Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
UOKiK nałożył karę wysokości 1,47 mln zł na Masmal Dairy za fałszowanie masła
Urząd Ochronny Konnkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na firmę Masmal Dairy z Grudziądza karę w wysokości ponad 1,47 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez fałszowanie masła, podał Urząd.

We­dług UOKiK pro­du­ko­wa­ne przez firmę Ma­smal Dairy, „Masło eks­tra" za­wie­ra­ło 61,8% tłusz­czu ro­ślin­ne­go, „Masło eks­tra 100% ory­gi­nal­ne" – 14% tłusz­czu ro­ślin­ne­go, „Masło eks­tra Amir" – 11,73%.  Zgod­nie z pra­wem, taki pro­dukt nie może na­zy­wać się ma­słem, po­nie­waż pro­dukt ten po­wi­nien skła­dać się z tłusz­czu mlecz­ne­go w ilo­ści od 80 do 90%. Nie może za­wie­rać ani grama tłusz­czu ro­ślin­ne­go.


"Po­stę­po­wa­nie UOKiK zo­sta­ło wsz­czę­te w paź­dzier­ni­ku 2013 roku po in­for­ma­cjach z in­spek­to­ra­tów In­spek­cji Han­dlo­wej. Pra­cow­ni­cy IH po­bie­ra­li prób­ki masła pro­du­ko­wa­ne­go przez Ma­smal Dairy bez­po­śred­nio z wy­bra­nych w całej Pol­sce skle­pów, które je ofe­ro­wa­ły. Po ba­da­niach w akre­dy­to­wa­nych la­bo­ra­to­riach oka­za­ło się, że masła firmy Ma­smal Dairy są fał­szo­wa­ne" - czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie.


Za na­ru­sze­nie zbio­ro­wych in­te­re­sów kon­su­men­tów na Ma­smal Dairy zo­sta­ła na­ło­żo­na kara 1.471.250 zł. Pre­zes UOKiK na­ka­zał za­prze­sta­nia wpro­wa­dza­nia klien­tów w błąd. De­cy­zja nie jest osta­tecz­na, po­nie­waż przy­słu­gu­je od niej od­wo­ła­nie do sądu, podał rów­nież Urząd.


Urząd zwra­ca jed­no­cze­śnie uwagę, że na wy­miar kary miały wpływ: dłu­go­trwa­łość prak­ty­ki i świa­do­me za­ni­ża­nie ja­ko­ści masła mimo wcze­śniej­szych de­cy­zji IH oraz UOKiK. In­spek­cja Han­dlo­wa bę­dzie nadal spraw­dza­ła, czy skle­py ofe­ru­ją pro­duk­ty za­fał­szo­wa­ne.


UOKiK kwe­stio­no­wał prak­ty­ki Firmy Han­dlo­wo-Usłu­go­wej Ma­smal w War­lu­biu w 2006 roku i w 2008 roku. Od 2012 roku masło pod marką Ma­smal pro­du­ku­je Ma­smal Dairy w Gru­dzią­dzu.


Źródło: biznes.onet.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij