Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA DO IMPORTU ORAZ EKSPORTU TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie niektórych kwestii związanych z importem oraz eksportem produktów żywnościowych. Jak wiadomo obszar Rzeczpospolitej Polskiej jest częścią rynku wspólnotowego. Co za tym idzie, gdy mówimy o eksporcie, bądź też imporcie na myśli mamy przywóz, bądź wywóz towarów do lub z kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej. Sprzedaż pomiędzy krajami UE stanowi tzw. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów.

 

Prawo celne jest, co do zasady, domeną przepisów unijnych. Przepisy te są wydawane w formie rozporządzeń. Oznacza to, że obowiązują one bezpośrednio, a do ich stosowania zwykle nie są konieczne żadne przepisy krajowe. Od zasady tej są jednak wyjątki. Przykładowo kwestie uprawnień do importu oraz eksportu towarów rolno-spożywczych określone są w przepisach krajowych. Chodzi tu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963 ze zm.).

 

Przywozu oraz wywozu towarów rolno-spożywczych objętych przepisami prawa wspólnotowego mogą dokonywać podmioty upoważnione do tego przez właściwy organ. W Polsce podmiotem tym jest Prezes Agencji Rynku Rolnego. Jego upoważnienie udzielane jest w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji takiej przysługuje odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzja taka określa rodzaj produktu, którego dotyczy upoważnienie, a także to czy dotyczy ona eksportu, czy też importu. Oznacza to, że nie przewiduje się upoważnień do handlu międzynarodowego towarami rolno-spożywczymi jako całą kategorią towarów. Wniosek o udzielenie wspomnianego upoważnienia składa się na formularzu, którego wzór zawarty jest w przepisach wykonawczych do wspomnianej ustawy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi - Dz. U. Nr 24, poz. 197). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie wnioskodawcy numeru rejestracyjnego w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

 

Podmiot, który uzyskał wspomniane upoważnienie zobowiązany jest do prowadzenia stosownej dokumentacji swoich operacji handlowych. Z ewidencji tej winien wynikać rodzaj towaru będącego przedmiotem danej transakcji, jego kraj pochodzenia lub przeznaczenia. Nadto dokumentacja ta winna wskazywać stosowne numery dokumentów SAD, potwierdzających odpowiednie procedury celne, masy lub ilości towarów oraz czynności, jakim towar ten został poddany o ile obowiązek ich dokonania wynika z przepisów prawa wspólnotowego.

 

Kontrole realizacji upoważnień udzielonych na zasadach opisanych powyżej prowadzą organa Agencji Rynku Rolnego. W przypadkach naruszenia warunków udzielonych uprawnień Agencja może nawet cofnąć udzielone upoważnienie. Nadto cofnięcie takie może mieć miejsce ze względu na porozumienia międzynarodowe, których stroną jest Polska, a także ze względu na potrzebę ochrony porządku publicznego.

 

(Źródło: Wojciech Pfadt, Radca Prawny Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.)

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij