Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > INFO CENTRUM
PRAWO ŻYWNOŚCIOWE
ORGANIZACJE PRZEMYSŁU
ŻYWNOŚĆ I KONSUMENCI
PRZYDATNE STRONY WWW

Kalendarz obowiązywania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

data obowiązywania: 13.12.2014


Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 r. z wyjątkiem art. 9 ust. 1 lit. l) (informacje o wartości odżywczej), który stosuje się od dnia 13 grudnia 2016 r., i części B załącznika VI (znakowanie mięsa mielonego), którą stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. Środki spożywcze wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed dniem 13 grudnia 2014 r., które nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia, mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych środków. Środki spożywcze wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed dniem 13 grudnia 2016 r., które nie spełniają wymogu określonego w art. 9 ust. 1 lit. l) (informacje o wartości odżywczej), mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych środków. Środki spożywcze wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed dniem 1 stycznia 2014 r., które nie spełniają wymogów określonych w części B załącznika VI (znakowanie mięsa mielonego), mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych środków. Między dniem 13 grudnia 2014 r. a dniem 13 grudnia 2016 r. w przypadku gdy informacja o wartości odżywczej jest przekazywana na zasadzie dobrowolności, musi ona spełniać wymogi art. 30–35. Niezależnie od dyrektywy 90/496/EWG, od art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i od art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 środki spożywcze opatrzone etykietą zgodnie z art. 30–35 niniejszego rozporządzenia mogą być wprowadzane na rynek przed dniem 13 grudnia 2014 r. Niezależnie od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1162/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego środki przejściowe do celów wykonania rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady środki spożywcze opatrzone etykietą zgodnie z częścią B załącznika VI (znakowanie mięsa mielonego) do niniejszego rozporządzenia mogą być wprowadzane na rynek przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

data obowiązywania: 31.12.2015

Część art. 5
Przepisy art. 5 w odniesieniu do: - stosowania dodatków, innych niż plastyfikatory, do warstw lub powłok z tworzyw sztucznych w kapslach i zamknięciach, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d), czyli do warstw z tworzyw sztucznych lub powłok z tworzyw sztucznych tworzących uszczelki w kapslach i zamknięciach, które wraz z tymi kapslami i zamknięciami stanowią co najmniej dwie warstwy różnych rodzajów materiałów; - dodatków stosowanych w apreturze nici szklanych używanych do wzmacniania tworzyw sztucznych.

więcej

Ostatnio opublikowane

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/605 z dnia 9 marca 2023 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie oleinianu etylu, nona-2,6-dien-1-olu, pent-2-en-1-olu, trans-2,cis-6-nonadien-1-olu, 2-dodekenalu, nona-2(trans),6(cis)-dienalu, nona-2,4-dienalu, trans-2-nonenalu, 2,4-dekadienalu, hepta-2,4-dienalu, deka-2(trans),4(trans)-dienalu, dodek-2(trans)-enalu, hept-2(trans)-enalu, non-2-enalu, nona-2(trans),6(trans)-dienalu, undek-2(trans)-enalu, trans-2-oktenalu, trans-2-dekenalu, tr-2, tr-4-nonadienalu, tr-2, tr-4-undekadienalu, octanu heks-2(trans)-enylu, maślanu heks-2-enylu, okt-1-en-3-onu, izopulegolu, 4-terpinenolu, maślanu linalilu, mrówczanu linalilu, propionianu linalilu, izomaślanu linalilu, 3-metylo-2-cyklopenten-1-onu, 3-okso-2-pentylo-1-cyklopentylooctanu metylu, benzofenonu, cynamonianu benzylu, salicylanu etylu, 1,2-dimetoksy-4-(prop-1-enylo)-benzenu, mircenu i β-ocymenu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.Urz. UE L 82)

data publikacji: 21.03.2023


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/655 z dnia 10 marca 2023 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2024 r. oraz zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/493 (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 1532) (Dz.Urz. UE L 81)

data publikacji: 21.03.2023


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/652 z dnia 20 marca 2023 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek prażonych i ekspandowanych ziaren z nasion Euryale ferox Salisb. (makhana) jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Dz.Urz. UE L 81)

data publikacji: 21.03.2023


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/651 z dnia 20 marca 2023 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie ryboflawiny (witaminy B2) wytwarzanej przez Bacillus subtilis KCCM 10445 oraz preparatu ryboflawiny wytwarzanej przez Bacillus subtilis KCCM 10445 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.Urz. UE L 81)

data publikacji: 21.03.2023


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/650 z dnia 20 marca 2023 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu karwakrolu, tymolu, D-karwonu, salicylanu metylu i L-mentolu jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych, indyków odchowywanych w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Biomin GmbH (Dz.Urz. UE L 81)

data publikacji: 21.03.2023


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij