Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komisja Europejska wyjaśnia kwestie dot. wsparcia dla rolników w przypadku wyjątkowych zdarzeń pogodowych
Komisja przyjęła dziś komunikat wyjaśniający stosowanie siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności w sektorze rolnym UE w przypadku nieprzewidywalnych i ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Poprzez wyjaśnienie prawnej interpretacji tego pojęcia Komisja dąży do zapewnienia zainteresowanym rolnikom pewności co do płatności w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), przy jednoczesnym zapewnieniu jednolitego stosowania w całej Unii przez administracje krajowe. Niniejszy komunikat stanowi część pakietu mającego na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników w UE.

Koncepcja siły wyższej pozwala rolnikom, którzy nie byli w stanie spełnić wszystkich wymogów WPR ze względu na wyjątkowe i nieprzewidywalne zdarzenia pozostające poza ich kontrolą (takie jak poważne susze lub powodzie), nie tracą wsparcia w ramach WPR. O stosowaniu tego pojęcia decydują państwa członkowskie na podstawie odpowiednich dowodów i w świetle unijnego prawa rolnego.


Ponieważ stanowi ona wyjątek od ścisłego przestrzegania obowiązków związanych z płatnościami w ramach WPR (takich jak warunkowość lub środki w ekoprogramach), decyzja ta jest zwykle stosowana w sposób zawężający, zazwyczaj w poszczególnych przypadkach lub w odniesieniu do poszczególnych gospodarstw. W dzisiejszym komunikacie wyjaśniono, że siła wyższa może mieć zastosowanie do wszystkich rolników pracujących na wyznaczonym obszarze dotkniętym poważnymi i nieprzewidywalnymi klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami meteorologicznymi. Oznacza to, że rolnicy zlokalizowani na danym obszarze nie będą musieli wypełniać indywidualnych wniosków ani przedstawiać dowodów na spełnienie warunków siły wyższej. Ten rozszerzony zakres stosowania zmniejszy obciążenia administracyjne dla rolników i organów krajowych, ułatwiając tym samym państwom członkowskim szybką reakcję.


W komunikacie określono warunki pozwalające domniemywać, że wszyscy rolnicy znajdujący się na danym obszarze są objęci działaniem siły wyższej. Państwa członkowskie będą musiały potwierdzić wystąpienie poważnej klęski żywiołowej lub poważnego zdarzenia meteorologicznego oraz wyznaczyć obszar geograficzny, który został poważnie dotknięty klęską żywiołową i którego skutkom nie można było zapobiec z zachowaniem należytej staranności. Przy tym wytyczaniu państwa członkowskie mogą polegać na przykład na danych satelitarnych dotyczących danego obszaru, bez konieczności dostarczania konkretnych danych satelitarnych na poziomie poszczególnych gospodarstw. W przypadku niektórych rodzajów zdarzeń administracje krajowe rozważą również dodatkowe czynniki, takie jak nachylenie nachylenia nachylenia nachylenia terenu, rodzaj gleby lub rodzaj uprawianych roślin, aby określić populację, której to dotyczy, bez konieczności przeprowadzania indywidualnej weryfikacji. Może tak być na przykład w przypadku przymrozków, które mogą nie wpływać na wszystkie uprawy w taki sam sposób, lub w przypadku ciągłych opadów deszczu, które mogą mieć różny wpływ na obszary o zboczach lub gleby o różnej zdolności retencji wody.


Przy spełnieniu wszystkich warunków dzisiejsze wyjaśnienie zwalnia organy z konieczności przeprowadzania indywidualnej oceny.


Komisja pozostaje w kontakcie z państwami członkowskimi, aby w razie potrzeby udzielać wskazówek prawnych.


Kontekst ogólny


Komisja Europejska uważnie zapoznała się z obawami wyrażonymi przez rolników i państwa członkowskie na początku tego roku i szybko pracowała nad konkretnymi działaniami w celu rozwiązania poruszonych problemów.


22 lutego Komisja przedstawiła swoje pierwsze działania na rzecz uproszczenia w celu trwałego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników w UE. W dniu 15 marca przedstawiła wniosek dotyczący ukierunkowanego przeglądu wspólnej polityki rolnej, który wszedł w życie 25 maja po pomyślnym zatwierdzeniu przez Radę i Parlament Europejski.


Państwa członkowskie odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu i proporcjonalności obciążeń administracyjnych dla rolników. Wszelkie udane działania na rzecz uproszczenia muszą być prowadzone w ścisłej współpracy z administracjami krajowymi i samymi rolnikami.


Więcej Informacji

Komunikat w sprawie siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij