Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Znakowanie ryb i produktów rybnych - informacje dla konsumentów
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że produkty rybołówstwa i akwakultury oferowane do sprzedaży konsumentowi w handlu detalicznym, lokalach gastronomicznych i stołówkach, muszą być odpowiednio oznakowane.

Podmioty działające w łańcuchu dystrybucyjnym „od łowiska do półmiska” zobowiązane są przestrzegać wymagań określonych w rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).


Ryby żywe, świeże, schłodzone, mrożone, wędzone, suszone i solone niezależnie od tego czy są wystawione do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych czy są oferowane luzem, powinny być opatrzone między innymi takimi informacjami jak:

  • handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwa systematyczna (łacińska),
  • metoda produkcji (gdzie złowiono lub wyhodowano),
  • obszar połowu lub hodowli,
  • kategoria narzędzia połowowego (w przypadku surowca poławianego).


Informacje te nie są wymagane w oznakowaniu produktów rybnych przetworzonych i zakonserwowanych (czyli np. marynat i konserw rybnych) jednakże, jeżeli etykieta takiego produktu sugeruje użycie konkretnego gatunku, poprawnym będzie zamieszczenie informacji o handlowym oznaczeniu gatunku i nazwie systematycznej.


Produkt powinien zawierać pełną nazwę handlową zamieszczoną w „Wykazie oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców”. Wykaz ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Rybactwo/ Rynek i Przetwórstwo Rybne.


Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. 2011 Nr 34 poz. 168)  umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego w wykazie oznaczeń dokonuje się na pisemny wniosek składany do ministra właściwego do spraw rybołówstwa.


W celu prawidłowego oznakowania ryb i produktów rybnych, istotne jest zapewnienie identyfikowalności surowca rybnego. Wymagania dot. identyfikowalności zostały określone w następujących aktach prawnych:

  • Art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. U. L 343 z 22.12.2009, s. 1);

  • Art. 66 – 68 Rozporządzenia Wykonawczego Komicji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. U. L 112, 30.4.2011, s. 1).


W celu ułatwienia stosowania przepisów w zakresie znakowania ryb, Komisja Europejska opracowała „Miniprzewodnik po nowych unijnych oznakowaniach konsumenckich dla produktów rybołówstwa i akwakultury” dostępny w polskiej wersji językowej:


http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_pl.pdf


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij