Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Decyzje Unii Europejskiej w sprawie GMO
Komisja Europejska proponuje zmianę przepisów rozporządzenia 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432).

Proponowana zmiana umożliwiać będzie państwom członkowskim wprowadzenie ograniczenia lub zakazu stosowania w części lub na całym ich terytorium GMO żywności i paszy, zatwierdzonej na poziomie Unii Europejskiej, w wyniku nadrzędnych przyczyn innych niż ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt, lub środowiska – są to kryteria inne niż te oceniane przez EFSA w ocenie ryzyka.


Każde państwo członkowskie chcące wykorzystać powyższy zakaz będzie musiało przedstawić indywidualne uzasadnienie, biorąc pod uwagę dany organizm transgeniczny, typ przewidywanego środka, oraz szczególne okoliczności na poziomie krajowym i regionalnym, które mogą uzasadnić wprowadzenie takiego zakazu.


Zaproponowany system umożliwiać będzie zastosowanie uzasadnionych czynników w celu wprowadzenia zakazu, przy zachowaniu jednocześnie legalności środków względem zasad obowiązujących na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i instytucjonalnych unijnych ram.


Dokument COM (2015) 177 zawiera wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium.


Ponadto komisja zobowiązała się do przeprowadzenia przeglądu obowiązujących przepisów dotyczących autoryzacji organizmów zmodyfikowanych genetycznie mających zastosowanie w żywieniu zwierząt oraz w żywności.


W komunikacie przedstawiono wyniki przeglądu procesu decyzyjnego w sprawie zatwierdzania GMO oraz wskazano  motywy, które stoją za wnioskiem ustawodawczym przyjętym przez Komisję.


Komisja proponuje zmianę ram prawnych procesu decyzyjnego dotyczącego genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


Komisja proponuje również, by państwa członkowskie mogły z uzasadnionych względów ograniczyć stosowanie GMO lub zakazać jego stosowania na swoich terytoriach, jednocześnie zapewniając, by środki te były zgodne z przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego i z ramami instytucjonalnymi UE.


Dokument COM(2015) 176 zawiera Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).


Treść dokumentów dostępna jest do pobrania ze strony MRiRW:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Decyzje-UE-w-sprawie-GMO


Żródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij