Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Bezpieczeństwo opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością a badania migracji globalnej. Część II
Jednym ze źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności jest przenikanie składników opakowania do produktów żywnościowych, czyli zjawisko migracji . Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności jest kluczowym celem ochrony zdrowia konsumentów. Dlatego wyroby i materiały opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi - podobnie jak żywność - podlegają urzędowej kontroli oraz objęte są systemem wczesnego ostrzegania RASFF .


HamiltonP-logo-PL_zm


Dlatego wyroby i materiały opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi - podobnie jak żywność - podlegają urzędowej kontroli oraz objęte są systemem wczesnego ostrzegania RASFF[1]. Dzięki temu systemowi organy kontroli sanitarnej posiadają szybki dostęp do informacji o produktach stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Nadzór w postaci urzędowej kontroli oraz systemu powiadomień pozwala zapewnić materiałom opakowaniowym wprowadzanym na rynek odpowiednią jakość zdrowotną. W tym artykule skoncentrujemy się na badaniach migracji globalnej, które są jednym z kryteriów oceny bezpieczeństwa opakowań. Podstawą badań migracji globalnej jest założenie, że próbki materiału lub wyrobu wchodzą w interakcję z płynem modelowym imitującym środek spożywczy w czasie i temperaturze odpowiadającej rzeczywistym warunkom użytkowania. Do weryfikacji zgodności materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z wymaganiami stosuje się płyny modelowe imitujące żywność, gdyż z reguły nie jest możliwe zastosowanie konkretnego produktu spożywczego, z którym dany materiał będzie się stykał. Klasyfikacja płynów modelowych została przeprowadzona na podstawie podobieństwa do jednego lub więcej rodzajów żywności. Wykaz stosowanych płynów modelowych podano w tabeli 1[2]. Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 dopuszcza również stosowanie zamienników płynów modelowych[3], dlatego powszechnie olej roślinny zastępuje się np. izooktanem, 95% etanolem. Odpowiedni płyn modelowy dobierany jest na podstawie wymagań zawartych w rozporządzeniu Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011, w zależności od przeznaczenia badanego wyrobu. Krótkie przyporządkowanie płynów modelowych do rodzajów żywności podano w  tabelach 2[4] i 3[5].

 

Tabela 1 Wykaz płynów modelowych imitujących żywność


Płyn modelowy

Skrót

Etanol 10% (v/v).

A

Kwas octowy

3% (m/v)

B

Alkohol etylowy

20% (v/v).

C

Alkohol etylowy

50% (v/v).

D1


cd. Tabeli 1


Olej roślinny

D2

Poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu),                                           

E

 

 


Tabela 2 Przyporządkowanie płynów modelowych imitujących do rodzajów żywność


Rodzaj żywności

 

Symbol płynu modelowego

Żywność o charakterze hydrofilowym

A, B, C

Żywność o charakterze hydrofilowym o pH <4,5

B

Żywność zawierająca nie więcej niż 20 % alkoholu i żywności, która zawiera odpowiednią ilość składników organicznych nadających tej żywności właściwości bardziej lipofilne

C

Żywność zawierająca więcej niż 20 % alkoholu i emulsji typu olej w wodzie

D1

Żywność która ma warstwę wolnych tłuszczów na powierzchni.

D2

Żywność sucha tylko migracja specyficzna

E

 

Tabela 3 Przyporządkowanie płynów modelowych imitujących żywność do różnych rodzajów żywności


Rodzaj żywności

 

Symbol płynu modelowego

Wszystkie rodzaje żywności

Woda destylowana       lub A, B, D2

Wszystkie rodzaje żywności z wyjątkiem żywności kwaśnej

Woda destylowana       lub A, D2

Żywność uwodniona i żywność zawierająca alkohol oraz przetwory mleczne

D1

Żywność uwodniona, kwaśna i żywność zawierająca alkohol oraz przetwory mleczne

D1, B

Żywność uwodniona i żywność zawierająca nie więcej niż 20 % alkoholu

C

Żywność uwodniona i żywność kwaśna oraz żywność zawierająca nie więcej niż 20 % alkoholu

B

 


Indywidualne przyporządkowanie płynów modelowych do kategorii żywności określa tabela 2 załącznika III Rozporządzenia (UE) nr 10/2011[6].


W laboratorium J.S. Hamilton Poland S. A przeprowadza się badania z użyciem wodnych płynów modelowych oraz zamienników płynów modelowych imitujących tłuszcze. Firma  oferuje również akredytowane badanie migracji globalnej z wykorzystaniem poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu), znanego też jako Tenax. Do końca 2013 roku zostanie także wprowadzone badanie migracji globalnej do oliwy z oliwek, które w tej chwili jest wykonywane przez podwykonawców firmy J.S. Hamilton Poland S. A.


 Procedura badań przy użyciu płynów modelowych polega na przygotowaniu próbek do badań zgodnie z założeniami odpowiedniej techniki, poddaniu badanego wyrobu działaniu odpowiedniego płynu modelowego w zdefiniowanych warunkach czasu i temperatury oraz oznaczeniu substancji migrujących poprzez odparowanie do sucha zastosowanego płynu i oznaczeniu wagowym masy nielotnej pozostałości. W Pracowni Badań Produktów Nieżywnościowych rutynowo bada się migrację globalną z wykorzystaniem czterech metod, tj. przez całkowite zanurzenie, metodą komorową, z zastosowaniem torebki i przez napełnienie wyrobu.


Metoda badania przez całkowite zanurzenie[7] jest stosowana dla tworzyw sztucznych w postaci folii i płyt, może być także stosowana do wyrobów czy pojemników, z których można wyciąć badane próbki o odpowiednich wymiarach. Metoda ta może być stosowana dla wyrobów, w których obydwie strony są takie same, gdyż jest to badanie w kontakcie dwustronnym. Badanie tą metodą jest bardziej ostrym badaniem niż badanie przy zastosowaniu torebki lub komory czy przez napełnienie wyrobu, tak więc badanie powtarza się metodą z zastosowaniem kontaktu jednostronnego, gdy w badaniach przez całkowite zanurzenie limit migracji globalnej zostanie przekroczony[8].

 

Badanie jednostronne opakowań realizowane jest m. in. przy użyciu komory pomiarowej. Jest to metoda odpowiednia do badania tworzyw sztucznych w postaci folii i płyt, a zwłaszcza do materiałów zawierających więcej niż jedną warstwę. Technika ta stosowana jest również dla materiałów, które charakteryzują się różną migracją, i które powinny być badane z płynami modelowymi w kontakcie tylko z powierzchnią, która jest przewidziana do kontaktu z produktami spożywczymi[9]. Ze względu na łatwość zachowania powtarzalnej geometrii próbek, metoda ta jest korzystna dla próbek, które można pobrać z płaskiej powierzchni, np. z arkuszy. W laboratorium J.S. Hamilton Poland S. A wykorzystuje się komorę pomiarową przedstawioną na fotografii nr 2.

 

Fot. 2 Komora pomiarowa do badania migracji globalnej.

komoroa_pomiarowa_zm

 

Metoda badań z zastosowaniem torebki (fot.3) jest również badaniem w kontakcie jednostronnym. Wykorzystuje się ją dla tworzyw sztucznych w postaci folii które są łączone w wyniku działania temperatury lub docisku. Szczególnie wykorzystuje się ją do materiałów składających się z więcej niż jednej warstwy, badanych z płynami modelowymi w kontakcie tylko z tą powierzchnią, która jest przewidziana do kontaktu z produktami spożywczymi[10]. Standardowo w laboratorium wykonuje się torebki o wymiarach 1 dm x 1 dm, czyli o powierzchni kontaktu z płynem modelowym 2 dm2.

 

Fot. 3 Torebki do badania migracji globalnej wykonane z badanego wyrobu umieszczone w statywie.

torebki_zmm

 

Migrację globalną z tworzyw sztucznych w postaci pojemników (np. butelki, kubki, itp.) oraz innych wyrobów, które mogą być napełniane, najlepiej jest oznaczać poprzez napełnienie wyrobów płynem modelowym[11].


Kontrola wyrobów opakowaniowych, poprzez wykonywanie między innymi badań takich jak badania migracji globalnej jest skutecznym narzędziem ograniczającym narażenie konsumentów na działanie substancji szkodliwych dla zdrowia. Dzięki odpowiednio dobranym warunkom badania jesteśmy w stanie odzwierciedlić stopień przenikania składników opakowania do żywności w rzeczywistym zastosowaniu tego opakowania. Wynik, który uzyskuje się w badaniu można porównać z dopuszczalnym limitem migracji (określonym przepisami unijnymi i krajowymi) i stwierdzić czy nie został przekroczony.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą laboratorium J.S. Hamilton Poland zamieszczoną na stronie www.hamilton.com.pl .


Wszelkie zapytania proszę kierować do:


Michał Pestka – Dyrektor Branży Badań Opakowań

e-mail: mpestka@hamilton.com.pl

tel. 661-601-612

 

 

 

Autor:                        

mgr inż. Agnieszka Kibitlewska

Kierownik Pracowni Badań

Produktów Nieżywnościowych 

 

 

 [1] K. Ćwiek-Ludwicka, A.Sstelmach, H. Półtora „Bezpieczeństwo wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w systemie Rasff” Rocznik Państwowego Zakładu Higieny 2007, 58, nr 4, strony 599-607

[2] Załącznik III, punkt 1, tabela 1, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

[3] Załącznik V, rozdział 3, punkt 3.4.2, ibidem

[4] Załącznik III, punkt 2,  ibidem

[5] Załącznik III, punkt 4,  ibidem

[6] Załącznik III, punkt 3,  tabela 2,  ibidem

[7] PN-EN 1186-3:2005, Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 3: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych przez całkowite zanurzenie

[8] Materiały szkoleniowe, Bezpieczne opakowania do żywności - nowe wymagania, badania i rozwiązania, 29 kwietnia 2011 Warszawa, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań Zofia Pogorzelska

[9] PN-EN 1186-5:2005, Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne -- Część 5: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem komory pomiarowe.

[10] PN-EN 1186-7:2006,  Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne – Część 7: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych z zastosowaniem torebki

[11] PN-EN 1186-9:2006, Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Tworzywa sztuczne – Część 9: Metody badań migracji globalnej do wodnych płynów modelowych przez napełnianie wyrobu


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij