Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
KE zbiera opinie na temat propozycji ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących niewielkich kwot pomocy państwa dla sektora rolnego
Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne, zachęcając przy tym wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat propozycji ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących niewielkich kwot pomocy dla sektora rolnego („rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie”). Wszystkie zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach publicznych do 21 lipca 2024 r.

Proponowane zmiany

Rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie wyłącza małe kwoty spod kontroli pomocy państwa, ponieważ uznaje się, że nie mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na jednolitym rynku.

Po ostatniej rewizji rozporządzenia w 2019 r. państwa członkowskie mogą obecnie przyznawać wsparcie w sektorze rolnym w wysokości do 20 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat podatkowych bez zgłaszania tego wcześniej Komisji do zatwierdzenia. Jeżeli państwo członkowskie dysponuje centralnym rejestrem pomocy de minimis na poziomie krajowym, zastosowanie ma wyższy pułap w wysokości 25 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Oprócz tych pułapów na beneficjenta każde państwo członkowskie UE ma określoną maksymalną kwotę krajową takiego wsparcia (tzw. „limit krajowy”), aby nie dopuścić do potencjalnego zakłócenia konkurencji.

Rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie wygasa 31 grudnia 2027 r. Przed wygaśnięciem rozporządzenia zaplanowano jego przegląd.

Komisja przyjęła do wiadomości konkluzje Rady Europejskiej z 17 i 18 kwietnia 2024 r. w sprawie znaczenia konkurencyjnego, zrównoważonego i odpornego sektora rolnego. W związku z tym oraz z rosnącą presją inflacyjną na sektor rolny i wysokimi cenami surowców Komisja rozpoczęła ukierunkowany przegląd rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie 2 maja 2024 r., a więc wcześniej niż planowano.

Komisja zbiera obecnie opinie na temat tego przyspieszonego przeglądu rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie.

Propozycje zmian obejmują:

  • zwiększenie maksymalnego pułapu pomocy de minimis na przedsiębiorstwo w ciągu trzech lat z 25 000 euro do 37 000 euro, aby uwzględnić inflację;
  • dostosowanie „limitów krajowych”, które oblicza się na podstawie wartości produkcji rolnej. Obecne przepisy uwzględniają w tym obliczeniu okres odniesienia 2012–2017. Ten okres odniesienia zostanie rozszerzony, aby obejmował lata 2012–2023, co pozwala uwzględnić zwiększoną wartość produkcji rolnej, zwłaszcza w ostatnich latach, przez co zwiększy się limit krajowy dla wszystkich państw członkowskich;
  • maksymalna kwota pomocy będzie obliczana w okresie trzech lat, a nie trzech lat podatkowych, zgodnie z ogólnymi zasadami de minimis niedotyczącymi konkretnych sektorów;
  • wprowadzenie obowiązkowego centralnego rejestru pomocy de minimis na poziomie krajowym lub europejskim. Pozwoli to zwiększyć przejrzystość i zmniejszyć obciążenia administracyjne rolników, którzy obecnie korzystają z systemu oświadczeń własnych i nie będą już musieli samodzielnie monitorować zgodności z przepisami (obecnie państwa członkowskie prowadzą takie centralne rejestry są dobrowolne).

Zwiększenie maksymalnego pułapu de minimis na przedsiębiorstwo w celu uwzględnienia inflacji uprości i usprawni udzielanie rolnikom bardziej bezpośredniego i skuteczniejszego wsparcia przez państwa członkowskie, gdyż nie musi ono być zgłaszane Komisji i przez nią zatwierdzane. Ponadto przewiduje się wprowadzenie obowiązkowych centralnych rejestrów de minimis. Zmniejszy to obciążenie administracyjne rolników – którzy w większości prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – oraz odciąży ich od obowiązków sprawozdawczych.

Ponadto w wyniku przeglądu okres obowiązywania rozporządzenia zostanie przedłużony do 2032 r.

Dalsze kroki

Wszystkie zainteresowane strony mogą przedstawić swoje uwagi do propozycji zmian do 21 lipca 2024 r. Więcej informacji, w tym informacje na temat sposobu przesłania opinii, można znaleźć tutaj.

Oprócz rozpoczętych dziś konsultacji publicznych projekt wniosku będzie również omawiany podczas posiedzeń Komisji i przedstawicieli państw członkowskich.

Dzięki temu uwagi do projektu wniosku Komisji będą mogły zgłosić zarówno państwa członkowskie, jak i inne zainteresowane strony.

Komisja zamierza jak najszybciej przyjąć zmiany rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie, biorąc po uwagę informacje zwrotne otrzymane od państw członkowskich i zainteresowanych stron.

Przebieg procedury

Zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa członkowskie muszą informować Komisję Europejską o wszelkiej pomocy państwa i mogą wdrażać ją dopiero po jej zatwierdzeniu przez Komisję. Unijne rozporządzenie upoważniające dotyczące pomocy państwa umożliwia Komisji stwierdzenie, że niektóre kategorie pomocy państwa są zgodne z jednolitym rynkiem i są w związku z tym wyłączone z obowiązku powiadomienia przewidzianego w Traktacie.

Więcej informacji na temat pomocy państwa w sektorze rolnym można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij