizująca handel Unia Europejska - Izrael
W dniu 31 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano treść umowy liberalizującej
wyminę handlową pomiędzy Unią Europejską a Izraelem.


15.02.2013
Komisja Europejska zezwala na stosowanie kwasu mlekowego do odkażania tusz wołowych
W dniu 4 lutego br. Komisja Europejska podjęła decyzję o dopuszczeniu do stosowania kwasu mlekowego w rzeźniach, służącego do odkażania mięsa wołowego.


15.02.2013
Komisja Europejska proponuje zaostrzenie kontroli produktów mięsnych
W dn. 13 lutego br. odbyło się w Brukseli nieformalne spotkanie unijnych ministrów rolnictwa
poświęcone aferze związanej z wprowadzeniem do obrotu koniny jako mięsa wołowego.


14.02.2013
Wzmożone kontrole na obecność pestycydów
W dniu 2 lutego 2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie Komisji
Europejskiej nr 91/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. ustanawiające szczególne warunki mające
zastosowanie do przywozu orzeszków ziemnych z Ghany i Indii, ketmii jadalnej i liści curry z Indii oraz pestek arbuza z Nigerii.


14.02.2013
Szczegóły umów handlowych z rynku bananów
W dniu 19 stycznia 2013 r. opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Kolumbią i Peru z drugiej strony.


12.02.2013
Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku spożywczym
W jaki sposób przedsiębiorcy mogą chronić swoje interesy przed nieuczciwymi zachowaniami konkurentów, na jakie kwestie powinni zwracać szczególną uwagę organizując własną działalność?


11.02.2013
Wielkość czcionki w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Wraz z rozpoczęciem stosowania, od dnia 13 grudnia 2014r., przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. WE L 304 z 22.11.2011, str. 18 - 63), przy przedstawianiu obowiązkowych informacji w oznakowaniu środków spożywczych producenci będą zobligowani do zastosowania wysokości czcionki wynoszącej co najmniej 1,2 mm. Przepis przewiduje również pewne odstępstwa od tej nowej zasady.


11.02.2013
Barwniki stosowane do żywności oraz składniki żywności o właściwościach barwiących – przepisy prawne i aktualne prace Komisji Europejskiej
O ile stosowanie barwników (czyli substancji dodatkowych posiadających numer E…) jest szczegółowo uregulowane rozporządzeniami, to ekstrakty roślinne o właściwościach barwiących stanowią problem zarówno dla instytucji kontrolnych, jak i producentów. Przykładowo: kiedy ekstrakt z papryki można uznać za składnik żywności (podobnie jak np. koncentrat z marchwi czy sok z ciemnych winogron), a kiedy jest to barwnik o symbolu E 160c?


11.02.2013
Działalność w branży spożywczej a ochrona środowiska
Zanieczyszczenia emitowane do powietrza przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego to pyły oraz gazy


04.02.2013
Opublikowany dokument Q&A Komisji Europejskiej
W dniu 31 stycznia br. na stronie internetowej Komisji Europejskiej został opublikowany dokument „Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności”.


31.01.2013
KE proponuje ograniczenia w stosowaniu pestycydów, toksycznych dla pszczół
Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie dwuletnich ograniczeń na stosowanie pestycydów, które są szkodliwe dla populacji pszczół - poinformował w czwartek rzecznik unijnego komisarza ds. zdrowia Frederic Vincent.


30.01.2013
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące deklarowanych w oznakowaniu skladników odżywczych
Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące tolerancji zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych, które są deklarowane w informacji o wartości odżywczej podawanej w oznakowaniu wyrobów.


29.01.2013
Rząd za zmianami dotyczącymi oznaczania towarów ceną
Rząd chce, by przedsiębiorcy nie musieli obowiązkowo oznaczać ceną każdej sztuki towaru, który mają w swojej ofercie.


25.01.2013
Nowa umowa o wzajemnej ochronie produktów unijno - mołdawskich
W dniu 15 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Decyzję Rady UE z dnia 3
grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w
sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.


25.01.2013
UE: mączki mięsno-kostne dla ryb będą stosowane od 1 czerwca 2013 roku
Dnia 16 stycznia br. Komisja Rozporządzeniem WE/56/2013 zmieniła załączniki I i IV do
rozporządzenia PE i Rady WE/999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (dot. zapobiegania BSE).


25.01.2013
UE: wg EFSA pyłek z kukurydzy GMO MON 810 jest bezpieczny
Dnia 18 grudnia 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz opublikował opinię na temat bezpieczeństwa pyłku kukurydzy GMO MON 810 w żywności.


25.01.2013
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania szczegółowych warunków dotyczących oświadczeń zdrowotnych określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006
W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 22 została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji nr 2013/63/UE z dnia 24 stycznia 2013 r. przyjmująca wytyczne dotyczące wdrażania szczegółowych warunków dotyczących oświadczeń zdrowotnych określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.


22.01.2013
Projektanci i instalatorzy
W procesie inwestycyjnym projektanci oraz instalatorzy odgrywają również bardzo ważną rolę. Projektanci jako osoby zaufania publicznego są odpowiedzialni za informowanie swoich klientów o wszelkich zmianach w prawie dotyczących wdrażanych technologii. Klient wierzy, że osoba projektująca zakład produkcyjny dopełni wszelkich obowiązków na niej ciążących. Niestety dochodzi do sytuacji w których projektanci czy instalatorzy nie przekazują pełnej informacji na temat najnowszych zmian w prawie czy technologii i stosują rutynowo stare rozwiązania, które przez prawo są już niedopuszczane


17.01.2013
McDonald`s wprowadzi nowe opakowania
McDonald's Corp. ujawnił plany wprowadzenia nowych opakowań zawierających kody QR, dzięki którym za pomocą urządzeń mobilnych będzie można odczytać informacje na temat wartości odżywczej oferowanych produktów.


16.01.2013
Kto zarabia, a kto traci na kwotach cukrowych?
Komunikat prasowy koalicji indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru


16.01.2013
3 tys. kontroli jakości żywności w Zachodniopomorskiem
Ponad 3 tys. kontroli jakości żywności przeprowadziła w ub.r. Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie. Większość z 800 tys. zł kar, które nałożyła Inspekcja, dotyczyła niezgodnych z prawdą informacji na opakowaniach.


15.01.2013
Nowe regulacje unijne w sprawie systemów jakości żywności
W dniu 03 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 343 z 14.12.2012, str. 1), które uchyla do tej pory obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.


15.01.2013
Instytucje kontrolujące
Kto może ochronić klientów przed niebezpieczeństwami związanymi ze spożywaniem produktów, które nie spełniają wymogów sanitarnych? Bardzo ważną funkcję w naszym systemie spełniają instytucje kontrolujące. Są to organy cieszące się społecznym zaufaniem i odgrywające ogromną rolę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego. To od pracy tych instytucji zależy czy na rynek trafiają produkty w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów, a linie technologiczne nie stwarzają ryzyka zanieczyszczenia


04.01.2013
Nowe substancje konserwujące owoce
W dniu 5 grudnia minionego roku ukazało się rozporządzenie Komisji 1147/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania wosku pszczelego (E 901), wosku carnauba (E 903), szelaku (E 904) oraz wosku mikrokrystalicznego (E 905) na powierzchni niektórych owoców.


02.01.2013
Rozporządzenia do ustawy o nasiennictwie
Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenia: w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810 oraz w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora.


02.01.2013
Projektanci i instalatorzy
W procesie inwestycyjnym projektanci oraz instalatorzy odgrywają również bardzo ważną rolę. Projektanci jako osoby zaufania publicznego są odpowiedzialni za informowanie swoich klientów o wszelkich zmianach w prawie dotyczących wdrażanych technologii. Klient wierzy, że osoba projektująca zakład produkcyjny dopełni wszelkich obowiązków na niej ciążących. Niestety dochodzi do sytuacji w których projektanci czy instalatorzy nie przekazują pełnej informacji na temat najnowszych zmian w prawie czy technologii i stosują rutynowo stare rozwiązania, które przez prawo są już niedopuszczane.


24.12.2012
System HACCP oraz instytucje certyfikujące
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi, to jedno z największych wyzwań branży żywnościowej. Jak spośród wielu producentów na rynku odróżnić firmy, które spełniają wyśrubowane normy? W tym celu w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych powstał system HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli


23.12.2012
Niemieckie szparagi i włoskie czereśnie, chińskie brzoskiwinie i oliwa z Hiszpanii na unijnej liście produktów chronionych
W dniu 26 października br. Komisja Europejska wpisała na unijną listę produktów o chronionych nazwach 2 nowe produkty pochodzące z krajów wspólnotowych - rozporządzenie nr 1031/2012 dotyczące "Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel" czyli niemieckich szparagów (Chronione Oznaczenie Geograficzne) oraz rozporządzenie 1032/2012 dotyczące "Ciliegia di Vignola" - włoskiej czereśni (Chronione Oznaczenie Geograficzne) - informuje FAMMU/FAPA.


21.12.2012
Kolejne produkty o chronionej nazwie
W dniu 26 października br. Komisja Europejska wpisała na unijną listę produktów o chronionych nazwach 2 nowe produkty pochodzące z krajów wspólnotowych – rozporządzenie nr 1031/2012 dotyczące „Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel” czyli niemieckich szparagów (Chronione Oznaczenie Geograficzne) oraz rozporządzenie 1032/2012 dotyczące „Ciliegia di Vignola” – włoskiej czereśni (Chronione Oznaczenie Geograficzne).


17.12.2012
Instytucje kontrolujące
Kto może ochronić klientów przed niebezpieczeństwami związanymi ze spożywaniem produktów, które nie spełniają wymogów sanitarnych? Bardzo ważną funkcję w naszym systemie spełniają instytucje kontrolujące. Są to organy cieszące się społecznym zaufaniem i odgrywające ogromną rolę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego. To od pracy tych instytucji zależy czy na rynek trafiają produkty w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów, a linie technologiczne nie stwarzają ryzyka zanieczyszczenia


07.12.2012
UE – kolejny produkt o chronionej nazwie
W dniu 19 października 2012 roku ukazało się rozporządzenie nr 975/2012 wpisujące na unijną listę o chronionych nazwach kolejny produkt, tym razem pochodzący z Niemiec - Filderkraut/Filderspitzkraut (Chronione Oznaczenie Geograficzne).


07.12.2012
Unia podjęła decyzję w sprawie stosowania kwasu mlekowego w rzeźniach
Ministrowie rolnictwa krajów UE oraz Parlament Europejski nie zagłosowali za zablokowaniem
propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej dopuszczenia kwasu mlekowego do odkażania tusz wołowych w rzeźniach.


02.12.2012
Food Lex - pierwsze na polskim rynku specjalistyczne czasopismo dotyczące prawa żywnościowego
Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa, że ukazał się pierwszy numer kwartalnika Food Lex. Jest to jedyne na polskim rynku specjalistyczne czasopismo dotyczące prawa żywnościowego skierowane w głównej mierze do osób, które w codziennej pracy zawodowej wdrażają te jakże skomplikowane zapisy w życie.


02.12.2012
Para w klimatyzacji i wentylacji
Kolejnym zastosowaniem pary jest nawilżanie powietrza w obiektach klimatyzowanych. Jest to konieczne ze względu na aspekt zdrowotny i komfort osób, przebieg procesów technologicznych czy też występowanie elektrycznych ładunków statycznych w pomieszczeniu. Podstawowym warunkiem jest zastosowanie higienicznych urządzeń, instalacji oraz odpowiednio czystej wody.


30.11.2012
Nowa umowa handlowa niedługo wejdzie w życie
Jak poinformowała Komisja Europejska jeszcze pod koniec bieżącego roku bądź na samym
początku 2012 roku możemy spodziewać się ostatecznej ratyfikacji, a zarazem wejścia w życie nowej umowy liberalizujące wymianę handlową pomiędzy stroną unijną a państwami Ameryki Centralnej.


30.11.2012
Laktoferyna mleka krowiego dopuszczona do obrotu
Dnia 27 listopada 2012 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazały się decyzje wykonawcze Komisji z dnia 22 listopada bieżącego roku (notyfikowane jako dokument nr C (2012) 8390 i C (2012) 8391), zezwalające na wprowadzenie do obrotu laktoferyny bydlęcej jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady.


24.11.2012
Para w ochronie zdrowia
Wymogi najwyższej jakości czystości są stosowane w medycynie, farmacji i biotechnologii. Tam para musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa higienicznego


22.11.2012
Wkrótce obowiązkowe zmiany etykiet produktów spożywczych – czy jesteś na to gotowy?
Niedługo wszystkie firmy sektora żywnościowego będą zmuszone do wymiany etykiet swoich produktów przeznaczonych dla finalnych konsumentów, w związku z nowymi wymaganiami prawnymi Unii Europejskiej.


22.11.2012
Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku urzędowej kontroli żywności
Kontrole żywności prowadzone przez właściwe organy są nieodłącznym elementem funkcjonowania branży spożywczej.


22.11.2012
Identyfikacja materiałów opakowaniowych w UE
W 1997 roku Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie ustanowienia systemu identyfikacji materiałów używanych do produkcji opakowań objętych dyrektywą 94/62 ustanawiając skróty w postaci wielkich liter oraz numerację dla wszystkich materiałów opakowaniowych, w tym materiałów mieszanych (wielomateriałowych).


22.11.2012
Rozporządzenie Komisji Nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych tzw. „funkcjonalnych”
W oparciu o opinie EFSA Komisja Europejska wydała 16 maja 2012 roku Rozporządzenie Nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.


16.11.2012
Nowy produkt na unijnej liście nazw chronionych
W rozporządzeniu nr 925/2012 z dnia 8 października br. ukazał się nowy produkt zatwierdzony przez Komisję Europejską jako chronione oznaczenie geograficzne – Pimiento de Fresno – Benavente – hiszpańska słodka papryka przeznaczona do spożycia w stanie świeżym (nieprzetworzonym).


16.11.2012
Brytyjska kiełbasa w unijnym rejestrze nazw chronionych
W dn. 15 listopada br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze
Komisji nr 1069/2012 rejestrujące w rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) nazwę brytyjskiej kiełbasy wieprzowej – „Newmarket Sausage”.


15.11.2012
Para w sektorze spożywczym
Zacznijmy od branży wymagającej technologii charakteryzującej się wysoką starannością o czystość pary, a jednocześnie mającej szerokie zastosowanie – sektora spożywczego gdzie parę stosuje się


09.11.2012
Nowe produkty w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
W dniu 8 listopada Br. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1033/2012
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Cabrito do Alentejo.


09.11.2012
UE – taryfa celna na 2013 rok opublikowana
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 927/2012 ustalające stawki celne na 2013 rok.


09.11.2012
Sejm uchwalił ustawę o nasiennictwie
Sejm uchwalił w piątek bez poprawek ustawę o nasiennictwie, której projekt przygotował prezydent. Nie przeszła żadna poprawka opozycji, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości.


07.11.2012
Rodzaje pary i ich zastosowanie
Para jest uniwersalnym, wygodnym i atrakcyjnym ekonomicznie nośnikiem energii,. Technologia obróbki cieplnej przy użyciu pary jest w wielu branżach niezastąpiona, a przede wszystkim bardzo skuteczna. Istnieją dwa podstawowe sposoby przekazywania energii cieplnej – wymiennikowy (pośredni) oraz bezpośredni. Wymiennikowe przekazywanie ciepła jest wolniejsze i mniej efektywne oraz ma ograniczone zastosowanie. Bezpośrednie przekazywanie ciepła jest błyskawiczne i bardzo wydajne, ale niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia produktu lub wsadu


07.11.2012
Seminarium PFPŻ ZP dotyczące funkcjonowania systemu RASFF - 30.10.2012r., Warszawa
W dniu 30 października 2012 r. w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Polską Federację Producentów Żywności, które dotyczyło zasad funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, czyli systemu RASFF. W seminarium wzięło udział ponad czterdziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego, a także kilka osób z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i wyższych uczelni.


26.10.2012
Grupa parlamentarzystów domaga się unijnego zakazu dla foie gras
W dniu 18 października br. grupa ośmiu posłów do Parlamentu Europejskiego przyłączyła się do pięciu europejskich organizacji obrońców praw zwierząt w apelu o wprowadzenie w całej UE zakazu produkcji i sprzedaży pasztetu z otłuszczonych wątróbek gęsi i kaczek – foie gras.


24.10.2012
Nie każda para jest czysta
Należy zdecydowanie podkreślić, że w sytuacjach w których żywność ma kontakt z parą, niedopuszczalne jest, by para ta nie była czysta. Tak więc najistotniejszą cechą w zakresie zastosowania pary wodnej w przemyśle spożywczym, w procesach, gdzie para ma bezpośredni kontakt z żywnością, jest czystość pary wodnej. Taka para nie może zawierać jakichkolwiek substancji, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka, mogą wpływać negatywnie na zapach oraz smak lub zanieczyścić żywność jako niekontrolowany, niedopuszczalny „dodatek do żywności”


19.10.2012
W Szwecji wykryto przypadek zafałszowania wieprzowiny
Szwedzka agencja żywnościowa wydała ostrzeżenie o sprzedaży do szwedzkich hurtowni
spożywczych zafałszowanego mięsa wieprzowego. Mięso zostało zabarwione, aby wyglądało jak wołowina.


19.10.2012
UE podjęła decyzję o zezwoleniu na import wieprzowiny z Chorwacji
W dniu 2 października br. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt Komisji Europejskiej podjął jednogłośnie decyzję o zezwoleniu na import świeżego mięsa i produktów wieprzowych z Chorwacji do UE.


19.10.2012
UE obniża refundacje do eksportu mięsa drobiowego
W dniu 19 października br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 962/2012 ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego.


19.10.2012
Rodzaje pary i ich zastosowanie
Para jest uniwersalnym, wygodnym i atrakcyjnym ekonomicznie nośnikiem energii,. Technologia obróbki cieplnej przy użyciu pary jest w wielu branżach niezastąpiona, a przede wszystkim bardzo skuteczna. Istnieją dwa podstawowe sposoby przekazywania energii cieplnej – wymiennikowy (pośredni) oraz bezpośredni. Wymiennikowe przekazywanie ciepła jest wolniejsze i mniej efektywne oraz ma ograniczone zastosowanie. Bezpośrednie przekazywanie ciepła jest błyskawiczne i bardzo wydajne, ale niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia produktu lub wsadu


12.10.2012
Jagnięcina podhalańska kolejnym polskim chronionym oznaczeniem geograficznym
W dniu 11 października 2012 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 929/2012 z dnia 8 października 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Jagnięcina podhalańska (ChOG).


10.10.2012
Sejm znowelizował ustawę dotyczącą rynków owoców i warzyw
Sejm znowelizował w środę ustawę, która ogranicza pomoc dla nowo powstających grup producentów owoców i warzyw. Nowelizacja wdraża przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej, które zmieniło wysokość i sposób finansowania grup producenckich z funduszy unijnych.


08.10.2012
Oświadczenia zdrowotne jako szansa na rozwój na konkurencyjnym rynku.
Funkcjonując na bardzo konkurencyjnym rynku producentów żywności, każdy zdaje sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie wyróżnienie własnego produktu, wśród ogromnej oferty konkurentów


05.10.2012
UE - brak opinii nt. kukurydzy GMO MIR162, decyzję podejmie Komisja
Dnia 27 września br. Komitet Odwoławczy zajmował się kwestią autoryzacji kukurydzy GMO MIR162 firmy Syngenta do importu i przerobu (poza uprawą).


05.10.2012
Komisja proponuje zmianę przepisów w sprawie miodu
W dn. 21 września br. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu.


05.10.2012
Czy para może nam zaszkodzić ?
„Jest niedziela. Jak zwykle przygotowuję dla rodziny obiad. Podaję na stół mój ulubiony gotowany groszek z marchewką, jak zwykle zrobiony z mrożonki którą kupuję od dawna. Siadamy do stołu, sięgamy po sztućce rozpoczynając radosną konsumpcję. Ale widzę, że coś jest nie tak. Nie wiem o co chodzi. Do ust wkładam gotowane warzywa i nagle czuję twarde okruchy, a na języku dziwny posmak. Przyjemność z posiłku kończy się szybko, a groszek z marchewką ląduje w koszu. W ustach jeszcze długo pozostaje metaliczny smak”.


04.10.2012
Bez poprawek do noweli ws. weterynaryjnej kontroli granicznej
Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe. Zmiany wdrażają unijne przepisy dotyczące wprowadzania przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na teren UE.


02.10.2012
Rząd przyjął projekt ustawy o gospodarce opakowaniami
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który przedłożył minister środowiska - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.


28.09.2012
Integrowana Produkcja w świetle integrowanej ochrony roślin
Potrzeba poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby zapewnić ochronę upraw przed organizmami szkodliwymi dla roślin na odpowiednim poziomie, pozwalającym na zachowanie opłacalności ekonomicznej produkcji rolniczej, przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum doprowadziła do opracowania podstaw integrowanej ochrony roślin.


27.09.2012
GIJHARS: Nie ma potrzeby zaostrzenia przepisów związanych z kontrolą żywności
Istniejące przepisy dobrze chronią konsumentów przed skażoną żywnością. Obecnie nie ma potrzeby zaostrzenia przepisów związanych z kontrolą żywności. Zdaniem profesora Stanisława Kowalczyka z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych polskie i unijne przepisy są wystarczające - podaje "Polskie Radio".


27.09.2012
Stosowanie środków ochrony roślin łączne i w dawkach obniżonych
Zasady stosowania środków ochrony roślin reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.


25.09.2012
Polska wdraża zmienione przepisy unijne o ograniczeniu pomocy dla grup producenckich
Sejmowa komisja rolnictwa skierowała we wtorek do drugiego czytania projekt nowelizacji ustawy o rynkach owoców i warzyw. Nowe regulacje wdrażają zmienione przepisy unijne, które ograniczają pomoc dla nowo powstających grup producentów owoców i warzyw.


21.09.2012
Komisja będzie kontrolowała pozostałości pestycydów w kolejnych trzech latach
W dniu 31 sierpnia 2012 r. ukazało się rozporządzenie nr 788/2012 dotyczące wieloletniego
skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2013, 2014 i 2015, mającego na celu
zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w
żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości.


21.09.2012
Instytucje kontrolujące
Kto może ochronić klientów przed niebezpieczeństwami związanymi ze spożywaniem produktów, które nie spełniają wymogów sanitarnych? Bardzo ważną funkcję w naszym systemie spełniają instytucje kontrolujące. Są to organy cieszące się społecznym zaufaniem i odgrywające ogromną rolę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego. To od pracy tych instytucji zależy czy na rynek trafiają produkty w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów, a linie technologiczne nie stwarzają ryzyka zanieczyszczenia


21.09.2012
Komisja Europejska zmieni przepisy dotyczące miodu, w związku z pyłkiem z roślin GMO
Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie zmiany przepisów dotyczących miodu. Celem tych zmian jest dookreślenie rzeczywistej natury pyłku zawartego w miodzie.


19.09.2012
Podejrzany alkohol w Kielcach. Identyczny jak trucizna z Czech
194 butelki alkoholu, bez banderoli, w opakowaniach identycznych jak te, w których w Czechach sprzedawany był trujący alkohol metylowy, znaleźli celnicy w Kielcach.


19.09.2012
MF: w czwartek projekt zmian w VAT na Komitecie Stałym Rady Ministrów
W czwartek projektem nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje np. uproszczenie faktury o małej wartości, zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów - poinformowała Wiesława Dróżdż z MF.


18.09.2012
Wzrośnie VAT na napoje sporządzane na bazie kawy
Resort finansów planuje podwyższenie stawki podatku VAT z 8 do 23 proc. dla sprzedaży napojów, przy przyrządzaniu których wykorzystywany jest napar z kawy oraz herbaty - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


14.09.2012
Sejm znowelizował ustawę o weterynaryjnej kontroli granicznej
Sejm znowelizował w piątek ustawę o weterynaryjnej kontroli granicznej. Zmiany wdrażają unijne przepisy dotyczące przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na teren UE.


12.09.2012
Kończy się okres konsultacji w sprawie rozporządzenia na temat wymagań zakładów produkcji zwierzęcej
Do 16 września br. można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.


10.09.2012
Modulacja płatności bezpośrednich
W 2012 r. w nowych państwach członkowskich UE po raz pierwszy będzie zastosowana tzw. modulacja płatności bezpośrednich, czyli odpowiednie zmniejszenie płatności bezpośrednich.


07.09.2012
Wielka Brytania domaga się od UE wyjaśnienia opinii ws. „SMOKIES”
Brytyjska Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Food Standards Agency (FSA) podjęła kolejne kroki w celu legalizacji produkcji wędzonego mięsa owczego ze skórą tzw. „smokies”.


04.09.2012
System HACCP oraz instytucje certyfikujące
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi, to jedno z największych wyzwań branży żywnościowej. Jak spośród wielu producentów na rynku odróżnić firmy, które spełniają wyśrubowane normy? W tym celu w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych powstał system HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.


28.08.2012
Co dalej z projektem noweli o weterynaryjnej kontroli granicznej?
Projekt nowelizacji ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej został skierowany do II czytania. Proponowane zmiany wdrażają przepisy KE dotyczące przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na teren Unii.


28.08.2012
Komisja Fnansów za senacką poprawką do nowelizacji Prawa celnego
Sejmowa komisja finansów opowiedziała się we wtorek za przyjęciem zgłoszonej przez Senat technicznej poprawki do nowelizacji Prawa celnego, która wprowadza minimalną i maksymalną stawkę opłat za przechowywanie w depozycie towaru zajętego przez celników.


28.08.2012
Resort gospodarki za w pełni kasowym rozliczaniem VAT
W pełni kasowe rozliczanie podatku VAT czy ujednolicenie terminu rozliczania się z tego podatku dla importerów i eksporterów - to główne propozycje ministerstwa gospodarki w kolejnym pakiecie rozwiązań deregulacyjnych.


28.08.2012
Nowelizacja ustawy o paszach podpisana
Prezydent podpisał we wtorek nowelizację ustawy o paszach. Odkłada ona do 1 stycznia 2017 r. wejście w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych - poinformowała Kancelaria Prezydenta.


24.08.2012
Trzeci słoweński ser w unijnym rejestrze CHNP
W dniu 21 sierpnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 753/2012 z dnia 14 sierpnia bieżącego roku wpisujące do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) nazwę "Bovški sir".


24.08.2012
UE – wzrosły stawki cła dodatkowego w sektorze cukru
W ostatnim tygodniu Komisja Europejska zwiększyła rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 764/2012 dodatkowe stawki celne w sektorze cukru.


24.08.2012
Para w klimatyzacji i wentylacji
Kolejnym zastosowaniem pary jest nawilżanie powietrza w obiektach klimatyzowanych. Jest to konieczne ze względu na aspekt zdrowotny i komfort osób, przebieg procesów technologicznych czy też występowanie elektrycznych ładunków statycznych w pomieszczeniu. Podstawowym warunkiem jest zastosowanie higienicznych urządzeń, instalacji oraz odpowiednio czystej wody.


21.08.2012
Minister rolnictwa: Powstanie jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności jest konieczne
Jeszcze w tym roku powinny powstać założenia do projektu ustawy o inspekcji bezpieczeństwa żywności - uważa minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Jego zdaniem to konieczne ze względu na interes konsumentów.


16.08.2012
Para w ochronie zdrowia
Wymogi najwyższej jakości czystości są stosowane w medycynie, farmacji i biotechnologii. Tam para musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa higienicznego


14.08.2012
Chiny zapowiadają zaostrzenie standardów kontroli żywności
Do 2015 r. Chiny wprowadzą spójny system kontroli i standaryzacji żywności - zapowiedział na wtorkowej konferencji prasowej dyrektor Biura Nadzoru Sanitarnego Su Zhi. System ma zmienić obowiązujące normy i gwarantować bezpieczeństwo żywności.


14.08.2012
Rząd przyjął założenia noweli przepisów dot. uboju zwierząt
Rada Ministrów przyjęła założenia do noweli ustawy o ochronie zwierząt dotyczące uboju zwierząt - poinformowało we wtorek CIR. Założenia dotyczą m.in. kwalifikacji osób uśmiercających zwierzęta poza rzeźnią dla konsumpcji domowej.


13.08.2012
Kontrolerzy wykryli zafałszowane przetwory mięsne
W ponad 40 proc. skontrolowanych w woj. warmińsko-mazurskim przetworów z mięsa czerwonego wykryto tańsze dodatki w postaci skrobi czy surowców sojowych. Producenci nie informowali o rzeczywistym składzie tych wyrobów - podał Inspektorat Jakości Handlowej.


10.08.2012
Nowy produkt o chronionej nazwie geograficznej
W dniu 24 lipca bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr
680/2012 wpisujące na unijną listę nowy produkt o chronionej nazwie pochodzący z
Włoch – „Uva di Puglia”.


10.08.2012
KE wpisała ser koryciński swojski na listę chronionych oznaczeń
Komisja Europejska poinformowała w piątek o wpisaniu sera korycińskiego swojskiego na listę chronionych oznaczeń geograficznych. Oznacza to, że produkowany w gminie Korycin na Podlasiu ser będzie mógł być opatrywany logiem UE.


10.08.2012
Para w sektorze spożywczym
Zacznijmy od branży wymagającej technologii charakteryzującej się wysoką starannością o czystość pary, a jednocześnie mającej szerokie zastosowanie – sektora spożywczego gdzie parę stosuje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością i paszą do materiałów, wyrobów i instalacji mających kontakt z żywnością do żywności hermetycznie pakowanej do opakowań spożywczych.


05.08.2012
Rodzaje pary i ich zastosowanie
Para jest uniwersalnym, wygodnym i atrakcyjnym ekonomicznie nośnikiem energii,. Technologia obróbki cieplnej przy użyciu pary jest w wielu branżach niezastąpiona, a przede wszystkim bardzo skuteczna. Istnieją dwa podstawowe sposoby przekazywania energii cieplnej – wymiennikowy (pośredni) oraz bezpośredni. Wymiennikowe przekazywanie ciepła jest wolniejsze i mniej efektywne oraz ma ograniczone zastosowanie. Bezpośrednie przekazywanie ciepła jest błyskawiczne i bardzo wydajne, ale niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia produktu lub wsadu


03.08.2012
UE – zezwolenie na stosowanie dodatków na gotowanych jajach
W dniu 24 lipca br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie Komisji UE nr 675/2012, które zmienia się załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1333/2008, stanowiący unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania.


27.07.2012
Kraški zašink ze Słowacji oraz duński Vadehavslam w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
W dniu 25 lipca br. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 681/2012 wpisujące do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG) nazwę „Kraški zašink”.


27.07.2012
UE – dobrowolny system certyfikowania upraw do produkcji biopaliw
Komisja Europejska opublikowała decyzję (2012/395/UE) zatwierdzającą program „Red. Traktor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme”.


20.07.2012
„VADEHAVSSTUDE" w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i
W dniu 14 lipca br. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 635/2012 dotyczące wpisania nazwy „Vadehavsstude” do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG).


20.07.2012
UE – niemiecki syrop z buraków na liście chronionych produktów
W Dzienniku Urzędowy UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze K(UE) nr 628/2012
wpisujące do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG) Rheinisher Zuckerrubensirup, czyli syrop z soku z buraków cukrowych.


20.07.2012
Oznaczenie unijnej żywności ekologicznej obowiązkowe od 1 lipca
Przypomnijmy, iż w dniu 1 lipca bieżącego roku dobiegł końca dwuletni okres przejściowy
przewidziany dla unijnego sektora żywności ekologicznej.


19.07.2012
Czy para może nam zaszkodzić ?
„Jest niedziela. Jak zwykle przygotowuję dla rodziny obiad. Podaję na stół mój ulubiony gotowany groszek z marchewką, jak zwykle zrobiony z mrożonki którą kupuję od dawna. Siadamy do stołu, sięgamy po sztućce rozpoczynając radosną konsumpcję. Ale widzę, że coś jest nie tak. Nie wiem o co chodzi. Do ust wkładam gotowane warzywa i nagle czuję twarde okruchy, a na języku dziwny posmak. Przyjemność z posiłku kończy się szybko, a groszek z marchewką ląduje w koszu. W ustach jeszcze długo pozostaje metaliczny smak”


19.07.2012
Nie każda para jest czysta
Należy zdecydowanie podkreślić, że w sytuacjach w których żywność ma kontakt z parą, niedopuszczalne jest, by para ta nie była czysta. Tak więc najistotniejszą cechą w zakresie zastosowania pary wodnej w przemyśle spożywczym, w procesach, gdzie para ma bezpośredni kontakt z żywnością, jest czystość pary wodnej. Taka para nie może zawierać jakichkolwiek substancji, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka, mogą wpływać negatywnie na zapach oraz smak lub zanieczyścić żywność jako niekontrolowany, niedopuszczalny „dodatek do żywności”


13.07.2012
Jest nowe porozumienie liberalizujące wymianę handlową pomiędzy UE a Kolumbią i Peru
W dniu 26 czerwca Komisja Europejska ratyfikowała nową umowę liberalizująca wymianę handlową pomiędzy stroną unijną a dwoma krajami - Kolumbią i Peru.


13.07.2012
Pasze genetycznie modyfikowane mogą być stosowane do 2017 r
Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o paszach. Przedłuża ona możliwość wykorzystywania pasz genetycznie modyfikowanych do żywienia zwierząt do 1 stycznia 2017 roku.


11.07.2012
Propozycje zmian dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
Rada Ministrów przyjęła, na posiedzeniu 10 lipca 2012r., projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


05.07.2012
Prezydent podpisał ustawę określającą, z czego robi się "Polską wódkę"
"Polska wódka" to napój alkoholowy uzyskiwany ze zbóż lub ziemniaków uprawianych na terenie naszego kraju - prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zawierającą taką definicję tego trunku. Poinformowała o tym w środę Kancelaria Prezydenta.


04.07.2012
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku rybnego
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku rybnego. Nowela zakłada, że gatunki ryb, objęte wzmożoną ochroną lub wzmożonym nadzorem, będą mogły być sprzedawane wyłącznie w tzw. centrach pierwszej sprzedaży.
Chodzi o miejsca, gdzie mogą być sprzedawane ryby z połowu.


29.06.2012
UE – Parlament Europejski za wydłużeniem kwotowania produkcji cukru
W propozycji zmian WPR, jaką przygotowali europarlamantarzyści Giovanni La Via i Michel Dantin, zawarto sugestię, by wydłużyć system kwotowania produkcji cukru i izoglukozy do sezonu 2019/2020, czyli o pięć lat.


29.06.2012
Nowe przepisy dotyczące produkcji ekologicznej drobiu i trzody
W dn. 15 czerwca 2012 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze nr
505/2012 zmieniające i poprawiające rozporządzenie nr 889/2008 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.


29.06.2012
Trudna sytuacja na rynku mleka tematem Rady Ministrów UE
Trudna sytuacja na rynku mleka była jednym z głównych tematów ostatniej Rady Ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa, która miała miejsce w Luksemburgu.


28.06.2012
Żywność ekologiczna z obowiązkowym oznakowaniem już od 1 lipca
Dobiega końca dwuletni okres przejściowy przewidziany dla sektora żywności ekologicznej na dostosowanie się do nowych unijnych zasad oznakowania.


28.06.2012
Polska - opozycja za skróceniem okresu stosowania pasz GMO
Stosowanie pasz GMO w żywieniu zwierząt powinno być możliwe do 31 stycznia 2013 r. - zakłada poprawka do projektu noweli ustawy o paszach zgłoszona w czwartek w Sejmie przez PiS. Autorzy projektu, posłowie PO, chcą, by takie pasze były używane do 1 stycznia 2017 r.


26.06.2012
Nowe regulacje KE dla rynku mleka
Dnia 16 czerwca 2012 roku w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych.


26.06.2012
Polska wygrała w Trybunale Sprawiedliwości sprawę dotyczącą zapasów cukru
Polska wygrała we wtorek w Trybunale Sprawiedliwości w sprawie unijnego rozporządzenia dotyczącego zapasów cukru w 2004 r. Jednocześnie przegrała w sprawie innego unijnego rozporządzenia odnoszącego się do zapasów produktów rolnych i ceł przywozowych na nie.


20.06.2012
Propozycja jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności budzi wątpliwości GIS
Powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii jest konieczne i usprawni działający system - zapewniał wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk podczas seminarium w parlamencie. Przeciwnego zdania był Główny Inspektor Sanitarny.


20.06.2012
Handel za nowelizacją ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Branża handlowa zaproponowała nowelizację przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


15.06.2012
UE – brak postępu w kwestii legalizacji zakazu lub możliwości uprawy GMO
Dania, która sprawuje prezydencję w pierwszym półroczu br. planowała przełamanie impasu w kwestii umożliwienia państwom członkowskim zakazu uprawy GMO na ich terytorium albo legalizacji ich uprawy.


13.06.2012
Lepsze etykiety na żywności
Kupowanie "specjalnej" żywności może być trudniejsze niż się wydaje. Czy na pewno dany produkt na półce sklepowej odpowiada naszym specyficznym potrzebom? W czwartek na sesji plenarnej w Strasburgu deputowani będą głosowali w sprawie przepisów ułatwiających klientowi zidentyfikowanie produktów spożywczych dla niemowląt i małych dzieci oraz dla osób o szczególnych potrzebach medycznych.


12.06.2012
Ułatwienia celne dla polskich eksporterów na Ukrainę
Od 1 czerwca Ukraina ma nowy Kodeks celny.


08.06.2012
UE - skarga na Argentynę do WTO
KE zwróciła się do Światowej Organizacji Handlu – WTO - z prośbą o konsultacje z Argentyną w sprawie ograniczania przez ten kraj importu z Unii Europejskiej.


08.06.2012
UE – od 1 czerwca br. poszerzył się rynek produktów ekologicznych
Od 1 czerwca br. wchodzi w życie porozumienie handlowe UE ze Stanami Zjednoczonymi,
dotyczące uznawania certyfikatów produkcji ekologicznej po obu stronach Atlantyku, co przyczyni się do zmniejszenia biurokracji oraz realnych kosztów w handlu produktami ekologicznymi.


05.06.2012
Wkrótce zmiany przepisów o opakowaniach
W najbliższym czasie producenci opakowań zetkną się z trzema istotnymi zmianami przepisów.


05.06.2012
Dyrektor Eko-Pak: Producenci, którzy zdecydowali się na dobrowolne znakowanie opakowań, borykają się z wieloma trudnościami
Zgodnie z unijnymi przepisami, znakowanie środowiskowe opakowań jest w Polsce dobrowolne.


02.06.2012
Większość produkowanych w Polsce soków nie zawiera cukru
Większość polskich producentów soków nie dodaje do nich cukru. Dlatego nie będzie problemów z wdrożeniem nowej unijnej dyrektywy, która zakazuje ich dosładzania - powiedziała PAP dyrektor Krajowej Unii Producentów Soków Barbara Groele.


01.06.2012
UE – wycofanie z rynku niektórych dodatków paszowych
Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym WE/451/2012 z 29 maja br. zdecydowała o wycofaniu niektórych dodatków paszowych należących do grupy funkcjonalnej „dodatki do kiszonki”.


01.06.2012
Czeskie owoce oraz greckie oliwki i fasola na unijnej liście produktów o chronionych nazwach geograficznych
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenia wpisujące na unijna listę produktów o chronionych nazwach geograficznych - pierwsze dotyczy czeskiej grupy produktów rolnych, do których należą przede wszystkim jabłka, czereśnie, wiśnie, śliwki i porzeczki - łącznie wszystkie te owoce wpisano pod nazwą "Owoce Chelczycko-Lhenickie". Drugim produktem jest grecka "Fasolia Vanilies Feneou", a trzecim - greckie oliwki - "Prasines Elies Chalkidikis" - informuje FAMMU/FAPA.


30.05.2012
Nowe kary dla przedsiębiorców
Obowiązująca od 11 lutego nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej pozwala karać nie tylko urzędników, ale także przedsiębiorców i osoby, które otrzymały unijną dotację.


29.05.2012
Sejm zdecydował o definicji "Polskiej Wódki"
"Polska wódka" to napój alkoholowy uzyskiwany ze zbóż lub ziemniaków uprawianych na terenie naszego kraju - zdecydował w piątek Sejm, który uchwalił ustawę zawierającą zawierający taką definicję trunku.


25.05.2012
Opublikowana lista dozwolonych oswiadczeń zdrowotnych (art.13)
W dniu 25 maja 2012 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 136 zostało opublikowane we wszystkich wersjach językowych Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (lista dozwolonych oświadczeń zdrowotnych z art. 13 rozporządzenia 1924/2006)


25.05.2012
EFSA odrzuca francuskie uzasadnienie zakazu uprawy kukurydzy GMO MON810
Dnia 21 maja br. EFSA w raporcie oceniła, że francuski zakaz uprawy kukurydzy GMO MON810 nie ma naukowych podstaw.


23.05.2012
Sejmowa komisja rolnictwa przeciw Polskiej Wódce z kukurydzy
Sejmowa komisja rolnictwa negatywnie zaopiniowała propozycję Ruchu Palikota, aby do definicji Polskiej Wódki wpisać, że jest to napój alkoholowy uzyskiwany nie tylko ze zbóż lub ziemniaków uprawianych na terenie naszego kraju, ale też z kukurydzy.


22.05.2012
Są już nowe przepisy regulujące unijny rynek soków
W dniu 27 kwietnia bieżącego roku ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniająca Dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Tym samym sformalizowano wszystkie przepisy dotyczące jakości soków owocowych – przede wszystkim kwestii ich słodzenia oraz składu.


21.05.2012
Sawicki: będzie fuzja ARiMR z ARR i jedna inspekcja kontroli żywności
Przeprowadzenie w tym roku legislacji w zakresie połączenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Agencją Rynku Rolnego oraz budowanie jednolitej inspekcji produkcji żywności - zapowiedział w Kielcach minister rolnictwa Marek Sawicki.


18.05.2012
UE – Komisja pozytywnie ocenia prawodawstwo dotyczące produkcji ekologicznej
Dnia 11 maja br. KE opublikowała 11 stronnicowy raport w którym ocenia, że wprowadzone od 2009 roku zasady prawne dla upraw ekologicznych (rozporządzenie WE/834/2007) dają wystarczającą gwarancję, aby producenci uniknęli zanieczyszczeń przypadkową obecnością GMO.


18.05.2012
Parlament UE domaga się większej ochrony zwierząt podczas transportu
W dn. 14 maja br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dyskutowała na temat sprawozdania w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.


17.05.2012
UOKiK chce mieć więcej uprawnień przy kontrolowaniu przedsiębiorców
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli i przeszukania u przedsiębiorców. Kontrolerzy mogliby korzystać z pomocy policji, a także żądać od kontrolowanych dostępu do poczty elektronicznej i haseł do komputerów.


03.05.2012
52 regionalne specjały na Liście Produktów Tradycyjnych
Lista Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi liczy już prawie 1000 pozycji. Województwo opolskie wprowadziło na nią 52 przysmaki. Lista powiększa się, bo rośnie zainteresowanie produktami tradycyjnymi i regionalnymi.


20.04.2012
Nowe unijne przepisy uderzą w producentów hamburgerów w Wielkiej Brytanii
Komisja Europejska zakazuje produkcji mięsa oddzielanego mechanicznie z pozostałości tusz
owiec, kóz i bydła. Produkty tego rodzaju otrzymywane są z kości ze skrawkami mięsa przy zastosowaniu technik niskiego ciśnienia w Wielkiej Brytanii od połowy lat 90-tych.


20.04.2012
Opóźnienie zmiany przepisów ws. pasz dla ekologicznego drobiu i trzody
Na kwietniowym posiedzeniu Stałego Komitetu UE ds. Rolnictwa Ekologicznego podjęto decyzję o opóźnieniu do końca 2014 r. zmiany przepisów dotyczących żywienia nie przeżuwaczy utrzymywanych metodami ekologicznymi.


13.04.2012
Zmiany w ustawie o organizacji rynku mleka. Mleczarnie nie muszą już pobierać zaliczek
Mleczarnie nie będą miały obowiązku pobierania zaliczek na poczet ewentualnego przekroczenia limitu produkcji mleka - zakłada przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka.


10.04.2012
Po 13 grudnia 2016 trzeba będzie informować o wartości odżywczej produktów
Po 13 grudnia 2016 r. producenci żywności będą musieli informować o wartości odżywczej produktów spożywczych - wynika z odpowiedzi resortu rolnictwa na interpelację poselską.


02.04.2012
UE – zaostrzenie monitorowania i norm dla zanieczyszczenia dioksynami i PCB w paszach
W rozporządzeniu WE/225/2012 z dnia 15 marca br. Komisja Europejska zmieniła załącznik II rozporządzenia WE/183/2005 w odniesieniu do zatwierdzania zakładów wprowadzających do obrotu produkty przeznaczone na paszę uzyskane z olejów roślinnych i tłuszczów mieszanych, a także w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących produkcji, przechowywania, transportu i badania na obecność dioksan olejów, tłuszczów oraz uzyskanych z nich produktów.


02.04.2012
UE – są projekty mechanizmów ułatwiających zaopatrzenie w cukier
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Komisja Europejska przygotowała projekt dwóch
rozporządzeń, których celem byłoby ułatwienie zaopatrzenia unijnego rynku w cukier.


29.03.2012
Sąd unieważnił karę dla Polski za zapasy produktów rolnych
Sąd UE w Luksemburgu unieważnił w czwartek nałożoną przez Komisję Europejską na Polskę karę w wysokości blisko 12,5 mln euro za zapasy produktów rolnych i spożywczych nagromadzone przed wejściem do UE. Uznał, że kara nałożona w 2007 r. była sprzeczna z prawem.


29.03.2012
Trybunał UE potwierdza przegraną KE w sporze z Polską o CO2
Rozpatrując odwołanie Komisji Europejskiej od wyroku sądu pierwszej instancji, Trybunał UE potwierdził, że KE przekroczyła swe uprawnienia, narzucając w 2007 r. Polsce obniżony limit uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-12.


28.03.2012
UOKiK chce wprowadzić zmiany w prawie antymonopolowym
Jedna z propozycji zmian w prawie antymonopolowym dotyczy wprowadzenia dwuetapowego postępowania w sprawach z zakresu koncentracji podmiotów gospodarczych.


26.03.2012
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczącej wprowadzania do obrotu jako środka spożywczego soli o przeznaczeniu technicznym
W związku z licznie wpływającymi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego
wnioskami o udzielenie informacji publicznej dotyczącej czynności kontrolnych
podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z wprowadzaniem
do obrotu soli technicznej jako soli spożywczej, Główny Inspektor Sanitarny przekazuje
informacje w sprawie zgodnie ze swoimi kompetencjami.


23.03.2012
Komisja zaaprobowała zmiany dotyczące cukru w sokach
Po wieloletnich konsultacjach, Parlament Europejski zatwierdził w dniu 8 marca br. zmiany do obowiązującej Dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 roku odnoszącej się do soków i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.


22.03.2012
Powstanie agencja ds. bezpieczeństwa żywności?
Jak dowiedział się serwis www.portalspozywczy.pl minister rolnictwa Marek Sawicki spotkał się z prezydium Rady Gospodarki Żywnościowej, w czasie spotkania rozmawiano m.in. na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej, a także ewentualnego powołania agencji/urzędu ds. bezpieczeństwa żywności w Polsce.


16.03.2012
Drugi ser ze Słowenii w unijnym rejestrze ChNP
W dniu 8 marca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 187/2012 z dnia 7 marca br. wpisujące do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) nazwę "Tolminc".


16.03.2012
UE – możliwe wprowadzenie cukru pozakwotowego na rynek i ułatwienia w imporcie cukru surowego
Według informacji, do których dotarł serwis Reuters, Komisja Europejska zdecyduje się na
umożliwienie dodatkowego importu cukru surowego i ponowne wprowadzenie na rynek unijny cukru pozakwotowego.


15.03.2012
Koniec handlowej wojny o wołowinę
Trwająca od 20 lat wojna handlowa pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą, wkrótce dobiegnie końca.


13.03.2012
"Nie" dla pracy dzieci na plantacjach kakao
Przy porannej filiżance kakao niewielu z nas myśli pewnie o tym, jak wiele wysiłku kosztuje sporządzenie tego smacznego napoju.


12.03.2012
PIH: Ostra redukcja emisji CO2 uderzyłaby w polski handel
Polska Izba Handlu pozytywnie oceniła polskie weto podczas obrad Rady Unii Europejskiej wobec projektu dotyczącego restrykcyjnego ograniczenia emisji CO2 (odpowiednio o 40 proc. w 2030, 60 proc. w 2040 i 80 proc. do 2050 r.) w krajach UE.


10.03.2012
Brak porozumienia w sprawie GMO
Obradujący w piątek w Brukseli ministrowie ds. środowiska nie osiągnęli kompromisu w sprawie rewizji dyrektywy o genetycznie modyfikowanych uprawach (GMO). Nowe przepisy miały umożliwić krajom UE zakazanie lub ograniczenie upraw GMO.


03.03.2012
Nowe ziemniaki i cytryny w unijnym rejestrze chronionych nazw
W dniu 21 lutego bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała dwa rozporządzenia wpisujące na unijną listę dwie nowe, chronione nazwy owoców i warzyw pochodzące z Irlandii oraz Włoch - informuje FAMMU/FAPA.


02.03.2012
Prace Parlamentu Europejskiego nad projektem rozporządzenia w sprawie żywności dietetycznej
W dniu 29 lutego br. odbyło się posiedzenie Komitetu ENVI, w trakcie którego nastąpiło przyjęcie opinii Komitetu dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego


02.03.2012
Nowe produkty o chronionych nazwach geograficznych
W dniu 21 lutego bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała dwa rozporządzenia wpisujące na unijną listę dwie nowe, chronione nazwy pochodzące z Irlandii oraz Włoch.


27.02.2012
Szykuje się reorganizacja GIS. Czy przyniesie korzyści?
Główny inspektor sanitarny Przemysław Biliński zamierza zreorganizować powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.


22.02.2012
Pączki z Tłuchowa na liście produktów tradycyjnych MRiRW
Pączki ziemniaczano-dyniowe z okolic Tłuchowa w powiecie lipnowskim (woj. kujawsko-pomorskie) zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez resort rolnictwa. W rejestrze znalazło się dotychczas 35 produktów z Kujaw i Pomorza.


17.02.2012
Butra: resort chce utworzyć inspekcję bezpieczeństwa żywności
Ministerstwo rolnictwa pracuje nad koncepcją połączenia podległych resortowi inspekcji w jedną, która czuwałaby nad bezpieczeństwem żywności - poinformował wiceminister rolnictwa Andrzej Butra. Wielu posłów komisji rolnictwa ocenia pomysł sceptycznie.


17.02.2012
UE i USA zawarły przełomowe porozumienie w sprawie handlu
W dniu 15 lutego 2012 roku Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły, iż począwszy od dnia 1 czerwca 2012 roku produkty ekologiczne posiadające certyfikaty wydane w Europie lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne w obu tych regionach.


17.02.2012
Rochefort: Trzeba dbać o konsumentów
Konsument ma być najważniejszy na jednolitym rynku - zakłada projekt polityki konsumenckiej Komisji Europejskiej na lata 2014-2020.


17.02.2012
Korzyści dla środowiska z biodiesla nie takie oczywiste
Jedną z powszechnie przytaczanych zalet biopaliw są korzyści dla środowiska związane z redukcją emisji dwutlenku węgla. Tymczasem od ponad pół roku KE dysponuje wynikami analiz stawiających w wątpliwość redukcję emisji dwutlenku węgla przy stosowaniu biodiesla produkowanego z oleju palmowego, sojowego, czy nawet rzepakowego.


14.02.2012
Firmy spożywcze alarmują: Trzeba jak najszybciej uwolnić rynek cukru
Polski rząd jest za utrzymaniem kwot na unijnym rynku cukru. Przeciw są m.in. producenci słodyczy i napojów.


13.02.2012
UE – uprawomocnione przedłużenie zgody na obecność zanieczyszczeń rzepakiem GMO
Komisja decyzją wykonawczą z dnia 3 lutego br. (zmieniając decyzję WE/305/2007, WE/306/2007 i WE/307/2007) przedłużyła okres wychodzenia z obecności zanieczyszczeń rzepakiem GMO w łańcuchu żywnościowym i paszowym o 5 lat do 31 grudnia 2016 roku.


10.02.2012
ZMIANY W WYMAGANIACH NORMY BRC - GLOBAL STANDARD For Food Safety, wersja 6, 2011
British Retail Consortium przyzwyczaiło już firmy używające standardu BRC do regularnych rewizji standardu. Powody do zmian są niezmienne: to zmiany w przepisach prawa, incydenty na rynku spożywczym skutkujące koniecznością doprecyzowania wymagań oraz doświadczenia sieci handlowych wynikające najczęściej z reklamacji od klientów lub problemów z jakością i bezpieczeństwem wyrobów w łańcuchu dostarczania do konsumentów.


10.02.2012
Trwają prace Parlamentu Europejskiego nad projektem rozporządzenia w sprawie żywności dietetycznej
W dniu 6 lutego odbyły się posiedzenie dwóch Komitetów Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnych za przygotowanie opinii dotyczących projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.


09.02.2012
Ser i miód z Podlasia mają szansę na unijną rejestrację
Ser z Wiżajn i miód z rejonu Puszczy Białowieskiej mają szansę na rejestrację w europejskim systemie nazw i oznaczeń geograficznych. W czwartek komisja konkursowa wybrała je w konkursie "Produkt Europejski z Podlaskiego".


08.02.2012
Prezydent rekomenduje jedną, całościową ustawę o GMO
Prezydent Bronisław Komorowski opowiada się za jedną, całościową ustawą o genetycznie modyfikowanych organizmach (GMO), zamiast cząstkowych rozwiązań, dodawanych do różnych ustaw. W środę w Pałacu Prezydenckim z udziałem Komorowskiego odbyła się debata o GMO.


06.02.2012
Rynek zalewają fałszywe oscypki
Od pięciu lat słynny owczy ser ma certyfikat UE. W założeniu miał jego producentom przynieść wyższą sprzedaż i wyższy zysk. Tymczasem dla kupujących certyfikat gwarantujący wysoką jakość produktu wcale nie jest ważny. Nie wystrzegają się przed kupnem podróbek.


01.02.2012
Sąd o opłatach półkowych: Za dobre miejsce w sklepie trzeba zapłacić
Sąd postanowił: jeśli dostawca więcej zarabia, bo jego towar jest wyeksponowany, powinien płacić opłaty półkowe. Problem tych opłat stał się już tematem procesów. Szacuje się, że w 2011 r. takich spraw mogło być nawet kilkaset.


31.01.2012
Rejestracja „miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” jako Chronionej Nazwy Pochodzenia
31 stycznia 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 75/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” (ChNP).


30.01.2012
Czesław Siekierski wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa w PE
Europosłowie komisji rolnictwa wybrali przez aklamację Czesława Siekierskiego na pierwszego wiceprzewodniczącego komisji. Eurodeputowany będzie pełnił tę funkcję przez 2,5 roku, do końca kadencji PE, informuje na swoim blogu Mirosław Pawlak.


30.01.2012
Raport: Prawie 70 proc. Polaków nigdy nie słyszało o żywności funkcjonalnej
Pojęcie żywności funkcjonalnej nie jest szeroko znane przez Polaków - tylko co dziesiąty zetknął się z tą definicją, a 69 proc. nigdy o czymś takim nie słyszało. Jednak połowa Polaków intuicyjnie dobrze rozpoznaje znaczenie tego terminu i kojarzy go z produktami wzbogaconymi o dodatkowe substancje korzystne dla organizmu.


30.01.2012
Żywność funkcjonalna - czyli co? Konsekwencje braku definicji tej kategorii
Jak pokazują prognozy agencji badawczych rynek żywności funkcjonalnej na świecie wyniesie ok. 170 mld euro. Jest to jednak trudne do precyzyjnego obliczenia, ponieważ pojęcie "żywność funkcjonalna" niej pojęciem tzw. legalnym, tzn. nie jest zdefiniowane w żadnym powszechnie obowiązującym akcie prawnym, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.


27.01.2012
Reforma unijnej polityki rolnej
Jednym z głównych zadań Komisji Rolnictwa PE w 2012 r. jest reforma unijnej polityki rolnej. W agendzie są jednak jeszcze: dopłaty dla producentów mleka, jakość żywności i szczepionki na chorobę niebieskiego języka.


27.01.2012
Identyfikowalność produktów pochodzenia zwierzęcego
Od 1 lipca 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.


26.01.2012
Weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych
W dniu 24 stycznia br. została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE.


25.01.2012
Resort rolnictwa pracuje nad przepisami dotyczącymi pasz GMO
Ministerstwo rolnictwa zamierza przygotować przepisy wydłużające o cztery lata okres kończącego się w br. moratorium na zakaz używania pasz genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt - poinformował PAP wiceminister rolnictwa Andrzej Butra.


23.01.2012
Preparaty spożywcze powinny zniknąć z listy leków refundowanych?
Państwo przestało dopłacać do preparatu spożywczego dla niemowląt alergików. Lekarze są podzieleni. Niektórzy są zdania, że na liście leków refundowanych nie powinno być produktów spożywczych


20.01.2012
Mrożone mięso w UE będzie miało etykiety
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 16/2012, od 1 lipca 2012 roku wszystkie partie
mrożonego mięsa sprzedawane przetwórcom oraz innym jednostkom działającym w przemyśle spożywczym będą musiały posiadać odpowiednie etykiety.


20.01.2012
UE – zmiana norm handlowych dla oliwy z oliwek
Komisja Europejska w rozporządzeniu WE/29/2012 z dnia 13 stycznia br. dokonała zmiany norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek.


18.01.2012
Premier Tusk: Zimą zostaną przyjęte wszystkie projekty ustaw zapowiedziane w expose
Zimą zostaną przyjęte i podpisane przez prezydenta wszystkie projekty ustaw, które zostały zapowiedziane w expose - zadeklarował w środę premier Donald Tusk.


17.01.2012
Nowe decyzje administracyjne lekarzy weterynarii
12. stycznia 2012 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U z 2012, poz. 36).


13.01.2012
Komisja Europejska zapowiada wszczęcie postępowania ws. naruszenia prawa UE
W dn. 6 stycznia br. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO) Komisji
Europejskiej zapowiedziała rozpoczęcie postępowania w sprawie naruszenia prawa unijnego w stosunku do 14 państw członkowskich, które do 1 stycznia 2012 r. nie zdołały wycofać z produkcji tradycyjnych klatek dla kur niosek.


13.01.2012
Rejestracja fasoli wrzawskiej jako Chronionej Nazwy Pochodzenia
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało dziś opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę fasola wrzawska (ChNP).


08.01.2012
Komisja rolnictwa: Odrębna ustawa o GMO to krok w dobrym kierunku
Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie odnosi się do propozycji prezydenta, by regulacje prawne dotyczące GMO znalazły się w odrębnej ustawie.


04.01.2012
KE chce zweryfikować przepisy dotyczące znakowania żywności dla dzieci
W Komisji Europejskiej trwają prace nad Projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.


31.12.2011
Duże sieci handlowe będą płacić 1-proc. podatek obrotowy?
Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą, żeby sklepy płaciły podatek obrotowy. Według projektu Klubu PiS wynosiłby on 1 proc. - informuje "Rzeczpospolita".
Politycy z różnych ugrupowań zgodnie twierdzą, że jest to rozwiązanie warte rozważenia .


23.12.2011
UE – przedłużenie zgody na obecność zanieczyszczeń rzepakiem GMO
Dnia 14 grudnia 2011 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt – SCoFCAH przedłużył okres wychodzenia z obecności zanieczyszczeń rzepakiem GMO w łańcuchu żywnościowym i paszowym do 2017 roku.


23.12.2011
Nowe produkty wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1370/2011, które ukazało się w dniu 22 grudnia 2011 r., kiełbasa „Gornooryahovski Sudzhuk” została wpisana do rejestru produktów chronionych nazw pochodzenia (CHNP) oraz chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG).


15.12.2011
Koniec mieszania w sokach - zmiana przepisów UE
W środę 14.12.2011 r. Parlament Europejski zaakceptował nowe, przyjazne konsumentom zasady oznakowania owocowych soków i nektarów. Oznakowanie ma uniemożliwić używanie potencjalnie mylących nazw soków mieszanych oraz informacji o braku cukru.


12.12.2011
Rada i PE zatwierdziły propozycję Komisji dot. pakietu mlecznego
Dnia 6 grudnia 2011 roku doszło do zatwierdzenia przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady nowych regulacji na rynku mleka, które w październiku bieżącego roku zostały formalnie przedstawione przez Komisję Europejską. Reforma ma zapewnić lepsze ceny dla producentów i wzmocnić ich siłę negocjacyjną.


07.12.2011
GIS: badania nie wykazały przekroczenia limitu barwników w słodyczach
Wyniki badań słodyczy, przeprowadzonych po kontrolach w sklepikach szkolnych, nie wykazały przekroczeń limitów barwników - dowiedziała się w środę PAP w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


06.12.2011
Butelki PET pod nadzorem
Branża tworzyw sztucznych lobbuje za wprowadzeniem obowiązkowej kaucji za butelki typu PET – donosi "Puls Biznesu".


01.12.2011
Sieci handlowe i dostawcy wspólnie ustalą zasady współpracy i pobierania opłat za usługi
Sieci handlowe wspólnie z dostawcami chcą zmienić prawo, a dokładnie art. 15. ust.1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), który według obu stron jest przepisem wadliwym, utrudniającym współpracę sektora produkcji z dystrybucją. Przedstawiciele obu branż chcą zdefiniować zasady współpracy i pobierania opłat za usługi oferowane przez sieci handlowe.


30.11.2011
W 2012 r. KE może uregulować relacje na linii producenci - przetwórcy - sieci handlowe
Komisja Europejska poprosiła przedstawicieli łańcucha dostaw żywności do przedstawienia, do czerwca 2012 roku, opcji regulacji prawnych, które pomogą wdrażać zasady dobrych praktyk w łańcuchu żywnościowym.


29.11.2011
Informacja na produkcie ma być zgodna z prawdą
Musimy wiedzieć, co spożywamy, dlatego ważne jest, by informacje umieszczane na produktach były rzetelne i zgodne z prawdą - podkreślali uczestnicy seminarium poświęconego tej sprawie.


25.11.2011
UE – nowe rozporządzenie o oznakowaniu żywności
W dn. 22 listopada br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


25.11.2011
UE i Szwajcaria razem będą chronić nazwy geograficzne
W dniu 16 listopada br. ukazała się Decyzja Rady z dnia 20 października 2011 roku dotycząca
zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.


22.11.2011
Opublikowane nowe rozporzadzenie unijne o znakowaniu
W dniu dzisiejszym Dzienniku Urzędowym UE L 304 z 22.11.2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.


18.11.2011
Organizacje handlowe chcą nowego departamentu w resorcie gospodarki
Przedstawiciele organizacji handlowych chcą, by w Ministerstwie Gospodarki powstał nowy departament - handlu wewnętrznego i usług. Przekonują, że brakuje jednolitej polityki wobec handlu, a poziom legislacji w tym zakresie jest zbyt niski.


14.11.2011
Wyszukiwarka Środków Ochrony Roślin
W związku z rozpoczęciem z dniem 14 czerwca 2011 r. stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1) na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniono interaktywną wyszukiwarkę informacji dotyczących dopuszczonych do obrotu w Polsce środków ochrony roślin.


14.11.2011
Zakaz połowów śledzi
10 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25 – 27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego (Dz. U. Nr 240, poz. 1433).


09.11.2011
IJHAR-S: za trzy lata nowe unijne etykiety na pieczywie
Branża piekarnicza powinna przygotować się do zmiany znakowania swoich wyrobów, za trzy lata wejdą w życie unijne przepisy, które regulują zakres informacji na etykietach wyrobów - poinformował we wtorek główny inspektor IJHAR-S Stanisław Kowalczyk.


07.11.2011
UE – stawki celne cukru na 2012 r.
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) nr 1006/2011 ustalające stawki celne na 2012 r.


07.11.2011
UE – międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao ratyfikowane
UE postanowiła podpisać ratyfikowane w czerwcu 2010 r. Międzynarodowe porozumienie w
sprawie kakao. Porozumienie z 2011 r. będzie obowiązywać do końca września 2012 r.


31.10.2011
Polska chce pomóc krajom Partnerstwa Wschodniego we wdrażaniu norm UE dotyczących żywności
Polska chce pomagać krajom Partnerstwa Wschodniego we wdrażaniu unijnych norm dotyczących przepisów weterynaryjnych, fitosanitarnych oraz bezpieczeństwa i jakości żywności - zapowiedział w piątek w Krakowie wiceminister rolnictwa Andrzej Butra.


28.10.2011
Propozycje Komisji Europejskiej dot. mechanizmów rynkowych dla cukru w sezonie 2011/12
Na 300 posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych Komisja Europejska przedstawiła krajom członkowskich szereg mechanizmów rynkowych, jakie planuje wprowadzić w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień).


28.10.2011
UE – postęp w zapobieganiu zanieczyszczeniom pasz dioksynami
Zgodnie z planem dnia 21 października br. obradował Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt –SCoFCACH. Eksperci dyskutowali nad propozycją Komisji dot. harmonizacji monitoringu wykrywania dioksyn na różnym poziomie łańcucha żywnościowego, w tym bardziej restrykcyjny sposób segregacji tłuszczów przeznaczonych do paszy i żywności.


26.10.2011
Fasola „Piękny Jaś z Doliny Dunajca” ze znakiem ChNP
25 października 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1073/2011 z dnia 20 października 2011 roku rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/fasola z Dolny Dunajca (ChNP).


25.10.2011
Polsce grozi kara nałożona przez UE, Polakom - znaczne podwyżki cen wody
Jeśli do 2015 r. Polska nie zdąży zmodernizować instalacji wodno-kanalizacyjnych i spełnić norm UE, Unia może nałożyć na nasz kraj karę w wysokości 4 mln 143 tys. euro dziennie. Wskutek kosztownych inwestycji mogą jednak nastąpić znaczne podwyżki cen wody.


21.10.2011
Ministrowie rolnictwa UE skrytykowali w czwartek proponowaną przez KE reformę WPR
Niemcy wyraziły przekonanie, że decyzja o reformie nie powinna być podjęta, zanim UE nie wypracuje kompromisu ws. nowego budżetu UE na lata 2014-2020.


21.10.2011
UE – wstępna propozycja zmian w sektorze cukru po 2015 r.
Komisja Europejska przedstawiła wstępny projekt zmian Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych po 2013 r. W przypadku rynku cukru obecne uregulowania wygasają w październiku 2015 r.


20.10.2011
Kabanosy - Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
20 października 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1044/2011 z dnia 19 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę „kabanosy”.


20.10.2011
Higiena środków spożywczych - wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Nawet jeżeli kupujący mogą dotknąć pieczywa gołymi rękami albo kichnąć nad skrzynką pełną chleba, to nie znaczy, że żywność ta automatycznie jest niezdatna do spożycia.


13.10.2011
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej - wstępna ocena najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego z perspektywy Polski
W dniu 12 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję założeń reformy Wspólnej Poltyki Rolnej na lata 2014-2020. Finalne rozwiązania legislacyjne będą znane dopiero po głosowaniach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, co nastąpi prawdopodobnie pod koniec 2012 r.


12.10.2011
Unia Europejska podejmuje prace nad przepisami dotyczącymi środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
W ramach grupy roboczej Rady rozpoczęły się prace nad opracowanym przez Komisję Europejską projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Rozporządzenie docelowo ma zastąpić obecnie regulującą rynek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Dyrektywę 2009/39/WE.


11.10.2011
Zmiany w prawodawstwie dot. wsparcia owoców miękkich i tytoniu
Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło w dniu 29 września br. projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, który przewiduje wprowadzenie w latach 2012-2013 nowej płatności do tytoniu wysokiej jakości oraz oddzielnej płatności do owoców miękkich.


10.10.2011
GIS: w lokalach gastronomicznych 3,5 proc. tłuszczów złej jakości
3,5 proc. tłuszczów używanych w lokalach gastronomicznych było niebezpiecznych dla zdrowia, ale w większości takich miejsc przestrzegano dobrych praktyk - wynika z badania przeprowadzonego przez SGGW na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


10.10.2011
Nowe przepisy dotyczące etykietowania świeżego mięsa
Unia przyjęła obowiązkowe przepisy dotyczące umieszczania na etykietach kraju pochodzenia w odniesieniu do świeżej wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego oraz mięsa drobiowego.


07.10.2011
Sprzedaż jaj z chowu klatkowego po 2011 roku
W związku z nieprawdziwymi, rozpowszechnianymi przez media informacjami dotyczącymi zakazu sprzedaży jaj z chowu klatkowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że po 2011 roku jaja z chowu klatkowego będą mogły być nadal sprzedawane.


07.10.2011
Dwa nowe sery w unijnym rejestrze ChNP, z Hiszpanii i Słowenii
W dniu 5 października 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 986/2011 z dnia 30 września br. wpisujące do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) nazwę "Queso Casín" - informuje FAMMU/FAPA.


03.10.2011
Na opakowaniu – więcej danych o produkcie
29 września Rada przyjęła nowe unijne rozporządzenie w sprawie informacji o żywności. Ustanawia ono dodatkowe wymogi etykietowania, dzięki którym konsumenci, wybierając żywność, będą mogli podejmować świadome, sprzyjające zdrowiu decyzje.


01.10.2011
UE – wstępna propozycja zmian uregulowań w sektorze cukru
Komisja Europejska opracowała wstępną propozycję zmian w sektorze cukru. Obowiązujące
aktualnie uregulowania wygasną 30 września 2015 roku.


26.09.2011
Refundacje do eksportu mięsa i żywca wołowego bez zmian
W dniu 23 czerwca br. ukazało się rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2011 ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny, a także żywca wołowego.


26.09.2011
UE – refundacje do eksportu drobiu bez zmian, nowe ceny reprezentatywne.
W dn. 23 września 2011 r. opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 946/2011 ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego.


24.09.2011
Ukraina uzgodniła z UE zasadnicze kwestie ws. wolnego handlu
W przeddzień wizyty prezydenta Wiktora Janukowycza w Moskwie, Ukraina i Unia Europejska uzgodniły zasadnicze kwestie umowy o powołaniu wspólnej strefy wolnego handlu - poinformował szef ukraińskiej delegacji ds. rozmów o strefie, Wałerij Piatnycki.


19.09.2011
Negocjacje umowy o wolnym handlu pomiędzy UE i Kanadą wciąż trwają
Unia Europejska może odmówić otwarcia swojego rynku na kanadyjską kukurydzę, wołowinę, wieprzowinę oraz słodycze, jeżeli Kanada nie zapewni lepszego dostępu do silnie chronionego rynku mleczarskiego.


19.09.2011
Zjednoczone Emiraty Arabskie zniosły zakaz importu wołowiny z Polski
Zjednoczone Emiraty Arabskie zniosły zakaz importu wołowiny z Polski (mięsa od zwierząt w wieku do 30 miesięcy życia) wprowadzony w związku z zagrożeniem tzw. chorobą szalonych krów (BSE) w 2001 roku.


19.09.2011
UE – zmiany zapisów o wprowadzeniu na rynek pozakwotowej produkcji
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 839/2011 zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 222/2011 o wprowadzeniu na rynek wspólnotowy 500 tys. ton pozakwotowych cukru i izoglukozy bez karnych opłat.


16.09.2011
Polscy rybacy będą mogli łowić więcej dorszy i śledzi, za to mniej łososia
Komisja Europejska zaproponowała w czwartek zwiększenie kwoty dopuszczalnych połowów dorsza bałtyckiego i dwóch stad śledzi na Bałtyku. Polscy rybacy będą mogli wyłowić w 2012 r. ponad 20 tys. ton śledzia i podobną ilość dorsza, za to mniej niż dotąd - łososia.


14.09.2011
Rząd wydał rozporządzenia zmieniające granice trzech stref ekonomicznych
Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenia zmieniające granice specjalnych stref ekonomicznych: krakowskiej, wałbrzyskiej i mieleckiej - podało Centrum Informacyjne Rządu.


12.09.2011
UE przedłuża wzmocnione kontrole żywności z Japonii
UE przedłużyła do końca roku wzmocnione kontrole żywności i pasz z określonych regionów Japonii, które mogły być narażone na napromieniowanie w związku z wypadkiem w elektrowni jądrowej Fukushima - podała w piątek KE. Uspokaja, że nie ma powodów do obaw.


12.09.2011
Prezydent podpisał nowelę ustawy o spółkach handlowych
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o spółkach handlowych - poinformowała w piątek w komunikacie kancelaria prezydenta. Nowela ma ułatwić funkcjonowanie firmom.


07.09.2011
Nieformalne spotkanie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa
W dniach 11 – 13 września we Wrocławiu odbędzie się Nieformalne spotkanie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa organizowane przez polską prezydencję w Radzie UE, któremu przewodniczył będzie Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


06.09.2011
Co dalej z polskim rynkiem GMO?
Weto prezydenta, wbrew powszechnym opiniom, ma niewielki wpływ na działalność tych firm, które produkują i importują żywność zmodyfikowaną genetycznie.


25.08.2011
KE czeka na dalsze kroki Polski w sprawie GMO
KE nie wyśle na razie wniosku do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar pieniężnych na Polskę za nieprzestrzeganie zobowiązań związanych z GMO. Uzależnia swoją decyzję m.in. od głosowania nad wetem prezydenta w sprawie ustawy o nasiennictwie.


24.08.2011
Prezydent Komorowski: Weto do ustawy o nasiennictwie za niezgodność z prawem UE
Niezgodnością z prawem Unii Europejskiej tłumaczył prezydent Bronisław Komorowski swoją decyzję o zawetowaniu ustawy o nasiennictwie, która zawiera przepisy dotyczące GMO.


23.08.2011
Ministerstwo rolnictwa przyjęło program wieloletni o ochronie roślin uprawnych
Rada Ministrów zdecydowała o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska" na lata 2011 - 2015.


22.08.2011
Nowe metody klasyfikacji tusz wieprzowych zatwierdzone przez UE
17 sierpnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazały się 2 decyzje wykonawcze Komisji zatwierdzające nowe metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce i na Węgrzech.


19.08.2011
Szczecińskie pierniki i konfitura na Liście Produktów Tradycyjnych
Szczecińskie pierniki oraz konfitura szczecińska z owoców róży - to kolejne produkty z Pomorza Zachodniego, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych ministerstwa rolnictwa.


17.08.2011
Rząd przyjął założenia Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
Do 2050 roku polska gospodarka ma być niskoemisyjna oraz konkurencyjna na europejskim i globalnym rynku - przewidują przyjęte we wtorek przez rząd założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).


17.08.2011
Rząd podjął uchwałę w sprawie ochrony roślin
Rada ministrów podjęła uchwałę dotyczącą ustanowienia planu wieloletniego, który ma na celu m.in. ochronę roślin uprawnych. Program ma działać w latach 2011-2015, a jego realizacja pochłonie ponad 38 mln zł - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.


16.08.2011
Już 21. grecki ser w unijnym rejestrze CHNP
W dniu 3 sierpnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 766/2011 z dn. 29 lipca br. wpisujące do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) nazwę „Xygalo Siteias״. Specyficzny charakter produktu wynika ze ścisłego związku z obszarem geograficznym, specjalnej techniki produkcji i mleka o szczególnych cechach - informuje FAMMU/FAPA.


09.08.2011
Zniesienie obowiązku dołączania tymczasowych świadectw dla warzyw świeżych, wywożonych z Polski do Federacji Rosyjskiej
Federacja Rosyjska poinformowała o zniesieniu z dniem 9 sierpnia br. specjalnego trybu eksportu warzyw z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, który wymagał dołączania do każdej partii warzyw tzw. „świadectw tymczasowych”, potwierdzających brak obecności Shiga toksycznych bakterii E. coli (szczep O104).


05.08.2011
Trzy nowe produkty z chronioną nazwą pochodzenia
Komisja Europejska zarejestrowała w rejestrze chronionych nazw pochodzenia (ChNP) i chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) trzy nowe produkty. Dwa z nich pochodzą z Francji zaś trzeci z Grecji - informuje www.farmer.pl.


29.07.2011
Wciąż brak refundacji wywozowych dla mleka i jego przetworów
W dniu 21 lipca 2011 roku w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 709/2011 z dnia 20 lipca bieżącego roku, ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych - informuje FAMMU/FAPA.


28.07.2011
Nowe kary za nielegalny handel uliczny
Karę grzywny oraz wprowadzenie możliwości przepadku sprzedawanego towaru za prowadzenie handlu poza miejscem do tego wyznaczonym przez gminę przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń, który w czwartek pozytywnie oceniła sejmowa komisja.


27.07.2011
Śląski przysmak zastrzeżony w UE
27 lipca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę kołocz śląski/kołacz śląski (ChOG).


25.07.2011
Zmiany standardów jakości i znakowania soków
W nr 6/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Zmiany standardów jakości i znakowania soków” autorstwa Izabeli Tańskiej.


25.07.2011
Zmiany w przepisach o naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i stołowych
W nr 6/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Zmiany w przepisach o naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i stołowych” autorstwa Tadeusza Wojtaszka.


25.07.2011
Jakość wód butelkowanych i napojów - problemy mikrobiologiczne
W nr 6/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Jakość wód butelkowanych i napojów - problemy mikrobiologiczne” autorstwa Doroty Kręgiel i Anny Rygały.


22.07.2011
Zasady wymiany handlowej warzywami Polska - Rosja
Począwszy od dnia 20 lipca br. Federacja Rosyjska przywróciła możliwość importu z Polski warzyw świeżych wyprodukowanych w Polsce.


22.07.2011
UE musi utrzymać ścisłą kontrolę nad BSE
Według rezolucji przyjętej w Parlamencie Europejskim (PE) duży spadek przypadków gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w Unii Europejskiej nie może prowadzić do osłabienia kontroli.


21.07.2011
Jesienią projekt nowego europejskiego prawa ws. e-handlu
Jesienią komisarz UE ds. sprawiedliwości przedstawi Komisji Europejskiej projekt nowego dobrowolnego prawa, proponowanego przez Polskę, regulującego e-handel - ustalono we wtorek w Sopocie podczas nieformalnego spotkania unijnych ministrów sprawiedliwości.


11.07.2011
UE – ministrowie środowiska nadal zajmują różne stanowiska względem propozycji zakazu uprawy GMO
Propozycja Komisji, aby zezwolić państwom członkowskim na większą elastyczność w kwestiach uprawy bądź zakazu GMO dalej napotykają na opór kilku liczących się państw członkowskich jak: Francja, Włochy, Niemcy i Hiszpania.


11.07.2011
Parlament Europejski za zmianami w stosowaniu przetworzonych białek
Podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego (PE) w dniu 6 lipca br.,
Eurodeputowani opowiedzieli się za stopniowym znoszeniem zakazu stosowania przetworzonych białek zwierzęcych w paszach dla nie przeżuwaczy (drób, świnie itd.).


07.07.2011
PE zrobi rewolucję w etykietach żywności
PE przyjął w środę nowe przepisy o etykietowaniu żywności. Informacja o wartości odżywczej produktu - kaloriach, zawartości tłuszczu, tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek i soli - będzie musiała być czytelnie podana na opakowaniu.


07.07.2011
Spotkanie PFPŻ ZP z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
W dniu 21 czerwca 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie zorganizowane przez PFPŻ ZP pod patronatem euro-deputowanego dr Czesława Siekierskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, polscy euro-posłowie oraz reprezentanci Stałego Przedstawicielstwa RP. Dotyczyło ono prac parlamentarnych w związku ze zbliżającym się drugim czytaniem plenarnym i głosowaniem projektu rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


01.07.2011
UE – autoryzacja importowanej bawełny GMO GHB614 do stosowania w paszach i żywności
Komisja decyzją UE/354/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku zezwoliła na wprowadzenia do obrotu na terenie UE produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie bawełnę GMOGHB 614 firmy Bayer CropScience.


01.07.2011
UE – autoryzacja kukurydzy GMO MON89034xMON88017 oraz linii 1507 do pasz i żywności
Komisja decyzją UE/366/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku zalegalizowała na terenie Unii produkty zawierające zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON89034xMON88017 firmy Monsanto do importu i przerobu w celach żywnościowych i paszowych.


01.07.2011
UE – Komisja akceptuje próg zanieczyszczeń 0,1% GMO w importowanych paszach
Dnia 24 czerwca KE zaakceptowała próg 0,1% dla przypadkowych zanieczyszczeń nie autoryzowanym GMO w importowanej paszy.


01.07.2011
UE – ustalono treść rozporządzenia o oznakowaniu żywności
W dn. 22 czerwca br. Rada UE potwierdziła osiągnięcie kompromisu z Parlamentem Europejskim w zakresie oznakowania żywności.


27.06.2011
UE – lista materiałów paszowych rozszerzona
W listopadzie 2010 r. przedstawiciele państw członkowskich UE w Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt SCoFCACH poparli propozycję, aby rozszerzyć listę materiałów stosowanych do produkcji pasz.


27.06.2011
Jest już rozporządzenie dot. wypłaty wsparcia dla producentów warzyw
W dniu 17 czerwca Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr 585/2011 ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw.


27.06.2011
Dzień Żywności w Parlamencie: Lepsze etykiety i produkty regionalne
Parlament pokazał się we wtorek od kuchni. I to dosłownie! Eurodeputowani Komisji Rolnictwa głosowali nad przepisami dotyczącymi jakości żywienia, a w parlamentarnej kuchni promowane były produkty regionalne z różnych części Europy.


27.06.2011
Miód drahimski objęty unijną ochroną
Miód drahimski to pierwszy produkt z Zachodniopomorskiego, który został objęty unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała miód w kategorii Chronione Oznaczenie Geograficzne - poinformował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.


14.06.2011
UV poprawia bezpieczeństwo
Autor: dr inż. Waldemar Dzwolak, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


10.06.2011
Nowe wymagania przy eksporcie warzyw z terytorium UE na Ukrainę
Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy - Główna Państwowa Inspekcja Ds. Kwarantanny Roślin Ukrainy wprowadzają tymczasowo, od 10 czerwca 2011 nowe wymagania przy wwozie na terytorium Ukrainy produktów pochodzenia roślinnego (warzyw).


09.06.2011
Kolejne zmiany w VAT już od lipca 2011 r.
W Sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.


09.06.2011
Przed GMO nie uciekniemy
Autor: prof. Tomasz Twardowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Rządy i organizacje międzynarodowe powinny wspomagać rozwój innowacyjnych technologii, a zwłaszcza nauk przyrodniczych o dużym potencjalnym znaczeniu gospodarczym.


09.06.2011
Dodatki tak, ale z głową
Autor: prof. Mirosław Jarosz, Alicja Walkiewicz, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

Aby uniknąć nadmiaru substancji dodatkowych w diecie, należy przestrzegać zasad prawidłowego żywienia, stosować urozmaiconą i zróżnicowaną dietę oraz starać się wybierać żywność mniej przetworzoną.


07.06.2011
Nowa definicja "Polskiej Wódki"
W resorcie rolnictwa trwają prace nad nowelizacją ustawy o wyrobie napojów spirytusowych.


30.05.2011
Minister Sawicki do europosłów: Zmieńcie zapisy projektu rezolucji PE w sprawie WPR
Minister rolnictwa Marek Sawicki zaapelował w piątek w liście do polskich europosłów o zmianę zapisów projektu rezolucji PE w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej. Jego zdaniem są one niekorzystne dla polskiego rolnictwa.


25.05.2011
Zastosowanie niskiego ciśnienia w technologii żywności”
W nr 4/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Zastosowanie niskiego ciśnienia w technologii żywności” autorstwa prof. Piotr P. Lewicki.


25.05.2011
Chloropropanole i chloroestry w produktach spożywczych
W nr 4/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Chloropropanole i chloroestry w produktach spożywczych” autorstwa Arkadiusza Szterka, , Bożeny Waszkiewicz-Robak, Rity Kromołowskiej, Jakuba Mikiciuka, Małgorzaty Czerwonki i Marka Roszko.


25.05.2011
Prozdrowotne właściwości mikroorganizmów probiotycznych
W nr 4/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Prozdrowotne właściwości mikroorganizmów probiotycznych” autorstwa Marcina Schmidta, Agnieszki Olejnik-Schmidt.


25.05.2011
„Kazeinomakropeptyd - właściwości technologiczne i żywieniowe”
W nr 4/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Kazeinomakropeptyd - właściwości technologiczne i żywieniowe” autorstwa Justyny Kozioł, Waldemara Gustawa.


24.05.2011
Jakie wymogi musi spełniać para czysta do bezpośredniego kontaktu z żywnością?
STIGEN Sp. z o.o. jest jednym z czołowych europejskich producentów specjalistycznych urządzeń do produkcji pary czystej do żywności i wyrobów do kontaktu z żywnością.


20.05.2011
UE – Komisja odrzuciła polski wniosek o zwiększenie kwoty produkcyjnej na cukier
Komisja Europejska odrzuciła propozycję Polski, która zakładała zwiększenie kwoty produkcyjnej na cukier o 15% od sezonu 2011/12 (październik/wrzesień).


06.05.2011
Informacja dotycząca projektu budżetu na 2012 r. na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo
W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. przyjętej w dniu 5 maja br. przez Radę Ministrów na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zostały przewidziane środki w łącznej kwocie ponad 49.104 mln zł, w tym na wydatki w ramach budżetu środków europejskich 22.300 mln zł oraz KRUS 15.916 mln zł.


05.05.2011
Seminarium z SG Rady UE w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W dniach 5-6 maja br. w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbywa się seminarium dotyczące przygotowań do polskiej prezydencji, w którym biorą udział przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.


26.04.2011
Kolejny włoski ser w unijnym rejestrze CHNP
W dn. 18 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 375/2011 z dn. 11 kwietnia br. wpisujące do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) nazwę "Formaggella del Luinese".


26.04.2011
16 polskich mleczarni może eksportować produkty na rynek Unii Celnej
Dnia 13 kwietnia 2011 roku dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii rosyjskie służby
weterynaryjne na podstawie gwarancji udzielonych przez polskie służby weterynaryjne
o spełnieniu przez 16 zakładów mleczarskich wymagań weterynaryjno-sanitarnych Unii Celnej (zasada pre-listingu) ostatecznie zatwierdziły do eksportu na rynek tego ugrupowania w/w podmioty.


19.04.2011
Kiełbasa myśliwska i jałowcowa uznane za tradycyjne specjalności w UE
Kolejne polskie produkty otrzymały unijne logo. Są to: kiełbasa myśliwska i kiełbasa jałowcowa.


08.04.2011
5-proc. stawka VAT na wyroby mleczarskie
Od początku roku sprzedaż wyrobów mleczarskich podlega opodatkowaniu 5-proc. stawką VAT. Wcześniej obowiązywała stawka 7-proc. - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


08.04.2011
Zmiany w taryfie celnej na banany
W dniu 4 kwietnia bieżącego roku ukazało się rozporządzenie nr 306/2011 uchylające dotychczas obowiązujące rozporządzenie nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych dla importowanych na teren Unii Europejskiej bananów.


08.04.2011
PE poprze zniesienie zakazu stosowania białek zwierzęcych w paszach
Parlament Europejski zadeklarował, że poprze propozycję Komisji dotyczącą stosowania białek zwierzęcych w paszach dla zwierząt innych niż przeżuwacze (świnie, drób, ryby) pod warunkiem, że będą zapewnione odpowiednie testy i mechanizmy bezpieczeństwa.


06.04.2011
UE zaostrza limity radioaktywności dla żywności z Japonii
Kontrole żywności sprowadzanej z Japonii do UE będą prowadzone według niższych, a więc bardziej restrykcyjnych, dopuszczalnych poziomów radioaktywności - zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.


31.03.2011
Puszka napoju nie doda dzieciom skrzydeł
Zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom poniżej 12-13 roku życia proponuje wprowadzić w Polsce Główny Inspektor Sanitarny - zapowiada "Metro".


25.03.2011
Pokonaj konkurencję czystą parą do żywności
Para przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością wymaga gwarantowanej czystości, higieniczności, odpowiedniej wilgotności i temperatury. Para wodna stykająca się bezpośrednio z żywnością nie może zawierać jakichkolwiek substancji, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka lub mogą zanieczyścić żywność.


25.03.2011
Znakowanie mięsa i jego przetworów – wymagania przepisów prawnych
W nr 3/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Znakowanie mięsa i jego przetworów – wymagania przepisów prawnych” mgr Wioletty Bogusz-Kaliś z firmy JARS Centrum Jakości.


25.03.2011
Przetwory mięsne wzbogacone w kwasy tłuszczowe omega-3
W nr 3/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Przetwory mięsne wzbogacone w kwasy tłuszczowe omega-3” autorstwa mgr Joanny Rygielskiej oraz dr hab. Mirosława Słowińskiego, prof. SGGW z SGGW.


21.03.2011
UE – mieszane nastroje Rady ds. środowiska względem podstaw krajowych zakazów GMO
W poniedziałek 14 marca br. na posiedzeniu Ministrów ds. Środowiska UE dyskutowano kwestie możliwych podstaw zakazu na uprawę GMO w poszczególnych państwach członkowskich.


17.03.2011
Senat proponuje, by ciastka o terminie ważności do 45 dni były objęte 8 proc. VAT
Senat zaproponował poprawkę do nowelizacji ustawy o VAT, zgodnie z którą ciastka o terminie minimalnej trwałości nie przekraczającym 45 dni będą objęte 8-proc. stawką VAT.


16.03.2011
Brazylia przeciwko przepisom UE o imporcie drobiu
Brazylia rozważa skierowanie do Światowej Organizacji Handlu (WTO) skargi dotyczącej unijnych przepisów w zakresie importu mięsa drobiowego.


16.03.2011
Zagrożenia związane z żywnością. Sondaż konsumenckich EFSA
W nr 2/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt „Zagrożenia związane z żywnością. Sondaż konsumenckich EFSA”. Poglądy konsumentów są ważne i doceniane przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności.


15.03.2011
Komisja Europejska skarży Polskę za GMO
Komisja Europejska skierowała 2 sprawy przeciwko Polsce do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Obie dotyczącą kwestii paszy i żywności genetycznie modyfikowanej.


15.03.2011
Wykrywanie zafałszowań żywności - wybrane metody
W nr 2/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt „Wykrywanie zafałszowań żywności - wybrane metody” Do zapewnienia bezpieczeństwa, a tym samym jakości produktów, wykorzystywane są coraz nowsze metody wykrywania zafałszowań.


14.03.2011
Rejestracja „chleba prądnickiego” jako ChOG
12 marca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 242/2011 z dnia 11 marca 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę chleb prądnicki (ChOG).


10.03.2011
Programy ochrony owoców i warzyw uwzględniające normy Federacji Rosyjskiej
Podejmując decyzję o produkcji owoców i warzyw z przeznaczeniem na rynek rosyjski należy wypełnić określone przez odbiorcę wymagania.


10.03.2011
Opakowania do żywności - tendencje we wzornictwie
W nr 2/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Opakowania do żywności - tendencje we wzornictwie”. Opakowanie jednostkowe, stanowiące inherentną część produktu konsumpcyjnego, jest powszechnie wykorzystywane w budowaniu przewagi konkurencyjnej przez kreowanie określonego wizerunku produktu czy marki.


09.03.2011
Cytometria przepływowa w nowoczesnej analizie żywności
W nr 2/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt „Cytometria przepływowa w nowoczesnej analizie żywności”. Zastosowanie cytometru przepływowego umożliwia wieloparametryczną analizę cech morfologicznych komórek, interakcji pomiędzy cząsteczkami w komórce, a także ilościowe i jakościowe oznaczanie składu mikrobiologicznego wybranych środowisk.


09.03.2011
Eliminowanie Listeria monocytogenes z żywności. Metody fizyczne i fizykochemiczne
W nr 2/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt „Eliminowanie Listeria monocytogenes z żywności. Metody fizyczne i fizykochemiczne”. W artykule omówiono fizyczne i fizykochemiczne metody eliminacji L. monocytogenes z żywności.


09.03.2011
Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
W nr 2/2011 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt „Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności”. Niewłaściwe podejście do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności opartych na zasadach HACCP może prowadzić do stagnacji zakładowych programów bezpieczeństwa żywności.


08.03.2011
Komisja Europejska zmniejszyła obszar zagrożony pryszczycą w Bułgarii
Komisja Europejska zgodziła się na częściowe zniesienie środków bezpieczeństwa ochrony przed pryszczycą zastosowanych w Bułgarii w związku z epidemią tej choroby.


08.03.2011
Komisja UE zgadza się na import pasz z domieszką GMO
Podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dn. 22 lutego br. Komisja Europejska przyjęła kwalifikowaną większością decyzję dotyczącą dopuszczenia importu pasz zawierających domieszkę (max. 0,1%) nieautoryzowanego w UE GMO.


08.03.2011
Komunikat PIORIN w sprawie eksportu polskich produktów do Rosji
W dniu 23 lutego 2011 roku, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa otrzymał z Komisji Europejskiej powiadomienie, że Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej przywróciła prawo wykonywania badań i wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa wymaganych wobec niektórych rodzajów owoców i warzyw eksportowanych z Polski do Federacji Rosyjskiej 4 polskim laboratoriom (w Poznaniu, Warszawie, Białymstoku oraz w Skierniewicach).


02.03.2011
Senackie komisje za zaostrzeniem przepisów ws. zakazu reklamy alkoholu
Zakaz emisji reklam piwa w telewizji, radiu, kinach i teatrach przed godziną 23 oraz całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu m.in. na stadionach i stacjach paliw - to niektóre z wtorkowych propozycji trzech senackich komisji.


25.02.2011
Czeskie i słowackie kiełbasy w unijnym rejestrze GTS
W dn. 22 lutego br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenia – nr. 158/2011, 159/2011, 160/2011 i 161/2011, przyznające status gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) czterem czeskim i słowackim kiełbasom. Są to – Špekáčky, Spiŝské párky, Lovecký salám i Liptowský salám.


25.02.2011
UE nie jest gotowa na zniesienie zakazu mączek mięsnych w paszach
Podczas posiedzenia Rady UE w dn. 21 lutego br. dyskutowano również propozycję zniesienia zakazu stosowania mączek mięsnych i mięsno-kostnych w paszach dla drobiu i trzody chlewnej.


24.02.2011
Sycylijski owczy ser „Piacentinu ennese" w unijnym rejestrze CHnP
W dniu 15 lutego 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 132/2011 z dn. 14. lutego br. wpisujące do rejestru chronionych nazw pochodzenia nazwę "Piacentinu Ennese (ChnP)".


22.02.2011
Posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli
W dniu 21 lutego 2011 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.
Głównym punktem obrad była dyskusja nad trzecim priorytetem zdefiniowanym przez Komisję Europejską dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, a mianowicie utrzymanie żywotności obszarów wiejskich.


21.02.2011
Polska chce znieść zakaz mączki zwierzęcej w paszach dla świń i drobiu
Polska jest za zniesieniem obowiązującego od 2003 r. unijnego zakazu stosowania mączki mięsno-kostnej w paszach dla świń i drobiu, wprowadzonego w reakcji na epidemię choroby wściekłych krów. Polski wniosek trafi w poniedziałek pod obrady ministrów rolnictwa "27".


18.02.2011
1000 nazwa chroniona w unijnym rejestrze
W dniu 15 lutego bieżącego roku ukazał się komunikat Komisji Europejskiej dotyczący rejestru chronionych nazw unijnych produktów. Zarejestrowano bowiem tysięczną już nazwę takiego produktu – tym razem był to włoski ser owczy.


18.02.2011
Sycylijski owczy ser "piacentinu ennese" w unijnym rejestrze CHNP
W dniu 15 lutego 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 132/2011 z dn. 14. lutego br. wpisujące do rejestru chronionych nazw pochodzenia nazwę "Piacentinu Ennese (CHnP)".


18.02.2011
Podwyższono wiek zwierząt testowanych na BSE w 22 krajach UE
Bruksela zgodziła się na złagodzenie wymagań dotyczących testowania zwierząt na tzw. chorobę szalonych krów (BSE) w 22 krajach członkowskich. Ma to być duży krok w kierunku przywracania swobody działania w sektorze bydła po kryzysie wywołanym przez BSE.


18.02.2011
Polska – zakończono badania wieprzowiny na obecność dioksyn
W dn. 14 lutego br. Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) opublikował komunikat nr 21 Głównego Lekarza Weterynarii o zakończeniu monitoringu mięsa wieprzowego pochodzącego z Niemiec na obecność dioksyn.


12.02.2011
Dyrektywa chroniąca konsumentów przed nadużyciami w handlu już w 2011 r.
Jest szansa, że jeszcze w 2011 r. w życie wejdzie unijna dyrektywa o ochronie konsumentów, zawierająca m.in. zapisy chroniące przed nadużyciami w handlu przez internet - poinformował w piątek eurodeputowany Adam Bielan.


11.02.2011
UE wprowadza środki zapobiegające afrykańskiemu pomorowi świń
W dn. 4 lutego 2011. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzję Komisji Europejskiej z dn. 3 lutego br. w sprawie niektórych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń z Rosji do Unii.


11.02.2011
Choroba Newcastle u drobiu w Szwecji
W dn. 4 lutego br. Szwecja zgłosiła do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) ognisko
choroby Newcastle (rzekomy pomór drobiu) w gospodarstwie hodowlanym kur niosek na Gotlandii.


04.02.2011
Nowy unijny program kontroli pozostałości pestycydów
Jeszcze w październiku minionego roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr
915/2010 z dnia 12 października dotyczące zasad przeprowadzenia wieloletniego,
skoordynowanego unijnego programu na rok 2011, 2010 oraz 2013 mające go na celu
przebadanie na wybranych przykładach zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami
pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.


04.02.2011
Unia debatuje nad przepisami w sprawie klonowania zwierząt
Jak się okazuje UE pozostaje nadal niezdecydowana w sprawie sposobu ustanowienia przepisów dotyczących żywności pochodzącej od klonowanych zwierząt i ich potomstwa.


04.02.2011
Węgrzy łagodzą restrykcje w imporcie niemieckiej wieprzowiny
Węgrzy złagodzili wprowadzone w dn. 19 stycznia br. restrykcje dotyczące importu żywca i mięsa wieprzowego z Niemiec.


04.02.2011
Ukraina wprowadzi licencje w imporcie wieprzowiny i drobiu
Ukraińskie ministerstwo rozwoju gospodarczego i handlu zaproponowało wprowadzenie licencji w imporcie wieprzowiny, mięsa drobiu, produktów drobiowych i słoniny.


03.02.2011
Zalecenia pokontrolne IJHARS
Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków produkcji, tak aby artykuły przez niego wytwarzane były odpowiedniej jakości. Zalecenia pokontrolne mogą mu w tym pomóc, ponieważ ich celem nie jest wytknięcie błędów, ale wskazanie co trzeba poprawić, aby wyeliminować nieprawidłowości.


31.01.2011
Producenci pieczywa mogą korzystać z 5-proc. stawki VAT
W stosunku do nielicznej grupy artykułów spożywczych, mocą nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obniżono stawkę VAT z 7 proc. do 5 proc. Zdaniem Gazety Podatkowej, na liście znalazło się m.in. pieczywo.


28.01.2011
UE przygotowuje plan antydioksynowy
Podczas posiedzenia Rady Ministrów UE ds. rolnictwa w dn. 24 stycznia br., komisarz ds. zdrowia John Dalli poinformował o przygotowywanym przez Komisję planie nowych regulacji w sektorze pasz w UE. Celem projektu jest zapobieżenie wystąpienia kryzysu dioksynowego w przyszłości.


28.01.2011
UE – odstępstwo na import cukru dla Antyli Holenderskich
Komisja Europejska opublikowała decyzję (2011/47/UE – notyfikowaną jako C(2011) 140) w
sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia dla cukru z Antyli Holenderskich.


28.01.2011
Wdrożenie technologii pary czystej - eliminacja ryzyka zanieczyszczenia produktu spożywczego
Najistotniejszą cechą w zakresie zastosowania pary wodnej w przemyśle spożywczym, w procesach, gdzie para ma bezpośredni kontakt z żywnością, jest czystość pary wodnej. Taka para nie może zawierać jakichkolwiek substancji, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka, lub mogą zanieczyścić żywność jako niekontrolowany, niedopuszczalny „dodatek do żywności.”


27.01.2011
Nowy standard - FSSC 22000 – certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności
FSSC 22000 to nowy schemat certyfikacji stworzony przez grupę roboczą GFSI (Global Food Safety Initiative, www.ciesnet.com), - stowarzyszenie największych producentów żywności na świecie, przedstawicieli sieci handlowych oraz jednostek certyfikacyjnych.


25.01.2011
Nie będzie embarga na polskie owoce w Rosji
Wykrycie przez rosyjskie służby pozostałości pestycydów w polskich owocach nie zamknie dla naszych firm rosyjskiego rynku. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa porozumiała się w tej sprawie z Federacją Rosyjską.


24.01.2011
Główny Lekarz Weterynarii: polska żywność jest bezpieczna
Polska żywność jest bezpieczna - zapewnił w piątek PAP Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek. Nasze wędliny są produkowane z polskiego mięsa i wytwarzane na bazie krajowych pasz, które są systematycznie kontrolowane przez służby weterynaryjne.


23.01.2011
Inspekcja weterynaryjna zajęła 19 ton niemieckiego mięsa w dwóch polskich zakładach
W dwóch przetwórniach na Warmii i Mazurach służby weterynaryjne zajęły 19 ton mięsa importowanego z Niemiec. Mięso będzie przebadane w celu ustalenia, czy nie zawiera rakotwórczych dioksyn - poinformował w piątek Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie.


21.01.2011
Niemcy chcą aby UE stworzyła bazy danych dostawców mięsa ekologicznego
Niemieckie władze wezwały UE do stworzenia bazy danych dostawców produktów mięsa posiadających certyfikaty producentów żywności ekologicznej, ponieważ odnotowano przypadki fałszowania oznakowania ekologicznego.


21.01.2011
UE – PE wstępnie za utrzymaniem zakazu skarmiania białkami zwierzęcymi
Komitet ds. Środowiska PE wstępnie opowiedział się za utrzymaniem zakazu skarmiania zwierząt hodowlanych proteinami zwierzęcymi.


21.01.2011
UE – Komisja ustanawia wytyczne dot. rozróżniania komponentów pasz
Komisja zaleceniem UE/25/2011 z 14 stycznia 2011 ustanowiła wytyczne dotyczące rozróżniania pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi.


21.01.2011
Włosi przyjęli przepisy dotyczące etykietowania produktów
Po 10 latach gorących debat, w dniu 19 stycznia br. włoski parlament przyjął przepisy dotyczące obowiązkowego umieszczania na wszystkich produktach spożywczych informacji o kraju pochodzenia.


21.01.2011
Niemcy – plan działania po aferze dioksynowej
W dn. 18 stycznia br. frakcja liberałów Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji
Europejskiej o pełną diagnozę obecnej afery dioksynowej w Niemczech w celu zapobieżenia
podobnym skażeniom w przyszłości.


19.01.2011
Projekt ustawy o GMO ponownie wrócił do podkomisji
Projekt ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych (GMO) ponownie wrócił do prac w podkomisji. Zdaniem posłów, podkomisja powinna przeanalizować grudniowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie GMO i uwzględnić go w projektowanej ustawie.


19.01.2011
Minister rolnictwa Niemiec: Zanieczyszczenie pasz dioksynami mogło być działaniem z premedytacją
Niemiecka minister rolnictwa Ilse Aigner oceniła, że zanieczyszczenie pasz dla zwierząt dioksynami mogło być efektem działania z premedytacją. - Sprawcy byli i są pozbawieni skrupułów - powiedziała w Bundestagu.


17.01.2011
Władze Niemiec ogłaszają plan walki z toksyczną żywnością i paszami
Niemcy ogłosiły w piątek plan działań mających wymusić wyższe standardy przy produkcji paszy zwierzęcej. Wcześniej ogłoszono alarm zdrowotny po odkryciu wysoce toksycznej dioksyny chemicznej w paszy.


14.01.2011
Skażoną dioksynami wieprzowinę sprzedano do Polski
Część skażonej dioksynami wieprzowiny z 35 świń, oprawionych przez rzeźnię w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt, sprzedano do Polski i Czech, ale nie jest jasne, czy mięso to trafiło do spożycia - poinformował w czwartek tamtejszy rząd krajowy.


14.01.2011
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. obecności dioksyn w tłuszczu używanym do produkcji pasz na terenie Niemiec
W dniu 28 grudnia 2010 r. Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał pierwszą informację dotyczącą stwierdzenia obecności dioksyn w tłuszczu używanym do produkcji pasz na terenie Niemiec.


13.01.2011
Polscy producenci mogą mieć duże problemy z eksportem jabłek do Rosji
Polscy eksporterzy owoców i warzyw mogą mieć kłopoty z eksportem do Rosji. Rosjanie chcą zaostrzenia kontroli fitosanitarnych, które mają m.in. polegać na badaniu każdej partii owoców wysyłanej na ich rynek. Tak szczegółowe badania praktycznie zablokują eksport.


13.01.2011
Słowacja odwołała zakaz importu jaj i drobiu z Niemiec
Słowackie ministerstwo rolnictwa odwołało w środę wprowadzony w ubiegłym tygodniu zakaz importu jaj i mięsa drobiowego pochodzących z Niemiec.


12.01.2011
Nowe unijne zasady dotyczące ochrony roślin, zwierząt i żywności
Wraz z nowym rokiem polscy rolnicy muszą spełniać nowe unijne zasady dotyczące ochrony roślin, zwierząt i żywności.


11.01.2011
Prawie 3 tys. niemieckich ferm drobiu i trzody może znowu produkować
Resort rolnictwa Dolnej Saksonii, najbardziej dotkniętej skażeniem dioksynami ogłosił, że z liczby 4468 gospodarstw hodowlanych zamkniętych w tym landzie zakaz dostaw jaj, drobiu i wieprzowiny dotyczy nadal tylko 1470.


11.01.2011
Zmiana stawek VAT - problemy z nią związane
W nr 12/2010 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Zmiana stawek VAT - problemy z nią związane” autorstwa Radosława Maćkowskiego z firmy Deloitte.


10.01.2011
NIEMCY – DIOKSYNY W JAJACH I PASZACH DLA DROBIU I TRZODY
Niemieckie ministerstwo rolnictwa zleciło tymczasowe zamknięcie ponad tysiąca gospodarstw produkcyjnych trzody chlewnej i drobiu z Dolnej Saksonii oraz 139 gospodarstw z Nadrenii Północnej-Westfalii z uwagi na wykrycie dioksyn w paszach i jajach.


10.01.2011
KONTYNGENTY TARYFOWE NA IMPORT PRODUKTOW Z MŁODEJ WOŁOWINY DO UNII
W dniu 28 grudnia 2010 roku ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2010 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2011 roku kontyngentów taryfowych na import do UE produktów z młodej wołowiny (baby beef).


10.01.2011
UE – EFSA DOPUSZCZA POLUZOWANIE ZASAD PRZECIWDZIAŁANIA BSE
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz – EFSA w połowie grudnia 2010 r. wydała pozytywną opinię nt. możliwości przesunięcia wieku testowanego bydła pod kątem BSE.


05.01.2011
Raktopamina na forum Codex Alimentarius
Autor: prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednym z tematów, który od wielu lat wzbudza wiele dyskusji oraz polemik na forum Codex Alimentarius jest przypadek raktopaminy, składnika pasz w hodowli bydła i trzody chlewnej.


03.01.2011
Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii zacznie działać już za rok?
Połączenie inspekcji weterynaryjnej, ochrony roślin i jakości handlowej ma zmniejszyć koszty administracyjne kontrolowania jakości żywności "od pola do stołu". Minister Sawicki chce, by nowe przepisy mogły wejść w życie już za rok, 1 stycznia 2012 r. Zmiany szykowane są również w ustawie o nasiennictwie czy przepisów dot. środków ochrony roślin.


29.12.2010
Porozumienie IJHARS z PCA
W dniu 29 grudnia 2010 r. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor JHARS i Eugeniusz W. Roguski, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi działającymi w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych.


29.12.2010
Ministerstwo rolnictwa nie zmieni wysokości stawek za wystawianie świadectw weterynaryjnych
Resort zgodził się natomiast na podniesienie innych opłat o wskaźnik inflacji. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna na początku roku ma podjąć decyzję, czy akceptuje te propozycje.


27.12.2010
Rozporządzenie MRiRW ws. krajowych laboratoriów referencyjnych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 grudnia 2010 r. podpisał rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.


23.12.2010
Minister rolnictwa chce powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Priorytetami MRIRW w 2011 r. będzie przygotowanie do polskiej prezydencji, wypracowanie założeń Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 oraz zakończenie prac nad reformą Wspólnej Polityki Rybackiej - zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.


17.12.2010
Podpisanie umowy IJHARS z ARR
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z 21 czerwca 2006 roku, ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (art. 42),


14.12.2010
Bezpośrednie wykonywanie wyroków cywilnych i handlowych w UE
Firmom łatwiej i taniej będzie dochodzić swoich praw od nierzetelnych kontrahentów zagranicznych na podstawie wyroków sądowych - zapowiedziała we wtorek KE, proponując zniesienie żmudnej i kosztownej procedury uznawania orzeczeń obcych sądów za granicą.


14.12.2010
KE chce wzmocnić pozycję producentów mleka wobec przetwórców i sieci handlowych
Komisja Europejska zaproponowała w czwartek nowe unijne przepisy, które mają poprawić pozycję producentów mleka wobec przetwórców i pośredników, zapewnić stabilność sektora i bardziej zorientować go na potrzeby rynku. KE potwierdziła, że w 2015 r. znikną kwoty mleczne.


10.12.2010
Większość krajów UE za wzmocnioną współpracą ws. patentów, Polska też
Większość krajów UE poparło w piątek wzmocnioną współpracę grupy państw UE ws. patentów, która ma powstać, by przełamać opór Włoch i Hiszpanii dotyczący tłumaczeń. Także Polska chce do niej wejść, by zredukować koszty dla biznesu - powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec.


10.12.2010
Będą mniejsze limity połowowe
W Brukseli ministrowie uzgodnili mniejsze limity połowów ryb w 2011 r. na Morzu Północnym i na północnym Atlantyku - podaje Rzeczpospolita.


09.12.2010
Kornwalijski ser uznany najlepszym na świecie
Po raz kolejny sędziowie World Cheese Awards przyznali tytuł najlepszego sera świata. Nagroda została przyznana brytyjskiemu pleśniowemu serowi "Cornish Blue". Jest to ser z mleka krów rasy fryzyjskiej, produkowany przez kornwalijską spółkę Cornish Cheese Company w Liskeard w Kornwalii od 2001 roku. Dojrzewa on od 12 do 14 tygodni - informuje FAMMU/FAPA.


09.12.2010
UE – WĄTPLIWOŚCI NT. PROPOZYCJI LEGALIZACJI NARODOWYCH ZAKAZÓW UPRAWY GMO
W połowie listopada br. prawnicy PE wyrazili krytyczne uwagi względem lipcowej propozycji Komisji, która zakłada możliwość legalnego zakazu uprawy GMO w poszczególnych państwach członkowskich.


09.12.2010
UE – NOWE CIASTO W REJESTRZE CHRONIONYCH OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) nr 1165/2010 wpisujące do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych niemieckie ciasto Salzwedeler Baumkuchen.


09.12.2010
Rozporządzenie dotyczące kontroli płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki 8 grudnia br. podpisał rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.


07.12.2010
UE: na mięsie będzie obowiązkowo wskazany kraj pochodzenia
Na wieprzowinie, drobiu i jagnięcinie sprzedawanych w UE będzie obowiązkowo wskazany kraj pochodzenia, tak jak obecnie na wołowinie i cielęcinie - zgodzili się we wtorek ministrowie zdrowia "27". Produkty spożywcze będą opatrzone informacją o wartościach odżywczych.


04.12.2010
Propozycja KE ws. patentu trudna do zaakceptowania
Obecna propozycja Komisji Europejskiej ws. jednolitego patentu europejskiego jest trudna do zaakceptowania - powiedział w piąkek w Brukseli wiceminister gospodarki Marcin Korolec. Polska chce, by przedsiębiorcy mieli dostęp do dobrych, angielskich tłumaczeń patentów.


04.12.2010
Gouda Holland i Edam Holland uzyskały status ochrony pochodzenia
Jak informuje FAMMU/FAP, na mocy rozporządzenia Komisji UE nr 1121/2010 i 1122/2010 słynne holenderskie sery otrzymały status ochrony geograficznej (Chronionego Oznaczenia Geograficznego - ChOG).


04.12.2010
MLEKO OD KLONOWANYCH ZWIERZĄT JEST BEZPIECZNE
Na otwartym spotkaniu Komitetu Doradczego Agencji Norm żywienia (FSA) ds. Transgenicznej Żywności i Procesów (ACNFP) stwierdzono, że mleko pochodzące od klonowanego bydła i jego potomstwa jest bezpieczne i może być przeznaczone do konsumpcji.


04.12.2010
UE – OPÓŹNIENIA W TRANSPOZYCJI DYREKTYWY O DOBROSTANIE BROJLERÓW
Niektóre państwa członkowskie UE – Cypr, Finlandia, Grecja, Węgry oraz Wielka Brytania nie powiadomiły w wyznaczonym czasie Komisji Europejskiej o wdrożeniu do krajowych przepisów dyrektywy Rady 2007/43/WE w sprawie ustanowienia minimalnych zasad ochrony kurcząt brojlerów.


04.12.2010
UE – ZMIANY W PRZEPISACH O USZLACHETNIANIU CZYNNYM
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) nr 1084/2010 (L 310/1) zmieniające
rozporządzenie K(WE) nr 612/2009 o szczegółowych zasadach przyznawania refundacji
eksportowych w przypadku ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym.


03.12.2010
NOWE KONTYNGENTY TARYFOWE DLA PRODUKTÓW O KODZIE CN 0714
W dniu 25 listopada bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr
1085/2010 otwierające i ustalające administrowanie rocznymi kontyngentami taryfowymi na
przywóz słodkich ziemniaków, skrobi z manioku oraz pozostałych produktów.


03.12.2010
UPRAWNIENIA DO IMPORTU ORAZ EKSPORTU TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie niektórych kwestii związanych z importem oraz eksportem produktów żywnościowych. Jak wiadomo obszar Rzeczpospolitej Polskiej jest częścią rynku wspólnotowego. Co za tym idzie, gdy mówimy o eksporcie, bądź też imporcie na myśli mamy przywóz, bądź wywóz towarów do lub z kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej. Sprzedaż pomiędzy krajami UE stanowi tzw. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów.


01.12.2010
"Tak" Papieskiej Akademii Nauk dla żywności genetycznie modyfikowanej
Papieska Akademia Nauk poparła żywność genetycznie modyfikowaną (GMO), podkreślając, że w stosowanej technice nie ma zagrożeń. Opublikowana właśnie rozprawa na ten temat to rezultat badań przeprowadzonych w maju z inicjatywy tej watykańskiej instytucji.


26.11.2010
Produkty zbożowe u podstaw piramidy zdrowego żywienia
W nr 11/2010 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Produkty zbożowe u podstaw piramidy zdrowego żywienia” autorstwa dr Ewy Sicińskiej z SGGW.


26.11.2010
Sejm przyjął senackie poprawki do ustaw o PIT I CIT
Sejm przyjął w czwartek wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Dotyczą one m.in. przepisów przejściowych adresowanych do firm, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


26.11.2010
UE ZATWIERDZA KRAJOWE PROGRAMY ZWALCZANIA CHORÓB ZWIERZĄT NA 2011 R.
W dn. 25 listopada 2010 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazała się decyzja Komisji zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli oraz monitoringu niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2011 rok i lata następne.


26.11.2010
Społeczny wymiar żywienia – zadania dla promocji zdrowia w Polsce
Aż 20% Polaków cierpi na choroby i odchylenia stanu zdrowia związane z nieprawidłową dietą. W skali świata czynniki ryzyka powiązanych z dietą powoduje około 19% zgonów.


25.11.2010
Prezydent podpisał nowelę ustawy o rynku pasz
Polskie przepisy dotyczące m.in. wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu pasz zostaną dostosowane do regulacji UE - przewiduje podpisana w środę przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy o paszach oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


25.11.2010
Drugi produkt spoza UE zarejestrowany jako chronione oznaczenie geograficzne
W dniu 19 listopada 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2010 z dnia 29 października 2010 roku rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę龙口粉丝 (Longkou Fen Si (ChOG)).


24.11.2010
Nowela ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu i tytoniu podpisana
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.


23.11.2010
UE prognozuje mniejszą produkcję cukru w sezonie 2010/11
Komisja Europejska obniżyła prognozę nadwyżki produkcyjnej w sezonie 2010/11 z 3 747 do 2 976 ton. Produkcja kwotowa została oszacowana na 13 772 ton, co daje całkowity wolumen wytworzonego cukru w wysokości 16 478 ton wobec 17 547 ton prognozowanych na początku br. - informuje FAMMU/ FAPA.


23.11.2010
Włoska papryka trafiła na unijną listę nazw chronionych
Komisja Europejska opublikowała kolejną nazwę chronioną dla owoców i warzyw - w rozporządzeniu nr 1021/2010 - „Peperone di Pontecorvo" - chroniona nazwa pochodzenia włoskiej, czerwonej papryki - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej.


22.11.2010
Unijny projekt przepisów o obecności niezatwierdzonych GMO może uzyskać większość
Jak już informowaliśmy wcześniej Komisja Europejska zakończyła prace nad przepisami zezwalającymi na maksymalną 0,1% obecności niezatwierdzonych GMO w importowanych do UE materiałach paszowych.


20.11.2010
Święto Trzech Króli dniem wolnym - prezydent podpisał ustawę
Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która ustanawia 6 stycznia - Święto Trzech Króli - dniem wolnym od pracy. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z nowelą Trzech Króli będzie od 2011 r. uznawane za święto państwowe. Oznacza to, że tego dnia pracownicy będą mieli wolne.


19.11.2010
UE – PRZESUNIĘTE GŁOSOWANIE NAD DOPUSZCZALNOŚCIĄ ZANIECZYSZCZEŃ GMO W PASZACH
Głosowanie dot. dopuszczalności zanieczyszczeń GMO w importowanych paszach (LLP) zostało przesunięte z grudnia br. na styczeń 2011 r. (wg agendy KE - DG Sanco).


19.11.2010
NOWE ROZPORZĄDZENIE W ZAKRESIE INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH KOMISJI
Ze względu na zasadnicze dla zarządzania rynkiem wewnętrznym znaczenie informacji na temat cen odtłuszczonego mleka w proszku stosowanego jako pasza dla zwierząt, na mocy
rozporządzenia komisji UE nr 1041/2010 zmieniono tryb przekazywania informacji określony art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji UE nr 479/2010 z miesięcznego na cotygodniowy.


19.11.2010
ROSJA ŁAGODZI ZAKAZ DOTYCZĄCY MROŻONEGO MIĘSA DROBIU
Rosyjskie służby ds. ochrony zdrowia i praw konsumenta – Rospotrebnadzor postanowiły zmienić wcześniejszą decyzję i wprowadzić jedynie częściowy zakaz dotyczący sprzedaży i stosowania mrożonego mięsa drobiu do produkcji przetworów.


19.11.2010
UE – ZMIANY W TERMINACH WYDAWANIA WNIOSKÓW IMPORTOWYCH I
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) nr 1000/2010 zmieniające w 2011 r. terminy wydawania wniosków importowych i eksportowych (i co za tym idzie ich ważność).


15.11.2010
Rozporządzenia dotyczące Inspekcji Weterynaryjnej
Rozporządzenia:
ws. opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną; ws. wynagrodzenia za czynności wykonywanie przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii


10.11.2010
Prezydent podpisał ustawę dot. umowy podatkowej ze Szwajcarią
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę dotyczącą ratyfikacji zmian w polsko-szwajcarskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zmiany te mają umożliwić obu krajom wymianę informacji podatkowych.


10.11.2010
Prezydent podpisał nowelę ustaw o PIT, CIT i podatku ryczałtowym
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustaw o PIT, CIT i podatku ryczałtowym, zawierającą techniczne zmiany związane z wejściem w życie nowych przepisów nt. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - poinformowała Kancelaria Prezydenta.


06.11.2010
Mięso drobiowe trzeba będzie znakować krajem pochodzenia
Państwa członkowskie UE osiągnęły nieformalne porozumienie w sprawie poszerzenia obowiązku oznakowania produktów krajem pochodzenia również na mięso drobiowe - podaje FAMMU/FAPA.


05.11.2010
IJHARS radzi jak czytać etykiety produktów spożywczych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadza kontrole u 2000-2500 producentów rocznie. W trakcie kontroli inspektorzy IJHARS sprawdzają m.in. prawidłowość znakowania żywności. Zdarza się, że producenci umieszczają informacje na etykiecie, które mają zachęcić konsumenta do wyboru danego produktu, sugerując, że posiada specjalne właściwości, podczas gdy wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości.


05.11.2010
Jabłka łąckie zarejestrowane jako chronione oznaczenie geograficzne
W dniu 5 listopada 2010 roku jabłka łąckie zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską jako chronione oznaczenie geograficzne (rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]
Jest to już 23 polski produkt zarejestrowany w unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.


05.11.2010
Bakterie Listeria monocytogenes. Ograniczanie źródeł zanieczyszczeń żywności
W nr 10/2010 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Bakterie Listeria monocytogenes Cz. II. Ograniczanie źródeł zanieczyszczeń żywności” autorstwa dr inż. Anny Sip z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bakterie L. monocytogenes należą do jednych z najgroźniejszych patogenów przenoszonych przez żywność.


05.11.2010
Śląski kołocz już wkrótce może być chroniony prawem UE
Kołocz śląski już wkrótce może uzyskać status produktu chronionego prawem unijnym. W piątek w "Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej" opublikowano wniosek wpisanie go do rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych.


03.11.2010
Jest unijny projekt przepisu o obecności niezatwierdzonych GMO paszach
Komisja Europejska zakończyła prace nad przepisami zezwalającymi na maksymalną 0,1 proc. obecność niezatwierdzonych GMO w importowanych do UE materiałach paszowych (LLP).


02.11.2010
Rejestracja „śliwki szydłowskiej” i „obwarzanka krakowskiego” jako ChOG
Dnia 30 października 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane dwa rozporządzenia Komisji Europejskiej: nr 975/2010 oraz nr 977/2010 z dnia 29 października 2010 r. Wpisują one w rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych odpowiednio nazwy: „śliwka szydłowska” oraz „obwarzanek krakowski”.


31.10.2010
Zakaz wykorzystywania klonowanych zwierząt do produkcji żywności
Jak wynika z przecieków z unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia, Komisja Europejska wkrótce zaproponuje tymczasowy 5-letni zakaz wykorzystywania klonowanych zwierząt do produkcji żywności - informuje FAMMU/FAPA.


29.10.2010
Jest porozumienie ws. etykietowania wieprzowiny, baraniny i drobiu
Kraje Unii doszły do nieformalnego porozumienia w sprawie rozszerzenia obowiązkowego etykietowania wieprzowiny, baraniny i drobiu - podaje FAMMU/FAPA.


28.10.2010
Komisja zwraca się do Francji, Cypru i Polski o dokonanie transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych
Komisja Europejska zwróciła się do Francji, Cypru i Polski o zgłoszenie krajowych środków wykonawczych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2008/90/WE w sprawie materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych.


28.10.2010
Mechanizmy fiskalne wspierające działalność badawczo-rozwojową
W nr 10/2010 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Mechanizmy fiskalne wspierające działalność badawczo-rozwojową” autorstwa Michała Turczyka i Edyty Janus z firmy Deloitte.


28.10.2010
Znakowanie produktów mlecznych informacje obligatoryjne i dobrowolne
W nr 10/2010 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł pt. „Znakowanie produktów mlecznych informacje obligatoryjne i dobrowolne” autorstwa Wioletty Bogusz-Kaliś z firmy JARS Centrum Jakości.


26.10.2010
Zmiany na rynkach owoców i warzyw, tytoniu, suszu paszowego, zbóż, lnu i konopi uprawianych na włókno
W dniu 22 października 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.


26.10.2010
Żywność mniejszego ryzyka
prof. dr hab. Andrzej Lenart
Znajomość przyczyn oraz mechanizmów psucia się żywności, jak również wiedza o technologiach utrwalania umożliwiają rozwój nowych produktów o wysokiej stabilności i jakości oraz dużej wartości odżywczej. Na przykład, nowe technologie i techniki wytwarzania konserw umożliwiają polepszenie ich barwy, zapachu, tekstury i smaku. Nowe składniki mogą modyfikować i utrzymywać je w czasie przetwarzania i przechowywania.


25.10.2010
Kontrole IJHARS: jakość soków i nektarów
Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2010 rok, w II kwartale wojewódzkie inspektoraty JHARS w: Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie, przeprowadziły kontrolę w zakresie jakości handlowej soków i nektarów z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych.


25.10.2010
Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
W dniu 21 października 2010 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Rozporządzenie to wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.


23.10.2010
Gouda Holland i Edam Holland uzyskają status ochrony pochodzenia
Słynne holenderskie sery otrzymały zielone światło w sprawie przyszłej ochrony geograficznej (Chronionego Oznaczenia Geograficznego -ChOG) - informuje FAMMU/FAPA.


23.10.2010
Słowacki wędzony ser owczy w unijnym rejestrze GTS
Jak informuje FAMMU/FAPA, w dn. 19 października 2010 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 930/2010 z dn. 18. października br. wpisujące do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) nazwę "Ovčí salašnícky údený syr".


22.10.2010
Sejm jednogłośnie zmienił ustawę o towarach paczkowanych
Sejm jednogłośnie opowiedział się za przedłożonymi przez rząd zmianami w ustawie o towarach paczkowanych. Nowelizacja poprawia błąd Senatu, który w pracach nad ustawą w 2009 r. wykreślił przecinek, co zmieniło sens przepisów dotyczących kontroli przedsiębiorstw paczkujących produkty.


19.10.2010
Sprzedawcy nie będą musieli obniżać cen wadliwych towarów
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o cenach i kontroli skarbowej. W myśl ustawy sprzedawcy nie będą musieli obniżać ceny towaru wadliwego bądź uszkodzonego.


19.10.2010
KE idzie do sądu przeciw Czechom z powodu "Pomazánkovégo másla"
Pod koniec sierpnia br. Komisja Europejska zdecydowała się skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę niedopełnienia przez Czechy konieczności nowelizacji krajowego ustawodawstwa tak, aby było ono zgodne z unijnym - informuje FAMMU/FAPA.


14.10.2010
Zakończenie 27. Sesji Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Europy (CCEURO)
8 października przyjęciem raportu zakończyła się w Warszawie 27. Sesja Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Europy (CCEURO). W sesji udział wzięło 80 delegatów i obserwatorów reprezentujących 32 państwa i jedną organizację międzyrządową - członków Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), 1 kraj obserwatorski oraz 3 międzynarodowe organizacje pozarządowe. Spotkaniu przewodniczył Profesor Krzysztof Kwiatek z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.


13.10.2010
Rejestracja „kiełbasy lisieckiej” jako Chronionego Oznaczenia Geograficznego
Dnia 13 października 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010 z dnia 12 października 2010 r. zapisujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) nazwę „kiełbasa lisiecka”.


12.10.2010
Polska ponownie nominowana na Regionalnego Koordynatora FAO/WHO dla Europy
27. Sesja Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Europy (CCEURO)
Podczas drugiego dnia obrad 27. Sesji Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Europy odbywającej się w tym tygodniu w Warszawie przedstawiciele Szwajcarii dziękując za dotychczasowe zaangażowanie Polski w prace Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w regionie Europy i sprawowanie funkcji Koordynatora od 2009 roku zaproponowali ponowną nominację naszego kraju do pełnienia tej prestiżowej roli na kolejną kadencję 2011-2013. Nominację Polski poparły inne delegacje, w tym obecny na sesji przedstawiciel Prezydencji belgijskiej, reprezentujący zdanie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.


12.10.2010
Rejestracja „suski sechlońskiej” jako Chronionego Oznaczenia Geograficznego
Dnia 9 października 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 897/2010 z dnia 8 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) nazwę Suska sechlońska.


06.10.2010
USA i UE będą walczyć z podróbkami
Stany Zjednoczone i Unia Europejska doszły do porozumienia w sprawie wykorzystywania prestiżowych nazw artykułów spożywczych takich jak Champagne, czy Parma. To kolejna usunięta przeszkoda na drodze do międzynarodowego paktu, mającego zwalczać rozwijający się handel podrabianymi towarami.


05.10.2010
Warsztaty na temat Kodeksu Żywnościowego w Warszawie
04 października 2010 r. w Warszawie odbyły się Warsztaty na temat Kodeksu Żywnościowego, organizowane przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światową Organizacją Zdrowia (WHO).


01.10.2010
Konsolidacja inspekcji kontrolujących żywność
Ministerstwo rolnictwa planuje połączyć trzy funkcjonujące obecnie inspekcje kontroli jakości żywności w jedną: Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Są już założenia do projektu ustawy - poinformował PAP wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.


30.09.2010
IJHARS odpowiada na pytania konsumentów
16.09.2010 na stronie internetowej IJHARS został opublikowany komunikat prasowy na temat wyników kontroli jakości handlowej piwa w Polsce. W ślad za tą publikacją IJHARS otrzymuje liczne pytania od konsumentów zwracających się z prośbą o podanie nazw kontrolowanych zakładów produkcyjnych i marek handlowych, w których stwierdzono nieprawidłowości.


30.09.2010
Rozporządzenie w sprawie zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2010 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów określono sposób prowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego. Obecnie kwestie te uregulowane są w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 18).


28.09.2010
Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
W dniu 27 września br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Polskę reprezentował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.


27.09.2010
Opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających
W dniu 24 września 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 174 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności.


27.09.2010
Zmiana rozporządzenia w sprawie składowania i transportu produktów głęboko mrożonych
W dniu 23 września 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 173 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych.


27.09.2010
Sejm uchwalił nowelę ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Sejm znowelizował w piątek ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska. Przewiduje ona m.in. utworzenie systemu informatycznego EkoInfoNet, przy pomocy którego będą zbierane i udostępniane dane dotyczące m.in. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.


24.09.2010
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - nowe obowiązki dla producentów
W nr 7-8/2010 „Przemysłu Spożywczego” ukazał się artykuł dr nauk prawnych, lek. Med. Iwony Wrześniewskiej-Wal pt. „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - nowe obowiązki dla producentów”.


24.09.2010
Trzy państwa skarżą KE za legalizację upraw ziemniaka GMO
Ziemniak GMO Amfora firmy BASF został autoryzowany przez Komisję w marcu br. Tymczasem Luksemburg, Węgry i Austria skarżą Komisję za legalizację do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - informuje FAMMU/FAPA.


23.09.2010
KE chce zakazać dodawania cukru do soków owocowych
Zakaz dodawania cukru do soków owocowych - to najważniejsza zmiana zaproponowana w środę przez Komisję Europejską do unijnej dyrektywy o sokach z 2001 r. W ten sposób KE realizuje swoją politykę promocji zdrowej, zrównoważonej diety.


22.09.2010
Komisja Europejska sprzyja żywności genetycznie modyfikowanej
Europejski komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów, John Dalli, zapowiedział kontynuowanie prac nad akceptacją upraw genetycznie modyfikowanych (GM), zaś państwa UE debatują nad propozycją pozwalającą im decydować, czy rozwijać czy zakazać kontrowersyjnej technologii.


20.09.2010
Wyniki kontroli jakości handlowej piwa w II kwartale 2010 r.
W II kwartale 2010 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości piwa w 27 podmiotach, w tym 1 przetwórni ekologicznej. Blisko ¼ kontrolowanych partii nie spełniała wymogów w zakresie parametrów fizykochemicznych, a 43 proc. było źle oznakowanych.


20.09.2010
Rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom nakazom lub zakazom wdraża niektóre z postanowień dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 18 z 23.01.2003, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 124).


20.09.2010
Higiena produkcji - wytyczne Komisji Europejskiej
Na stronie internetowej Komisji Europejskiej zostały opublikowane wytyczne dla przemysłu spożywczego oraz dla urzedowych organów kontroli państw członkowskich dotyczące interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów unijnych z zakresu higieny produkcji.


18.09.2010
NOWELIZACJA PRZEPISÓW WS. DOSTAW DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
14 września 2010 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 807/2010 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii.


17.09.2010
Panel "Przemysłu Spożywczego" na targach Polagra-Food i Polagra-Tech, 14.09.2010 r.
14 września 2010 roku podczas Międzynarodowych Targów Polagra-Food w Poznaniu miała miejsce konferencja pt. „Informacje na etykietach produktów spożywczych - jakie i dla kogo?". Organizatorem był miesięcznik „Przemysł Spożywczy" przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego SIGMA-NOT oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności. Patronat nad konferencją objął Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Sporzywczych - prof. Stanisław Kowalczyk.


16.09.2010
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego określono sposób ustalania tego numeru nadawanego zakładom produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego oraz wskazano wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w tego rodzaju zakładach.


15.09.2010
Rozporządzenie ws. plombowania środków transportu wywożących produkty pochodzenia zwierzęcego
W rozporządzeniu z 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, określono rodzaj informacji umieszczanej na plombie nakładanej przez organy Inspekcji Weterynaryjnej – w przypadku, gdy państwo trzecie (np. Federacja Rosyjska) wymaga zastosowania tego rodzaju plomby oraz rodzaj informacji umieszczanych na plombie nakładanej ponownie, w przypadku jej zerwania przez organ celny podczas kontroli.


03.09.2010
Komunikat IJHARS
Na stronie Głównego Inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych został zamieszczony komunikat dotyczący stwierdzanych zafałszowań produktów na rynku spożywczym:


24.08.2010
UNIJNYM ZIELONYM NIE UDAŁO SIĘ ZMIENIĆ PRZEPISÓW WS. "MLEKA ŚWIEŻEGO"
Komisja Europejska zapowiada, że nie zamierza znieść stosowania terminu "mleko świeże" wobec produktu, który jest przydatny do spożycia przez okres ponad 7 dni. A taki właśnie projekt złożyli w Parlamencie Europejskim eurodeputowani Zielonych, proponując zmianę istniejących przepisów i argumentując, że produkt o ponad 7-dniowym terminie przydatności do spożycia nie może być określony jako "mleko świeże", gdyż "jest to mylące" i nie do przyjęcia. Przedstawiciele Komisji odpowiedzieli, że europosłowie nie przedstawili dla swej teorii żadnego uzasadnienia naukowego, które UE mogłaby poddać analizie, a tym samym wszelka dyskusja jest bezprzedmiotowa.


15.08.2010
Ministerstwo Rolnictwa chce zawężenia definicji "Polskiej wódki"
Resort rolnictwa chce, aby wódkę oznaczaną jako "Polska wódka" można było produkować wyłącznie z żyta i ziemniaków - informuje Rzeczpospolita i przypomina, że dotychczas ustawa o produkcji napojów spirytusowych z 2006 r. mówiła, iż znak można stosować wyłącznie w przypadku wódki wytworzonej z krajowych zbóż i ziemniaków.


13.08.2010
Renate Sommer o etykietowaniu produktów spożywczych: konsument ma prawo wiedzieć, co kupuje
W czerwcu br. Parlament Europejski zaaprobował nowe przepisy dotyczące etykietowania produktów żywnościowych. Według nowej legislacji każdy wyrób będzie musiał być obowiązkowo opatrzony czytelną informacja na temat jego wartości kalorycznej oraz zawartości soli i cukru. Posłowie odrzucili propozycje, aby na produkcie pojawił się też tzw. "systemu świateł drogowych", gdzie czerwony kolor oznacza zbyt wysoką zawartość tłuszczu lub cukru.
Poseł sprawozdawca Renate Sommer (EPL, DE) nie popiera tego pomysłu.


12.08.2010
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rynku mleka
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rynku mleka. Nowelizacja zakłada, że Agencja Rynku Rolnego będzie określała limit dopłat dla firm dostarczających mleko do szkół.


12.08.2010
Senat poparł nowelizację Ordynacji podatkowej
Senat przyjął w czwartek nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa, która przewiduje m.in. utworzenie centralnej bazy danych o podatnikach.


12.08.2010
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany mają dostosować polskie przepisy do regulacji unijnych.


10.08.2010
Rejestracja „podkarpackiego miodu spadziowego” jako Chronionej Nazwy Pochodzenia
W minioną sobotę, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 710/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Podkarpacki miód spadziowy (ChNP)).


10.08.2010
W Sejmie o wagach do tirów
Sejm przyjął jedną z trzech poprawek Senatu do ustawy, dzięki której Inspekcja Transportu Drogowego przejmie od wojewodów stacjonarne wagi służące do ważenia tirów. Stanowi ona, że konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie wag będą finansowane z budżetu państwa.


03.08.2010
Przewodnik eksportera/ Uwaga na opakowania!
Coraz więcej polskich firm eksportujących na rynek niemiecki przystępuje do tzw. dualnego systemu
odbioru i odzysku opakowań. Z przepisami niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach nie warto być
na bakier. Ich nieprzestrzeganie może bowiem mocno uderzyć firmę po kieszeni, a nawet zadecydować
o losie produktu oraz reputacji firmy.
System dualny, czyli co?


29.07.2010
Jednolity tekst ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
W dniu 27 lipca br. w Dzienniku Ustaw nr 136 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


23.07.2010
Informacja IJHARS o wynikach kontroli w zakresie znakowania żywności
Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2010 rok, w I kwartale wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły planową kontrolę w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych.


22.07.2010
Przewodnik dobrej praktyki produkcji materiałów paszowych
1 lipca 2010 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE Europejski Przewodnik dobrej praktyki produkcji materiałów paszowych. Po przyjęciu w 2005 r. rozporządzenia UE ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (183/2005), które zachęciło do rozwoju kodeksu dobrej praktyki w zakresie higieny i zasad HACCP w sektorze pasz, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Skrobi (AAF) oraz Europejska Federacja Przemysłu Olejarskiego i Pasz Białkowych (FEDIOL) wspólnie opracowały Przewodnik zawierający wytyczne dla poszczególnych sektorów.


19.07.2010
Chronione Oznaczenie Geograficzne dla "Miodu kurpiowskiego"
Dnia 13 lipca 2010 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Miód kurpiowski (ChOG)).


14.07.2010
IJHARS publikuje nazwy firm fałszujących żywność
Nowelizacja ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która weszła w życie 18 grudnia 2008 r. nałożyła na organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązek podawania do publicznej wiadomości danych na temat przedsiębiorców, którzy fałszują żywność.
Ustawa nakazuje jednak, by pomijać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice "podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych".


12.07.2010
Nowe unijne rozporządzenie dotyczące refundacji eksportowych
29 czerwca 2010 r. opublikowano obszerne rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych eksportowanych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji.


12.07.2010
Nowe wymagania z zakresu świadectw zdrowia dla przetworów mlecznych sprowadzanych z krajów trzecich
W dniu 10 lipca br. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.


07.07.2010
PE: ograniczenie emisji przemysłowych
Czyste powietrze i przejrzyste zasady to cele, które przyświecały posłom, którzy przyjęli nową dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych. Ograniczenia emisji obowiązywać będą instalacje przemysłowe emitujące zanieczyszczenia do atmosfery, ale państwa członkowskie zachowają możliwość wydłużenia okresów przejściowych w stosunku do elektrociepłowni lub ustanowienia łagodniejszych limitów emisji przemysłowych dla dużych obiektów energetycznych.


05.07.2010
Prawo: zmiany w handlu z Egiptem
Począwszy od czerwca bieżącego roku obowiązują nowe zasady zliberalizowanej umowy dotyczącej wymiany handlowej pomiędzy krajami unijnymi a Egiptem.


01.07.2010
Wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim - sprostowanie dotyczące błędnych informacji w mediach
Ostatnio w mediach ukazały się błędne informacje odnośnie nowych przepisów unijnych dotyczących sprzedaży towarów na sztuki. Poniżej przedstawiamy sprostowanie z Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego:


28.06.2010
Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące monitorowania zanieczyszczeń w żywności.
W ostatnich miesiącach Komisja Europejska wydała 2 zalecenia dla państw członkowskich dotyczące monitorowania w produktach spożywczych znajdujących się w obrocie na terenie Unii Europejskiej określonych zanieczyszczeń, tzn. substancji perfluoroalkilowych oraz akryloamidu.


18.06.2010
Twój produkt jest wyjątkowy – zasługuje na ochronę
Dlaczego warto chronić wzory przemysłowe? Rozmowa w AgroTrendy z rzecznikiem patentowym Kancelarii JWP Heleną Gajek.


17.06.2010
Znakowanie produktów spożywczych - wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim
W dniu wczorajszym, 16 czerwca 2010 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze głosowanie dotyczące projektu rozporządzenia wspólnotowego w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


14.06.2010
COBICO – Akredytowane Biuro Certyfikacji i Laboratorium Opakowań
COBICO Sp. z o.o. posiada w swoich strukturach Akredytowane Biuro Certyfikacji i Laboratorium Opakowań. Biuro Certyfikacji świadczy usługi certyfikacji z zakresu opakowań i rolnictwa - przetwórstwa i ekologicznej produkcji rolnej, produktów regionalnych i tradycyjnych, produktów w programie "Jakość Tradycja" oraz wieprzowiny wysokiej jakości w systemie PQS. Laboratorium COBICO przeprowadza badania opakowań metalowych i z tworzyw sztucznych oraz materiałów opakowaniowych.


14.06.2010
Materiały do kontaktu z żywnościa - po pierwsze bezpieczeństwo
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością to główny temat konferencji szkoleniowej Polskiej Federacji Producentów Żywności, która odbyła się 11 czerwca w Warszawie. Eksperci dyskutowali o aspektach prawnych i technologicznych związanych z tym zagadnieniem. Konferencja zgromadziła ponad 70 przedstawicieli firm z sektora przetwórstwa żywności, instytucji naukowo-badawczych oraz mediów.


07.06.2010
UE – stewia może być dodawana do żywności i napojów
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA potwierdził, że słodzik oparty na bazie stewie jest bezpieczny i może być używany w żywności i napojach. Maksymalna dzienna dawka została określona na 4 mg na kilogram masy cała.


07.06.2010
IJHARS: firmy wciąż mają problem z właściwym znakowaniem swoich produktów
Wyniki 8688 kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzanych w 2009 r. nadal wskazują na szereg nieprawidłowości, zarówno w zakresie cech organoleptycznych, parametrów fizykochemicznych, jak i poprawności znakowania - wynika z raportu opublikowanego przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


06.06.2010
Rola i znaczenie traceability
Rosnąca świadomość konsumentów w zakresie tego, co jedzą i skąd ta żywność pochodzi, prowadzi firmy do ciągłego starania o bezpieczeństwo żywnościowe i poszukiwania sposobów jego zapewnienia. Takie śledzenie całej drogi jaką przebywa żywność od pola na którym rośnie roślina lub pasie się bydło, poprzez proces przetwarzania aż do stołu na którym znajdzie się na naszym talerzu zyskał na zachodzie nazwę vetting lub traceability. Produkty spożywcze będą musiały spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Oznacza to konieczność zachowania przy ich produkcji norm ekologicznych i społecznych.


28.05.2010
Zmiana rozporządzenia dotyczącego wymagań mikrobiologicznych żywności
W dniu 29 kwietnia 2010 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej.


26.05.2010
Dodatki do żywności – prace urzędu EFSA oraz Komisji Europejskiej
20 stycznia 2010 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333 / 2008r. z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności


20.05.2010
Trombina nie znajdzie się na liście dopuszczalnych dodatków spożywczych
Parlament Europejski nie zgodził się na wpisanie trombiny pochodzenia wołowego lub wieprzowego na listę dopuszczalnych dodatków spożywczych, które mogą być dodawane do żywności w przetworach i produktach mięsnych. Zdaniem posłów wpisanie tej substancji na listę dodatków do żywności, stanowiącej załącznik do dyrektywy z 1995 roku, pozwoliłoby na wprowadzanie konsumenta w błąd co do jakości produktu, który kupuje.


15.05.2010
IJHARS: konferencja na temat Codex Alimentarius
6 maja 2010 roku odbyła się konferencja poświęcona roli Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności oraz uczciwych praktyk w międzynarodowym handlu żywnością. Spotkanie, pod honorowym patronatem Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostało zorganizowane przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym.


10.05.2010
Nie te światła dla zdrowszej diety
Znakowanie żywności systemem sygnalizacji świetlnej (“Traffic light”) jest z pewnością jednym z najgorszych pomysłów, jakie przyszły do głowy politykom. Nie ułatwia ono ludziom podejmowania właściwych decyzji żywnościowych, a po prostu przenosi odpowiedzialność na kogoś innego i, co najgorsze, sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi - pisze Jens F. Laurson,
Redaktor naczelny, International Affairs Forum


07.05.2010
UE podzielona w sprawie obowiązkowego umieszczania na etykiecie informacji o pochodzeniu żywności
Po ostatnim posiedzeniu unijnej Grupy Wysokiego Szczebla (GWAS) okazało się, że państwa UE są podzielone w kwestii etykietowania pochodzenia geograficznego produktów mleczarskich.
PFPŻ ZP uważa, że obecny sytem opierający się na dobrowolności znakowania jest korzystniejszy dla przemysłu żywnościowego.


26.04.2010
KE odrzuca włoski dekret o oznakowaniu pochodzenia nabiału
22 kwietnia 2010 r. opublikowano decyzję Komisji dotyczącą włoskiego projektu dekretu, ustanawiającego normy dotyczące oznakowania mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze oraz przetworów mlecznych.


20.04.2010
Jak chronić wzory przemysłowe - bezpłatne warsztaty Kancelarii JWP
Nowe wzory przemysłowe pojawiają się na rynku niemal każdego dnia. Wzór przemysłowy podnosi wartość produktu i decyduje o jego atrakcyjności. Może zdarzyć się tak, że dobry wzór przemysłowy może być najbardziej istotnym atutem decydującym o sprzedaży produktu. Dlatego też jego ochrona powinna stanowić bardzo istotny element strategii marketingowej każdego producenta.


29.03.2010
Ponowna ocena dodatków do żywności
W dniu 26 marca br. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 80 zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności.


23.03.2010
Barwnik E 160d - możliwe zmiany dopuszczonych dawek
Komisja Europejska opracowała projekt Dyrektywy zmieniającej dotychczasową Dyrektywę 94/36/WE w sprawie barwników stosowanych w środkach spożywczych, w zakresie dopuszczalnych poziomów likopenu pochodzenia naturalnego i syntetycznego (E 160d).


18.03.2010
Genetycznie zmodyfikowany ziemniak dopuszczony w Unii Europejskiej
W Dzienniku Urzędowym UE L nr 53 z dnia 4 marca 2010 r. zostały opublikowane 2 decyzje Komisji Europejskiej dotyczące genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amflora. Modyfikacja genetyczna dotyczy zwiększenia zawartości amylopektyny stanowiącej składnik skrobi.


18.03.2010
Znakowanie produktów spożywczych – prace Parlamentu Europejskiego
W dniu 16 marca br. w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego odbyło się głosowanie dotyczące propozycji poprawek tej Komisji do pierwotnej wersji projektu rozporządzenia wspólnotowego w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, opracowanego przez Komisję Europejską.


17.03.2010
Seminarium w Brukseli nt. oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych
W dniu 9 marca 2010 r. odbyło się w Brukseli seminarium zorganizowane przez Komisję Europejską (DG SANCO) dotyczące wdrożenia w krajach członkowskich UE rozporządzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.


16.03.2010
Komisja Europejska odrzuca grecki projket wprowadzenia etykiet krajowego pochodzenia
8 marca 2010 r. opublikowano decyzję Komisji 2010/147/UE dotyczącą projektu dekretu Grecji w sprawie umieszczania, na przetworach mlecznych wszelkiego rodzaju, informacji o kraju pochodzenia surowca (mleka) użytego do produkcji i sprzedaży konsumentowi końcowemu tych produktów oraz w sprawie obowiązków sprzedawców detalicznych dotyczących rozmieszczenia przetworów mlecznych w punktach sprzedaży.


12.03.2010
Zmiana rozporządzenia wspólnotowego w sprawie pobierania prób niektórych produktów do oznaczania mykotoksyn
W dniu 3 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 178/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, orzechów z drzew orzechowych, pestek moreli, lukrecji i oleju roślinnego.


23.02.2010
Projekt nowelizacja ustawy o swobodzie działalności może spowodować ponowne zwiększenie ilości kontroli w firmach
Prezydencka propozycja nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyłączającą spod reżimu tej ustawy przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz organy nadzoru górniczego. Zdaniem KIG, może ograniczyć wolność gospodarczą w Polsce i spowodować pogorsznie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw.


22.02.2010
Ochratoksyna A - zmiana rozporządzenia (WE) nr 1881/2006
W Dzienniku Urzędowym UE L nr 35 z dnia 6 lutego br. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ochratoksyny A.


19.02.2010
Zmiany ustaw dot. PIT i CIT
W dniu 19 lutego 2010 Sejm przyjął nowelizacje ustaw dotyczących m.in. ułatwień dla podatników, którzy chcą świadczyć usługi na rzecz dawnych pracodawców, czy podwyższające limit wartości zwolnionych z podatku prezentów.


16.02.2010
Zmiana rozporządzenia w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
W dniu 12 lutego br. w Dzienniku Ustaw nr 23 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające dotychczasowe rozporządzenie z 12 października 2007 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych.


12.02.2010
Nowe oświadczenia żywieniowe dopuszczone do stosowania przez Komisję Europekjską
W dniu 10 lutego br. w Dzienniku Urzędowym UE nr 37 zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji nr 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych.


09.02.2010
Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - opublikowana
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w dniu 8 lutego br. w Dzienniku Ustaw nr 21 poz. 105


08.02.2010
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Zwiększenia Przejrzystości Rynku
W dniu 1 lutego 2010 r. w Monitorze Polskim nr 5 zostało opublikowane Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego


01.02.2010
Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w dniu 8 lutego 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 21 poz.105.


27.01.2010
Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania wartością odżywczą
W dniu 22 stycznia br. w Dzienniku Ustaw nr 9 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania wartością odżywczą.


21.01.2010
Zanieczyszczenia żywności
Trwają prace Komisji Europejskiej dotyczące poziomów zanieczyszczeń żywności dioksynami i innymi związkami chemicznymi.


20.01.2010
Wybieraj z GDA nowa kampania edukacyjna PFPŻ
Polska Federacja Producentów Żywności rozpoczęła kolejną kampanię edukacyjną dotyczącą systemu znakowania żywności opartego na wskazanym dziennym spożyciu GDA (Guideline Daily Amounts). Kampania skierowana jest do osób decydujących o codziennych zakupach produktów żywnościowych i ma na celu zwiększenie znajomości systemu GDA.


20.01.2010
Prace Komisji Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych
Trwają prace Grupy Roboczej Komisji Europejskiej nad przeniesieniem obowiązujących warunków stosowania substancji dodatkowych do nowego Systemu Kategoryzacji Środków Spożywczych.


20.01.2010
Tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością – prace Komisji Europejskiej
Komisja Europejska opracowała projekt Rozporządzenia w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


18.01.2010
Znakowanie produktów żywnościowych a zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów
Wzrastająca świadomość konsumentów w zakresie racjonalnego sposobu odżywiania i zdrowej, prawidłowo zbilansowanej diety, wiąże się nierozerwalnie z potrzebą zapewnienia konsumentom dostępu do obiektywnych informacji dotyczących zarówno jakości produktu, jak i jego przeznaczenia czy zastosowania. Dostarczenie konsumentom podstawowych informacji na temat żywności nie tylko umożliwia im podejmowanie świadomych decyzji zakupowych, ale także zapewnia właściwe postępowanie z produktem po dokonaniu zakupu i jego użytkowanie. Znakując produkty żywnościowe, producenci są zobowiązani do kierowania się ustalonymi w przepisach prawa żywnościowego kryteriami- pisze Marta Tomaszewska z PFPŻ w styczniowym wydaniu miesięcznika AgroTrendy.


17.01.2010
Maksymalne poziomy kadmu w żywności
Komisja Europejska dyskutuje obecnie kwestię maksymalnych dopuszczalnych poziomów kadmu w żywności. W oparciu o badania EFSA mogą zostać ustalone niższe poziomy tego pierwiastka w zbożach oraz mogą być wprowadzone maksymalne poziomy dla nasion oleistych (poza soją).


00.00.0000
Prace Komisji Europejskiej dotyczące stosowania substancji dodatkowych
Trwają prace Grupy Roboczej Komisji Europejskiej nad przeniesieniem obowiązujących warunków stosowania substancji dodatkowych do nowego Systemu Kategoryzacji Środków Spożywczych.


00.00.0000
Trzy państwa skarżą KE za legalizację upraw ziemniaka GMO
Ziemniak GMO Amfora firmy BASF został autoryzowany przez Komisję w marcu br. Tymczasem Luksemburg, Węgry i Austria skarżą Komisję za legalizację do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - informuje FAMMU/FAPA.


00.00.0000
2012-01-25
Kontrowersyjny projekt ustawy zmieniającej definijcję polskiej wódki trafi do Sejmu. Branża spirytusowa liczy na to, że posłowie się na nią nie zgodzą - czytamy w Rzeczpospolitej.


00.00.0000
Wyrok NSA w sprawie określenia "domowy smak"
W dniu 16.12.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem o sygnaturze: II GSK 2033/13, oddalił skargę jednego z producentów, dotyczącą stosowania określenia "domowy smak" w odniesieniu do produktów zawierających w swoim składzie substancje dodatkowe.


00.00.0000
2015-11-26
Podsekretarz stanu Ewa Lech uczestniczyła 25 listopada br. w polsko-czeskim seminarium inspekcji kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, które odbywało się w Ostrawie (Republika Czeska).


00.00.0000
Rosyjskie embargo na żywność wersja 2.0
Kiedy latem w 2014 roku Rosja postanowiła uderzyć w miękkie podbrzusze UE poprzez wprowadzenie embarga na znaczącą część importowanej żywności, nabardziej palącym problemem było zrekompensowanie przynajmniej części strat jakie ponieśli unijni producenci i jak najszybsze znalezienie nowych rynków zbytu poza Unią.


00.00.0000
2021-09-07
Na stronie BIP RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij